Rysowanie właściwości obiektów szkicu

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Rysowanie właściwości obiektów szkicu

Na rysunkach można rysować różne obiekty szkicu (obiekty graficzne) (linie, prostokąty, polilinie, wieloboki, łuki, okręgi) i używać obiektów szkicu na przykład do wyróżniania określonych miejsc. W oknach właściwości poszczególnych obiektów szkicu można sprawdzić i zmienić wygląd obiektów.

Aby otworzyć okno dialogowe właściwości obiektu szkicu, przejdź na kartę Rysunki , przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i kliknij polecenie obiektu szkicu. Po dodaniu obiektu szkicu do rysunku można otworzyć okno jego właściwości, dwukrotnie klikając ten obiekt.

Dostępne w oknie dialogowym ustawienia zależą od typu obiektu szkicu.

Ustawienie

Opis

Za obiektami modelu

Jeśli ustawienie tej opcji zostanie zmienione na Tak , obiekt graficzny zostanie umieszczony za obiektami modelu.

Linia: Typ

Określa typ linii obiektu.

Linia: Kolor

Określa kolor linii obiektu.

Linia: Wypukłość lub Wypukłość dla wszystkich linii.

Wartości od 0 do 1. Współczynnik wypukłości określa krzywiznę zakrzywionych segmentów obiektów według wzoru:

Wysokość łuku = długość linii * współczynnik wypukłości

Zmiana współczynnika wypukłości polilinii lub wielokąta powoduje zmianę wszystkich segmentów tego obiektu.

Linia: Promień

Określa promień łuków i okręgów.

Strzałka: Położenie

Strzałka: Typ

Strzałka: Wysokość

Strzałka: Długość

Wypełnienie: Typ

Określa typ wypełnienia obiektu. Kliknięcie Wybierz powoduje wyświetlenie dostępnych typów kreskowania.

Wypełnienie: Kolor

Określa kolor wypełnienia.

Wypełnienie: Tło

Określa kolor tła wypełnienia.

Skalowanie w kierunku x

Skalowanie w kierunku y

Zachowaj proporcje w kierunkach x i y

Określa skale wypełnienia w kierunkach x i y.

Kąt

Powoduje obrót wypełnienia. Kąt 0.0 oznacza pozycję poziomą, a 90.0 — pionową.

Odsunięcie

Przesuwa wzór wypełnienia obiektu w kierunku x i y o podaną wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej