AutoDefaults-instellingen en -voorwaarden definiëren

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

AutoDefaults-instellingen en -voorwaarden definiëren

Gebruik AutoDefaults om eigenschappen voor bestaande verbindingen in te stellen.Autodefaults kiest verbindingseigenschappen op basis van de kadervoorwaarde.Met AutoDefaults kunt u voorwaarden maken die de situaties definiëren waarbij de vooraf gedefinieerde eigenschappen moeten worden gebruikt.

Als u de geconfigureerde AutoDefaults-instellingen en -voorwaarden op verbindingen wilt toepassen, raadpleegt u Een verbinding met behulp van AutoDefaults wijzigen.

Instellingen AutoDefaults

Klik op Bestand > Databases > Instellingen AutoDefaults om het dialoogvenster AutoDefaults setup te openen.

Pictogram Instellingsniveau Beschrijving

Voorwaardengroep U kunt voorwaardengroepen gebruiken om instellingen volgens verschillende standaarden, projecten, fabrikanten en modellen te organiseren.U kunt voorwaardengroepen maken, wijzigen en verwijderen.

Componenten De componentboomstructuur geeft de verbindingen weer die op componentwerkbalken in Tekla Structures beschikbaar zijn.

Voorwaarde Voorwaarden bepalen welke eigenschappen in bepaalde situaties moeten worden gebruikt.U kunt extra voorwaarden maken.

Tekla Structures verwerkt AutoDefaults-voorwaarden in de volgorde waarin ze zich in de structuur bevinden. U kunt de selectie van eigenschappen dus beheren.

Eigenschappenbestand De eigenschappenbestanden staan onder de voorwaarden.Elke verbinding heeft standaard een standaardeigenschappenbestand dat de standaardeigenschappen definieert, bijvoorbeeld standard.j144 of standard.j1042.

U kunt voor eigenschappen die u opnieuw wilt gebruiken extra eigenschappenbestanden maken en deze onderscheidende namen geven.

Bestand defaults.zxt

Wanneer u AutoDefaults gebruikt, slaat Tekla Structures de voorwaarden voor AutoDefaults in een gezipt tekstbestand defaults.zxt in de map \attributes onder de huidige modelmap op.

U kunt het bestand defaults.zxt naar de project- of bedrijfsmap kopiëren om het in andere modellen beschikbaar te maken.Telkens als u de AutoDefaults-instellingen wijzigt, moet u dit bestand opnieuw naar de bedrijfs- of projectmap kopiëren.Als u de gewijzigde instelling in andere modellen wilt gebruiken, moet u Tekla Structures opnieuw starten.

Opmerking:

We raden u niet aan om het bestand defaults.zxt met een teksteditor te bewerken, maar als u dit wel doet, moet u controleren of u de juiste syntaxis gebruikt.De eenvoudigste manier om het .zxt-bestand uit te pakken is door de bestandsextensie van .zxt naar txt.gz te wijzigen en het bestand met WinZip uit te pakken.Wijzig de extensie terug naar .zxt als u klaar bent.U hoeft het bestand niet in te pakken nadat u het hebt bewerkt. Tekla Structures kan het uitgepakte bestand ook lezen.

Beperking

AutoDefaults kan alleen verbindingsonderdelen (hoekstalen, afschuifklampen, eindplaten enzovoort), bouten en lassen beïnvloeden.AutoDefaults kan liggerprofielen of het verbindingsnummer niet wijzigen.

Een voorwaardengroep voor AutoDefaults maken

U kunt voorwaardengroepen voor AutoDefaults definiëren om de voorwaarden volgens verschillende standaarden, projecten of fabrikanten te groeperen.

 1. Klik in het menu Bestand op Databases > Instellingen AutoDefaults.
 2. Rechtsklik op een bestaande voorwaardengroep en selecteer Nieuwe voorwaardengroep.
 3. Klik op de groep Nieuw om de naam te wijzigen.

  Geef de voorwaardengroep een naam die overeenkomt met de inhoud van de groep.Gebruik bijvoorbeeld de naam van de fabrikant, de projectnaam of een willekeurige naam die duidelijk de voorwaarden aangeeft die u voor een bepaald model wilt gebruiken.

Als u een nieuwe voorwaardengroep maakt, voegt Tekla Structures automatisch de bestaande componenten aan de groep toe.

Een voorwaarde voor AutoDefaults maken

U kunt voorwaarden maken om te definiëren welke verbindingseigenschappen worden gebruikt wanneer aan bepaalde voorwaarden in het model wordt voldaan.

 1. Klik in het menu Bestand op Databases > Instellingen AutoDefaults.
 2. Klik op het pluspictogram voor de voorwaardengroep om de boomstructuur te openen.
 3. Klik op het pluspictogram voor de relevante groep componenten en verbinding .
 4. Rechtsklik op een bestaande voorwaarde en selecteer Nieuwe voorwaarden.
 5. Rechtsklik op de nieuwe voorwaarde en selecteer Bewerk voorwaarden....
 6. Voer een naam voor de voorwaarde in.
 7. Selecteer een voorwaarde in de lijst Beschikbare voorwaarden.
 8. Klik op de knop met de pijl naar rechts om de geselecteerde voorwaarde naar de lijst met Voorwaarden te verplaatsen.
 9. Voer de waarden in die in de voorwaarde worden gebruikt:een exacte waarde of minimum- en maximumwaarden.
 10. Selecteer in de lijst Parameter bestanden selectie in regel setting hoe de eigenschappen in de voorwaarde worden geselecteerd.
  Optie Beschrijving
  Gebruik combinatie van de eerste parameters Tekla Structures gebruikt de eigenschappenbestanden die in de eerste overeenkomende subvoorwaarde worden gevonden en controleert geen andere voorwaarden.
  Aanpassen tot het symbool groen is Tekla Structures controleert sub-voorwaarden totdat er overeenkomende eigenschappen worden gevonden.
  Aanpassen tot het symbool geel is Tekla Structures controleert sub-voorwaarden totdat er overeenkomende eigenschappen worden gevonden.
  Gebruik combinatie van alle parameters Tekla Structures controleert alle voorwaarden en gebruikt de eigenschappenbestanden in alle overeenkomende voorwaarden.De volgorde van de eigenschappenbestanden is belangrijk.

  Als Tekla Structures de eigenschappenbestanden combineert, overschrijven de meest recente bestanden (de laagste in de structuur) de vorige.Als u geen waarden voor de eigenschappen invoert, overschrijft Tekla Structures de vorige eigenschapswaarden niet.

 11. Klik op OK.
Opmerking:

De volgorde van de voorwaarden in de boomstructuur is belangrijk. Tekla Structures gebruikt de eerste voorwaarde die overeenkomt met de voorwaarden binnen het model en daarom moet u de meest beperkende voorwaarde het hoogst in de structuur plaatsen en de meest algemene voorwaarde het laagst.

U kunt de prioriteit van een voorwaarde wijzigen door er met uw rechtermuisknop op te klikken en Omhoog verplaatsen of Omlaag verplaatsen te selecteren.

Verbindingseigenschappen voor AutoDefaults wijzigen

Elke verbinding heeft een standaardeigenschappenbestand waarin de eigenschappen voor de verbinding worden gedefinieerd.U kunt de in het standaardbestand gebruikte eigenschappen wijzigen.Sla de verbindingseigenschappen die u wilt gebruiken op en stel het standaardbestand zo in dat deze eigenschappen in de AutoDefaults-instellingen worden gebruikt.

 1. Klik in het menu Bestand op Databases > Instellingen AutoDefaults.
 2. Klik op het pluspictogram voor de voorwaardengroep om de boomstructuur te openen.
 3. Klik op het pluspictogram voor de relevante groep componenten en verbinding .
 4. Rechtsklik op het verbindingenbestand standard.j dat u wilt wijzigen (bijvoorbeeld standard.j144) en selecteer Verbindingsparameters aanpassen....
 5. Stel in het verbindingendialoogvenster de eigenschappen in die u wilt opslaan.

  Zulke eigenschappen zijn bijvoorbeeld bouteigenschappen, profielen en materialen.

 6. Voer een beschrijvende naam voor de eigenschap in het vak naast de knop Opslaan als in.
 7. Kopieer deze naam in de optie Verbindingscode op het tabblad Algemeen.

  Door dezelfde naam te gebruiken, kunt u controleren welke eigenschappen Tekla Structures in bepaalde situaties heeft gebruikt. Tekla Structures geeft niet automatisch de AutoDefaults-waarden in het dialoogvenster voor verbindingen weer.

 8. Klik op Opslaan als.

  Tekla Structures slaat het eigenschappenbestand in de map \attributes onder de huidige modelmap op.De bestandsnaam bestaat uit de naam die u in Opslaan als hebt ingevoerd en de bestandsextensie .jXXX waarbij XXX het verbindingsnummer is (bijvoorbeeld sec_0-190.j144).

 9. Klik op Annuleren om het verbindingendialoogvenster te sluiten en ga terug naar het dialoogvenster AutoDefaults setup.

  Als u op OK klikt om het verbindingendialoogvenster te sluiten, moet u de standaardeigenschappen laden wanneer u de volgende keer de verbinding gebruikt.Met de standaardeigenschappen zorgt u ervoor dat AutoDefaults de eigenschappen kan wijzigen.

 10. Rechtsklik opnieuw op het bestand standard.j en selecteer Verbindingsparameters selecteren....

  Het dialoogvenster Bestandenlijst macro-instellingen dat wordt geopend, bevat de eigenschappen die zijn ingesteld en in het verbindingendialoogvenster zijn opgeslagen.

 11. Selecteer een bestand in het dialoogvenster Bestandenlijst macro-instellingen.
 12. Klik op OK.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende