Zezwalanie na ruch sieciowy na stałych portach TCP/IP: Windows Server 2008

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Zezwalanie na ruch sieciowy na stałych portach TCP/IP: Windows Server 2008

Aby zezwolić na ruch sieciowy na stałym porcie TCP/IP, należy zmodyfikować ustawienia zapory sieciowej. Poniższe instrukcje odnoszą się do systemu Windows Server 2008.

Aby w systemie Windows Server 2008 zezwolić na ruch sieciowy na stałych portach TCP/IP na komputerze, na którym działa serwer licencyjny:

 1. Upewnij się, że żadna inna aplikacja ani usługa nie korzysta z portów, które chcesz ustawić na stałe.

  Wpisz w wierszu polecenia netstat -anp TCP , aby sprawdzić, które porty znajdują się w użyciu.

  Liczby po dwukropku (:) w kolumnie Adres lokalny to numery portów, które znajdują się w użyciu.

 2. Zlokalizuj plik tekla.lic i otwórz go za pomocą edytora tekstu.

  Domyślna ścieżka do tego pliku to ..\TeklaStructures\License\Server.

 3. Aby ustawić stały port dla aplikacji lmgrd.exe , wprowadź numer portu TCP/IP na końcu wiersza SERVER.

  Instalacja z wybraną opcją Automatycznie powoduje ustawienie portu 27007.

 4. Wprowadź ciąg tekstowy port=wolny_port na końcu wiersza VENDOR , np. port=1234.

  Określenie numeru portu TCP/IP w wierszu VENDOR może spowodować wydłużenie czasu ponownego uruchamiania usługi Tekla Structures Licensing Service.

 5. Zapisz zmiany i zamknij plik tekla.lic.
 6. Zaktualizuj serwer licencyjny, po wprowadzonych zmianach:
  1. Przejdź do Licencjonowanie Tekla Structures > LMTOOLS przez menu Start lub ekran startowy w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows.
  2. Upewnij się, że na zakładce Service/License File zaznaczone są pola wyboru Configuration using services i Tekla Structures Licensing Service.

  3. Przejdź do zakładki Start/Stop/Reread i zatrzymaj działanie serwera licencyjnego, klikając Stop Server , a następnie uruchom go ponownie, klikając Start Server.
 7. Wybierz kolejno opcje: Start > Panel sterowania > Zapora systemu Windows .
 8. Kliknij w lewym okienku Zezwalaj programowi na dostęp przez Zaporę systemu Windows.
 9. Upewnij się, że na zakładce Ogólne nie jest zaznaczone pole wyboru Nie zezwalaj na wyjątki lub Blokuj wszystkie połączenia przychodzące , zależnie od używanego systemu operacyjnego Windows.

  Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, wprowadzane modyfikacje nie zostaną zastosowane.

 10. Na zakładce Wyjątki kliknij Dodaj port.

 11. W oknie dialogowym Dodawanie portu :
  • W polu Nazwa wprowadź lmgrd.

  • W polu Port wprowadź numer portu TCP/IP ustawiony podczas wykonywania czynności podanych w punkcie 3.

 12. Kliknij OK , aby potwierdzić zmiany.

  Aplikacja lmgrd zostanie dodana do listy wyjątków.

 13. Na zakładce Wyjątki kliknij ponownie Dodaj port , aby otworzyć okno dialogowe Dodawanie portu.
 14. W oknie dialogowym Dodawanie portu :
  • W polu Nazwa wprowadź tekla.

  • W polu Port wprowadź numer portu TCP/IP ustawiony podczas wykonywania czynności podanych w punkcie 4.

 15. Kliknij OK , aby potwierdzić zmiany.

  Aplikacja tekla zostanie dodana do listy wyjątków.

 16. Kliknij OK , aby potwierdzić modyfikacje.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej