Eigenschappen van de eigenschappenaanpasser

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Eigenschappen van de eigenschappenaanpasser

Gebruik het eigenschappenvenster of de contextuele werkbalk om de eigenschappen van de eigenschappenaanpassers van de stavenset weer te geven en te wijzigen. De bestandsextensie van het eigenschappenbestand van een stramienlijn is .rst_pm.

Algemeen

Optie Beschrijving
Naam

Door de gebruiker te definiëren naam van de staven.

Tekla Structures gebruikt staafnamen in lijsten en tekeninglijsten en om staven van hetzelfde type te identificeren.

Kwaliteit

Staalkwaliteit van de staven.

Combinaties van kwaliteit, grootte en radius zijn in de stavendatabase vooraf gedefinieerd. Klik op de knop ... in het eigenschappenvenster om het dialoogvenster Staaf selecteren te openen. Het dialoogvenster geeft de beschikbare staafgroottes voor de gekozen kwaliteit weer. U kunt ook selecteren of de staven hoofdstaven, beugels of spanstaven zijn.

Diameter

Diameter van de staven.

Afhankelijk van de omgeving de nominale diameter van de staven of een label dat de diameter definieert.

Buigradius

Interne radius van de krommingen in de staven.

De buigradius komt overeen met de toetsnorm die u gebruikt. Hoofdstaven, beugels, spanstaven en haken hebben meestal hun eigen minimale interne buigradius, die evenredig is met de diameter van de wapeningsstaaf. De werkelijke buigradius wordt normaal gekozen om aan de grootte van de doornen op de staafbuigmachine te voldoen.

Automatische waarden worden tussen vierkante haken weergegeven, bijvoorbeeld [120,00].

Klasse

Wordt gebruikt om wapening te groeperen.

U kunt staven van verschillende klassen bijvoorbeeld in verschillende kleuren weergeven.

Nummering Nummeringreeks van de staven.

Speciaal

Optie Beschrijving
Randen volgen

Selecteer of de eigenschapsaanpasser probeert de randen van het pootvlak te volgen die zich tussen de eindpunten van de aanpasser bevinden.

Verdeling wijzigen

Selecteer of de eigenschapsaanpasser invloed heeft op de staaftussenafstanden.

Als u Ja selecteert, worden de eigenschappen voor Verdeling beschikbaar en zijn Beïnvloede staven en Eerste beïnvloede staaf niet beschikbaar.

Beïnvloede staven

Selecteer hoeveel staven op dezelfde locatie kunnen worden gewijzigd:

  • 1/1 = alle staven worden in dezelfde doorsnede gewijzigd.
  • 1/2 = elke tweede staaf wordt in dezelfde doorsnede gewijzigd.
  • 1/3 = elke derde staaf wordt in dezelfde doorsnede gewijzigd.
  • 1/4 = elke vierde staaf wordt in dezelfde doorsnede gewijzigd.
Eerste beïnvloede staaf

Definieer welke de eerste staaf is die moet worden gewijzigd, beginnend bij het eerste uiteinde van de aanpasser.

Voer een positief nummer in of gebruik de pijlknoppen om het nummer te wijzigen.

Invloed op het vlak van de hele staaf

Selecteer of de eigenschapaanpasser van invloed is op alle staven van een staaf die zich in hetzelfde vlak bevinden, zelfs als sommige staven niet worden aangeraakt door de eigenschapaanpasser (of de projectie).

Als u bijvoorbeeld staven aan tegenoverliggende zijden van een opening met dezelfde wijzigingsfunctie wilt wijzigen, selecteert u Ja.

Groeperen

Selecteer of en hoe de staven die door de eigenschappenaanpasser worden beïnvloed, worden gegroepeerd. De opties zijn:

  • Automatisch: Staven worden gegroepeerd op basis van automatische voorwaarden.

  • Handmatig: Staven worden ongeacht hun geometrie of rangschikking gegroepeerd.

    Deze optie groepeert geen staven van verschillende zijden van splitsers.

  • Niet groeperen: Staven worden niet gegroepeerd, maar het zijn afzonderlijke staven. Gebruik deze optie voor het overschrijven van het automatisch en handmatig groeperen.

Verdeling

Deze eigenschappen zijn beschikbaar wanneer Verdeling wijzigen is ingesteld op Ja.

Optie Beschrijving
Begin offset

De offsets aan het begin en uiteinde van een aanpasser.

Automatische waarden worden tussen vierkante haken weergegeven, bijvoorbeeld [32,00].

De automatische offsetwaarden kunnen wijzigen als de buitenste stavensets worden gesplitst door splitsers en de splitsstaven in het gebied van de betonnen dekking uitkomen.

Einde offset
Wijze van genereren

Hoe tussenafstanden van de staven worden toegepast. Zie Afstandsopties voor meer informatie.

Aantal wapeningsstaven
Beoogde h.o.h.-maat
Exacte h.o.h.-afstand
Exacte h.o.h.-afstanden
Uitsluiten

Welke staven uit de stavenset worden weggelaten.

Zie ook Voorbeelden.

Geavanceerd: Afronding

Optie Beschrijving
Rechte staven

Definieer of de lengten van rechte staven, de eerste en laatste benen en de tussenliggende benen worden afgerond en of de staaflengten naar boven, beneden of naar het dichtstbijzijnde geschikte getal volgens de afrondingsnauwkeurigheid worden afgerond.

Eerste en laatste been
Tussenliggende benen
Naar boven afronden bij splitsers

Definieer op de splitserlocatie hoeveel de staaflengten naar boven kunnen worden afgerond.

Geavanceerd: Tredeverloop

Optie Beschrijving
Type

Definieer of de staven een tredeverloop hebben en hoe de verlopende treden worden gemaakt.

De opties zijn Geen, Afstand en Aantal staven.

Als u de optie Aantal staven selecteert, voert u het aantal staven in één verlopende trede in.

Rechte staven

Als u de optie Afstand selecteert, voert u de waarden van de verlopende treden voor rechte staven, eerste en laatste benen en tussenliggende benen in.

Eerste en laatste been
Tussenliggende benen

Geavanceerd: Te maken minimale lengtes

Optie Beschrijving
Minimale staaflengte

Gebruik om te voorkomen dat Tekla Structures wapeningsstaven maakt die te kort zijn. Deze instelling is hoofdzakelijk voor rechte staven. Voer de minimale staaflengte in als Afstand of als Coëfficiënt van staafdiameter.

Minimale rechte begin/einde beenlengte

Gebruik voor gebogen wapeningsstaven. Voer de minimale beenlengte in als Afstand of als Coëfficiënt van staafdiameter.

Meer

Klik op de knop Gebruikersattributen om de gebruikersattributen van de eigenschapaanpassers van stavensets te openen. De bestandsextensie van het gebruikersattribuutbestand is .rst_pm.more.

U kunt de gebruikersattributen gebruiken om instellingen zoals staaflayerprefix en -nummer of groepsinstellingen te definiëren of te overschrijven.

Was this helpful?
Vorige
Volgende