Dodawanie ramek i znaczników gięcia na wydrukach

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Dodawanie ramek i znaczników gięcia na wydrukach

Na wydrukowanych rysunkach można dodawać ramki oraz znaczniki gięcia. Znaczniki gięcia wskazują miejsca, w których należy składać wydruki. Można wybrać kolor ramek i znaczników gięcia.

Ramki i znaczniki gięcia rysunku są kontrolowane przez plik standard.fms znajdujący się w folderze \system. W oknie dialogowym Właściwości ramki rysunku nie jest dostępna opcja zapisywania, dlatego wartości domyślne znajdują się w pliku standardowym. Możesz zapisać ten plik w folderze modelu, a następnie skopiować go do projektu lub folderach firmowych, w razie potrzeby. Jeśli chcesz zapisać zestaw plików standardów w folderze modelu, zobacz Pliki standardów.

  1. Zacznij wpisywać Ramki rysunku i znaczniki gięcia w polu Szybkie uruchamianie w prawym górnym rogu głównego okna Tekla Structures i wybierz polecenie z wyświetlonej listy.
  2. W oknie dialogowym Właściwości ramki rysunku zaznacz pola wyboru ramek, które mają zostać wydrukowane.
  3. W obszarze Marginesy wprowadź odległość w milimetrach między poszczególnymi ramkami a lewą, prawą, dolną i górną krawędzią papieru.
  4. Wybierz kolory poszczególnych ramek.
  5. Aby wydrukować znaczniki gięcia, zaznacz pole wyboru Znaczniki gięcia.
  6. Wprowadź odległości poziomą i pionową w milimetrach pierwszego znacznika gięcia od prawego dolnego narożnika zewnętrznej ramki oraz odległość od drugiego znacznika gięcia.
  7. Wybierz kolor dla znaczników gięcia.
  8. Kliknij przycisk OK.

Poniżej przedstawiono przykładową zawartość okna dialogowego właściwości i plik standard.

Uwaga:

Marginesy ramki rysunku mają stałą wartość odległości wynoszącą 5 mm. Aby użyć marginesu ramki rysunku z tytułem rysunku przylegającym do narożnika rysunku, należy zmienić nie tylko margines ramki rysunku w oknie dialogowym Właściwości ramki rysunku , ale także Wektor między narożnikami w oknie dialogowym Tabele ( Rysunki i raporty > Właściwości rysunku > Układ rysunku > Układ tabel... > Tabele... ).

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej