Wypożyczanie licencji dla użycia Tekla Structures w trybie offline

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Wypożyczanie licencji dla użycia Tekla Structures w trybie offline

Jeśli użytkownik chce pracować w trybie offline, może wypożyczyć aktywowaną licencję z serwera licencyjnego Tekla Structures. Wypożyczona licencja jest przenoszona z serwera licencyjnego na dany komputer, więc w okresie wypożyczenia jest niedostępna dla innych użytkowników. Do wypożyczania licencji potrzebny jest plik produktu. Użytkownik nie musi wypożyczać licencji do użycia w trybie offline, jeśli ma na swoim komputerze zainstalowany serwer licencyjny.

Do wypożyczania licencji Tekla Structures w celu używania w trybie offline służy narzędzie Tekla Structures License Borrow Tool :

 • Wersja narzędzia Tekla Structures License Borrow Tool powinna być identyczna z wersją serwera licencyjnego Tekla Structures.

 • Maksymalny okres wypożyczenia licencji to jeden miesiąc. Przy wypożyczaniu licencji można określić termin wygaśnięcia wypożyczenia.

 • Wypożyczona licencja jest zarezerwowana dla użytkownika do czasu wygaśnięcia okresu wypożyczenia lub do momentu zwrotu licencji, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

 • Przy wypożyczaniu i zwracaniu licencji niezbędne jest połączenie sieciowe z serwerem licencyjnym. Licencje można też wypożyczać za pośrednictwem połączenia VPN. Po wypożyczeniu licencji można zakończyć połączenie sieciowe lub połączenie VPN i zacząć używać wypożyczonej licencji.

 • Aby zakończyć wypożyczenie licencji, należy ją zwrócić na serwer licencyjny.

Plik ID produktu

Do wypożyczania licencji potrzebny jest plik ID produktu ( .tpi ). Zawiera on wszystkie informacje niezbędne do wypożyczania licencji. Administratorzy muszą podać użytkownikom offline dostosowane ID produktu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dostarczanie użytkownikom pracującym w trybie offline dostosowanego pliku ID produktu.

Przy instalowaniu narzędzia Tekla Structures License Borrow Tool plik standard.tpi jest automatycznie instalowany w folderze ..\TeklaStructures\License\Borrow. W tym domyślnym pliku ID produktu znajdują się wszystkie konfiguracje Tekla Structures i ich numery ID produktu. Użytkownik może jednak wypożyczać tylko te licencje, które są aktywowane dla niego na serwerze licencji. Jeśli chcesz, aby w narzędziu Tekla Structures License Borrow Tool były wyświetlane jedynie aktywowane licencje, poproś administratora serwera licencji o dostosowane ID produktu i otwórz go w narzędziu Tekla Structures License Borrow Tool , gdy zaczniesz wypożyczanie licencji.

Jak działa wypożyczanie licencji

Wypożyczanie licencji odbywa się w następujący sposób:

 1. Administrator instaluje i konfiguruje serwer licencji Tekla Structures na osobnym komputerze-serwerze oraz aktywuje licencje do wypożyczania.

 2. Użytkownik instaluje narzędzie Tekla Structures License Borrow Tool , nawiązuje połączenie między komputerem z Tekla Structures a serwerem licencji Tekla Structures i otwiera plik ID produktu, aby sprawdzić licencje dostępne do wypożyczania.

  Więcej informacji o konfigurowaniu wypożyczania licencji można znaleźć w sekcji Konfigurowanie narzędzia Tekla Structures License Borrow Tool dla używania Tekla Structures w trybie offline.

 3. Użytkownik wypożycza licencje z serwera licencyjnego.

  Więcej informacji na temat wypożyczania licencji można znaleźć w sekcji Wypożyczanie licencji z serwera licencyjnego Tekla Structures.

 4. Użytkownik czeka na datę wygaśnięcia licencji lub zwraca licencje na serwer przed upływem tego terminu.

  Więcej informacji na temat zwracania wypożyczonych licencji można znaleźć w sekcji Zwracanie wypożyczonej licencji Tekla Structures.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej