Zezwalanie na ruch sieciowy na stałych portach TCP/IP: Windows 7, 8, 8.1 i 10 oraz Windows Server 2012

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Zezwalanie na ruch sieciowy na stałych portach TCP/IP: Windows 7, 8, 8.1 i 10 oraz Windows Server 2012

Aby zezwolić na ruch sieciowy na stałym porcie TCP/IP, należy zmodyfikować ustawienia zapory sieciowej. Poniższe instrukcje odnoszą się do systemów Windows 7, 8, 8.1 i 10 oraz Windows Server 2012.

Aby w systemie Windows 7, 8, 8.1 bądź 10 lub Windows Server 2012 zezwolić na ruch sieciowy na stałych portach TCP/IP na komputerze, na którym działa serwer licencyjny:

 1. Upewnij się, że żadna inna aplikacja ani usługa nie korzysta z portów, które chcesz ustawić na stałe.

  Wpisz w wierszu polecenia netstat -anp TCP , aby sprawdzić, które porty znajdują się w użyciu.

  Liczby po dwukropku (:) w kolumnie Adres lokalny to numery portów, które znajdują się w użyciu.

 2. Zlokalizuj plik tekla.lic i otwórz go za pomocą edytora tekstu.

  Domyślna ścieżka do tego pliku to ..\TeklaStructures\License\Server.

 3. Aby ustawić stały port dla aplikacji lmgrd.exe , wprowadź numer portu TCP/IP na końcu wiersza SERVER.

  Instalacja z wybraną opcją Automatycznie powoduje ustawienie portu 27007.

 4. Wprowadź ciąg tekstowy port=wolny_port na końcu wiersza VENDOR , np. port=1234.

  Określenie numeru portu TCP/IP w wierszu VENDOR może spowodować wydłużenie czasu ponownego uruchamiania usługi Tekla Structures Licensing Service.

 5. Zapisz zmiany i zamknij plik tekla.lic.
 6. W związku ze zmianami zaktualizuj serwer licencji:
  1. Przejdź do Licencjonowanie Tekla Structures > LMTOOLS przez menu Start lub ekran startowy w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows.
  2. Upewnij się, że na zakładce Service/License File zaznaczone są pola wyboru Configuration using services i Tekla Structures Licensing Service.

  3. Przejdź do zakładki Start/Stop/Reread i kliknij Stop Server , aby zatrzymać działanie serwera licencyjnego, a następnie uruchom go ponownie, klikając Start Server.
 7. Naciśnij klawisz Windows, aby wyświetlić menu Start lub ekran startowy , zależnie od systemu operacyjnego.
 8. Wpisz polecenie wf.msc i naciśnij klawisz Enter. Pojawi się przystawka MMC Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi.
 9. W drzewie nawigacyjnym wybierz pozycję Reguły przychodzące , a następnie w okienku Akcje kliknij Nowa reguła.

 10. Na panelu Typ reguły wybierz opcję Port , a następnie kliknij Dalej.

 11. Na panelu Protokół i porty wybierz opcję TCP , w polu Określone porty lokalne wprowadź numery portów TCP/IP ustawione podczas wykonywania czynności podanych w punktach 3 i 4, a następnie kliknij Dalej.

 12. Na panelu Akcja wybierz opcję Zezwalaj na połączenie , a następnie kliknij Dalej.
 13. Na panelu Profil wybierz odpowiednie profile, a następnie kliknij Dalej.

 14. Na panelu Nazwa wprowadź nazwę reguły, a następnie kliknij Zakończ.

Reguła zostanie utworzona i automatycznie włączona.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej