Lista kontrolna zasobów informatycznych niezbędnych do korzystania z licencji Tekla Structures

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Lista kontrolna zasobów informatycznych niezbędnych do korzystania z licencji Tekla Structures

Należy wziąć pod uwagę następujące wymagania dotyczące zasobów IT:

 • Obsługiwany system operacyjny

  System licencjonowania FlexNet przeznaczony dla Tekla Structures działa w systemie operacyjnym Windows. Obsługa wirtualnych serwerów jest ograniczona. Więcej informacji można znaleźć w podrozdziale Tekla Structures Zalecenia sprzętowe w usłudze Tekla User Assistance.

 • Konto użytkownika systemu Windows z uprawnieniami administratora

  Nazwa użytkownika w systemie Windows nie powinna zawierać żadnych znaków specjalnych.

  Uprawnienia administratora są niezbędne do zainstalowania serwera licencyjnego i zarządzania nim. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Uprawnienia niezbędne do wykonywania przez administratora zadań związanych z licencjonowaniem Tekla Structures.

 • Port TCP/IP o numerze 27007 dla serwera licencyjnego

  Usługa licencyjna Tekla Structures ( lmgrd ) jest automatycznie uruchamiana na porcie TCP/IP o numerze 27007. Port ten powinien być przeznaczony wyłącznie dla tej usługi Tekla Structures. W razie konieczności można ręcznie dla usługi licencyjnej ustawić inny port TCP/IP w sposób podany w podrozdziale Ręczne modyfikowanie pliku licencji tekla.lic.

 • Sieć lokalna

  Serwer licencyjny i komputery klienta muszą należeć do tej samej sieci lokalnej. Komputery klienta muszą mieć połączenie z serwerem licencyjnym. Jeśli w firmie nie występuje sieć lokalna, zaleca się zainstalowanie serwera licencyjnego i aktywowanie jednej licencji na każdym komputerze, na którym ma działać Tekla Structures.

 • Wewnętrzna zapora sieciowa i bezpośrednia komunikacja

  Wewnętrzna zapora sieciowa w firmie (np. Zapora systemu Windows) musi zezwalać na komunikację między komputerem-serwerem a komputerami z programem Tekla Structures. Należy zezwolić aplikacjom tekla.exe i lmgrd.exe na wykonywanie działań poprzez zaporę sieciową. Więcej informacji , patrz Zezwalanie serwerowi licencyjnemu Tekla Structures na wykonywanie działań poprzez Zaporę systemu Windows.

  Podczas połączenia serwera licencyjnego z serwerem aktywacji w firmie Trimble Solutions musi być zapewniona bezpośrednia komunikacja komputera-serwera z Internetem. Komunikacja związana z aktywowaniem licencji odbywa się za pośrednictwem protokołu SOAP w ramach protokołu HTTPS na porcie TCP/IP o numerze 443.

  W trakcie aktywowania licencji zapora sieciowa nie powinna blokować żadnych odbieranych ani wysyłanych informacji. Aby zezwolić na komunikację niezbędną do aktywowania licencji, należy wprowadzić w ustawieniach zapory sieciowej adres serwera aktywacji:

  https://activate.tekla.com:443/flexnet/services/ActivationService?wsdl

  Jeśli bezpośrednia komunikacja komputera-serwera z Internetem jest niemożliwa, należy zwrócić się do lokalnego centrum pomocy technicznej dotyczącej Tekla Structures z prośbą o przeprowadzenie ręcznego aktywowania licencji.

 • Ustawienia kopii zapasowych systemu

  Jeśli w firmie działa system automatycznego tworzenia i przywracania kopii zapasowych, należy go skonfigurować w taki sposób, aby nie zastępował zaufanego magazynu jego kopią zapasową. Zaufany magazyn to lokalizacja na komputerze-serwerze, w której przechowywane są informacje o licencjonowaniu. Zależnie od systemu operacyjnego znajduje się on w folderze C:\ProgramData\FLEXnet.


Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej