Problemy z licencjonowaniem Tekla Structures: kody błędów i ich opisy

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Problemy z licencjonowaniem Tekla Structures: kody błędów i ich opisy

Błąd 6

Problem: inicjalizacja biblioteki licencji nie powiodła się i wystąpił błąd: Błąd inicjowania aktywacji biblioteki #6. Skontaktuj się z dystrybutorem oprogramowania, aby rozwiązać problem.

Przyczyna: Tekla Structures w folderze instalacji serwera licencyjnego znajdują się pliki .dll pochodzące z poprzedniej Tekla Structures wersji tego serwera.

Rozwiązanie: aby wyeliminować ten problem, należy wykonać poniższe czynności.

 1. Zamknij aplikację Tekla Structures License Administration Tool i zatrzymaj serwer licencji Tekla Structures w aplikacji LMTOOLS , klikając przycisk Stop Server na zakładce Start/Stop/Reread.
 2. Odinstaluj wszystkie obecne instalacje serwera licencyjnego Tekla Structures.
 3. Jeśli folder instalacji serwera licencyjnego Tekla Structures zawiera jakieś pliki .dll , usuń je ręcznie.
 4. Możesz teraz zainstalować serwer licencyjny Tekla Structures w tym samym folderze, w którym znajdowała się jego odinstalowana wersja.

Więcej informacji na temat instalowania serwera licencyjnego można znaleźć w podrozdziale Instalowanie serwera licencyjnego Tekla Structures.

Uwaga:

W tym przypadku nie trzeba wykonywać dezaktywacji. Licencje są przechowywane bezpiecznie w specjalnej lokalizacji firmy Flexera Software poza katalogiem instalacji serwera licencyjnego Tekla Structures.

Błąd 20

Problem: Błąd 20: Usługa licencyjna nie jest zainstalowana.

Przyczyna: ten błąd pojawia się przy uruchamianiu aplikacji Tekla Structures License Administration Tool lub przy próbie uruchomienia narzędzia wiersza polecenia serveractutil.exe.

Rozwiązanie: jeśli dla instalacji usługi licencyjnej Tekla Structures została wybrana opcja Ręcznie , należy ręcznie zainstalować usługę licencyjną FLEXnet:

 1. Jeśli na serwerze działają też jakieś inne usługi licencyjne FlexNet, należy je zatrzymać przed wprowadzeniem poleceń służących do ręcznej instalacji.
 2. Przejdź do menu Start lub do ekranu startowego (zależnie od wersji systemu Windows) i otwórz Wiersz polecenia jako administrator.
 3. W wierszu wpisz następujące polecenia:

  cd /D pełna_ścieżka_dostępu_do_katalogu_instalacji

  Jeśli instalujesz serwer licencyjny Tekla Structures w domyślnym folderze, musisz wprowadzić polecenie cd /D C:\TeklaStructures\License\Server.

  installanchorservice.exe

Błąd 109

Problem: Brak aktywowanych licencji do zwrotu. Inny program mógł równocześnie zmodyfikować prawa aktywowanej licencji. (109) Zwrot jest niemożliwy ponieważ brak licencji w zaufanym magazynie.

Przyczyna: zaufany magazyn został zmodyfikowany prawdopodobnie przez jakiś inny program.

Czerwony status zaufania Przywrócenia ( R ) licencji wskazuje, że nie można mu ufać. Licencja jest uszkodzona, dlatego nie można jej zwrócić.

Rozwiązanie: licencja stanie się dostępna na serwerze automatycznie, kiedy skończy się okres wypożyczenia.

Błąd 123 lub 50030

Problem: Komunikat 1: Row n: An error occurred but FLEXnet Licensing did not return an error number. (123)

Komunikat 2: Failed to load trusted storage or specified ASR. (50030)

Przyczyna: te komunikaty o błędach wskazują, że nie można wczytać zaufanego magazynu, ponieważ jest uszkodzony.

Rozwiązanie: należy wymienić licencje. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Tekla Structures , zwracając się o zastępcze licencje razem z instrukcjami ich użycia.

Błąd 1316

Problem: instalacja serwera licencyjnego nie powiodła się.

Wyświetlany jest następujący komunikat: „A network error occurred while attempting to read from the file C:\Documents and Settings\paha\Local Settings\Application Data\Downloaded Installations\...\Tekla Structures License Server v1.01.msi ”.

Przyczyna: zainstalowana jest starsza wersja serwera licencyjnego.

Rozwiązanie: należy odinstalować starą wersję serwera licencyjnego, a następnie zainstalować jego nową wersję.

Więcej informacji na temat odinstalowywania serwera można znaleźć w podrozdziale Ręczne odinstalowanie serwera licencji.

Błąd 1316

Aktywowanie licencji nie powiodło się i wyświetlany jest następujący komunikat: „Unspecified FLEXnet Error with code 7174 Only deployed entitlement line item can be fulfilled”.

Przyczyna: podjęto próbę aktywowania nieważnej/starej licencji.

Rozwiązanie: Użytkownik powinien otrzymać nowy certyfikat uprawnień od lokalnego przedstawiciela Tekla Structures. Należy podjąć ponowną próbę aktywacji z użyciem nowego certyfikatu uprawnień i przenieść przestarzały certyfikat uprawnień do folderu archiwalnego.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Aktywowanie licencji Tekla Structures z użyciem funkcji automatycznego powiadamiania serwera.

Błąd 7284

Problem: Nieokreślony błąd FLEXnet o numerze 7284. Nie można przeprowadzić operacji dla nieaktywnego ID realizacji FID_xxxxxxxx_xxxxxxxxxxx__xxxx.

Przyczyna: zaufany magazyn został przywrócony ze starej kopii zapasowej. Licencja z ID realizacji FID_ xxxxxxxx_xxxxxxxxxxx__xxxx została już dezaktywowana.

Rozwiązanie: należy przywrócić pliki zaufanego magazynu z jak najnowszej kopii zapasowej, a następnie w razie potrzeby naprawić licencje.

Więcej informacji na temat naprawiania licencji można znaleźć w podrozdziale Naprawianie licencji Tekla Structures.

Błędy 7288 i 111

Komunikat 1: The activation of the fulfillment is denied by the activation policy because fulfill count exceeded the available seat count.

Komunikat 2: The activation of the fulfillment is denied by the activation policy because number of copies left is zero.

Przyczyna 1: mogła nastąpić próba aktywowania niektórych licencji, które zostały już wcześniej aktywowane na innym serwerze/komputerze.

Rozwiązanie: należy dezaktywować licencje na innym komputerze, a następnie aktywować je na nowym serwerze/komputerze.

Przyczyna 2: mogła nastąpić próba aktywowania odnowionych licencji tymczasowych lub stałych bez uprzedniego dezaktywowania już wcześniej powiązanych aktywowanych licencji.

Rozwiązanie: należy najpierw dezaktywować obecne licencje tymczasowe, a następnie aktywować kolejne powiązane licencje.

Więcej informacji na temat dezaktywowania licencji można znaleźć w podrozdziale Dezaktywowanie licencji Tekla Structures.

Błąd 7343

Problem: Nieokreślony błąd FLEXnet o numerze 7343 - Wiersz uprawnień wygasł <date> <time>.

Przyczyna: licencja wygasła. Wygasłych licencji nie można aktywować ani naprawiać.

Błąd 7466

Problem: zdezaktywowanie licencji nie powiodło się i wyświetlany jest następujący komunikat: „The return of the fulfillment is denied by the return policy because max return exceeded”.

Przyczyna: licencja była zbyt często dezaktywowana w okresie ostatnich 30 dni.

Rozwiązanie: licencję można ponownie dezaktywować po upływie 30 dni od czasu jej pierwszej dezaktywacji, która nastąpiła w ciągu ostatnich 30 dni. Liczba dezaktywacji licencji w danym okresie jest ograniczona z powodów technicznych i ze względów bezpieczeństwa.

Błąd 7581

Problem: Nieokreślony błąd FLEXnet o numerze 7581. Żądanie Zwrotu/Naprawy dla ID aktywacji XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XX nie pochodzi z pierwotnego komputera klienta.

Przyczyna i rozwiązanie: to nie jest ten sam komputer, na którym licencje zostały pierwotnie aktywowane, więc konieczne jest ich zwrócenie/naprawienie przy użyciu wcześniejszego komputera. Kolejną przyczyną może być wprowadzenie tak poważnych zmian w konfiguracji sprzętowej komputera, że serwer aktywacji w firmie Trimble Solutions nie rozpoznaje go już jako tej samej maszyny. W takim przypadku należy wymienić licencje.

Więcej informacji na temat zwracania i naprawiania licencji można znaleźć w podrozdziałach Zwracanie wypożyczonej licencji Tekla Structures i Naprawianie licencji Tekla Structures.

Błąd 9999

Problem, przyczyna i rozwiązanie: : Serwer licencyjny Trimble Solutions nie działa. Poczekaj i spróbuj ponownie.

Błąd 50005

Problem: Błąd (5005) Aktywacja licencji nie powiodła się - Inicjowanie API nie powiodło się.

Problem: aktywowane licencje są niewidoczne i nie można aktywować nowych licencji.

Przyczyna: nie powiodło się zainicjowanie pakietu instalacyjnego lub zarejestrowanie części składników oprogramowania.

Rozwiązanie: należy wykonać poniższe czynności.

 1. Zaloguj się z uprawnieniami administratora.

 2. Zamknij aplikację License Administration Tool.

 3. Zatrzymaj serwer licencji Tekla Structures i inne serwery licencji na tym samym komputerze na zakładce LMTOOLS > Start/Stop/Reread .

 4. Przejdź do folderu ..\TeklaStructures\License\Server.

 5. Kliknij dwukrotnie plik installanchorservice.exe.

 6. Uruchom serwer licencji Tekla Structures i inne serwery licencji na tym samym komputerze na zakładce LMTOOLS > Start/Stop/Reread .

 7. Uruchom aplikację License Administration Tool. Komunikat o błędzie nie powinien się już pojawiać.

Błąd 50018

Problem: Wypożyczenie licencji nie powiodło się.

Przyczyna: użyto niewłaściwego pliku ID produktu.

Rozwiązanie: Wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Za pomocą aplikacji Tekla Structures License Administration Tool eksportuj plik ID produktu i użyj go do wypożyczania licencji.

Błąd 50033

Problem: Wypożyczenie licencji nie powiodło się.

Przyczyna 1: serwer licencyjny może zawierać nieaktualne informacje o licencjach.

Rozwiązanie: w aplikacji LMTOOLS zatrzymaj działanie serwera, a następnie uruchom go ponownie.

Przyczyna 2: słowo kluczowe INCLUDE w pliku opcji uniemożliwia wypożyczenie konfiguracji.

Rozwiązanie: aby włączyć wypożyczanie licencji, należy do grupy uwzględnionych użytkowników dodać imitację użytkownika o nazwie "ACTIVATED LICENSE(S)". W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz plik tekla.opt w edytorze tekstu.

 2. Dodaj do grupy uwzględnionych użytkowników pozycję "ACTIVATED LICENSE(S)" , np.:

  GROUP steel "ACTIVATED LICENSE(S)" user1 user2 user3 user4

  INCLUDE STD-C GROUP steel

 3. Zapisz zmiany wprowadzone w pliku tekla.opt.

 4. W aplikacji LMTOOLS wykonaj ponowny odczyt pliku licencji lub zatrzymaj działanie serwera, a następnie uruchom go ponownie.

Błąd 50035

Problem: Wypożyczenie licencji nie powiodło się.

Przyczyna: użytkownik próbował wypożyczyć licencję, która nie została aktywowana na serwerze licencyjnym. Przykładowo użytkownik próbował wypożyczyć licencję w wersji 20, a na serwerze aktywowane są tylko licencje w wersji 21.

Rozwiązanie: należy wykonać poniższe czynności.

 • Sprawdź, czy plik ID produktu jest aktualny. Jeśli nie jest aktualny, za pomocą narzędzia Tekla Structures License Administration Tool ( Plik > Eksportuj ) eksportuj nowy plik ID produktu i wyślij go użytkownikowi w celu wypożyczenia licencji. Następnie poproś użytkownika, aby zapisał nowy plik ID produktu, uruchomił aplikację Tekla Structures License Borrow Tool , kliknął przycisk Otwórz , odnalazł nowy plik .tpi i ponownie spróbował wypożyczyć licencję.

 • Upewnij się, że informacje o licencjach w aplikacji LMTOOLS są aktualne. W przeciwnym razie wykonaj ponowny odczyt pliku licencji.

Błąd 50036

Problem: Wypożyczenie licencji nie powiodło się.

Przyczyna: wypożyczenie licencji przez użytkownika jest niedozwolone.

Rozwiązanie: Wykonaj jedną z poniższych czynności:

Błąd 50037

Problem: Zwrócenie licencji nie powiodło się.

Przyczyna: podjęto próbę zwrócenia licencji na inny serwer licencyjny niż ten, z którego została wypożyczona.

Rozwiązanie: należy zwrócić licencję na ten sam serwer licencyjny, z którego została wypożyczona. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Przejdź do Wypożyczenie licencji Tekla Structures > Tekla Structures License Borrow Tool przez menu Start lub ekran startowy w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows.

 2. W oknie dialogowym Wypożycz z Serwera Licencyjnego wprowadź nazwę serwera licencyjnego, z którego licencja została pierwotnie wypożyczona, i kliknij OK.

 3. W obszarze Wypożyczone Licencje zaznacz pole wyboru Zwrot , aby wybrać licencję do zwrócenia.

 4. Kliknij przycisk Zwrot , aby zwrócić licencję.

  Po udanym zwróceniu licencji nastąpi zaktualizowanie zawartości obszaru Wypożyczone Licencje.

Błąd 50040 lub 50041

Błąd 50040 lub 50041, problem 1: Aktywacja, dezaktywacja lub naprawa licencji nie powiodła się

Przyczyna: serwer licencyjny nie mógł nawiązać prawidłowego połączenia z serwerem aktywacji w firmie Trimble Solutions. Jest to zwykle tymczasowy problem z aktywacją online.

Rozwiązanie: należy wykonać poniższe czynności.

 • Upewnij się, że połączenie internetowe działa prawidłowo. Połączenie internetowe jest niezbędne do aktywowania i dezaktywowania licencji. Występowanie błędów może też powodować niska prędkość połączenia.

 • Zamknij aplikację Tekla Structures License Administration Tool i spróbuj nieco później aktywować licencję.

 • Spróbuj aktywować inną licencję.

 • Zapora sieciowa może blokować komunikację związaną z aktywowaniem licencji. Sprawdź ustawienia zapory sieciowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Zezwalanie serwerowi licencyjnemu Tekla Structures na wykonywanie działań poprzez Zaporę systemu Windows.

 • Upewnij się, że posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję serwera licencyjnego Tekla Structures.

 • Przyczyną tego błędu mogą być niedokończone aktualizacje systemu Windows na komputerze-serwerze. Uruchom ponownie serwer i jeszcze raz spróbuj aktywować licencję.

 • Twoja nazwa użytkownika w systemie Windows może zawierać znaki specjalne. Spróbuj zalogować się za pomocą innej nazwy użytkownika, np. administrator.

 • Upewnij się, że połączenie internetowe działa prawidłowo.

 • Skontaktuj się z lokalnym centrum pomocy technicznej Tekla Structures z prośbą o przeprowadzenie ręcznego aktywowania licencji.

Błąd 50040 lub 50041, problem 2: Wypożyczenie licencji nie powiodło się.

Przyczyna: komputer użytkownika nie ma połączenia z serwerem licencyjnym.

Rozwiązanie: należy wykonać poniższe czynności.

 • Upewnij się, że połączenie sieciowe działa prawidłowo.

 • Uruchom aplikację Tekla Structures License Borrow Tool i upewnij się, że w oknie dialogowym Wypożycz z Serwera Licencyjnego zostały wprowadzone prawidłowe informacje o serwerze licencyjnym.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej