Overlay-modellen in Trimble Connector beheren

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Overlay-modellen in Trimble Connector beheren

Overlay-modellen zijn lichtgewicht referentiemodellen die zijn opgeslagen in het gekoppelde Trimble Connect project. Overlay-modellen kunnen snel aan het Tekla Structures-model worden gekoppeld om modelobjecten bovenaan het Tekla Structures-model weer te geven. U kunt overlay-modellen op veel verschillende manieren beheren: U kunt bijvoorbeeld nieuwe overlay-modellen toevoegen, de schaal en positie van de overlay-modellen aanpassen en de eigenschappen van de overlay-modelobjecten opvragen.

Overlay-modellen worden in het Trimble Connect-project opgeslagen, wat betekent dat u ze niet in een Tekla Structures-model kunt gebruiken tenzij het Tekla Structures-model aan een Trimble Connect-project is gekoppeld. Voordat u met overlay-modellen kunt gaan werken, moet u uw Tekla Structures-model aan een Trimble Connect- project koppelen.

Het beheren van overlay-modellen starten:

 1. Klik op het linttabblad Trimble Connect op Modellen.

  Het dialoogvenster Trimble Connect - Modellen wordt geopend. U kunt overlay-modellen op het tabblad Overlay-modellen en gewone referentiemodellen op het tabblad Referentiemodellen beheren.

 2. Open in het dialoogvenster Trimbel Connect - modellen het tabblad Overlay-modellen.

De zichtbaarheid van overlay-modellen beheren

U kunt het volgende doen:
Taak Actie

Alleen overlay-modelobjecten binnen het huidige werkgebied weergeven

 • Schakel het selectievakje Alleen binnenin werkgebied weergeven in.

Een lijst met alle mappen en overlay-modellen in het project Trimble Connect weergeven

 • In de lijst bovenaan selecteert u Alles in project.

Een lijst weergeven die alleen de mappen en overlay-modellen bevat die u momenteel in dit model kunt weergeven of verbergen

 • Selecteer in de lijst aan de bovenzijde de optie Wordt in dit model gebruikt.

Overlay-modellen verbergen of weergeven

 • Als u een overlay-model wilt verbergen, klikt u aan de linkerzijde van het model op .

 • Als u een overlay-model wilt weergeven, klikt u aan de linkerzijde van het model op .

 • Als u alle overlay-modellen in een map wilt verbergen, klikt u op aan de linkerzijde van de map.

 • Als u alle overlay-modellen in een map wilt weergeven, klikt u op .

  Als een map of diens submap geen overlay modellen bevat die in Tekla Structures kunnen worden weergegeven, wordt het pijlsymbool naast het oogpictogram niet weergegeven.

Als een model niet naar de juiste indeling kan worden geconverteerd en daarom niet kan worden weergegeven, wordt er een waarschuwingspictogram () aan de linkerzijde van het model weergegeven.

Naar een overlay-model zoomen

 1. Selecteer in de lijst met overlay-modellen het model waarop u wilt inzoomen.

 2. Klik op .

 3. Selecteer Inzoomen op model.

 4. Selecteer het modelvenster waarin u wilt zoomen.

 5. Klik op Ja om het inzoomen op de geselecteerde modelvenster te bevestigen.

Overlay-modellen toevoegen

 1. Selecteer de map waaraan u een nieuw overlay-model wilt toevoegen.
 2. Klik op .
 3. Selecteer Model koppelen.
 4. Klik in het dialoogvenster Model koppelen op Bladeren... en blader naar het overlay-model.
 5. Selecteer het overlay-model en klik op Openen.
 6. Selecteer in Locatie door een van de volgende opties:

  Modeloorsprong voegt het model relatief ten opzichte van 0,0,0 in.

  Werkvlak voegt het model relatief ten opzichte van het huidige werkvlakcoördinatensysteem in.

  Basispunt:<name of base point> voegt het model relatief ten opzichte van het basispunt in door coördinatensysteemwaarden Oostcoördinaat, Noordcoördinaat, Hoogtemaat en Hoek naar het noorden van de basispuntdefinitie in Projecteigenschappen.

 7. Selecteer waar u het overlay-model wilt plaatsen. U kunt coördinaten in de vakken Offset invoeren of een positie voor de oorsprong van het overlay-model aanwijzen.
 8. Stel de Schaal van het overlay-model in als deze afwijkt van de schaal in het Tekla Structures-model.

  U moet de schaal voor een DWG of een bestand al in AutoCAD hebben ingesteld. Wanneer u de meeteenheid voor een DWG- of DXF-bestand definieert en het bestand in AutoCAD opslaat, wordt de eenheid in Tekla Structures herkend en wordt het overlay-model correct geschaald.

 9. U kunt het model rond de Z-as van het model roteren door een locatie in het model aan te wijzen of de gewenste waarde in het vak Rotatie in te voeren.

  Het maximumaantal decimalen voor de rotatiewaarde is 7.

 10. Klik op Model koppelen.

  De modelversie wordt aan de geselecteerde map toegevoegd.

 11. Als u het nieuwe overlay-model in het modelvenster wilt weergeven, klikt u op naast het overlay-model.

Submappen voor overlay-modellen maken

U kunt submappen in het Trimble Connect-project maken om uw overlay-modellen te categoriseren. U kunt bijvoorbeeld verschillende submappen voor overlay-modellen maken op basis van hun bestandsindeling, hun type of hun positie in het project.

 1. Selecteer de map waaronder u een submap wilt toevoegen.
 2. Klik aan de rechterkant van de map op .
 3. Selecteer Nieuwe map maken.
 4. Geef de submap een naam en klik op Maken.

De schaal en positie van overlay-modellen aanpassen

Een wijziging van de modelpositie of de schaal wordt op zowel Tekla Structures als Trimble Connect toegepast.

 1. Selecteer het overlay-model waarvan u de positie wilt aanpassen.
 2. Als u de modeleigenschappen wilt weergeven, klikt u onderaan het dialoogvenster Trimble Connect - Modellen op Eigenschappen.

  De eigenschappen zijn relatief ten opzichte van het projectbasispunt.

 3. Voer nieuwe waarden voor de schaal, positie of rotatie van het model in.
 4. Als u de wijzigingen op het Tekla Structures-modelvenster wilt toepassen, klikt u op Wijzigen.

Als u naar de oorspronkelijke schaal en positie van het model wilt terugkeren, klikt u op Resetten.

Informatie over overlay-modelobjecten opvragen

U kunt de eigenschappen van objecten en merken in overlay-modellen weergeven met het commando Informatie .

 1. Selecteer een object of merk in een overlay-model.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het object of merk.
 3. Selecteer Informatie.

In het dialoogvenster Informatie object worden de eigenschappen van het geselecteerde object of merk weergegeven. De weergegeven eigenschappen kunnen afhankelijk van het overlay-model en de modelindeling variëren.

Een overlay-model uit momenteel gebruikte modellen verwijderen

 1. Zorg ervoor dat u de lijst Wordt in het model gebruikt hebt geopend.
 2. Selecteer het overlay-model dat u wilt verwijderen.
 3. Klik op .
 4. Selecteer de structuur Uit gebruikte model verwijderen.

Het overlay-model wordt uit de lijst Wordt in het model gebruikt verwijderd.

Als u het overlay-model opnieuw wilt weergeven, schakelt u naar de lijst Alles in project en klikt u op . Het overlay-model verschijnt opnieuw in de lijst Wordt in het model gebruikt.

Was this helpful?
Vorige
Volgende