Właściwości układu

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Właściwości układu

Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku i wybierz typ rysunku. Następnie kliknij Układ. Właściwości można zmienić po utworzeniu rysunku, klikając dwukrotnie tło rysunku.

Poniżej opisano wszystkie opcje znajdujące się w panelach i oknach dialogowych właściwości układów. Nie wszystkie wymienione opcje są dostępne w przypadku wszystkich typów rysunków.

Opcja Opis

Zakładka Format rysunku

Układ

Umożliwia określenie używanego układu.

Uwzględnij w szablonach obiekty ukryte

Wybranie Tak powoduje wyświetlanie ukrytych obiektów w szablonach. Nie Usuwa wszystkie informacje o ukrytych elementach, także ciężar całkowity.

Tryb definicji rozmiaru

Wybierz Automatyczny format , aby Tekla Structures znajdował odpowiednie rozmiary i układy tabeli dla rysunków. Wybierz Określona rozmiar , aby określić dokładny rozmiar rysunku. Zawsze powinno się wybierać mniejszy rozmiar rysunku niż rzeczywisty rozmiar papieru, aby uwzględnić marginesy drukarki.

Automatyczny format: Użyj

Formaty stałe i obliczeniowe definiuje się w oknie Właściwości układu rysunku :

Stałe formaty: w przypadku wybrania tej opcji Tekla Structures będzie używać ustalonych formatów rysunku: A2, A3, A4 itd.

Wielkości obliczeniowe : w przypadku wybrania tej opcji można zdefiniować reguły, których Tekla Structures ma przestrzegać podczas prób dostosowania formatu rysunku.

Wielkości obliczeniowe/stałe : w przypadku wybrania tej opcji Tekla Structures będzie wybierać najmniejszy z pasujących formatów.

Format rysunku

Jeśli wybrano opcję Określony rozmiar , w tym miejscu należy określić format rysunku.

Układ tabeli

Jeśli wybrano opcję Określony rozmiar , w tym miejscu należy określić układ tabeli, który ma być używany.

Zakładka Skala

Autoskalowanie

W przypadku ustawienia w opcji Automatyczne skaluj wartości Tak Tekla Structures będzie automatycznie wybierać odpowiednią skalę dla widoku rysunku.

Skale widoku głównego

Skale widoku przekroju

W przypadku autoskalowania należy wprowadzić mianowniki skal widoku głównego i widoku przekroju rozdzielone spacjami.

Na przykład wprowadź „5 10 15 20” dla skal 1/5, 1/10, 1/15 oraz 1/20.

Tryb zmiany skali

W przypadku autoskalowania należy ustawić tryb zmiany skali, który definiuje zależność między skalami widoku głównego i widoku przekroju na rysunku:

jednakowy rzut i przekrój : Skale widoku głównego i skale widoku przekroju są równe.

rzut < przekrój : Skale widoku głównego są mniejsze niż skale widoku przekroju.

rzut <= przekrój : skale widoku głównego są mniejsze niż skale widoku przekroju lub im równe.

Preferowany rozmiar

W przypadku równoczesnego używania automatycznego dopasowywania formatu i automatycznego skalowania należy wprowadzić preferowany format rysunku. Tekla Structures spróbuje znaleźć format rysunku, na którym zmieści się jego zawartość, próbując początkowo użyć dokładnej skali i najmniejszego formatu rysunku. Jeśli zawartość się nie mieści, Tekla Structures zwiększa format rysunku aż do osiągnięcia preferowanego formatu.

Zakładka Inne

Typ rzutowania

Umożliwia określenie sposobu umieszczania rzutowań elementów na rysunkach zespołów betonowych, pojedynczych elementów i zespołów przez Tekla Structures. Typ rzutowania wpływa na rozmieszczenie widoków na rysunku. Dostępne opcje:

Pierwszy kąt , nazywany także rzutowaniem europejskim.

Rzut amerykański , nazywany także rzutowaniem amerykańskim.

Wyrównaj widok przekroju z widokiem głównym

Wyrównaj widoki końca z widokiem głównym

Wybranie Tak powoduje umieszczenie widoków obok widoku głównego.

W przypadku wybrania Nie Tekla Structures umieści widoki przekroju i końca w dowolnym dostępnym miejscu.

Rozszerz skrócone elementy, aby je dopasować

Wybranie Tak powoduje rozciąganie skróconych widoków rysunku w celu wypełnienia pustych obszarów rysunku.

Uwzględnij pojedyncze elementy

Wybranie Tak powoduje uwzględnianie w rysunkach zespołów rysunków pojedynczych elementów tworzących zespół. Ustawienie Tak powoduje również uaktywnienie opcji Atrybuty pojedynczego elementu.

Atrybuty pojedynczego elementu

Umożliwia zdefiniowanie żądanych właściwości rysunku pojedynczego elementu, które mają być używane w widoku pojedynczego elementu. W tym celu należy ustawić Uwzględnij pojedyncze elementy na Tak.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej