Import modelu

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Import modelu

Można importować model do istniejącego modelu za pomocą polecenia Importuj model dostępnego w Tekla Structures w wersji 2017 i w nowszych wersjach. Można użyć polecenia Importuj model jako zamiennika starego importu pamięci modelu. Zaktualizowany model można importować kilka razy.

  1. Otwórz pusty model Tekla Structures utworzony bez szablonu modelu.
  2. Przejdź do Szybkie uruchamianie , rozpocznij wpisywanie ciągu znaków importuj model i wybierz polecenie Importuj model z listy, która się pojawi.
  3. Wybierz folder modelu do zaimportowania do aktualnie otwartego modelu.

Opcja zaawansowana XS_MODEL_IMPORT_LOCK_OBJECTS w kategorii Import okna dialogowego Opcje zaawansowane dodaje blokady do obiektów. Domyślna wartość to TRUE.

Uwagi i ograniczenia

  • Nie można importować modelu do tego samego modelu. Na przykład utwórz model i obiekty i zapisz. Kopiowanie modelu i usunięcie połowy modelu, a następnie zaimportowanie go do oryginalnego modelu nie jest możliwe.

  • W przypadku importowania do istniejącego modelu, napraw możliwe konflikty numeracji, dodając przedrostki w serii numeracji.

  • Podczas importowania modelu wszystkie komponenty zostaną rozbite w Tekla Structures w wersji 2017i i wcześniejszych wersjach.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej