Referentiemodellen weergeven

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Referentiemodellen weergeven

Er zijn veel manieren om te selecteren wat u over de referentiemodellen wilt weergeven en hoe.

Raadpleeg voor meer informatie over het invoegen van referentiemodellen Een referentiemodel invoegen.

Naar: Actie:
De lijst Referentiemodellen openen

U kunt een van de volgende dingen doen:

 • Ga naar het menu Bestand en selecteer Importeren > Invoegen referentiemodel.

 • Klik op de knop Referentiemodellen in het zijvenster aan de rechterkant van het hoofdvenster van Tekla Structures.
Referentiemodellen verbergen en weergeven
 • Klik op de oogknop naast het model dat u wilt verbergen.

  De knop wijzigt in en het referentiemodel wordt in het 3D-venster verborgen.

 • Klik nogmaals op de oogknop om het model weer te geven.
Een groep referentiemodellen verbergen en weergeven
 • Klik op de oogknop naast de groep die u wilt verbergen. De groepsoogknop en de oogknoppen van het referentiemodel wijzigen alle naar en alle referentiemodellen die in de groep zijn opgenomen worden in het Tekla Structures-model verborgen.
 • Klik nogmaals op de oogknop om alle modellen in de groep weer te geven.
 • Als een groep zowel verborgen als zichtbare modellen bevat, ziet de oogknop voor de groep er als volgt uit .
 • Als er zich geen referentiemodellen in een groep bevinden, ziet de oogknop zoals dit uit.
Het referentiemodel in het 3D-venster markeren
 • Klik op het referentiemodel in de lijst Referentiemodellen.
Details van referentiemodellen weergeven
 • Dubbelklik op het referentiemodel in de lijst Referentiemodellen.
Details van referentiemodelobjecten weergeven
 1. Dubbelklik op het referentiemodel in de lijst Referentiemodellen.
 2. Zorg dat de selectieknop Selecteer merk (voor merken) of de selectieknop Selecteer object in merk (voor onderdelen) is ingeschakeld.
 3. Selecteer in het modelvenster het referentiemodel, houd Shift ingedrukt en scroll naar het hiërarchische niveau waarop zich het gewenste referentiemodelobject bevindt.
 4. Selecteer het object en dubbelklik erop om de details van het referentiemodelobject te openen.
Roteer het referentiemodel rondom de Z-as van het model.
 • Voer in de referentiemodeldetails de gewenste waarde in het vak Rotatie in. U kunt de rotatie ook aanwijzen.

Referentiemodellayers verbergen en weergeven
 1. Dubbelklik in de lijst Referentiemodellen op het referentiemodel om de details te openen.
 2. Klik op de kleine pijl op de regel Layers om de lijst met layers weer te geven.
 3. U kunt afzonderlijke layers of alle layers weergeven en verbergen:
  • Als u alle layers wilt verbergen, klikt u op de oogknop op de regel Layers.
  • Als u afzonderlijke layers wilt verbergen, klikt u op de oogknoppen van de afzonderlijke layers.
  • Als u meerdere layers wilt verbergen, houdt u Ctrl ingedrukt, klikt u op de gewenste layers en klikt u vervolgens op de oogknop van één van de geselecteerde layers.
  • Als de lijst Layers zowel verborgen als zichtbare layers bevat, ziet de oogknop voor de regel Layers er als volgt uit .
  • Als u alle layers verbergt, wijzigt de oogknop voor de regel Layers naar .
  • Als u afzonderlijke layers verbergt, wijzigt de oogknop voor verborgen layers naar .

De zichtbaarheid van layers heeft geen invloed op de zichtbaarheid van het model. Dat betekent dat het oogpictogram van het model zichtbaar is, zelfs als alle layers verborgen zijn.

Wijzigingen tussen verschillende versies van referentiemodellen detecteren

Raadpleeg voor details over wijzigingsdetectie Wijzigingen tussen referentiemodelversies detecteren.

Raadpleeg voor details over vergelijkingssets Een vergelijkingsset voor wijzigingsdetectie in referentiemodellen definiëren.

Alle referentiemodellen verversen
 • Als de bestandsnaam of het pad niet is gewijzigd, opent u de lijst Referentiemodellen en klikt op de knop Verversen.

  Alle modellen die niet up-to-date zijn, worden opnieuw geladen. Als een referentiemodel niet wordt gevonden, wordt er een waarschuwingssymbool weergegeven.

 • Als de bestandsnaam of het pad niet is gewijzigd, opent u de referentiemodeldetails, bladert u naar het nieuwe bestand en klikt u op Wijzigen.

U kunt ook vergrendelde referentiemodellen verversen als u de variabele XS_REFRESH_ALSO_LOCKED_REFERENCE_MODELS hebt ingesteld op TRUE in Bestand > Instellingen > Variabelen > Importeren.

Eén enkel referentiemodel verversen U kunt het volgende doen:
 1. Selecteer het referentiemodel in de Referentiemodellen en klik op de knop Verversen.
 2. Selecteer in het weergegeven berichtvenster de optie Geselecteerd.
 1. Dubbelklik in de lijst Referentiemodellen op het referentiemodel om de details te openen.
 2. Klik op de knop Verversen.

  Als het oorspronkelijke model van het modelpad is gevonden en het model is gewijzigd, wordt het model opnieuw geladen. Er wordt een waarschuwingssymbool weergegeven als het referentiemodel niet wordt gevonden en de gegevens die nodig zijn om het model te tekenen ontbreken.

Het referentiemodel vernieuwen wanneer instellingen zijn gewijzigd
 • Houd Ctrl ingedrukt en klik op de knop Verversen.

  U moet dit doen wanneer u bijvoorbeeld de instelling LargeTessellationPerCircle in TrimBimPlugin.config hebt gewijzigd. De standaardwaarde is 192 en als u problemen hebt met de prestaties, kunt u de waarde verlagen naar TrimBimPlugin.config, die zich in de map .bin\plugins\referenceplugins\trimbim bevindt. Als u deze instelling verandert, is dit van invloed op alle nieuwe ingevoegde en bijgewerkte referentiemodellen.

Gebruikersattributen weergeven
 1. Dubbelklik in de lijst Referentiemodellen op het referentiemodel om de details te openen.
 2. Klik op de kleine pijl op de regel Gebruikersattributen om de lijst met gebruikersattributen weer te geven.
 3. De gebruikersattributen die voor referentiemodellen in het bestand objects.inp zijn opgegeven, worden in de lijst Gebruikersattributen weergegeven. Voer een waarde uit de lijst in of selecteer deze. Het bestand objects.inp bevindt zich standaard in ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\inp. U hebt mogelijk ook enkele bestanden objects.inp die u wijzigt en in bedrijfs- of projectmappen bewaart. Deze bestanden worden in een bepaalde volgorde gelezen.

Referentiemodellen alleen met het kijkvlaktool knippen

Stel de variabele XS_DO_NOT_CLIP_NATIVE_OBJECTS_WITH_CLIP_PLANE in op TRUE om alleen referentiemodellen en puntenwolken met de tool kijkvlak te knippen. Als u dat doet, worden de oorspronkelijke objecten niet geknipt.

Regenereer de modelvensters nadat u de waarde hebt gewijzigd.

Deze variabele bevindt zich in de categorie Modelvensters in het dialoogvenster Geavanceerde opties.

Was this helpful?
Vorige
Volgende