Dystrybucja i zarządzanie licencjami Tekla Structures

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Dystrybucja i zarządzanie licencjami Tekla Structures

System licencjonowania FlexNet umożliwia różne sposoby dostarczania licencji użytkownikom. Dobór metody dystrybucji zależy od wielkości firmy lub organizacji i liczby użytkowników Tekla Structures.

Są dwa podstawowe sposoby dostarczania licencji użytkownikom:

  • Licencje są dostępne dla wielu użytkowników na wspólnym serwerze licencyjnym.

  • Licencje są aktywowane na komputerach poszczególnych użytkowników.

Można też łączyć ze sobą różne metody dystrybuowania licencji. Można np. aktywować jedną licencję na osobnym komputerze, a resztę na wspólnym serwerze licencyjnym.

W poniższej tabeli podano typowe cechy zarządzania licencjami aktywowanymi osobno na poszczególnych komputerach i licencjami aktywowanymi na wspólnym serwerze licencyjnym.

Licencje aktywowane na komputerach poszczególnych użytkowników Licencje aktywowane na wspólnym serwerze licencyjnym

Nie ma konieczności wyznaczania administratora serwera licencyjnego.

Każdy użytkownik samodzielnie zarządza serwerem licencyjnym zainstalowanym na jego własnym komputerze.

Wymagane jest centralne obsługiwanie serwisowe licencji i administrowanie nimi.

Administrator serwera licencyjnego zajmuje się obsługą serwisową serwera licencyjnego i zarządza użyciem licencji.

W firmie jest zwykle kilku głównych użytkowników Tekla Structures. Główni użytkownicy są zazwyczaj dobrymi kandydatami na administratorów serwera licencyjnego, ponieważ znają już Tekla Structures. Więcej informacji na temat obowiązków administratora serwera licencyjnego można znaleźć w podrozdziale Lista kontrolna administratora serwera licencyjnego Tekla Structures

Nie ma konieczności zarządzania uprawnieniami dostępu do licencji.

Każdy użytkownik aktywuje tylko te licencje, które są potrzebne.

Domyślnie wszystkie konfiguracje aktywowane na serwerze są dostępne dla wszystkich użytkowników Tekla Structures. Możliwe jest jednak centralne zarządzanie uprawnieniami dostępu.

Administrator serwera licencyjnego może przyznawać różnym użytkownikom dostęp do różnych konfiguracji. Administrator musi również modyfikować plik opcji tekla.opt w celu zarządzania uprawnieniami dostępu do licencji. Więcej informacji na temat zarządzania uprawnieniami dostępu do licencji można znaleźć w podrozdziale Modyfikowanie uprawnień dostępu do licencji Tekla Structures (tekla.opt).

Z Tekla Structures można korzystać poza firmą.

Jeśli licencja użytkownika została aktywowana na danym komputerze, nie trzeba stosować wypożyczania licencji ani połączenia VPN.

Z Tekla Structures można korzystać poza firmą.

Aby korzystać z Tekla Structures poza firmą, użytkownik musi wypożyczyć licencję ze wspólnego serwera licencyjnego lub utrzymywać z nim komunikację za pośrednictwem połączenia VPN.

Z każdej licencji korzysta tylko jedna osoba.

Użytkownicy mają dostęp tylko do licencji aktywowanych na własnych komputerach. Jeśli użytkownik potrzebuje licencji aktywowanej na innym komputerze, musi skorzystać właśnie z tego komputera. Inną możliwością jest dezaktywowanie licencji na jednym komputerze i aktywowanie ich na innym, ale to wymaga dodatkowej pracy.

Licencje są często pobierane przez kilku użytkowników.

Gdy licencje są aktywowane na wspólnym serwerze, są dostępne dla wielu użytkowników. Są one pobierane z serwera licencyjnego, tylko gdy są potrzebne. Jeśli użytkownik nie potrzebuje licencji, kończy pracę w Tekla Structures , a licencja staje się dostępna dla innych użytkowników. Przełączanie się z jednej licencji na inną jest proste.

  Reguły korzystania z licencji

Użytkownicy Tekla Structures powinni zaakceptować wspólne reguły lub wewnętrzne zasady firmy. Reguły powinny zawierać regulacje dotyczące zarządzania licencjami, np. określenie, kto może wypożyczać licencje. Przyjęcie wspólnych reguł minimalizuje występowanie konfliktów przy zarządzaniu licencjami.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej