Import atrybutów

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Import atrybutów

Można zaimportować z pliku tekstowego wartości atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika (UDA).

  1. Skopiuj do folderu bieżącego modelu plik tekstowy, który chcesz importować.
  2. Aby zaimportować atrybuty zdefiniowane przez użytkownika do wybranego obszaru w programie Tekla Structures , wybierz obszar w modelu.
  3. W menu Plik kliknij Importuj > Atrybuty .

    Zostanie otwarte okno dialogowe Import atrybutów.

  4. Kliknij przycisk ... obok pola Plik wejściowy , aby wskazać plik do zaimportowania.
  5. Wybierz separator używany w pliku wejściowym.
  6. Wybierz odpowiednie opcje w polach Zakres wejścia , Twórz plik informacji i Wyświetl plik informacji.
  7. Kliknij Utwórz , aby zaimportować plik.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej