Maak punten

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Maak punten

U kunt punten maken om modelobjecten eenvoudiger op posities te plaatsen waar lijnen of objecten elkaar niet snijden.

Er zijn veel manieren om punten te maken in Tekla Structures. Welke methode het meest geschikt is, is afhankelijk van wat u al in het model hebt gemaakt en welke locaties u eenvoudig kunt aanwijzen.

Als u punten maakt, plaatst Tekla Structures deze altijd overeenkomstig het coördinatensysteem van het werkvlak. Punten die zich op het werkvlak bevinden, zijn standaard blauw en punten buiten het werkvlak zijn standaard rood. U kunt de kleur van de punten in de punteigenschappen wijzigen.

Punten op een lijn maken

U kunt punten maken op gelijke afstanden langs een lijn die door twee punten wordt gedefinieerd.

 1. Klik op het tabblad Bewerken op Punten > Op lijn.

  Het dialoogvenster Verdeel lijn in punten verschijnt.

 2. Definieer het te maken aantal punten.
 3. Klik op OK.
 4. Wijs het beginpunt van de lijn (1) aan.
 5. Wijs het eindpunt van de lijn (2) aan.

Punten op een vlak maken

U kunt meerdere gelijk verdeelde punten in het gewenste gebied in het model maken. De punten worden ten opzichte van de aangewezen oorsprongposities gemaakt.

Een puntenraster bestaat uit meerdere punten in een rechthoekig xy(z)-patroon relatief ten opzichte van het huidige werkvlak. De x-, y- en z-coördinaten van de punten definiëren het patroon van het raster. De x- en y-coördinaten zijn relatieve afstanden tussen de punten in het werkvlak. De z-coördinaten zijn absolute afstanden loodrecht op het werkvlak.

 1. Klik op het tabblad Bewerken op Punten > Op vlak.

  Het dialoogvenster Punten raster verschijnt.

 2. Definieer de coördinaten van de rasterpunten.

  Gebruik positieve of negatieve waarden om de richting van het raster te definiëren.

  Gebruik een nul aan het begin van de rij om een punt in de rasteroorsprong aan te geven. Scheid meerdere waarden door spaties. Bijvoorbeeld, 0 4000 4000, of 0 5*1000.

 3. Wijs de oorsprong van het raster in het venster aan.

  U kunt de oorsprong ook in het dialoogvenster Punten raster definiëren.

 4. Klik op Maken.

Punten parallel aan twee punten maken

U kunt offsetpunten maken die parallel zijn aan een lijn tussen twee punten die u hebt aangewezen.

 1. Klik op het tabblad Bewerken op Punten > Parallel aan twee punten.

  Het dialoogvenster Punten invoer verschijnt.

 2. Definieer de afstanden waarop de punten worden gemaakt.

  Als u meerdere paren met offsetpunten wilt maken, voert meerdere waarden in die door spaties worden gescheiden.

 3. Klik op OK.
 4. Wijs het beginpunt van de lijn (1) aan.
 5. Wijs het eindpunt van de lijn (2) aan.

  De aanwijsvolgorde van het beginpunt en het eindpunt definieert de offsetrichting van de nieuwe punten.

  Als u van het beginpunt naar het eindpunt kijkt, maakt Tekla Structures de nieuwe punten aan de linkerkant van de aangewezen punten. Als u een negatieve waarde in het dialoogvenster Punten invoer invoert, maakt Tekla Structures punten rechts van de aangewezen punten.

  Als u punten aanwijst, gebruikt Tekla Structures pijlen om de offsetrichting aan te geven.

  Als u bijvoorbeeld 500 500 in het dialoogvenster Punten invoer invoert, wordt het eerste paar nieuwe punten op een afstand van 500 mm van de aangewezen punten gemaakt en het tweede paar punten wordt op een afstand van 500 mm vanaf het eerste paar punten gemaakt.

Punten langs de verlenglijn van twee punten maken

 1. Klik op het tabblad Bewerken op Punten > Langs verlengde lijn van twee punten.

  Het dialoogvenster Punten invoer wordt geopend.

 2. Definieer de afstanden waarop de punten worden gemaakt.

  Scheid meerdere waarden door spaties.

 3. Klik op OK.
 4. Wijs het beginpunt van de lijn (1) aan.
 5. Wijs het eindpunt van de lijn (2) aan.

  Als u bijvoorbeeld 500 100 100 in het dialoogvenster Punten invoer invoert, wordt het eerste punt op een afstand van 500 mm vanaf het eindpunt van de lijn gemaakt en het tweede en derde punt op een afstand van 100 mm vanaf het vorige punt.

Tip:

Voer een negatieve waarde in het dialoogvenster Punten invoer in om een punt tussen het beginpunt en het eindpunt te maken.

Geprojecteerde punten op een lijn maken

U kunt een punt op een geselecteerde lijn of zijn verlenging projecteren.

 1. Klik op het tabblad Bewerken op Punten > Geprojecteerde punten op lijn.
 2. Wijs het eerste punt op de lijn (1) aan.
 3. Wijs het tweede punt op de lijn (2) aan.
 4. Wijs het punt aan dat moet worden geprojecteerd (3).

Punten met middel- en boogpunten langs een boog maken

U kunt punten langs een boog maken.

 1. Klik op het tabblad Bewerken op Punten > Langs boog met hart- en boogpunten.

  Het dialoogvenster Boog punten verschijnt.

 2. Selecteer Hoeken of Afstanden en voer de hoeken of afstanden tussen de punten langs de boog in.

  Geef de hoekwaarden in graden op.

  Scheid meerdere hoek- en afstandswaarden met spaties.

 3. Klik op OK.
 4. Wijs het middelpunt aan.
 5. Wijs het beginpunt van de boog aan.

  Tekla Structures maakt de boogpunten tegen de klok in vanaf het beginpunt.

Punten langs een boog maken met drie boogpunten

U kunt punten maken als een verlenging van een boog.

 1. Klik op het tabblad Bewerken op Punten > Langs boog met drie boogpunten.

  Het dialoogvenster Boog punten verschijnt.

 2. Selecteer Hoeken of Afstanden en voer de hoeken of afstanden tussen de punten langs de boog in.

  Geef de hoekwaarden in graden op.

  Scheid meerdere hoek- en afstandswaarden met spaties.

 3. Klik op OK.
 4. Wijs drie punten langs de boog (1-3) aan.

Punten maken die aan een cirkel raken

U kunt een punt langs de raaklijn van een cirkel maken.

 1. Klik op het tabblad Bewerken op Punten > Raaklijn aan cirkel.
 2. Wijs het middelpunt van de cirkel (1) aan.
 3. Wijs een punt op de cirkel aan om de radius (2) te definiëren.
 4. Wijs het eindpunt van de raaklijn aan (3) aan.
 5. Wijs een zijde aan om aan te geven aan welke zijde Tekla Structures het raaklijnpunt (4) maakt.

Punten op een willekeurige positie maken

U kunt een punt op de door u aangewezen positie maken.

Opmerking:

Snapknoppen bepalen de posities die u kunt aanwijzen.

U kunt ook tijdelijke referentiepunten en numeriek snappen gebruiken om bijvoorbeeld een punt op een bepaalde afstand van een bestaande hoek of een punt te maken.

 1. Klik op het tabblad Bewerken op Punten > Op een vrij punt.
 2. Wijs het snijpunt van twee onderdeelranden (1) of de hoek van een onderdeel (2) aan.

Maak boutpunten

U kunt op het kijkvlak punten op de middelpunten van losse bouten en boutgroepbouten maken.

 1. Klik op het tabblad Bewerken op Punten > Boutpunten.
 2. Selecteer een bout of een boutgroep.

Punten op het snijpunt van twee lijnen maken

In het kijkvlak kunt u een punt maken op het snijpunt van twee lijnen. De lijnen worden als een onbeperkte lengte behandeld. De extensies van de lijnen moeten op een bepaald moment snijden.

 1. Klik op het tabblad Bewerken op Punten > Op snijpunt van twee lijnen.
 2. Wijs het beginpunt van de eerste lijn (1) aan.
 3. Wijs het eindpunt van de eerste lijn (2) aan.
 4. Wijs het beginpunt van de tweede lijn (3) aan.
 5. Wijs het eindpunt van de tweede lijn (4) aan.

Punten op het snijpunt van een vlak en een lijn maken

U kunt een punt maken daar waar een lijn een vlak snijdt.

 1. Klik op het tabblad Bewerken op Punten > Op snijpunt van vlak en lijn.
 2. Wijs drie punten aan om het vlak te definiëren.
 3. Wijs het eerste punt van de lijn aan.
 4. Wijs het tweede punt van de lijn aan.

Punten op het snijpunt van een onderdeel en een lijn maken

U kunt punten maken waar een lijn het oppervlak van een onderdeel snijdt.

 1. Klik op het tabblad Bewerken op Punten > Op snijpunt van onderdeel en lijn.
 2. Selecteer het onderdeel.
 3. Wijs het eerste punt van de lijn aan.
 4. Wijs het tweede punt van de lijn aan.

Punten op het snijpunt van een cirkel en een lijn maken

U kunt punten maken op het snijpunt van een cirkel en een lijn.

 1. Klik op het tabblad Bewerken op Punten > Op snijpunt van cirkel en lijn.
 2. Wijs het middelpunt van de cirkel (1) aan.
 3. Wijs een punt op de cirkel aan om de radius (2) te definiëren.
 4. Wijs het eerste punt op de lijn (3) aan.
 5. Wijs het tweede punt op de lijn (4) aan.

Punten op het snijpunt van twee onderdeelassen maken

U kunt punten maken waar de assen van twee onderdelen elkaar snijden en de punten projecteren op de as van het onderdeel dat u het eerst selecteert.

 1. Klik op het tabblad Bewerken op Punten > Op snijpunt van twee onderdeelassen.
 2. Selecteer het eerste onderdeel (1).
 3. Selecteer het tweede onderdeel (2).

  Tekla Structures projecteert het punt op de as van het eerste onderdeel.

Punten importeren

Opmerking:

Dit is voor gevorderde gebruikers.

U kunt ook punten naar bepaalde locaties in een open Tekla Structures-model importeren met de component Point Creation Import (8). U moet de coördinaten van de punten opgeven in een tekstbestand. Soms wordt dit bestand in een ander softwarepakket gegenereerd.

 1. Maak een puntimportbestand.
  1. Maak een tekstbestand dat uit één regel voor elke punt bestaat.

   Gebruik komma's of tabs als scheidingsteken tussen de drie puntcoördinaten op een regel. Bijvoorbeeld:

   100,500,1000

   300,700,1500

  2. Sla het bestand op.
  Opmerking:

  Tijdens het importproces negeert Tekla Structures alle regels in het importbestand die niet uit geldige waarden gescheiden door tabs of komma's bestaan.

 2. Klik op de knop Applicaties en componenten in het zijvenster om de database Applicaties en componenten te openen.
 3. Voer punt in het vak Zoeken... in.
 4. Klik op Point Creation Import (8).
 5. Voer de ASCII-bestandsnaam in.

  Geef het volledige pad en de bestandsextensie op (bijvoorbeeld .txt). Als u geen pad opgeeft, zoekt Tekla Structures het bestand in de huidige modelmap.

 6. Definieer de oorsprong van de geïmporteerde punten door de coördinaten in te voeren.
 7. Klik op Maken.

Punteigenschappen

Gebruik de Punt-eigenschappen om de eigenschappen van een punt weer te geven en te wijzigen.

Als u de opmaak van het eigenschappenvenster hebt aangepast, kan de lijst met eigenschappen verschillen.

Instelling Beschrijving

Algemeen

Kleur

Wijzig de kleur van de punten.

Als u de puntkleur wijzigt, wordt de gewijzigde kleur de volgende keer dat u punten maakt niet toegepast. De punten worden met de standaard puntkleur gemaakt.

Locatie

X

Y

Z

De lokale (werkvlak) en globale x-, y- en z-coördinaten van een punt. Geeft de juiste locatie van het punt aan.

Tip: U kunt de puntgrootte wijzigen in De weergave-instellingen aanpassen.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende