Definiowanie niestandardowych typów linii w pliku TeklaStructures.lin

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Definiowanie niestandardowych typów linii w pliku TeklaStructures.lin

Można zdefiniować własne typy linii oraz używać ich w każdym oknie, gdzie są dostępne ustawienia linii. Niestandardowe typy linii są obsługiwane tak samo jak pozostałe typy linii. Definiuje się je w pliku TeklaStuctures.lin umieszczonym w folderze ..\ProgramData\Tekla Structures\<wersja>\environments\common\inp. Domyślnie w pliku są dostępne najczęściej używane typy linii.

  1. Otwórz plik TeklaStuctures.lin.
  2. Rozpocznij każdy wiersz literą A , aby wskazać początek wzoru typu linii.

    Do tworzenia linii można używać trzech różnych obiektów: kresek, kropek i spacji.

  3. Zdefiniuj długość kreski ( - ), używając liczb dodatnich.
  4. Zdefiniuj długość spacji ( ), używając liczb ujemnych.
  5. Zdefiniuj kropki ( . ), używając cyfry zero ( 0 ).

    Wzory muszą się rozpoczynać kreską. Zazwyczaj kończą się spacją, chociaż nie jest to wymagane.

  6. Po zdefiniowaniu wzoru typu linii naciśnij klawisz Enter.

Plik TeklaStructures.lin.id zawiera nazwy typów linii widocznych w interfejsie użytkownika oraz unikatowe identyfikatory przypisane poszczególnym typom linii. Wartość identyfikatora musi być większa niż 10, na przykład:

CENTER, 1000

BORDER, 1002

DASHDOT, 1003

Do mapowania wyeksportowanych typów linii może służyć plik TeklaStructures.lin.

Uwaga:

W przypadku dodawania nowych niestandardowych typów linii trzeba także dodać powiązane mapy bitowe do folderu ..\ProgramData\Tekla Structures\<wersja>\bitmaps oraz nadać im nazwy w formacie dr_line_type_*.bmp , np. dr_line_type_CENTER.bmp.

Przykład 1

Definicja typu linii DASHDOT to A, 12.7, -6.35, 0, -6.35

Ten ciąg oznacza, że wzór rozpoczyna się kreską o długości 12.7 jednostki, po której następuje spacja o długości 6.35 jednostki, następnie kropka, po czym ponownie spacja o długości 6.35 jednostki. Następnie jest ponownie rysowana pierwsza kreska.

Przykład 2

Poniższy przykład zawiera definicje linii kropkowanych:

*DOT,Dot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A, 0, -1.5875

*DOT2,Dot (.5x) ........................................

A, 0, -0.79375

*DOTX2,Dot (2x) . . . . . . . . . . . . . .

A, 0, -3.175

Drukowane typy linii

Podczas drukowania typy linii będą wyszukiwane w pliku modelu oraz w położeniach określonych przez opcje zaawansowane XS_PROJECT , XS_FIRM , XS_SYSTEM oraz XS_INP w tej kolejności.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej