Dodawanie szkiców pręta w automatycznych znakach zbrojeń

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Dodawanie szkiców pręta w automatycznych znakach zbrojeń

W znaku zbrojenia można dodać szkic pręta zbrojeniowego, aby zilustrować kształt i wymiary pręta na rysunku.

Szkice prętów zbrojeniowych można dodawać w znakach zbrojeń tworzonych automatycznie i ręcznie.

 1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku i wybierz typ rysunku.
 2. Wczytaj właściwości rysunku, które są najbardziej zbliżone do potrzebnych.
 3. Rysunki zespołów betonowych: Kliknij Tworzenie widoku , wybierz widok i właściwości, które chcesz zmienić, a następnie kliknij Właściwości widoku.
 4. Kliknij Znak zbrojenia.
 5. Na liście Dostępne elementy kliknij dwukrotnie element Szkic pręta , aby dodać go do znaku zbrojenia.
 6. W oknie dialogowym Szkic pręta w ustawieniu Skala według wybierz opcję skalowania:
  • Auto powoduje automatyczne skalowanie szkicu pręta.

  • Jeden współczynnik i Dwa współczynniki skalują szkic pręta na podstawie wprowadzonych wartości.

   Skala szkicu pręta jest ustawiana względem skali widoku rysunku. Na przykład jeśli skala widoku rysunku to 1/10, a skalowanie szkicu ustawiono na 2, faktyczna skala szkicu pręta to 1/5.

 7. W ustawieniu Obrót wybierz obrót szkicu pręta: Automatycznie , Płaszczyzna lub 3D. Jeśli szkic pręta jest trójwymiarowy, a wybierzesz opcję Automatycznie , Tekla Structures będzie automatycznie wyświetlał szkic w widoku 3D.
 8. W ustawieniu Znaki końca określ kształt końców pręta w jego szkicu.
 9. Wybierz opcję Wymiary , aby w szkicu wyświetlać wymiary pręta.
 10. Wybierz opcję Powiększenie , aby w szkicu bardziej wyraźnie były widoczne haki pręta zbrojeniowego.
 11. Wybierz opcję Promień gięcia , aby promień gięcia był wyświetlany w postaci średnicy walca gnącego.
 12. Wybierz opcję Kąt gięcia , aby w szkicu wyświetlać kąty gięcia pręta.
 13. Kliknij przycisk OK.
 14. Zapisz właściwości znaku pod niepowtarzalną nazwą do wykorzystania w przyszłości.
 15. Rysunki zespołów betonowych: Kliknij Zapisz , aby zapisać zmiany właściwości widoku, a następnie kliknij Zamknij , aby wrócić do właściwości rysunku.

  Rysunki zestawcze: Kliknij przycisk OK.

 16. Kliknij Zapisz , aby zapisać właściwości rysunku, a następnie przycisk OK i utwórz rysunek.

Przykład

Szkic pręta 3D z promieniem gięcia:

Wskazówka:

Aby zmienić długość linii odniesienia, kolor, typ linii lub przedstawienie szkicu pręta, w folderze ..\Tekla Structures\<wersja>\environments\<środowisko>\system otwórz plik rebar_config.inp i zmodyfikuj następujące wiersze: PullOutLeaderLineMinLength , PulloutColor , PulloutVisibleLinetype i PulloutRepresentation.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej