Instalowanie usługi licencyjnej Tekla Structures - instalacja ręczna

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Instalowanie usługi licencyjnej Tekla Structures - instalacja ręczna

Instalację ręczną należy przeprowadzać, jeśli chce się osobno zainstalować serwer licencyjny, zmodyfikować plik licencji, skonfigurować serwer licencyjny i uruchomić oprogramowanie serwera. W ramach ręcznej instalacji serwera licencyjnego Tekla Structures instalowane są również dwa następujące pliki: installanchorservice.exe i uninstallanchorservice.exe. Są one niezbędne do ręcznego instalowania i odinstalowywania usługi licencyjnej FlexNet.

Ręczne zainstalowanie serwera licencyjnego jest konieczne, jeśli np. domyślny port TCP/IP o numerze 27007 jest już używany przez inne usługi lub aplikacje i niezbędne jest wskazanie innego portu w pliku licencji tekla.lic.

Przed rozpoczęciem instalowania serwera licencyjnego należy zatrzymać usługi licencyjne FlexNet.

Aby ręcznie zainstalować serwer licencyjny:

 1. Pobierz pakiet instalacyjny serwera licencyjnego z najnowszymi aktualizacjami ze strony pobierania Tekla Downloads.
 2. Wybierz język instalacji.
 3. Dla typu instalacji serwera licencyjnego wybierz opcję Ręcznie i dokończ instalację.
 4. Przejdź do menu Start lub do ekranu startowego (zależnie od wersji systemu Windows) i otwórz Wiersz polecenia jako administrator.
 5. W wierszu poleceń wprowadź następujące polecenia:
  1. cd /d %SYSTEMDRIVE%\TeklaStructures\License\Server
  2. installanchorservice.exe

   Serwer licencyjny zostanie zainstalowany.

 6. Zmodyfikuj plik licencji, aby zawierał nazwę hosta lub adres IP serwera oraz prawidłowy port TCP/IP:
  1. Otwórz na komputerze-serwerze folder ..\TeklaStructures\License\Server.
  2. Otwórz plik tekla.lic (plik licencji) za pomocą edytora tekstu.
  3. Zastąp słowo localhost w wierszu SERVER localhost ANY nazwą hosta (nazwą komputera) lub adresem IP serwera licencyjnego.
  4. Wprowadź numer portu TCP/IP po tekście SERVER nazwa_hosta_serwera ANY.
  5. Zapisz zmiany i zakończ działanie edytora tekstu.
 7. Przejdź do Licencjonowanie Tekla Structures > LMTOOLS przez menu Start lub ekran startowy w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows.
 8. Na zakładce Service/License File kliknij Configuration using Services.
 9. Skonfiguruj usługę licencyjną na zakładce Config Services :
  1. W polu Service Name wprowadź następującą nazwę usługi: Tekla Structures Licensing Service.
  2. Kliknij przycisk Browse , aby zlokalizować pliki lmgrd.exe (menedżer serwera licencji), tekla.lic i tekla_debug.log.

   Domyślnie pliki lmgrd.exe , tekla.lic i tekla_debug.log znajdują się w folderze C:\TeklaStructures\License\Server.

   Pamiętaj, że jeśli ustawisz Path to the debug log file poza folderem "C:\ProgramData\..." , zostanie wyświetlony komunikat o błędzie: „Windows preferred path <SystemDrive>\ProgramData to store service data is not set”. Ten komunikat o błędzie można zignorować.

  3. Zaznacz pole wyboru Use Services , aby uruchamiać usługę licencyjną jako usługę systemu Windows.
  4. Zaznacz pole wyboru Start Server at Power Up , aby usługa licencyjna uruchamiała się automatycznie po uruchomieniu systemu Windows.
  5. Zaznacz pole wyboru Trusted Storage in Use. Powinno ono być zawsze zaznaczone w przypadku usługi Tekla Structures Licensing Service.
  6. Kliknij Save Service , aby zapisać ustawienia.

 10. Przejdź do zakładki Start/Stop/Reread i kliknij Start Server , aby uruchomić serwer licencyjny.

 11. Przejdź do zakładki Server Status i kliknij Perform Status Enquiry.

  Na liście stanów w wierszu License server status podane są: port TCP/IP i nazwa hosta serwera licencyjnego.

  Można teraz aktywować licencje i nawiązać połączenie między programem Tekla Structures a serwerem licencyjnym.

  Można zmienić język interfejsu użytkownika narzędzia Tekla Structures License Administration Tool , uruchamiając je i klikając Język.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej