Nota lokalizacyjna dla środowiska Poland 2023

Tekla Structures
2023
Tekla Structures
Environment
Poland

Dokument zawiera opis zmian i usprawnień wprowadzonych w środowisku Poland w wersji 2023. Wprowadzone zmiany zostały podzielone i opisane w 10 kategoriach tematycznych.

Back to top

Ustawienia ogólne

Panel właściwości

W związku z wprowadzeniem do trybu rysunku panelu właściwości do środowiska w lokalizacji \Poland\General\model_settings\PropertyPane dodany został plik PropertyPaneDrawingSettings.xml, który odpowiada za domyślne zachowanie panelu właściwości w kwestii grupowania oraz automatycznego stosowania domyślnych wartości. Podobnie jak po stronie modelu automatyczne ustawianie wybranych wartości jako domyślnych jest wyłączone.

Image
TS 2023-Poland-Panel właściwości na rysunku

Szablony modelu

Wszystkie szablony przykładowych modeli w poszczególnych rolach, dostępne w środowisku zostały zaktualizowane do wersji 2023.

Opcje

Zaktualizowano ustawienia ogólne dotyczące jednostek długości – zmieniono dokładność z 0 do 2 miejsc po przecinku dla mm, dzięki czemu kopiowanie obiektów lustrem jest dokładniejsze (TTSD-45031)
Image
Opcje dokładności - TS 2023 - Środowisko Poland

 

Uzgodniono ustawienia dokładności związane z długością zbrojenia pomiędzy Opcjami, ustawieniami pliku rebar_config.inp oraz ustawieniami Menedżera kształtów zbrojenia – teraz we wszystkich miejscach stosowana jest taka sama dokładność oraz ta sama metoda zaokrąglania.

Image
Ustawienia dokładnośći dla zbrojenia - TS 2023 - Środowisko Poland
Back to top

Pliki ini środowiska

Wprowadzono następujące zmiany w plikach .ini środowiska:

 • W pliku env_Poland.ini w zmiennej DXK_SYMBOLPATH zamieniono XS_DIR na XSBIN zgodnie z nową strukturą plików w folderze instalacji.
 • W pliku env_Poland.ini zmiennej XS_CONSIDER_REBAR_HOOK_LOCATION_IN_CAST_UNIT_NUMBERING nadano nową wartość TRUE dzięki czemu w przypadkach elementów symetrycznych strona położenia haka będzie wpływała na numerację zespołu.
 • W pliku env_Konstrukcje_betonowe_(wykonawca).ini usunięto stare, nieużywane lub powodujące konflikt opcje zaawansowane:
  • set XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_REFERENCES=TRUE

  • set XS_CLASH_CHECK_INSIDE_REFERENCE_MODELS=TRUE

  • set XS_USE_ONLY_NOMINAL_REBAR_DIAMETER=TRUE

Back to top

Katalogi

Katalog profili

Zmiany w katalogu profili:

 • Do pliku katalogu profili dodano 10 nowych typów profili spawanych o oznaczeniu WS.
Image
Profile spawane WS - Tekla Strutures 2023 - Środowisko Poland
 • Zaktualizowano katalog profili CFSHS oraz CFRHS według EN-10219-2 – teraz profile mają poprawny promień zewnętrzny.
 • Dla właściwości profili płyt kanałowych P dodano niezbędne właściwości umożliwiające poprawne zastosowanie tych profili w narzędziu Układ stropu.

Katalog kształtów zbrojenia

Zaktualizowano definicję kształtu nr 34 dzięki czemu wszystkie pręty o jednym promieniu gięcia są rozpoznawane poprawnie jako ten kształt. Wcześniej niektóre pręty zestawów prętów nie były rozpoznawane jako łukowe.

Image
Katalog kształtów zbrojenia - Tekla Structures 2023 - Środowisko Poland

Katalog siatek zbrojenia

Do katalogu siatek zbrojeniowych mesh_database.inp dodano zestaw 43 typowych siatek dostępnych na polskim rynku o oznaczeniach Q, R oraz E. Wszystkie siatki zostały dodane w gatunku B500A. Siatki są dostępne w 4 grupach rozmiarowych:

 • 5,0 x 2,15m: Q131, Q188, Q221, Q257, Q295, Q335, Q377, R188, R221, R295
 • 6,0 x 2,15m: Q378, R378, E510, E515, E520, E610, E615, E620, E810, E815, E820, E1010, E1015, E1020, E1210, E1215, E1220, E1410, E1415, E1420, E1615, E1620,
 • 6,0 x 2,30m: Q188A, Q257A, Q335A, Q424A, Q524A, R188A, R257A, R335A, R424A, R524A,
 • 6.0 x 2,35m: Q636A
Image
Katalog siatek zbrojenia - Tekla Structures 2023 - Środowisko Poland
Z uwagi na bieżące ograniczenia, katalog siatek nie uwzględnia siatek dostępnych na naszym rysunku z oznaczeniem „d”, które posiadają pręty podwójne - tego typu siatki można utworzyć w programie korzystając z funkcjonalności "zespołu zbrojenia".

Katalog prętów zbrojenia

Zaktualizowano katalog prętów zbrojeniowych w pliku rebar_database.inp dla gatunków B500B, B500C, B500SP:

 • nagłówki oraz opisy zawarte w pliku przetłumaczono na język polski, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwiej dostosować katalog do swoich potrzeb,
 • wszystkie wartości ciężaru w kg/m oraz powierzchni przekroju w mm2 są teraz podane z dokładnością do 3 miejsc po przecinku,
 • poprawiono wartości długości domyślnych haków oraz domyślne promienie zagięć prętów.
Image
Ktalog prętów zbrojenia - Tekla Structures 2023 - Środowisko Poland

 

 • W odniesieniu do zmian w katalogu siatek, do katalogu prętów zbrojeniowych w pliku rebar_database.inp dla gatunku B500A dodano następujące średnice wykorzystywane przez siatki: 5, 5.5, 6,5, 7, 7.5, 8.5, 9 mm.
Z uwagi na zmiany wprowadzone w pliku rebar_database.inp zalecamy, aby przechodząc z projektem do wersji 2023 skopiować do folderu modelu plik rebar_database.inp z wersji poprzedniej w celu uniknięcia zmian w modelu, które wystąpią z powodu różnic w niektórych parametrach zbrojenia.
Back to top

Modelowanie

Narzędzia dla stali

Zaktualizowano oraz dodano nowe ustawienia standardowe dla śrub w tym również te uwzględniające nowy typ otworu – otwór gwintowany.

Image
Otwór gwintowane - Tekla Structures 2023 - Środowisko Poland

Narzędzia dla betonu

Dodano nowe ustawienie o nazwie standard_bez_zmian dla Modyfikatora zbrojenia, które zgodnie z nazwą nie wprowadza żadnych modyfikacji, a jego zastosowanie odnosi się do możliwości użycia polecenia przypisania zbrojenia pod modyfikatorem do określonego elementu.

Image
Modyfikator zbrojenia - Tekla Structures 2023 - Środowisko Poland

 

Dodano nowe, standardowe ustawienia narzędzi Kotwa i Łącznik dla prętów zbrojenia. 

Image
Kotwa zbrojenia - Tekla Structrues 2023 - Środowisko Poland

 

Image
Łącznik zbrojenia - Tekla Structrues 2023 - Środowisko Poland


Dodano nowe ustawienia wykończenia powierzchni powierzchnia_dolu_formy oraz powierzchnia_gory_formy, które po zastosowaniu w modelu mogą być użyte na rysunku do uzyskania odpowiedniej prezentacji symbolu strony formy.  

Image
Wykończenie powierzchni - Tekla Structres 2023 - Środowisko Poland

Filtry i wyświetlanie

Dodano nowe ustawienia dla widoków modelu:

 • korzystając z zapisanych ustawień standard_etykiety_elementy oraz standard_etykiety_zespoły możemy wczytać ustawienia widoku z etykietami dla elementów, zawierające numery elementów lub zespołów. 
Image
Etykiety widoku - Tekla Structures 2023 - Środowisko Poland

 

Dodano nowe filtry prezentacji, wyświetlania i wyboru umożliwiające wybór i wyświetlenie obiektów według aktualnego statusu numeracji.

 • filtr prezentacji o nazwie Status numeracji wyświetla elementy i zbrojenie w trzech kolorach zależnie od statusu numeracji pozycji elementów, zespołów oraz zbrojenia:
  • kolor zielony - aktualny numer pozycji elementu, zespołu, zbrojenia,

  • kolor czerwony - nieaktualny numer elementu lub zbrojenia,

  • kolor pomarańczowy - aktualny numer pozycji elementu i jednocześnie nieaktualny numer zespołu, do którego element należy.

Image
Status numeracji - Tekla Structures 2023 - Środowisko Poland

 

Image
Status numeracji - Tekla Structures 2023 - Środowisko Poland


Zaktualizowano filtry wyboru i wyświetlania Zbrojenie_nieznany_ksztalt, dzięki czemu działają one bardziej uniwersalnie w różnych przypadkach.

Zaktualizowano filtry uwzględnione w filtrze prezentacji widoku Zespoły wg rysunku, dzięki czemu również zespoły posiadające rysunki o numerze arkusza różnym od 0 są prawidłowo prezentowane kolorem zielonym na widoku.

Image
Zespoły wg rysunku - Tekla Structures 2023 - Środowisko Poland


Dodano 2 nowe filtry prezentacji dla zbrojenia pokazujące kolorem czerwonym zbrojenie, które ma atrybut Wydaj pręt w mb lub Pomiń pręt w zestawieniu ustawiony na Tak.

Image
Zbrojenie w mb - Tekla Structures 2023 - Środowisko Poland

 

Image
Zbrojenie pomijane w zestawieniu - Tekla Structures 2023 - Środowisko Poland

 

Dodano nowe filtry wyboru:

 • filtr wyboru Fazowania umożliwia wybór w modelu obiektów fazowań dzięki czemu można je szybciej zmienić, uzgodnić lub usunąć
Image
Fazowania - Tekla Structures 2023 - Środowisko Poland

 

 • filtr wyboru Custom property zawiera wybrane, niestandardowe właściwości dostępne w pakiecie dodatków Construsoft, dzięki czemu można filtrować wybór w oparciu o te niestandardowe właściwości
Image
Właściwości niestandardowe - Tekla Structures 2023 - Środowisko Poland

 

 • filtry wyboru Numery_aktualne oraz Numery_nieaktualne umożliwiają wybór elementów i zbrojenia zależnie od ich statusu numeracji
Back to top

Szablony raportów

Szablony dla stali

Dodano nowy szablon dla śrub, nakrętek i podkładek z informacjami o klasie oraz ciężarze 1_Lista_srub_nakretek_podkladek_ciezar.rpt:

Image
Lista śrub - Tekla Structures 2023 - Środowisko Poland

 

Zaktualizowano szablon 1_Zestawienie_zespolow_z_pozycjami.xls.rpt dzięki czemu raport niezależnie od wyboru zawsze pokazuje łączną liczbę zespołów w modelu.

Image
Lista zespołów - Tekla Structures 2023 - Środowisko Poland

 

Zaktualizowano poniższe szablony śrub, nakrętek i podkładek dzięki czemu uwzględniają więcej typów nakrętek i podkładek (do 3 różnych typów).

Image
Listy śrub - Tekla Structures 2023 - Środowisko Poland

Szablony dla betonu

We wszystkich szablonach raportów z modelu (.rpt) i zestawień na rysunku (.tpl) dla zbrojenia atrybut kształtu pręta SHAPE_INTERNAL został zastąpiony przez SHAPE, dzięki czemu pręty gięte są poprawnie klasyfikowane i wyświetlane w zestawieniach zgodnie z ich kształtem.

Zaktualizowano szablon raportu zbadaj dla zespołu betonowego TS_Report_Inquire_Cast_Unit.rpt:

 • atrybut ASSEMBLY_POS w wierszu elementów został zastąpiony przez PART_POS co ułatwia identyfikację różnic w numeracji między zespołami betonowymi, które często wynikają z różnic w numeracji elementów składowych zespołu.
Image
Zbadaj - Tekla Structures 2023 - Środowisko Poland
 • poprawiono formułę obliczania ciężaru dla osadzeń oraz w polu ciężaru całkowitego zastąpiono atrybut WEIGHT atrybutem WEIGHT_ONLY_COCRETE_PARTS, dzięki czemu stalowe osadzenia takie jak płytki, marki itp. nie są podwójnie zliczane w ciężarze całkowitym.

Zaktualizowano szablon zestawienia prętów 2_Zestawienie_pretow_w_zespolach_z_podsumowaniem_PDF.pdf.rpt:

 • liczba prętów wyświetlana w zestawieniu jest teraz niezależna od wyboru w modelu i odpowiada łącznej liczbie prętów w modelu, w wybranych zespołach – wcześniej, aby uzyskać taki wynik należało ręcznie wybrać wszystkie zespoły o tym samym numerze.
Image
Zestawienie prętów - Tekla Structures 2023 - Środowisko Poland
Back to top

Aplikacje i komponenty

Zaktualizowano do bieżącej wersji wszystkie pliki .uel komponentów oraz szkiców profili domyślnie wczytywane z nowymi modelami, dzięki czemu ich wczytywanie jest szybsze i pozbawione komunikatów ostrzegawczych w pliku historii sesji.

Zaktualizowano plik definicji grup w katalogu aplikacji i komponentów ComponentCatalog.xml oraz plik wykluczeń ComponentCatalogExclusions.csv stosowanie do zmian w wersji 2023 – usunięto, stare nieużywane aplikacje oraz ukryto makra mające nowsze odpowiedniki.

Komponenty betonowe

Zaktualizowano komponent użytkownika Symbol gornej strony formy oraz powiązane pliku ustawień i makra, dzięki czemu możemy tworzyć zarówno symbol góry jak i dołu formy. Wstawiane przez komponent obiekty symboli mają różne nazwy (SYMBOL_GÓRNY, SYMBOL_DOLNY) dzięki czemu można je filtrować i różnie przedstawiać na rysunkach.

Image
Symbol strony formy - Tekla Structures 2023 - Środowisko Poland

 

Zaktualizowano domyślne ustawienia dla komponentu Zbrojenie pojedynczej krawędzi (93) – teraz komponent stosuje domyślnie przyjęte w środowisku gatunki, nazwy oraz serie numeracji dla zbrojenia. 

Image
Zbrojenie pojedynczej krawędzi - Tekla Structures 2023 - Środowisko Poland

 

Poprawiono kodowanie oraz zaktualizowano opisy w pliku definicji UDA WallLayout.Udas.dat dla komponentu Układ ścian.

Image
Układ ściann- Tekla Structures 2023 - Środowisko Poland

 

Dodano nowe ustawienia dla komponentu Zbrojenie naroży i krawędzi (62).

Image
Zbrojenie naroża i krawędzi - Tekla Structures 2023 - Środowisko Poland

 

Zaktualizowano ustawienia standardowe dla komponentu Wsporniki i wnęki (82).

Image
Wsporniki i wnęki - Tekla Structures 2023 - Środowisko Poland

 

W ustawieniach standardowych komponentu Osadzone kotwy (008) zmieniono domyślne wyrównania wstawianych osadzeń na wyrównanie względem środka ciężkości.

Image
Osadzone kotwy - Tekla Structures 2023 - Środowisko Poland

 

Dodano nowe ustawienia dla komponentów zbrojenia o numerach 88, 89,82,83, 94 oraz Siatka prętów, Siatka prętów wg obszaru uwzględniające tworzenie zespołu zbrojenia ze zbrojenia wstawianego przez poszczególne komponenty. 

Image
Kratownica - Tekla Structures 2023 - Środowisko Poland

Komponenty stalowe

Zaktualizowano ustawienia dla makra Tworzenie trójkątów (19) – dodano przykładowy plik txt zawierający współrzędne punktów tworzących blachę.

Image
Tworzenie trójkątów - Tekla Structures 2023 - Środowisko Poland

 

Na życzenie użytkowników z Polski dodana została możliwość fazowania naroża blachy węzłowej w poniżej wymienionych komponentach.

Blacha węzłowa z nakładkami (63) Blacha węzłowa narożna – rura (56) Narożna blacha węzłowa śrubowana (57)
Image
Blacha węzłowa z nakładkami (63)
Image
Blacha węzłowa narożna – rura (56)
Image
Narożna blacha węzłowa śrubowana (57)
Na życzenie użytkowników z Polski dodana została możliwość niezależnego obrotu żeber w połączeniach żeber.
Żebra wielokrotne (1064)
Image
Żebra wielokrotne (1064)
Dodano nowe standardy dla połączeń systemowych.
Blacha ścinana słupa z żebrem – specjalna (42) Blacha ścinana spawana – góra (36) Blacha ścinana pełna głębokość specjalna (39)
Image
Blacha ścinana słupa z żebrem – specjalna (42)
Image
Blacha ścinana spawana – góra (36)
Image
Blacha ścinana pełna głębokość specjalna (39)
Blacha osadzenia (37) Połączenie wzdłużne (77) Połączenie spawane belek (123)
Image
Blacha osadzenia (37)
Image
Połączenie wzdłużne (77)
Image
Połączenie spawane belek (123)
Blacha gięta (190) Pełna głębokość S (185) Detal blachy końcowej (1002)
Image
Blacha gięta (190)
Image
Pełna głębokość S (185)
Image
Detal blachy końcowej (1002)
Dwustronne połączenie kątownikiem (143) Połączenie kątownikiem (141) Przecięcie rur (22)
Image
Dwustronne połączenie kątownikiem (143)
Image
Połączenie kątownikiem (141)
Image
Przecięcie rur (22)
Blacha węzłowa przykręcana (11) Blacha węzłowa przykręcana (11) Blacha węzłowa przykręcana (11)
Image
Blacha węzłowa przykręcana (11)
Image
Blacha węzłowa przykręcana (11)
Image
Blacha węzłowa przykręcana (11)
Blacha do stężenia (19) Blacha ścinana pełna głębokość – specjalna (39) 2-stronny dźwigar do słupa (162)
Image
Blacha do stężenia (19)
Image
Blacha ścinana pełna głębokość – specjalna (39)
Image
2-stronny dźwigar do słupa (162)

Dźwigar do słupa, typ 1 (161)

Dźwigar do słupa, typ 2 (163) Standardowe połączenie stężenia (67)
Image
Dźwigar do słupa, typ 1 (161)
Image
Dźwigar do słupa, typ 2 (163)
Image
Standardowe połączenie stężenia (67)

Stężenie specjalne Hss (66)

Połączenie diagonalne (53) Połączenie wzdłużne słupa rurowego (6)
Image
Stężenie specjalne Hss (66)
Image
Połączenie diagonalne (53)
Image
Połączenie wzdłużne słupa rurowego (6)
Słup zbieżny (136) Blacha węzłowa w środku (169) Stężenie ze śrubą rzymską (S3)
Image
Słup zbieżny (136)
Image
Blacha węzłowa w środku (169)
Image
Stężenie ze śrubą rzymską (S3)
Back to top

Narzędzia

Zapytanie niestandardowe

Zaktualizowano szablon zapytania niestandardowego dla raportu Zbrojenie – teraz raport zawiera informacje zarówno o prętach jak i siatkach zbrojeniowych takie jak liczba sztuk, nr pozycji, typ siatki, rozmiar itp.

Image
Zapytanie niestandardowe
Back to top

Wymiana danych

Dodano, nowe ustawienia standardowe dla Punktu bazowego, które są domyślnie wykorzystywane w Eksporcie IFC4.

Image
Punkt bazowy

 

Image
Eksport IFC4

 

Dodano nowe ustawienia dla wbudowanego konwertera plików NC na DXF.

Image
NC na DXF
Back to top

Rysunki

Usunięto, stare nieużywane ustawienia widoków, wymiarów oraz opisów dzięki czemu liczba dostępnych ustawień na liście jest mniejsza a ich wybór prostszy również, dzięki dostosowaniu nazw atrybutów stosowanie do przeznaczenia.

W oknie Eksportu do DWG dodano ustawienia z możliwością uwzględnienia/wykluczenia widoków znajdujących się poza ramką rysunku w eksportowanym pliku DWG.

Image
Eksport dwg

 

Dodano nowe oraz zastąpiono stare ustawienia Uwagi powiązanej dla obiektów: elementów, śrub, wykończenia powierzchni oraz zbrojenia.

Image
Panel właściwości

Rysunki zestawcze (GA)

W szablonie template_A.tpl występującym na rysunkach GA, atrybut DRAWING.USERDEFINED.DR_STATUS zastąpiono przez DRAWING.USERDEFINED.dr_comment z uwagi na to, iż poprzedni atrybut standardowo nie występował w polskim środowisku.

 

Zaktualizowano ustawienia prezentacji i opisu śrub na rysunkach zestawczych:

 • domyślna prezentacja śrub ustawiona na „dokładna”
 • nowe ustawienia dla prezentacji śrub i otworów
Tekla Structures 2022 Tekla Structures 2023
Image
TS 2022
Image
TS 2023
 • nowe ustawienia oznaczeń dla śrub
Image
Prezentacja śrub

 

Dodano nowe ustawienia wyświetlania obiektów z niekatulaną numeracją na rysunkach zestawczych.

Image
Rysunek GA

Rysunki zespołów i elementów stalowych (A i W)

Uzgodniono prezentację znaków przekrojów na rysunkach W.

Rysunki zespołów betonowych (CU)

W szablonie CU_zestawienie_zbrojenia_tabela.tpl poprawiono atrybut odpowiedzialny za wyświetlanie liczby zespołów w modelu - aktualnie GetValue("PART.CAST_UNIT.MODEL_TOTAL") zamiast GetValue("MODEL_TOTAL") dzięki czemu liczba jest zawsze właściwa niezależnie od budowy zespołu.

Zaktualizowano standardowe ustawienia komponentu rysunkowego Szkic i oznaczenie pręta:

 • atrybut REBAR_POS w znaku zbrojenia zastąpiono atrybutem GROUP_POS dzięki czemu w przypadku prętów w rozkładach zbieżnych otrzymujemy numer pozycji całej grupy zamiast numeru z numerem podpozycji (SUB_ID).
Image
Szkic i oznaczenie pręta

 

Zaktualizowano wszystkie szablony zestawień zbrojenia dla rysunków CU, M oraz GA dzięki czemu, teraz w zestawieniach zawierających różne kształty sortowanie jest wykonywane nadrzędnie, niezależnie od typu kształtu, czy rodzaju rozkładu jakim tworzone jest zbrojenie i w efekcie otrzymujemy zestawienia z zachowaniem ciągłości rosnącej zgodnie z numerem pozycji.

Image
Zestawienia
Image
Zestawienia
Image
Zestawienia

Przykład:

Image
Zestawienie zbrojenia - sortowanie

Rysunki zbiorcze (M)

Na rysunkach zbiorczych dla zespołów betonowych dostępny jest nowy układ rysunku rysunek_zbiorczy_zespoly_betonowe_mb, który zawiera zestawienia listujące zespoły betonowe według nazwy, przekroju oraz materiału w metrach bieżących.

Image
Rysunek zbiorczy - zespoły betonowe mb

 

Dodano 2 nowe szablony M_zestawienie_zbrojenia_szkic_wg_zespolu.tpl oraz M_zestawienie_zbrojenia_tabela_wg_zespolu.tpl do zastosowania na rysunku zbiorczym, które listują zbrojenie z podziałem na zespoły.

Image
Rysunek zbiorczy

 

Dodano nowy układ dla rysunków zbiorczych zespołów, który zawiera ilość elementów występujących w zespołach na rysunku (nie z całego modelu).

Image
Zestawienie zespołów na rysunku zbiorczym
 • w szablonie partlist.tpl stosowanym na rysunkach zbiorczych zaktualizowano strukturę oraz niektóre atrybuty dzięki czemu zlicza on elementy wyłączenie z zespołów widocznych na rysunku zbiorczym a nie z całego modelu jak to było poprzednio.
Image
Rysunek zbiorczy - zestawienie
Back to top

Dodatki Construsoft

W komponencie Zaawansowane etykiety modelu (ML078) dodano nowe opcje umożliwiające tworzenie etykiet opisowych dla śrub w modelu.

 • dodano nowe ustawienie standard_sruby zawierające informacje o liczbie sztuk oraz średnicy i długości śruby
Image
Etykiety

 

Komponent Krata m099 jest teraz domyślnie dostępny w ramach pakietu instalacyjnego dodatków Construsoft - nie ma potrzeby pobierania rozszerzenia z Tekla Warehouse.

 • dodano nowe przykładowe standardy dla kratek z cięciami i bortnicami (obramowaniami)
 • zaktualizowano wszystkie istniejące standardy - lepsze wartości domyślne
Image
Krata m099
 • szablon zestawienia dla kratek pomostowych tworzonych komponentem Krata (m099) został przebudowany – teraz również uwzględnia bortnice.
Image
Bortnice
 • dodano nowy szablon dla zespołów kratek tworzonych z komponentu Krata m0991_Lista_kratek_pomostowych_m099-zespoly.rpt. Szablon uwzględnia strukturę zespołu kratka+ bortnice oraz ciężar
Image
Krata m099

 

Image
Krata m099
 •  w komponencie Krata m099 dostępne są ustawienia umożliwiające tworzenie blach ryflowanych oraz siatek cięto-ciągnionych
Kraty/blachy ryflowane Kraty/siatki cięto ciągnione
Image
Kraty/Siatki cięto ciągnione
Image
Kraty/siatki cięto ciągnione
Image
Kraty/Siatki cięto ciągnione
Image
Kraty/siatki cięto ciągnione
 •  kratki tworzone komponentem Krata m099 mogą być prezentowane na rysunkach - szczegóły w poniższym video.
 •  dodano ustawienia dla rysunku zespołu kraty pomostowej
Image
Krata m099
Image
Krata m099

 

Image
Krata m099
Image
Krata m099
 •  dodano ustawienia dla rysunku zbiorczego krat pomostowych
Image
Rysunek zbiorczy
 •  dodano szablony zestawień dla krat pomostowych na rysunkach zespołów i zbiorczych
Image
Krata m099
Image
Krata m099

Dodano ustawienia standardowe dla komponenty Symbole wykończeń m143, które bazują na domyślnych nazwach wykończeń powierzchni definiowanych w modelu.

Image
Symbole wykończeń powierzchni

 

Zaktualizowano ustawienia standardowe dla następujących komponentów Construsoft:

 • Blacha podstawy (1029) oraz (29)
 • Wstawka spawana (114) oraz (115)
Pełna lista zmian i aktualizacji w pakiecie dodatków Construsoft dla wersji 2023 dostępna jest pod poniższym adresem:
https://dl.construsoft.com/install/2023/Release_Info/Changes_installer_2023.html
Back to top
Was this helpful?