Dodawanie kreskowań (wypełnień) do elementów i obiektów szkicu na rysunkach

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Dodawanie kreskowań (wypełnień) do elementów i obiektów szkicu na rysunkach

Kreskowań można używać jako wypełnień elementów, elementów sąsiednich, przekrojów i obiektów szkicu na rysunku. Możesz używać kreskowań automatycznych lub ręcznych.

Automatyczne kreskowania są zdefiniowane w powiązanych z konkretnymi rysunkami plikami schematów kreskowania ( *.htc ). Można również używać kreskowań użytkownika.

Ograniczenia

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące używania kolorów tła kreskowania:

 • Kolor tła nie współpracuje z kreskowaniami sprzętowymi.

 • Kolor tła nie działa, jeśli jest dostępne automatyczne kreskowanie. Kolor tła można zmieniać tylko wtedy, gdy typ materiału nie ma zdefiniowanego automatycznego kreskowania.

Aby dodać wypełnienie do elementu:

 1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku i wybierz typ rysunku.
 2. Wczytaj właściwości rysunku, które są najbardziej zbliżone do potrzebnych.
 3. Rysunki pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych: Kliknij Tworzenie widoku , wybierz widok i właściwości, które chcesz zmienić, a następnie kliknij Właściwości widoku.
 4. Kliknij Element i przejdź na zakładkę Wypełnienie.
 5. Wybierz kreskowanie na liście Typ.

  Aby wyświetlić podgląd kreskowania, kliknij przycisk ... znajdujący się obok listy Typ.

  Kreskowanie można również wybrać przez dwukrotne kliknięcie w oknie Kreskowanie.

  Jeśli wybierzesz Automatycznie , Tekla Structures będzie używać kreskowania zdefiniowanego w pliku schematów kreskowania ( .htc ). Każdy typ rysunku ma własny plik schematu.

  Nazwy plików schematu używanych przez Tekla Structures są zdefiniowane w kategorii Kreskowanie w oknie dialogowym Opcje zaawansowane :

  XS_​DRAWING_​GA_​HATCH_​SCHEMA

  XS_​DRAWING_​CAST_​UNIT_​HATCH_​SCHEMA

  XS_​DRAWING_​SINGLE_​PART_​HATCH_​SCHEMA

  XS_​DRAWING_​ASSEMBLY_​HATCH_​SCHEMA

 6. Określ kolor kreskowania w polu Kolor.
 7. Określ kolor tła kreskowania w polu Tło.

  Kolor tła można zdefiniować dopiero po uprzednim wybraniu kreskowania.

 8. W polu Skala określ, czy do kreskowań ma być stosowane skalowanie i obracanie automatyczne, czy też użytkownika.

  Jeśli wybierzesz automatyczne skalowanie i obrót, Tekla Structures będzie automatycznie skalować kreskowanie w celu dopasowania go do wielkości profilu, eliminując konieczność ręcznego edytowania każdego rysunku. Jeśli natomiast dla skalowania i obrotu wybrano Użytkownika :

  • Wprowadź wartości skali w Skalowanie w kierunku X i Skalowanie w kierunku Y oraz określ ustawienie Zachowaj proporcje w kierunkach x i y.

  • Wprowadź kąt obrotu w polu Kąt. Kąt 0.0 oznacza pozycję poziomą, a 90.0 — pionową.

 9. Rysunki pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych: Kliknij Zapisz , aby zapisać właściwości widoku. Następnie kliknij Zamknij , aby wrócić do okna właściwości rysunku.
 10. Rysunki zestawcze: Kliknij OK , aby wrócić do właściwości rysunku.
 11. Kliknij Zapisz , aby zapisać właściwości rysunku, a następnie przycisk OK i utwórz rysunek.

Przykład

W poniższym przykładzie wybrano następujące opcje kreskowania dla przekrojów:

Skala: Użytkownika

Skalowanie w kierunku X: 0.25

Skalowanie w kierunku Y: 0.50

Zaznaczona opcja Zachowaj proporcje w kierunkach x i y.

Kąt: 10.00

Kreskowania elementów wylewanych i prefabrykowanych korzystają z automatycznego kreskowania zależnie od typu zespołu betonowego. Należy wybrać odpowiedni typ zespołu betonowego we właściwościach elementu betonowego.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej