Sekcje wylewania na rysunkach

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Sekcje wylewania na rysunkach

Na rysunkach zestawczych Tekla Structures można wyświetlać geometrię obiektu wylewanego oraz przerwy robocze. Rysunki sekcji wylewania mogą być używane do informowania o sekwencjach sekcji wylewania oraz właściwościach sekcji wylewania i przerw roboczych.

Włączanie sekcji wylewania

Sekcje wylewania można włączyć w modelu poprzez ustawienie opcji zaawansowanej XS_​ENABLE_​POUR_​MANAGEMENT na wartość TRUE. W środowisku domyślnym (default) sekcje wylewania są włączone tylko w roli Wykonawca (elementów betonowych).

Ostrzeżenie:

Jeśli sekcje wylewania są włączone w modelu, nie należy ich wyłączać za pomocą opcji XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT , zwłaszcza w trakcie projektu. Może to spowodować wystąpienie problemów w przypadku rysunków zawierających sekcje wylewania lub w przypadku współużytkowania modelu. Sekcje wylewania oraz przerwy robocze w modelu i na rysunkach mogą stać się nieprawidłowe, co może doprowadzić do utraty dotychczasowego modelowania związanego z wylewaniem.

Obiekty wylewane

Geometria obiektów wylewanych jest prezentowana jako beton monolityczny. Obiekty wylewane mogą być prezentowane na rzutach, przekrojach i rysunkach 3D. Tekla Structures wyświetla geometrię obiektu wylewanego na rysunkach zestawczych dokładnie w taki sposób, w jaki została ona zamodelowana: pokrywanie i dodatkowe obrysy znikają, jeśli elementy kolidują ze sobą, mają tę samą klasę betonu, mają ustawienie Wylewany na miejscu wybrane jako Typ elementu betonowego i mają tę samą fazę sekcji wylewania.

Można określić, czy obiekty wylewane mają być wyświetlane. Można użyć różnych kolorów, typów linii i wypełnień w różnych obiektach wylewanych. Można również zmienić właściwości obiektu wylewanego na otwartym rysunku na poziomie obiektu, widoku i rysunku. Więcej informacji na temat wyświetlania obiektów wylewanych podano w rozdziale Wyświetlanie obiektów wylewanych, znaków sekcji wylewania i przerw roboczych na rysunkach.

Znaki obiektu wylewanego

Korzystając ze znaków obiektu wylewanego, można wyświetlać informacje dotyczące obiektu wylewanego, takich jak numer sekcji wylewania, typ sekcji wylewania, klasa materiału, planowana data rozpoczęcia wylewania i nazwa zespołu odpowiedzialnego za wylewanie. Można dodawać automatyczne znaki sekcji wylewania przed utworzeniem rysunku sekcji wylewania oraz dodawać i modyfikować znaki obiektów wylewanych również na otwartych rysunkach.

Przerwy robocze

Przerwy robocze są wyświetlane na rysunkach zestawczych w taki sposób, w jaki zostały zamodelowane. Przerwy robocze są reprezentowane przez symbol. Symbol można zmienić, korzystając z opcji zaawansowanej XS_​POUR_​BREAK_​SYMBOL. Skala symbolu i odstępy między symbolami są automatycznie dostosowywane do skali widoku rysunku.

Można automatycznie pokazywać przerwy robocze, modyfikować właściwości przerw roboczych oraz dodawać uwagi powiązane do przerw roboczych na otwartych rysunkach.

Predefiniowane właściwości i szablony rysunków sekcji wylewania

W środowisku domyślnym (default) rola Wykonawca elementów betonowych zawiera predefiniowane właściwości rysunku, klika tradycyjnych szablonów raportów oraz szablon raportu organizatora dla sekcji wylewania. Twoje własne środowisko może również zawierać pewne predefiniowane właściwości rysunku oraz szablony dla sekcji wylewania. Przykłady rysunków i raportów związanych z sekcją wylewania podano w sekcji Przykłady rysunków i raportów związanych z sekcją wylewania.

Przykłady

Na poniższym obrazie widać dwa obiekty wylewane w różnych kolorach, przy czym każdy z nich ma znak obiektu wylewanego. Między obiektami wylewanymi widać przerwy robocze reprezentowane przez symbol. Przerwa robocza jest oznaczona uwagą powiązaną.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej