Problemy z licencjonowaniem Tekla Structures przy użyciu aplikacji LMTOOLS

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Problemy z licencjonowaniem Tekla Structures przy użyciu aplikacji LMTOOLS

Aplikacja LMTOOLS nie odczytuje ponownie pliku licencji.

Przyczyna: ponowny odczyt pliku licencji nie działa, jeśli usługa licencyjna jest uruchomiona lokalnie na komputerze, który ma jednocześnie połączenie z innym serwerem licencyjnym.

Rozwiązanie: należy zatrzymać usługę licencyjną i uruchomić ją ponownie. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Przejdź do Licencjonowanie Tekla Structures > LMTOOLS przez menu Start lub ekran startowy w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows.

 2. Upewnij się, że na zakładce Service/License File zaznaczone są pola wyboru Configuration using services i Tekla Structures Licensing Service.

 3. Na zakładce Start/Stop/Reread kliknij przycisk Stop Server i odczekaj kilka sekund na zatrzymanie usługi.

 4. Kliknij przycisk Start Server.

Interfejs LMTOOLS nie może zatrzymać działania serwera licencyjnego, a na pasku komunikatów LMTOOLS pojawia się komunikat „Unable to Stop Server”.

Przyczyna: być może została wybrana przez użytkownika nieprawidłowa usługa licencyjna.

Rozwiązanie: należy wybrać usługę licencyjną Tekla Structures Licensing Service. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Przejdź do Licencjonowanie Tekla Structures > LMTOOLS przez menu Start lub ekran startowy w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows.

 2. Upewnij się, że na zakładce Service/License File zaznaczone są pola wyboru Configuration using services i Tekla Structures Licensing Service.

 3. Przejdź do zakładki Start/Stop/Reread i kliknij przycisk Stop Server.

 4. Jeśli to nie pomoże, należy zaznaczyć pole wyboru Force Server Shutdown i ponownie kliknąć przycisk Stop Server.

Aplikacja LMTOOLS nie może zatrzymać działania serwera licencyjnego.

Przyczyna: użytkownik uruchomił aplikację LMTOOLS , nie mając uprawnień administratora.

Rozwiązanie: należy uruchomić interfejs LMTOOLS , mając uprawnienia administratora. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Uprawnienia niezbędne do wykonywania przez administratora zadań związanych z licencjonowaniem Tekla Structures.

Nie można wykonać uruchamiania lub zatrzymywania serwera albo ponownego odczytu pliku licencji, a ponadto pojawia się komunikat „No Server Selected”.

Przyczyna: użytkownik nie wybrał usługi licencyjnej.

Rozwiązanie: należy wybrać usługę licencyjną Tekla Structures Licensing Service. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Przejdź do Licencjonowanie Tekla Structures > LMTOOLS przez menu Start lub ekran startowy w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows.

 2. Upewnij się, że na zakładce Service/License File zaznaczone są pola wyboru Configuration using services i Tekla Structures Licensing Service.

 3. Przejdź do zakładki Start/Stop/Reread i uruchom lub zatrzymaj serwer albo przeprowadź ponowny odczyt pliku licencji.

Nie można wykonać uruchamiania lub zatrzymywania serwera albo ponownego odczytu pliku licencji.

Lista statusów w aplikacji LMTOOLS wskazuje, że nie uruchomiono menedżera serwera licencyjnego (lmgrd): „Error getting status: Cannot connect to license server system. The license server manager (lmgrd) has not been started yet, the wrong port@hostname or license file is being used, or the port or hostname in the license file has been changed”.

Przyczyna: aplikacja LMTOOLS wskazuje nieprawidłowy plik lmgrd.exe.

Rozwiązanie: należy zmienić ustawienia w aplikacji LMTOOLS. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Przejdź do Licencjonowanie Tekla Structures > LMTOOLS przez menu Start lub ekran startowy w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows.

 2. Upewnij się, że na zakładce Service/License File zaznaczone są pola wyboru Configuration using services i Tekla Structures Licensing Service.

 3. Przejdź do zakładki Config Services i kliknij przycisk Browse , aby zlokalizować plik lmgrd.exe.

  Domyślnie znajduje się on w folderze ..\TeklaStructures\License\Server.

 4. Kliknij przycisk Save Service.

 5. Przejdź do zakładki Start/Stop/Reread i kliknij przycisk Stop Server.

 6. Kliknij przycisk Start Server , aby ponownie uruchomić serwer.

  Zmiany zostaną zastosowane.

Interfejs LMTOOLS nie wyświetla stanu usługi licencyjnej.

Lista statusów na zakładce Server status w aplikacji LMTOOLS wskazuje, że nie można znaleźć pliku licencji: „Error getting status: Cannot find license file. The license files (or license server system network addresses) attempted are listed below. Use LM_LICENSE_FILE to use a different license file, or contact your software provider for a license file”.

Przyczyna: użytkownik próbuje sprawdzić stan usługi licencyjnej, która nie jest uruchomiona.

Rozwiązanie: należy uruchomić usługę Tekla Structures Licensing Service. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Przejdź do Licencjonowanie Tekla Structures > LMTOOLS przez menu Start lub ekran startowy w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows.

 2. Upewnij się, że na zakładce Service/License File zaznaczone są pola wyboru Configuration using services i Tekla Structures Licensing Service.
 3. Przejdź do zakładki Start/Stop/Reread i kliknij przycisk Start Server.
 4. Przejdź do zakładki Server Status i ponownie kliknij przycisk Perform Status Enquiry.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej