Netstaven/netten op gebied

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Netstaven/netten op gebied

Netten en Netten op gebied maken wapening voor betonplaten of wanden.

Gemaakte objecten

 • Hoofdwapening
 • Dwarsstaven

Gebruiken voor

Situatie

Beschrijving

Wapening voor het onder- of het bovenoppervlak van het betonnen element of voor beide.

Selectievolgorde

Component Om netten te maken
Netten
 1. Selecteer een betonplaat.

  De wapening wordt automatisch gemaakt.

Netten op gebied
 1. Selecteer een betonplaat.
 2. Selecteer een groep punten om een werkpolygoon te definiëren.

  De wapening wordt automatisch gemaakt.

Tabblad Afbeelding

Gebruik het tabblad Afbeelding om te definiëren hoe de boven- en onderwapening worden gemaakt.

Optie Beschrijving

Staven maken

Bovenwapening met hoofdwapening boven verdeelwapening

Bovenwapening met verdeelwapening boven hoofdwapening

Geen staven

Dezelfde opties zijn ook voor de onderwapening beschikbaar.

De waarde die in het vak wordt gedefinieerd, is de dekkingsdikte voor de boven-/onderlayer.

Als u alleen staven in het midden van de plaat wilt maken, selecteert u de optie Geen staven voor de boven- of onderwapening en selecteert u vervolgens Ja in de lijst Centraal plaatsen die verschijnt.

Netgebied per meter

Deze optie is alleen beschikbaar voor Netten op gebied.

Selecteer de omtrek die het net volgt.

De netten in de voorbeelden worden gemaakt door dezelfde punten aan te wijzen maar met verschillende omtrekken van het netgebied.

Onderdeel

Onderdeel, bijvoorbeeld:

Polygoon

Polygoon, bijvoorbeeld:

Polygoon + onderdeel

Onderdeel + polygoon, bijvoorbeeld:

Hetzelfde als de onderzijde

Hiermee selecteert u of de bovenwapening met dezelfde eigenschappen als de onderwapening wordt gemaakt.

Als u Nee selecteert, voert u de eigenschappen van de bovenwapening in.

Staaftype

Hiermee selecteert u of de staven als staafgroep of als net worden gemaakt.

Afhankelijk van de optie die u selecteert, zijn er enkele andere instellingen en opties beschikbaar. Bijvoorbeeld:

 • Als u de optie Staafgroep selecteert:
  • U kunt staven met rechtstreekse wijziging verplaatsen, kopiëren en verwijderen.

   Als u een staaf wilt verplaatsen, sleept u deze naar een nieuwe locatie.

   Als u een staaf wilt kopiëren, houdt u Ctrl ingedrukt en versleept u de staaf.

   Als u een staaf wilt verwijderen, selecteert u deze en drukt u op Delete.

  • U kunt het stramien, de minimumlengte, de Staafgroepering en de instellingen Staafgedrag bij uitsnijdingen op het tabblad Detailleren gebruiken.
 • Als u de optie Net selecteert, worden staven altijd uitgesneden door uitsnijdingen in het betonnen onderdeel.

Grootte

Selecteer de diameter van een staaf.

U kunt het formaat voor de bovenste hoofd- en verdeelwapening en voor de onderste hoofd- en verdeelwapening apart instellen.

Kwaliteit

Definieer de kwaliteit van het staal dat voor de staven wordt gebruikt.

U kunt de kwaliteit voor de bovenste hoofd- en verdeelwapening en voor de onderste hoofd- en verdeelwapening apart instellen.

Type tussenafstand

Selecteer of de tussenafstand op het aantal staven of op de tussenafstandswaarde is gebaseerd.

 • Door tussenafstanden: voer de afstand tussen de staven in het vak Tussenafstand in.

 • Aantal staven: voer het aantal staven in het vak Aantal staven in.

 • Met exacte h.o.h.-maten: geef de afstanden tussen de staven in het vak Tussenafstand weer. Bijvoorbeeld:

  200, 200, 50, 50, 50, 100 of

  2*200, 3*50, 100

Tussenafstand

Afstanden tussen de staven.

Tekla Structures berekent het aantal staven.

U kunt de afstand voor de bovenste hoofd- en verdeelwapening en voor de onderste hoofd- en verdeelwapening apart instellen.

Aantal staven

Het aantal staven.

Tekla Structures berekent de afstand tussen staven.

U kunt het aantal staven voor de bovenste hoofd- en verdeelwapening en voor de onderste hoofd- en verdeelwapening apart instellen.

Richting hoofdwapening

De richting van de hoofdwapening. Hiermee wijzigt u de staafrichting.

Als de optie Auto wordt geselecteerd, wordt de hoofdwapening langs de twee langste parallelle zijden van een plaat gemaakt. Als er geen parallelle zijden zijn, kunt u selecteren om de staven in plaats daarvan langs de x-richting van de plaat te maken.

Als u de staven wilt roteren, selecteert u een van de opties voor rechtstreekse wijziging. Gebruik voor niet-loodrechte netten de optie flexibel hoek om beide pijlzijden afzonderlijk rond hun as te roteren.

Opwaartse richting

Selecteer welke zijden als boven- en onderzijde van de plaat moeten worden beschouwd.

Als de optie Auto wordt geselecteerd, worden de staven aan de zijde met het grootste gebied gemaakt.

Tabblad Detailleren

Gebruik het tabblad Detailleren om te definiëren hoe de staven moeten worden verdeeld.

Staven die als staafgroepen worden gemaakt, kunnen Op stramien of Zonder stramien worden verdeeld.

Door het gebruik van een stramien wordt het eenvoudiger om staven nauwkeurig alleen op ingestelde intervallen te plaatsen. Wanneer rechtstreekse wijziging is ingeschakeld en u staafgroepstaven verplaatst of kopieert, snappen ze naar het stramien.

Detailleren zonder stramien

Optie Beschrijving

Staafafstanden

Selecteer hoe de afstanden tussen de staven worden gemeten.

 • Vanaf het midden van de staaf

 • Vanaf de rand van de staaf

Selecteer of de afstanden voor de bovenste en onderste staven hetzelfde of verschillend zijn. Door verschillende afstanden te gebruiken, kunt u bijvoorbeeld de bovenste en onderste staven zo plaatsen dat hun haken elkaar niet raken.

Aanpassing

Selecteer hoe de staven moeten worden verdeeld.

Dezelfde opties zijn voor zowel de hoofd- als verdeelwapening beschikbaar.

Gelijkmatige verdeling over de geselecteerde afstand.

Op exacte afstandswaarde met flexibele eerste afstand zonder eerste staaf.

Op exacte afstandswaarde met flexibele laatste afstand zonder laatste staaf.

Op exacte afstandswaarde met flexibele eerste en laatste afstand zonder eerste en laatste staaf.

Op exacte afstandswaarde met flexibele eerste afstand.

Op exacte afstandswaarde met flexibele laatste afstand.

Op exacte afstandswaarde met flexibele eerste en laatste afstand.

Detailleren op stramien

Dezelfde opties zijn voor zowel de lengte- als dwarsstaven beschikbaar.

Optie Beschrijving

Min. overstek

Minimale verlenging van de lengte- of dwarsstaven over de buitenste staven van de andere richting.

U kunt de minimale overstek voor het begin en het einde van de staven apart instellen.

Min. h.o.h.-maat

Minimale afstand tussen de staven.

Stramiengrootte in lengterichting

Stramiengrootte dwarsrichting

Definieert de locatie-intervallen waarnaar de staafgroepstaven snappen wanneer ze met rechtstreekse wijziging worden verplaatst of gekopieerd.

Andere detailleringsopties

Optie Beschrijving

Minimumlengte van de te maken primaire staaf

Minimumlengte van de te maken secundaire staaf

Staven die in staafgroepen korter dan deze waarde zijn, worden niet gemaakt.

Staafgroepering

Selecteer voor staafgroepen of aflopende staven wel of niet worden gegroepeerd.

Als u de aflopende staven groepeert, selecteert u hoe de staven langs de aflopende rand moeten worden beschouwd.

De aflopende staven worden normaal beschouwd.

Hiermee worden zoveel mogelijk staven met dezelfde lengte bij de aflopende rand gemaakt.

De waarde die u invoert, is de maximaal toegestane inkorting van een staaf.

Staafgedrag bij uitsnijdingen

Hiermee selecteert u hoe staven naast openingen worden beschouwd.

 • Staven uitsnijden: Selecteer of de staven worden uitgesneden en welke uitsnijdingen worden genegeerd.

  In staafgroepen kunt u uitsnijdingen op onderdeelnaam, -klasse of selectiefilter negeren.

  Met de optie Ja, maar negeer uitsnijdingen naar filter geeft de lijst Selectiefilter alleen de selectiefilters weer waarbij één voorwaarde het objecttype 11 (polygoonuitsnijding) heeft en de andere voorwaarden door de categorie Template zijn gedefinieerd.

 • Sparingen negeren die kleiner zijn dan: De minimumlengte van een uitsnijding (in de richting van de staven) die de staven snijdt. Lagere waarden worden genegeerd.

  Deze instelling beïnvloedt alleen staven die als staafgroepen worden gemaakt. Staven die als een net worden gemaakt, worden altijd gesneden door de uitsnijdingen in het betonnen onderdeel.

 • Dekking: Afstand tussen het begin- en eindpunt van de staaf tot de rand van de opening.

  Met deze optie kunt u de dekking voor zowel vensters als deuren definiëren.

  Deze optie is handig als openingen van vensters en deuren verschillende diktes van de dekking nodig hebben.

 • Uitsnijdingen rondom geselecteerde onderdelen maken: Selecteer of de staven worden gesneden door de onderdelen die met het gewapende onderdeel clashen. De uitsnijdingsonderdelen worden gedefinieerd door een selectiefilter.
 • Ondersteuningsstaven voor losse staven maken: Selecteer of er extra ondersteuningsstaven worden gemaakt voor de losse staven in het net.
  • Ja, zonder uitgebreide ondersteuningsstaaf maakt alleen ondersteuningsstaven voor losse staven binnen het bereik van de losse staven.

  • Ja, met uitgebreide ondersteuningsstaaf breidt ondersteuningsstaven uit tot het hele net.

   U kunt de overlappingslengte voor de ondersteuningsstaven definiëren. De lengte bepaalt hoeveel de extra staven overlappen met het bestaande net.

Tabblad Eindcondities staaf

Gebruik het tabblad Eindcondities staaf om de dekkingsdikte en staafhaken te definiëren.

Optie Beschrijving

Dikte van de dekking aan de zijkanten

 • Alle zijden verschillend: Elk uiteinde van een staafgroep kan verschillende afstanden vanaf de onderdeelranden hebben.

 • Alle zijden gelijk: Alle uiteinden van de staafgroepen hebben dezelfde afstand vanaf de onderdeelrand.

Eindcondities staaf rond gaten gebruiken

Selecteer of dezelfde staafeindcondities rond de openingen als bij onderdeelranden worden gebruikt.

Eindcondities

Hiermee maakt u een rechte staaf zonder een haak aan het opgegeven uiteinde van een staaf.

Hiermee maakt u een haak van 90° aan een opgegeven uiteinde van de staaf.

Hiermee maakt u een haak van 135° aan een opgegeven uiteinde van de staaf.

Hiermee maakt u een haak van 180° aan een opgegeven uiteinde van de staaf.

Hiermee maakt u een haak met een vrije hoek aan het opgegeven uiteinde van een staaf.

Hiermee maakt u een dubbele gebogen haak aan het opgegeven uiteinde van een staaf.

Maakt een naar binnen gebogen haak onder een hoek van 135 graden. U kunt de hoogte van de haak definiëren.

Staven uitsnijden door negatieve aansluitende onderdelen

Selecteer of de staven die van de geselecteerde betonnen onderdelen uitsteken in de openingen van aansluitende onderdelen worden uitgesneden. Als u de staven bij de openingen wilt uitsnijden, selecteert u Ja en voert u vervolgens de dikte van de dekking in.

Buigradius

Buigradius aan de staafuiteinden

Buiglengte

Buiglengte aan de staafuiteinden

Tabblad Verbinden

Gebruik het tabblad Splitsing om het verbinden van de wapeningsstaven te definiëren.

Optie Beschrijving

Staven splitsen

Selecteer of de wapeningsstaven worden gesplitst of niet.

Manufacturer

Selecteer de fabrikant van de wapening.

De maximumstaaflengten en de overlappingslengten worden vervolgens door de kwaliteit en grootte van de staaf weergegeven.

U kunt deze verbindingsdefinities indien nodig in het bestand MeshBarsSplicing_Manufacturers.dat wijzigen. U kunt het standaardbestand ook vanuit ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\system kopiëren, het bewerken en in uw project- of bedrijfsmap opslaan.

Maximumlengte van staven

Maximale lengte van de wapeningsstaaf waarna de staven worden gesplitst.

Lengte overlap

Lengte van de overlappende verbinding.

Splitsen in dezelfde doorsnede

Selecteer hoeveel wapeningsstaven op dezelfde locatie kunnen worden gesplitst.

 • 1/1 = alle wapeningsstaven worden in dezelfde doorsnede gesplitst.

 • 1/2 = elke tweede wapeningsstaaf wordt in dezelfde doorsnede gesplitst.

 • 1/3 = elke derde wapeningsstaaf wordt in dezelfde doorsnede gesplitst.

 • 1/4 = elke vierde wapeningsstaaf wordt in dezelfde doorsnede gesplitst.

Splitssymmetrie

Selecteer de symmetrie die wordt toegepast wanneer de wapeningsstaven worden gesplitst.

 • Niet symmetrisch: Het splitspatroon van de wapeningsstaaf is niet symmetrisch en de ongelijke lengte bevindt zich slechts aan één zijde.

 • Symmetrisch met verschillende lengten aan zijden: Het splitspatroon van de wapeningsstaaf is symmetrisch met ongelijke lengten aan de zijden.

 • Symmetrisch met verschillende lengten in het midden: Het splitspatroon van de wapeningsstaaf is symmetrisch met ongelijke lengte in het midden.

Splitsing-offset

Offset van het splitsmiddelpunt vanaf het punt waar de wapeningsstaven elkaar oorspronkelijk kruisten.

Minimale splitsingsafstand

Minimale lengteafstand tussen twee splitsingen in opeenvolgende staven.

Type splitsing

Selecteer het type van de splitsing.

Positie staaf

Selecteer of de overlappende staven zich boven op elkaar of parallel aan elkaar bevinden.

Tabblad Attributen

Gebruik het tabblad Attributen om de staafgroep of de neteigenschappen en de gebruikersattributen te definiëren.

Eigenschappen

Optie Beschrijving
Naam

Naam van de staafgroep of het net.

Prefix

Het prefix voor het positienummer van de staafgroep of het net.

Startnummer

Het startnummer voor het positienummer van de staafgroep of het net.

Klasse

Klasse van de staafgroep of het net.

Als u een net maakt, wordt er alleen rekening gehouden met de klasse van de primaire staaf.

Gebruikersattributen (UDA's) van wapeningsstaven

De gebruikersattributen zijn vooraf gedefinieerd in het bestand MeshBars.Udas.dat.

Optie Beschrijving

Hetzelfde voor alle

Selecteer Ja om het UDA voor alle wapeningsstaven te gebruiken.

Selecteer Nee om het UDA voor alle wapeningsstaven afzonderlijk te definiëren.

Bovenwapening

Onderwapening

Voer een UDA-waarde voor de bovenste en onderste wapeningsstaven in.

Staafmerk-tabblad

Gebruik het Staafmerk-tabblad om de gemaakte wapening als een staafmerk aan de betonelementen toe te voegen.

Als staafmerk maken

U kunt de gemaakte wapening als staafmerk aan de betonelementen toevoegen met een vooraf gedefinieerd merktype, naam, prefix en startnummer.

Optie Beschrijving

Als staafmerk maken

Selecteer Ja om alle wapening als een staafmerk te maken en deze op te nemen in het betonelement van het invoeronderdeel.

Type staafmerk

Selecteer het staafmerktype.

Als u het type niet selecteert, wordt de standaardwaarde van het staafmerk gebruikt.

Naam, Profiel, Startnummer

Definieer de naam, het profiel en het startnummer.

Als u deze niet definieert, worden de standaardwaarden van het staafmerk gebruikt.

Het tabblad Attributen aanpassen

U kunt de inhoud van het gedeelte gebruikersattributen op het tabblad Attributen aanpassen door het bestand MeshBars.Udas.dat te gebruiken. Het bestand kan zich in een van de mappen die in de variabelen XS_FIRM, XS_PROJECT of XS_SYSTEM is ingesteld of in de modelmap bevinden.

U kunt het bestand gebruiken om te definiëren welke gebruikerseigenschappen van de gemaakte wapening in Netten en Netten op gebied kunnen worden gebruikt. We raden u aan alleen gebruikersattributen te gebruiken die meestal voor alle wapening algemeen zijn.

Het hieronder weergegeven voorbeeldbestand bevat een volledige beschrijving van alle instellingen en de indeling van het bestand. De regels die met '//' beginnen, zijn opmerkingsregels.

//
// Customized user defined attributes (UDA) for layer parts created by Mesh Bars component
// 
// Each row shall contain 2 or 3 fields separated by tab(s) or semicolon. 
// Please note that all uda names shall be unique
//
// Field 1: The data type of the attribute. Valid values are 'distance', 'float', 'option', 'integer' and 'string'
//     compatible with the actual user defined attributes as specified in objects.inp
// Field 2: UDA name. This is the name of the user defined attribute.
// Field 3: Label. This text is shown in the attributes dialog. It can be a translatable label (albl_) or any text.
//		
string		comment			j_comment
string		USER_FIELD_1		j_user_field_1
string		USER_FIELD_2		j_user_field_2
string		USER_FIELD_3		j_user_field_3
string		USER_FIELD_4		j_user_field_4
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende