Taps toelopende I-ligger (81)

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Taps toelopende I-ligger (81)

Taps toelopende I-ligger (81) maakt liggers met meerdere typen doorsneden en hoogtevariaties. Doorsnede typen zijn I, T, omgedraaide T en rechthoekig. De hoogte van de ligger kan oplopend, taps en constant zijn. De component kan ook worden gebruikt om kolommen te maken.

Gemaakte objecten

 • ligger, één onderdeel of meerdere onderdelen

 • Schotjes

 • Eind blokken

Gebruiken voor

Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld

Voordat u begint

Zorg ervoor dat u twee aan te wijzen punten hebt.

Volgorde van selectie

 1. Selecteer het beginpunt van de ligger.

 2. Selecteer het eindpunt van de ligger.

  De ligger wordt automatisch gemaakt wanneer u het eindpunt aanwijst.

Onderdeelidentificatiecode

Beschrijving

1

Plaatligger

2

Schotje

Tabblad Parameters

Gebruik het tabblad Parameters om het type en de afmetingen van de ligger te definiëren.

Type ligger

Optie Beschrijving

Selecteer het vormtype van de ligger.

Selecteer of de ligger als één onderdeel of als aparte onderdelen wordt gemaakt. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het liggervormtype dat u hebt geselecteerd.

De magenta kleur geeft het hoofdonderdeel van het betonelement aan en de cyaan kleur geeft het aangelaste onderdeel aan.

Liggerafmetingen

De beschikbare afmetingen zijn afhankelijk van de optie die u selecteert. De voorbeeldafbeeldingen hieronder geven de maatlijnen weer die u kunt definiëren.

Optie Beschrijving

1 Hoogte van de ligger aan de startpuntzijde

2 Breedte van de afschuining aan de beginpuntzijde

3 Locatie van de schrobrand. Als dit leeg blijft, bevindt de schrobrand zich in het midden.

4 Breedte van de afschuining aan de eindpuntzijde

5 Hoek van de rand van het beginpunt van de ligger, hetzij als percentage of in graden

6 Hoek van de rand van het eindpunt van de ligger, hetzij als percentage of in graden

7 Afmeting van de ligger vanaf de onderzijde tot de hoogste rand

8 Hoogte van de ligger aan de eindpuntzijde

1 U kunt een extern configuratiebestand gebruiken om de maatlijnen te definiëren. Definieer het pad naar het externe bestand. Het bestand kan zich in een map bevinden waarnaar wordt verwezen met XS_PROJECT, XS_FIRM en XS_SYSTEM.

Extern configuratiebestand

U kunt een extern bestand gebruiken om de vorm van de ligger te definiëren op basis van zijn lengte. Elke lengte heeft zijn eigen set parameters (1) op een aparte regel in het bestand. De regels die beginnen met “//” zijn commentaar (2).

(3) - G Stel de liggergeometrie in. Er zijn drie maatlijnen die u moet definiëren. De maatlijnen worden gescheiden door lege ruimtes op de G-regel:

 • L - Totale lengte van de ligger

 • H - Totale hoogte van de ligger

 • CB1 - Selecteer de vorm van de eindblokligger. De tweede optie wordt het meest gebruikt.

 • E - Maatlijn voor CB1

(4) - N Afstand schotje - Definieer de afstand van het schotje vanaf het hoogste punt van de ligger tot het midden van het schotje.

(5) - H Gaten - Definieer drie maatlijnen voor de ronde gaten.

 • H - Horizontale afstand vanaf het hoogste punt van de ligger tot het midden van het gat

 • D - Gatdiameter

 • V - Verticale afstand vanaf de onderkant van de ligger tot de onderkant van het gat

Maatlijnen eindblok

U kunt de afmetingen van het eindblok definiëren met bepaalde typen liggervormen.

Optie Beschrijving

1 Lengte van het eindblok van het beginpunt

2 Lengte van het eindblok van het eindpunt

1 Maatlijn tussen het eindblok van het beginpunt en het midden van de ligger

2 Maatlijn tussen het eindblok van het eindpunt en het midden van de ligger

Plaats H in't midden

Selecteer de positie van de middelste hoogte:

 • De hoogte bevindt zich in het midden van de aangewezen punten. Er wordt geen rekening gehouden met offsets.

 • De hoogte bevindt zich in het midden van de werkelijke ligger, inclusief de offsets.

Maatlijnen flens en afschuining

Beschrijving

1

Hoogte van de bovenflens

2

Hoogte van de afschuining boven

3

Hoogte van afschuining beneden

4

Hoogte van de onderflens

Maatlijnen van profieldoorsnede

De beschikbare maatlijnen zijn afhankelijk van het geselecteerde liggervormtype.

Beschrijving

1

Breedte van de eerste bovenste afschuining

2

Hoogte van de eerste bovenste afschuining

3

Hoogte van de eerste onderste afschuining

4

Breedte van de eerste onderste afschuining

5

Breedte van het einddetail

6

Breedte van de onderflens

7

Breedte van de bovenflens

8

Breedte van het lijf

9

Breedte van de tweede bovenste afschuining

10

Hoogte van de tweede bovenste afschuining

11

Hoogte van de tweede onderste afschuining

12

Breedte van de tweede onderste afschuining

Tabblad Eigenschappen

Definieer op het tabblad Eigenschappen de onderdeeleigenschappen. Deze instellingen zijn van invloed op alle onderdelen die door de component worden gemaakt: liggeronderdelen, schotjes en einddetailonderdelen. U kunt ook extra profielen boven aan de ligger maken en de eigenschappen van deze profielen definiëren.

Eigenschappen

Optie Beschrijving

Naam

Onderdeelnaam

Materiaal

Materiaalkwaliteit

Afwerking

Onderdeelafwerking

Klasse

Onderdeelklassenummer

Positie op vlak

Horizontale positie van de ligger ten opzichte van de invoerpunten. U kunt indien nodig een extra offset definiëren.

Positie op diepte

Dieptepositie van de ligger ten opzichte van de invoerpunten. U kunt indien nodig een extra offset definiëren.

Einde offset

Einde offsets van het onderdeel

Nummering betonelement

De nummeringprefix en het startnummer voor het betonelement

Globale verplaatsing

Offset voor het onderdeel in de x-, y- en z-richting

Methode

Methode om de gemaakte onderdelen met elkaar te verbinden

Extra profielen

U kunt de gemaakte extra profielen gebruiken als invoeronderdelen voor andere componenten en tools.

Optie Beschrijving

Maak extra profiel boven aan de ligger

Selecteer Ja om een extra profiel boven aan de ligger te maken.

Naam

Naam van extra profiel

Materiaal

Materiaalkwaliteit

Klasse

Klassenummer van extra profiel

Nummering

De nummeringsprefix en het startnummer voor het extra profiel

Methode

Methode om het extra profiel te verbinden met de ligger. De standaardmethode is Betonelement.

Tabblad Schotjes

Gebruik het tabblad Schotjes om het maken van de schotjes te definiëren.

Type schotje

Optie Beschrijving

Schotjes zijn niet gemaakt.

Er worden schotjes gemaakt. Het middelste schotje wordt gemaakt.

Er worden schotjes gemaakt. Het middelste schotje wordt niet gemaakt.

Er worden asymmetrische schotjes gemaakt.

Afmetingen van het schotje

Beschrijving

1

Afmeting vanaf de rand van de ligger tot de eerste schotje

2

Maatlijn van het eerste schotje tot het tweede schotje

3

Maatlijn van het tweede schotje tot het middelste schotje

Als de centrale schotje niet wordt gemaakt, is dit de maatlijn van het tweede schotje tot het midden van de ligger.

Als alle drie de waarden worden gedefinieerd, worden alleen de waarden 1 en 2 gebruikt.

Beschrijving

1

Dikte van het schotje

2

Breedte van het schotje

3

Breedte van het bovenste deel van het schotje

Verbindingsmethode

Selecteer hoe de schotjes met het hoofdonderdeel worden verbonden.

Tabblad Einddetails

Definieer op het tabblad Einddetails het maken van het detaileinde.

Vorm en maatlijnen einddetail

Selecteer het einddetail van de boven- en onderkant aan beide zijden van de ligger.

Optie Beschrijving

Geen einddetail bovenaan

Horizontale maatlijn van het toegevoegde blok

Verticale maatlijn van het toegevoegde blok

1 Verticale maatlijn van de uitsnijding

2 Horizontale maatlijn van de uitsnijding

Geen einddetail aan de onderzijde

1 Verticale maatlijn van de uitsnijding

2 Horizontale maatlijn van de uitsnijding

1 Verticale maatlijn van de uitsnijding

2 Horizontale maatlijn van de uitsnijding

3 Horizontale afmeting van de eerste afschuining

Vorm eindblok

Optie Beschrijving

Er worden geen eindblokken gemaakt.

Eer worden eindblokken zonder afschuiningen gemaakt.

Er worden eindblokken met één afschuining gemaakt.

Er worden eindblokken met twee afschuiningen gemaakt.

Er worden eindblokken met drie afschuiningen gemaakt.

Maatlijnen eindblok

Beschrijving

1

Lengte van de eerste afschuining

2

Breedte van de eindblokken

3

Breedte van de eindblokken aan het einde van de tweede afschuiningen

4

Breedte van de derde afschuiningen

Als er twee afschuiningen zijn, is dit de breedte van de tweede afschuining.

Tabblad UDA

Definieer op het tabblad UDA de gebruikersattributen.

 • String voor tekst

 • Integer voor gehele getallen

 • Zwevend voor waarden met decimalen na een komma

 • Optie voor vooraf gedefinieerde waarden

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende