Określanie ochrony i ustawień umieszczania obiektu na rysunkach

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Określanie ochrony i ustawień umieszczania obiektu na rysunkach

Gdy tworzony jest rysunek, Tekla Structures używa predefiniowanych reguł ustalania położenia znaków i wymiarów. Znaki i wymiary są automatycznie umieszczane w pierwszym odpowiednim położeniu.

Podczas umieszczania obiektów uwzględniane są następujące ustawienia:

  • Chronione obszary zdefiniowane we właściwościach rysunku. Sposób stosowania ustawień ochrony zależy od kolejności obiektów na rysunku: najpierw rysowane są elementy, następnie znaki i na końcu wymiary.

  • Umieszczenie i ustawienia typu linii odniesienia obiektów opisowych zdefiniowane we właściwościach obiektów opisowych. Znaki są zazwyczaj rysowane przed wymiarami, ale jeśli znaki mają linie odniesienia, wówczas są rysowane po wymiarach.

  • Predefiniowane ustawienia położenia znaków i orientacji elementów przeznaczone dla niektórych znaków. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie wstępnie zdefiniowanego położenia znaków belek, stężeń oraz słupów.

  • Kierunek modelowania elementów.

  • XS_MARK​_INTELLIGENT​_PLACING : Znaki teraz są automatycznie umieszczane zgodnie z nowym algorytmem umieszczenia znaków, jeśli ta opcja zaawansowana ma wartość TRUE (domyślnie). Algorytm umieszczania próbuje uniknąć przecinania się linii odniesienia, a także powoduje umieszczenie znaków w wyraźniejszy sposób. Zmienna XS_NEW_MARK_PLACING znajduje się w kategorii Znaki: ogólne w oknie dialogowym Opcje zaawansowane. Nowy algorytm ma zastosowanie do wszystkich znaków i uwag powiązanych, z wyjątkiem znaków spoin.

  • XS_MARK_PLACING_ANGLE_CLOSE_TO_45_DEGREES : W przypadku nadania tej opcji zaawansowanej wartości TRUE (domyślnie) znaki z liniami odniesienia są umieszczane pod kątem 45 stopni, jeśli jest to dozwolone przez ustawienia ochrony.

  • XS_MARK_INTELLIGENT_ POST_FREEPLACE_NEARBY : W przypadku nadania tej opcji zaawansowanej wartości TRUE (domyślnie) Tekla Structures najpierw umieszcza znaki, unikając przecinania linii odniesienia, a następnie uruchamia polecenie Blisko bieżącego położenia, które zapewnia, że położenia znaku są zgodne z ustawieniami ochrony. W przypadku nadania tej opcji zaawansowanej wartości FALSE wykonywane jest sprawdzanie znaku przecięcia, ale polecenie Blisko bieżącego położenia nie jest wykonywane, więc niektóre ustawienia ochrony mogą nie być przestrzegane.

Gdy tworzony jest rysunek, Tekla Structures umieszcza obiekty uwagi zgodnie z ustawieniami automatycznego umieszczania i ustawieniami ochrony. Ustawienia umieszczania można zmieniać we właściwościach widoku rysunku i na poziomie obiektu w przypadku pojedynczych obiektów. Podczas ręcznego dodawania obiektów opisowych uwzględniane są również ustawienia ochrony całego rysunku.

Gdy tworzony jest rysunek, Tekla Structures umieszcza widoki na rysunku zgodnie z ustawieniami w układzie rysunku i we właściwościach widoku. Na końcowych rysunkach można wybrać, czy ma być używane stałe, czy dowolne umieszczanie widoków, przeciąganie widoków rysunku do nowych położeń lub ich wyrównywanie.

Czynność Więcej informacji
Określanie chronionych obszarów na rysunkach

Chronione obszary na rysunkach

Ochrona obszarów na rysunku

Rozmieszczanie obiektów rysunku

Rozmieszczanie obiektów rysunku

Wyrównywanie obiektów rysunku

Wyrównywanie obiektów rysunku

Określanie sposobu umieszczania znaków lub wymiarów

Definiowanie ustawień automatycznego umieszczania znaków

Definiowanie ustawień umieszczania wymiarów

Określanie, czy umieszczanie widoku jest stałe, czy dowolne

Definiowanie automatycznego dowolnego lub stałego umieszczania widoków rysunku

Was this helpful?
Wstecz
Dalej