Nota lokalizacyjna dla środowiska Poland 2022

Tekla Structures
2022
Tekla Structures
Environment
Poland

Dokument zawiera opis zmian i usprawnień wprowadzonych w środowisku Poland w wersji 2022. Wprowadzone zmiany zostały podzielone i opisane w 9 tematycznych kategoriach.

Back to top

Ustawienia ogólne

Panel właściwości

W panelu właściwości wszystkich typów obiektów jakie mogą być eksportowane do IFC dodano i ustawiono jako domyślnie widoczny blok właściwości Eksport IFC:
 • Obiekt IFC: zawiera rozszerzoną względem poprzednich wersji listę typów obiektów IFC (dostępne dla IFC 2x3 oraz IFC4),
 • Podtyp (IFC4): zawiera listę dostępnych dla danego typu, podtypów oraz umożliwia wybranie opcji USERDEFINED pozwalającej określić własny podtyp
 • Typ użytkownika (IFC4): własny podtyp określony przez użytkownika. Pole aktywne, gdy wyżej wybrano USERDEFINED.
 • Typ eksportu IFC
 • Nazwa budynku IFC
 • Nazwa kondygnacji budynku IFC
Image
Panel właściwości - właściwości eksportu IFC4

 

Zaktualizowano panel właściwości dla grup prętów, zestawów prętów oraz wszystkich obiektów z nimi powiązanych zgodnie ze zmianami opisanymi w Informacji o wersji 2022.

Szablony modelu

 • wszystkie szablony modelu zostały zaktualizowane do wersji 2022.

Opcje

Nowe ustawienie interwału autozapisu zostało ustawione na 15 min. Wartość minimalna to 2 min.

Image
2022_autosave

Atrybuty użytkownika

W folderze Poland\General\model_settings zaktualizowano następujące pliki .inp zawierające specyficzne definicje atrybutów użytkownika:
 • objects.inp - usunięto problem ze zdublowaną zakładką Beton dla niektórych obiektów oraz ujednolicono numerację zakładek, dzięki czemu wyświetlane są one w tym samym porządku w różnych typach obiektów.
 • objects_IFCExtender.inp - plik został przeniesiony do instalacji dodatków Construsoft i jest z nimi instalowany.

Pozostałe

 • W folderze \General\component_attribute_files\ zaktualizowano plik ComponentCatalogExclusions.csv zawierający definicję komponentów, które są wykluczone z wyświetlania w katalogu Aplikacje i komponenty.
Back to top

Pliki ini środowiska

 • W pliku env_Poland.ini zmiennej XS_DSTV_WRITE_BEHIND_FACE_FOR_PLATE nadano wartość TRUE, dzięki czemu zarówno przednia jak i tylna płaszczyzna jest uwzględniana w pliku NC.
 • W pliku env_Poland.ini zmiennej XS_ASSEMBLY_POSITION_CODE_TOLERANCE nadano nową wartość 1200 w celu uzyskania szerszego zakresu wykrywania położenia elementu na siatce.
 • W pliku env_Poland.ini dodano zmienną XS_USER_DEFINED_BOLT_SYMBOL_TABLE i ustawiono jej wartość na bolt_symbol_table.txt, gdzie poprzez odwołanie do pliku ud_bolts.sym zdefiniowano symbole użytkownika dla śrub.
Back to top

Katalogi

Katalog profili

 • Do pliku profitab.inp dodano nowy, owalny, parametryczny profil OVKON (kategoria CRH).
Image
2022_ovkon
 • Do pliku profitab.inp dodano nowe, parametryczne profile dwuteowe SX, SY (kategoria Profile I betonowe). 
Image
2022_sx
 • W pliku profitab.inp zaktualizowano maksymalną liczbę parametrów dla profilu SHS z 2 do 5.
 • Dodano nowe profile zimnogiętych rur prostokątnych i kwadratowych: CFSHS oraz CFRHS wg EN-12019-2.
 • Dodano nowe profile zimnogiętych rur prostokątnych i kwadratowych: HFSHS oraz HFRHS wg EN-10210-2.
Image
2022_rury
 • Rury prostokątne są teraz lepiej pogrupowane według rozmiaru, a w UDA profili dostępna jest informacja o źródłowej normie.
Image
2022_sortowanie

Katalog materiałów

 • W kategorii Beton dodano nowy materiał Zaprawa, który ma zastosowanie w komponentach.

Katalog śrub

 • Zaktualizowano katalog nakrętek dla normy 934_HILTI.

Katalog zbrojenia

 • Zaktualizowano plik rebar_config.inp - zmieniono domyślną kolejność wyświetlania wymiarów siatek.
 • Zaktualizowano pliki standard katalogów kształtu dla grup i zestawów prętów - domyślnie wybierane są gatunki i średnice zdefiniowane i dostępne w środowisku Poland.
Back to top

Modelowanie

Filtry

 • Dodano nowy filtr prezentacji Kolor wg fazy wylewania wraz z powiązanymi filtrami wyboru umożliwiający rozróżnienie po kolorze elementów według ich właściwości Faza wylewania.
Image
2022_fazy_wylewania
 • Dodano nowy filtr prezentacji Sekcje wylewania wg statusu wraz z powiązanymi filtrami wyboru umożliwiający rozróżnienie po kolorze jednostek sekcji wylewania według ich atrybutu Status sekcji wylewania (POUR_STATUS). Filtr ma zastosowanie w trybie pracy na sekcjach wylewania.
Image
2022_sekcje_status
 • Zaktualizowano wszystkie filtry wyboru dodając do filtrowanych nazw wieloznacznik w postaci * dzięki czemu filtry są bardziej uniwersalne w odniesieniu do stosowanego nazewnictwa obiektów.
 • Analogicznie od dodanych wcześniej filtrów prezentacji i wyboru dla zespołów posiadających i nieposiadających rysunki, dodano filtry prezentacji i wyboru dla elementów z i bez rysunków.
Image
2022_element_wg_rys

Pozostałe

 • Zaktualizowano pliki standard dla zestawów prętów i powiązanych obiektów: opcja Śledź krawędzie jest domyślnie włączona.
Back to top

Szablony i raporty

 • Dodano nowe 3 nowe raporty zestawiające elementy w podzespołach oraz pokazujące strukturę super-zespołu.
  1_Zespoly_z_pozycjami_w_podzespolach.rpt
  1_Zestawienie_zespolow_z_pozycjami_w_podzespolach.xls.rpt
  1_Zestawienie_zespolow_z_pozycjami_w_podzespolach-struktura.xls.rpt
Image
2022_raport_zespoly
 • Dodano nowy szablon listujący blachy w grupach według grubości 1_Lista_blach_wg_grubosci.xls.rpt
Image
2022_blachy
 • W raportach dla spoin 1_Lista_bledow_spoin.rpt oraz TS_Report_inquire_Welding.rpt dodano nowy typ błędu dla spoin - E7, którym oznaczane są spoiny będące daleko od spawanych obiektów.
 • Zaktualizowano szablony raportów 2_Zestawienie_pretow_w_zespolach_z_podsumowaniem.rpt oraz 2_Zestawienie_pretow_w_zespolach_z_podsumowaniem_PDF.pdf.rpt - poprawiono obsługę prętów o zmiennej długości. Teraz pozycje, które są grupami zbieżnymi mają podaną długość i ciężar sumaryczny a w miejsce długości i ciężaru jednostkowego wyświetlana jest "-'.
Image
2022_zestawienie_zbrojenia
 • Dodano nowy szablon raportu 4_ID_Punkty_i_linie_ukladu_XYZ.rpt listujący współrzędne punktów i linii układu zdefiniowanych w modelu za pomocą komponentów Punkt układu oraz Linia układu.
Image
2022_xyz
 • Zaktualizowano ścieżki do plików obrazów w następujących raportach w odniesieniu do zmian związanych z reorganizacją folderu instalacji. Teraz obrazy są poprawnie wyświetlane niezależnie od miejsca instalacji programu (o ile ścieżka do pliku nie przekracza dozwolonego limitu).
Image
2022_img
 • Zaktualizowano raport "zbadaj" TS_Report_Inquire_Cast_Unit.rpt dla zespołu betonowego - dodano informacje o zespołach zbrojenia znajdujących się wewnątrz zespołu betonowego.
Image
2022_zespol_zbrojenia
 • Wszystkie raporty "zbadaj" zostały ujednolicone pod względem formy i stosowanego w nim nazewnictwa.
 • Dodano nowy raport 4_ID_Lista_elementow_z_jednakowym_COG.rpt, pozwalający znaleźć i zaznaczyć elementy pokrywające się na podstawie położenia środka ciężkości.
Back to top

Aplikacje i komponenty

Zaktualizowano lub dodano ustawienia następujących komponentów i makr:
 • Gniazdo płatwi drewnianej (15)
Image
2022_s15
 • Stężenie 2 (16)
Image
2022_s16
 • Proste połączenie śrubowe (5)
Image
2022_s5
 • Połączenie rur (6)
Image
2022_s6
 • Połączenie wzdłużne, boczne słupa (137)
Image
2022_s37
 • Blachy łączące (14)
Image
2022_s14
 • Nowe ustawienia makra Skratowanie wieży (S66) oraz powiązanych z nim komponentów
Image
2022_s66
Image
2022_s66_1
Image
2022_s66_2
Image
2022_s66_3
Image
2022_s66_4

 

 • Blacha podstawy (1042)
Image
2022_j1042
 • Blacha podstawy (1004)
Image
2022_j1004
 • Blacha podstawy (1038)
Image
2022_j1038
 • Słup z żebrami (186)
Image
2022_j186
 • Połączenie spawane belek (123)
Image
2022_j123
 • Osadzenie z blachą czołową (2)
Image
2022_j2
 • Poręcze (S77)
Image
2022_s77
 • Dodano nowe ustawienia narzędzia automatycznych połączeń AutoConnection
Image
2022_autocn
 • Belka zbieżna (81) - nowy komponent dla betonowy belek zbieżnych jedno lub dwuspadowych
Image
2022_b81
 • Dopasuj belki i słupy - nowy komponent systemowy (dotychczas dostępny jako j003 w dodatkach Construsoft).
Image
2022_dbs

 

Back to top

Narzędzia

Zapytanie niestandardowe

 • Do raportu zapytania niestandardowego Zespol betonowy.it dodano atrybut ciężaru wyrażonego w kN oraz informację o stopniu zbrojenia (kg/m3)
Image
2022_zapytanie
Back to top

Wymiana danych

 • Zaktualizowano ustawienia standardowe eksportu plików NC: domyślnie wyokrąglenia narożników są ignorowane, dodano ustawienia dla list MIS, określono podfoldery dla blach i profili w folderze eksportu NC oraz dodano ustawienia uwzględniające znaki maszynowe oraz oznaczenie konturu.
Image
2022_nc
 • W oknie eksportu IFC4 dodano nowe ustawienia standardowe zawierające różne typy eksportu bazujące na różnych definicjach widoku modelu (MVD).
Image
2022_ifc4
Back to top

Rysunki

 • Do nowego okna przeglądu tworzenia rysunków produkcyjnych dodane zostały nowe reguły dla funkcji inteligentnego tworzenia rysunków określające, które obiekty rysunkowe mają być klonowane lub pomijane podczas tworzenia rysunku.
Image
2022_smart
 • Zaktualizowano ustawienia symboli (standard.sbl), które były stosowane w liniach wzoru, dzięki czemu linie wzorów są teraz prezentowane poprawnie.

Rysunki zespołów i elementów stalowych (A i W)

 • W ustawieniach widoków rozwinięć na rysunkach zespołów oraz rysunkach elementów pojedynczych dla lepszej prezentacji tych widoków skracanie zostało domyślnie wyłączone.
 • Aby uzyskać lepszą przejrzystość opisów spawania, zaktualizowano domyślny rozmiar symbolu spoiny na 2.5 mm.
 • Zaktualizowano symbol spoin w odniesieniu do zmian w pliku standard.wls dla znaków spoin.

Rysunki zespołów betonowych (CU)

 • Zaktualizowano szablony układów rysunku rysunek_zespolu_betonowego.lay oraz rysunek_zespolu_prefabrykowanego.lay dodając do nich zestawienie CU_zestawienie_zespolow_zbrojenia.tpl listujące zespoły zbrojenia dodane do zespołu betonowego.
Image
2022_zespol_zbr
 • Zaktualizowano strukturę szablonów zestawień zbrojenia: w przypadku gdy w zespole betonowym występuje wyłącznie zbrojenie należące do zespołu zbrojenia, zbrojenie to nie jest listowane jako zbrojenie tego zespołu i jest tylko podawane w zestawieniu jako całość w postaci zespołu zbrojenia - jak wyżej a szablony zestawień zbrojenia zespołu betonowego nie są wyświetlane na rysunku.
 • Zaktualizowano szablon CU_zespol_betonowy.tpl, dzięki czemu opis wymiarów elementów typu ściana, płyta, słup czy stopa fundamentowa działa poprawnie dla większej liczby możliwych przypadków.
 • Zaktualizowano szablon CU_siatka.tpl, gdzie informacje o położeniu na osiach poziomych zostało zastąpione atrybutami poziomu dolnego i górnego danego zespołu betonowego.
Image
2022_siatka
 • Dodano nowe zestawienie CU_zestawienie_ksztaltow_siatek_zbrojeniowych.tpl, które zastosowane na rysunku zbrojenia pokazuje kształty użytych siatek giętych.
Image
2022_siatki
 • Dodano nowe ustawienia rysunku zespołu betonowego dla zespołów zbrojenia RA_zespol_zbrojenia.cud oraz powiązane, niezbędne tabele.
  • (1) tabela tytułowa
  • (2) tabela zespołu zbrojenia
  • (3) zestawienie zbrojenia
  • (4) widok 3d zbrojenia
Image
2022_zespol_zbr2

Rysunki zbiorcze (M)

 • Zaktualizowano szablon układu rysunku rysunek_zbiorczy_zespoly_betonowe.lay oraz dodano do niego szablony zestawień dla zbrojenia i siatek zbrojeniowych.
  • (1) tabela tytułowa
  • (2) tabele zespołów widocznych na rysunku
  • (3) zestawienie zbrojenia ze wszystkich zespołów widocznych na rysunku
Image
2022_multi_cu1
Image
2022_multi_cu
Back to top
Was this helpful?