Dostosowanie wstążki

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Dostosowanie wstążki

Edytor wstążki umożliwia dostosowywanie wstążki do własnych potrzeb. Można np. zmieniać rozmiar i kształt dowolnego przycisku. Można także tworzyć polecenia użytkownika oraz przenosić ulubione komponenty i rozszerzenia na wstążkę w celu ułatwienia dostępu do nich.

Aby otworzyć Edytor wstążki , kliknij menu Plik > Ustawienia > Dostosuj > Wstążka .

Edytor wstążki umożliwia

 • dodawanie do wstążki nowych przycisków,
 • przenoszenie istniejących już przycisków w obrębie wstążki,
 • zmianę rozmiaru przycisków na wstążce,
 • zmianę ikon przycisków i ich podpisów,
 • usuwanie zbędnych przycisków,
 • tworzenie nowych poleceń i dodawanie do nich przycisków,
 • dodawanie do wstążki pasków podziału,
 • dodawanie nowych kart.
Uwaga:

Jeśli chcesz dostosować wstążkę modelowania, otwórz Edytor wstążki w trybie modelowania.

Jeśli chcesz dostosować wstążkę rysunku, otwórz Edytor wstążki w trybie rysunku.

Możesz dostosowywać tylko te wstążki, które są dostępne w Twojej konfiguracji.

Dostosowane wstążki są zapisywane w folderze ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UI\Ribbons. Jeśli nie możesz znaleźć folderu, upewnij się, że masz widoczne na komputerze ukryte pliki i foldery.

Administratorzy w firmie mogą dystrybuować dostosowane wstążki i karty w całej organizacji w taki sam sposób jak dostosowane układy panelu właściwości.

Dodawanie przycisku do wstążki

Przyciski można dodawać, wybierając po prostu typ przycisku i jego wygląd, a następnie przeciągając polecenie na wstążkę lub na Pasek narzędzi szybkiego dostępu.

Cel Procedura
Dodanie przycisku z jednym poleceniem
 1. Na liście Dodaj element wstążki wybierz pozycję Przycisk prosty.
 2. Na liście Polecenie wybierz polecenie, które chcesz dodać do wstążki.

  Można także dodawać komponenty, makra i rozszerzenia. Przeglądaj listę lub użyj pola Szukaj , aby przefiltrować zawartość. Przykładowo wpisz siatka , aby znaleźć polecenie Utwórz siatkę zbrojeniową i inne komponenty związane z siatką:

 3. Na liście Wygląd :
  • Określ, czy przycisk ma mieć ikonę. Wybierz rozmiar ikony, określ, czy chcesz używać ikony skalowalnej lub wskaż obraz ikony.
  • Wybierz, czy przycisk ma zawierać tekst.

 4. Podgląd umożliwia sprawdzenie wyglądu przycisku. W razie potrzeby zmień wygląd przycisku.
 5. Przeciągnij przycisk na wstążkę.

  Kolor niebieski wskazuje miejsce, w którym zostanie wstawiony przycisk.

Dodanie przycisku przełączania, który umożliwia włączanie i wyłączanie konkretnego polecenia

Skorzystaj z tej procedury, aby np. dodać do wstążki dowolny przełącznik z menu Plik > Ustawienia > Przełączniki . Można też dodawać przełączniki przyciągania pojedynczego i wybierać przełączniki na wstążkę.

 1. Na liście Dodaj element wstążki wybierz pozycję Przycisk przełącznika.
 2. Na liście Polecenie wybierz polecenie, które będzie można włączać i wyłączać.

  Polecenia, które można włączać i wyłączać, mają umieszczone obok pole wyboru.

 3. Na liście Wygląd :
  • Określ, czy przycisk ma mieć ikonę. Wybierz rozmiar ikony, określ, czy chcesz używać ikony skalowalnej lub wskaż obraz ikony.
  • Wybierz, czy przycisk ma zawierać tekst.
 4. Podgląd umożliwia sprawdzenie wyglądu przycisku. W razie potrzeby zmień wygląd przycisku.
 5. Przeciągnij przycisk na wstążkę.

  Kolor niebieski wskazuje miejsce, w którym zostanie wstawiony przycisk.

Dodanie przycisku rozwijanego ze znajdującą się pod nim grupą poleceń
 1. Na liście Dodaj element wstążki wybierz pozycję Przycisk rozwijany.
 2. Na liście Wygląd :
  • Określ, czy przycisk ma mieć ikonę. Wskaż obraz ikony.
  • Wybierz, czy przycisk ma zawierać tekst.
 3. Podgląd umożliwia sprawdzenie wyglądu przycisku. W razie potrzeby zmień wygląd przycisku.
 4. Przeciągnij przycisk na wstążkę.

  Przycisk jest teraz pustym miejscem dla jednego polecenia. Aby działał przycisk rozwijany, należy dodać do niego polecenia.

  1. Na liście Dodaj element wstążki wybierz pozycję Przycisk prosty.
  2. Na liście Polecenie wybierz polecenie, które chcesz dodać do listy rozwijanej.
  3. Na liście Wygląd wybierz wygląd przycisku.
  4. Przeciągnij przycisk na listę rozwijaną.

   Kolor niebieski wskazuje miejsce, w którym zostanie wstawiony przycisk. Po umieszczeniu wskaźnika myszy na strzałce w dół zostanie otwarta lista i będzie można przeciągać na nią polecenia. Lista pozostanie otwarta do momentu ponownego kliknięcia strzałki w dół.

  5. Dodaj do przycisku rozwijanego tyle poleceń, ile jest potrzebnych.
Dodanie przycisku z jednym poleceniem oraz przycisku rozwijanego ze znajdującą się pod nim grupą poleceń
 1. Na liście Dodaj element wstążki wybierz pozycję Przycisk podzielony.
 2. Na liście Polecenie wybierz polecenie, które chcesz dodać do wstążki jako główny przycisk całego przycisku podzielonego.
 3. Na liście Wygląd :
  • Określ, czy przycisk ma mieć ikonę. Wybierz rozmiar ikony, określ, czy chcesz używać ikony skalowalnej lub wskaż obraz ikony.
  • Wybierz, czy przycisk ma zawierać tekst.
 4. Podgląd umożliwia sprawdzenie wyglądu przycisku. W razie potrzeby zmień wygląd przycisku.
 5. Przeciągnij przycisk na wstążkę.

  Przycisk zawiera teraz jedno polecenie. Należy dodać polecenia do listy rozwijanej.

  1. Na liście Dodaj element wstążki wybierz pozycję Przycisk prosty.
  2. Na liście Polecenie wybierz polecenie, które chcesz dodać do listy rozwijanej.
  3. Na liście Wygląd wybierz wygląd przycisku.
  4. Przeciągnij przycisk na listę rozwijaną.

   Kolor niebieski wskazuje miejsce, w którym zostanie wstawiony przycisk. Po umieszczeniu wskaźnika myszy na strzałce w dół zostanie otwarta lista i będzie można przeciągać na nią polecenia. Lista pozostanie otwarta do momentu ponownego kliknięcia strzałki w dół.

  5. Dodaj do przycisku rozwijanego tyle poleceń, ile jest potrzebnych.

Można również przeciągać polecenia na Pasek narzędzi szybkiego dostępu , który jest widoczny nad wstążką, lub do stałego magazynu znajdującego się po lewej stronie wstążki:

Przenoszenie przycisku

Rozmieszczenie przycisków na wstążce można zmieniać. Należy pamiętać, że nie można przenosić przycisków rozwijanych jeden pod drugi.

 1. Wybierz przycisk, który chcesz przenieść.

  Przycisk zostanie podświetlony:

 2. Przeciągnij przycisk w nowe miejsce.

  Kolor niebieski wskazuje miejsce, w którym zostanie wstawiony przycisk. Przykład:

Zmiana rozmiaru przycisku

Istnieje możliwość zmiany rozmiaru istniejących już przycisków.

 1. Wybierz przycisk do zmiany rozmiaru:

 2. Przesuń wskaźnik myszy na dowolny bok lub narożnik przycisku, aby wyświetlić biały symbol strzałki:

 3. Przeciągnij strzałkę, aby określić nowy rozmiar:

  Nastąpi odpowiednia zmiana wielkości przycisku. W razie potrzeby pozostałe przyciski zostaną automatycznie przeniesione do przodu na wstążce.

 4. Kliknij dwukrotnie przycisk, aby go rozwinąć.

  Przycisk zajmuje teraz całą pustą przestrzeń wokół niego:

Zmiana wyglądu przycisku

Można zmienić wygląd dowolnego przycisku.

 1. Wybierz przycisk, który chcesz zmodyfikować.
  • Jeśli dodajesz nowy przycisk: wybierz polecenie na liście Polecenie.

   Bieżące właściwości przycisku są wyświetlane na liście Wygląd.

  • Jeśli istnieje już przycisk na wstążce: kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk na wstążce.

 2. Aby zmienić ikonę, wybierz jedną z opcji:
  1. Żadne : przycisk nie ma ikony.
  2. Polecenie: Duża ikona : używana jest domyślna duża ikona (32x32).
  3. Polecenie: Mała ikona : używana jest domyślna mała ikona (16x16).
  4. Polecenie: Skalowalna ikona : zostanie użyta skalowalna ikona wektorowa
  5. Galeria (mapa bitowa) : wybierz ikonę z dużej lub małej mapy bitowej z galerii ikon Tekla Structures
  6. Galeria (skalowalna) : wybierz skalowalną ikonę z galerii ikon Tekla Structures
  7. Niestandardowe : zdefiniuj ikonę użytkownika, wybierając odpowiedni plik obrazu. Zalecany rozmiar to 32 x 32 piksele dla dużych przycisków i 16 x 16 pikseli dla małych przycisków. Jeśli obraz użytkownika nie wyświetla się we właściwym rozmiarze, sprawdź ustawienie DPI pliku obrazu. Zalecana jest wartość 96 DPI.
 3. Aby zmienić nazwę, wybierz jedną z opcji:
  • Żadne : przycisk nie ma nazwy.
  • Polecenie: Pełny tekst : użyta zostanie domyślna pełna wersja nazwy.
  • Polecenie: Krótki tekst : użyta zostanie domyślna skrócona wersja nazwy.
  • Niestandardowe : wprowadź nazwę użytkownika dla przycisku.

Tworzenie polecenia użytkownika za pomocą narzędzia Edytor poleceń

Można tworzyć definiowane przez użytkownika polecenia i łączyć je z dowolnym plikiem lub adresem URL. Do tworzenia poleceń definiowanych przez użytkownika służy Edytor poleceń.

 1. Aby otworzyć Edytor poleceń , kliknij menu Plik > Ustawienia > Dostosuj > Polecenia użytkownika .
 2. Kliknij Nowy.
 3. Wprowadź niepowtarzalny identyfikator polecenia, a następnie kliknij OK.

  Na przykład utwórz łącze do strony Tekla Discussion Forum. Jako identyfikator polecenia wpisz OpenTeklaDiscussionForum.

  Wyświetli się nowa kolumna z kolejnymi właściwościami.

 4. W polach Pełna nazwa i Krótka nazwa wprowadź nazwę polecenia.

  Nazwa ta będzie widoczna w interfejsie użytkownika Tekla Structures. Można zdefiniować dwie alternatywne nazwy: pełną nazwę i wersję skróconą. Przykładowo wpisz Tekla Discussion Forum jako pełną nazwę polecenia i Forum jako wersję skróconą.

 5. W ustawieniach Duża ikona , Mała ikona i Ikona skalowalna wybierz ikonę polecenia.

  Można zdefiniować trzy alternatywne ikony: jedną dużą i jedną małą lub skalowalną ikonę wektorową.

  Możesz użyć własnej ikony lub wybrać odpowiednią ikonę z galerii ikon Tekla Structures.

 6. W polu Podpowiedź wprowadź podpowiedź dotyczącą polecenia.

  Wprowadź np. Przejdź na stronę Tekla discussion forum.

 7. W polu Akcja wskaż plik lub podaj adres URL.

  Wprowadź np. https://forum.tekla.com.

 8. W polu Dostępność wybierz tryb, w którym polecenie ma być dostępne.
 9. Kliknij Zapisz , aby zapisać nowe polecenie.
 10. Przejdź do wstążki Edytor wstążki.
 11. Wybierz typ przycisku.
 12. Na liście Polecenie wyszukaj nowe, utworzone właśnie polecenie.
 13. Na liście Wygląd zmień w razie potrzeby wygląd przycisku.
 14. Przeciągnij nowy przycisk na wstążkę.

 15. Aby zmodyfikować polecenie użytkownika, kliknij je na wstążce prawym przyciskiem myszy i zmień jego właściwości, tak jak w przypadku każdego innego polecenia.

Dodawanie paska separatora

Można dodawać pionowe i poziome paski podziału, aby podzielić przyciski na mniejsze grupy na wstążce.

 1. Na liście Dodaj element wstążki wybierz pozycję Separator.
 2. Na liście Wygląd określ, czy chcesz dodać poziomy, czy pionowy pasek, oraz określ jego grubość.

  Podgląd umożliwia sprawdzenie wyglądu paska podziału.

 3. Przeciągnij podgląd elementu na wstążkę.
 4. Aby zmienić orientację lub grubość paska, kliknij na nim na karcie prawym przyciskiem myszy i wybierz Orientacja lub Grubość.
 5. Aby usunąć pasek, zaznacz go na wstążce i naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

  Możesz też kliknąć pasek na wstążce prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Usuń.

Usuwanie przycisku

 1. Wybierz przycisk na wstążce.
 2. Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

  Możesz też kliknąć przycisk na wstążce prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Usuń.

Dodawanie, ukrywanie i edytowanie kart

Można dodawać, przenosić i zmieniać nazwy kart wstążki, określać ich wyrównanie oraz ukrywać niektóre karty, jeśli nie są potrzebne w bieżącym projekcie. Przykładowo w przypadku modelowania tylko elementów stalowych można tymczasowo ukryć kartę Beton.

Cel Procedura
Dodanie nowej karty
 1. Na liście Dodaj element wstążki wybierz pozycję Karta.
 2. Wprowadź nazwę karty w polu Tekst.
 3. Kliknij Dodaj kartę , aby dodać ją do wstążki.
Zmiana kolejności kart na wstążce Przeciągaj i upuszczaj tytuły kart.
Wybór sposobu wyrównywania kart Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze wstążki i wybierz jedną z opcji Trybu nawigacji :
 • Przewiń widoczne : podczas przechodzenia między kartami ruch wstążki jest minimalny.
 • Wyrównaj do lewej : ikony zaczynają się od lewej strony wstążki.
 • Wyrównaj do karty : ikony zaczynają się od lewej strony bieżącej karty
Ukrywanie kart, które nie są potrzebne w bieżącym projekcie
 1. Zatrzymaj wskaźnik myszy na tytule karty.

  Obok tytułu karty pojawi się niewielki symbol oka:

 2. Kliknij symbol oka.

  Symbol oka zmieni się, a tytuł karty zostanie wyszarzony:

Karta Widok jest teraz ukryta na wstążce. Podczas przesuwania wstążki ukryte karty będą oznaczone symbolem:

Aby ponownie wyświetlić ukryte karty, jeszcze raz kliknij symbol oka.

Zmiana nazwy karty Kliknij kartę prawym przyciskiem myszy i wybierz Zmień nazwę. Wprowadź nową nazwę karty.
Usunięcie karty

Wybierz kartę i naciśnij klawisz Delete.

Możesz też kliknąć kartę prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Usuń.

Zapisywanie wstążki

Jeśli zmiany są właściwe, zapisz dostosowaną wstążkę.

 1. W narzędziu Edytor wstążki kliknij przycisk Zapisz.
 2. Po powrocie do Tekla Structures , podczas pojawienia się komunikatu o ponownym wczytaniu zmienionych wstążek, kliknij Tak. Wstążka zostanie zaktualizowana zgodnie z wprowadzonymi zmianami.

Sprawdzanie zmian

Można porównać oryginalną wstążkę ze wstążką po wprowadzeniu zmian. Można sprawdzić, co zostało dodane i usunięte, a co zostało przeniesione na inne karty.

 1. Zapisz dostosowaną wstążkę, jeśli jeszcze nie jest zapisana.
 2. Kliknij przycisk Porównaj.
 3. W oknie dialogowym Porównaj wstążki sprawdź wprowadzone zmiany.

  Przykład:

  • Nie występuje : te polecenia zostały usunięte.
  • Przesunięto : te polecenia zostały przeniesione w nowe miejsce.
  • Dostosowane dodatki : te polecenia zostały dodane.
  Note:

  Oryginalna wstążka to plik wstążki zawarty w instalacji Tekla Structures w bieżącej konfiguracji.

 4. Jeśli usunięto polecenie, które chcesz odzyskać, przeciągnij je z okna dialogowego Porównaj wstążki na wstążkę.
 5. Po zakończeniu kliknij Zamknij.

Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie wstążek

W dowolnej chwili można przywrócić domyślne wstążki Tekla Structures. Przed przywróceniem ustawień domyślnych należy zapisać kopię zapasową dostosowanej wstążki, ponieważ dostosowania zostaną trwale usunięte. Za pomocą pliku kopii zapasowej można przywrócić dostosowaną wstążkę, aby skopiować jej ustawienia do innego komputera lub udostępnić współpracownikom.

 1. Aby zapisać kopię zapasową dostosowanej wstążki:
  1. W narzędziu Edytor wstążki kliknij przycisk Zapisz.
  2. Przejdź do folderu ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UI\Ribbons.
  3. Wykonaj kopię żądanego pliku wstążki i zapisz ją w innym folderze.

   Wstążki są nazywane zgodnie z konfiguracjami Tekla Structures. Przykładowo w konfiguracji Pełny nazwa pliku wstążki Modelowanie to albl_up_Full--main_menu.xml.

 2. Kliknij przycisk Przywróć , aby przywrócić domyślną wstążkę modelowania lub rysowania Tekla Structures.
 3. Aby przywrócić dostosowaną wstążkę:
  1. Skopiuj plik kopii zapasowej do folderu ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UI\Ribbons.
  2. Po powrocie do Tekla Structures , podczas pojawienia się komunikatu o ponownym wczytaniu zmienionych wstążek, kliknij Tak. Wstążka zostanie zaktualizowana zgodnie z wprowadzonymi zmianami.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej