ELiPLAN

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ELiPLAN

Elematic ELiPLAN is software voor het resourceplanning, planning en beheer van fabrikanten van prefab-beton. ELiPLAN-import en -export automatiseren de gegevensoverdracht tussen Tekla Structures en ELiPLAN.

De gegevensoverdracht tussen Tekla Structures en ELiPLAN bestaat uit vier onderdelen:

 1. ELiPLAN-gegevensbestand uit Tekla Structuresexporteren.

 2. ELiPLAN-gegevensbestand importeren in ELiPLAN.

 3. ELiPLAN-statusgegevensbestand exporteren uit ELiPLAN.

 4. ELiPLAN-statusgegevensbestand in Tekla Structures importeren.

De import van een ELiPLAN-gegevensbestand in ELiPLAN ondersteunt de incrementele werkwijze. Dit betekent dat ELiPLAN onderdelen in zijn database kan maken, bijwerken en verwijderen. Dit betekent dat detailhandelaren van prefab-beton de meest recente gegevensbestanden kunnen exporteren zodra het Tekla Structures-model is gewijzigd.

Vergelijkbare incrementele ondersteuning is opgenomen in de import van een ELiPLAN-statusgegevensbestand in Tekla Structures. Als u de status- en planningsgegevens in een Tekla Structures-model up-to-date wilt houden, raden we u aan om de statusgegevens regelmatig bij te werken.

In de ELiPLAN-export wordt de onderdeelgeometrie (profiel, uitsnijdingen, openingen en inkepingen) altijd automatisch geëxporteerd. U moet de plottergegevens en de benodigde attributen definiëren. Elke keer als u exporteert, moet u alle onderdelen exporteren die eerder zijn geëxporteerd om een correct wijzigingsbeheer in ELiPLAN te waarborgen. Hetzelfde geldt voor de import. De export is gebaseerd op onderdeel-GUID'S en de import is gebaseerd op de projectnaam/het nummer en de onderdeel-GUID'S.

Opmerking:

De indeling en inhoud van het ELiPLAN-statusgegevensbestand dat in Tekla Structures is geïmporteerd, verschillen van het gegevensbestand dat vanuit Tekla Structures naar ELiPLAN wordt geëxporteerd.

Raadpleeg voor meer informatie over de aanbevolen methode bij EliPLAN-export Aanbevolen methoden in ELiPLAN-export.

Een ELiPLAN-gegevensbestand exporteren

U moet alles dat gereed is exporteren. Als u een gedeeld model gebruikt, moet u eerst de situatie controleren door bijvoorbeeld de tekeningen te bekijken.

 1. Voeg ELiPLAN-gegevens aan ELiPLAN-gebruikersattributen van de onderdelen toe.

  Dit is optioneel. De producttypen en productcodes worden automatisch gedefinieerd. Er zijn talrijke manieren om deze naast de handmatige UDA-verwerking voor de export te wijzigen. Raadpleeg latere paragrafen.

  Raadpleeg voor meer informatie over de gebruikersattributen de ELiPLAN-gebruikersattributen in hetzelfde artikel.

 2. Klik in het menu Bestand op Exporteren > ELiPLAN.

  Het dialoogvenster Export ELiPLAN file wordt weergegeven.

 3. Definieer de ELiPLAN-exporteigenschappen op de tabbladen Parameters, Plottergegevens, Lekopeningen, Data inhoud Gegevensinstellingen en EliX inhoud. Raadpleeg voor meer informatie over de exporteigenschappen op verschillende tabbladen verderop in dit artikel.
 4. Op het tabblad Parameters stelt u Scope of export in op Alle of Geselecteerd.

  U moet altijd elk element dat gereed is met elke ronde naar ELiPLAN brengen om ervoor te zorgen dat ontwerpwijzigingen ook in het systeem worden opgenomen. Het model kan enkele betonelementen hebben die niet relevant of niet gereed zijn, waardoor het wordt aangeraden om Geselecteerd te gebruiken, zodat u kunt definiëren welke worden geëxporteerd. Conceptuele betonelementen kunnen worden gebruikt, maar dan moet u deze elementen bijhouden, bijvoorbeeld door een UDA te gebruiken. U moet er ook voor zorgen dat de GUID in de latere exportrondes dezelfde blijft.

 5. Klik op Maken.

  Er wordt standaard het exportbestand met de naam eliplan.eli in de huidige modelmap in een submap .\EP_files gemaakt. Het exportbestand wordt met UTF-8 codering geschreven.

ELiPLAN-exportinstellingen

Gebruik het dialoogvenster Export ELiPLAN file om de ELiPLAN-exporteigenschappen te definiëren.

Tabblad Parameters

Instelling Beschrijving

Scope of export

Selecteer of alle onderdelen of alleen geselecteerde onderdelen worden geëxporteerd. Vanwege de incrementele import van ELiPLAN moet u indien nodig bij volgende keer exporteren dezelfde onderdelen en enkele extra onderdelen opnieuw selecteren om ervoor te zorgen dat elke ontwerpwijziging ook in het systeem wordt opgenomen. Anders neemt ELiPLAN aan dat de onderdelen die in het volgende bestand ontbreken in het Tekla Structures-model zijn verwijderd.

Het wordt aangeraden om altijd de optie Alle te gebruiken. Gebruik de optie Geselecteerd wanneer u onderdelen voor het eerst exporteert, als u vanuit een niet-voltooid model exporteert of in speciale gevallen. Gebruik de filteroptie om het product- of fasebereik te definiëren.

Exporteren met filter

Geef een selectiefilter op. De te exporteren onderdelen worden op basis van het opgegeven selectiefilter geselecteerd.

Nummering moet up-to-date zijn om te exporteren

Stel deze instelling in op Ja om het exporteren te voorkomen wanneer de nummering niet up-to-date is. Dit voorkomt de export van niet voltooide betonelementen.

Exportversienummer

De elementen moeten een unieke identificeerder hebben. De opties zijn GUID, ID, ACN en FloorMES.

1.01 (ID) zou alleen moeten worden gebruikt wanneer de export vanwege de wijzigende ID's slechts eenmaal wordt uitgevoerd.

Gebruik 2.00 (GUID) omdat ID's wijzigen wanneer het model opnieuw wordt geopend, wat tot duplicaten in de export leidt.

Selecteer 2.00 (ACN) om elementen met ACN te exporteren.

De bestandsindeling van de versie 3.0 (Plant Control) is bedoeld voor uitwisseling met nieuwere Elematic FloorMES-versies en is ook gebaseerd op GUID. De bestandsindeling is uitgebreid met extra gegevensvelden en is daarom niet compatibel met eerdere versies.

Versie 3.0 van de export ondersteunt de export van een accessoirecode naar plottergegevens en de export van een accessoirecode voor openingen. Daarnaast, met de exportversie 3.0, wordt nu een nieuw plotterdossier van het type BL geëxporteerd voor de kanaalplaatelementen om de zijde te definiëren die is uitgesneden. Het randlijndossier wordt geëxporteerd als een lijnparallel aan de langere zijde van het kanaalplaatelement.

Versietype exporteren

Selecteer het type van de exportversie. De opties zijn Eli en EliX.

De Eli-optie exporteert alleen het productie-gegevensbestand met de bestandsextensie .eli.

De EliX-optie maakt een pakket met een speciale bestandsextensie .elix. Het pakket bevat het prductiegegevensbestand samen met de gerelateerde pdf's van tekeningen van het betonelement van het mappad dat op het tabblad EliX-inhoud is gespecificeerd.

Informatie over bestanden die in het EliX-pakket zijn opgenomen, worden in het exportlogbestand geschreven.

De optie EliX is alleen van toepassing voor het release-versie nummer 3.0 en nieuwer.

Naam uitvoerbestand

De naam en locatie van het gemaakte exportbestand. De standaardnaam is eliplan.eli. U kunt dit bestand in ELiPLAN importeren. Gebruik de knop ... om een andere locatie te selecteren.

Het bestand eliplan.eli bevat onder andere materiaalgegevens. De 'accessory code' die de materiaalbeschrijving is, bevindt zich in het blok #Materials.

De 'accessory code' is als volgt op het materiaaltype gebaseerd:

 • Voor betonmateriaal is de standaard 'accessory code' dezelfde als de materiaalnaam.

 • Voor netten, wapeningsstaven of strengen is de standaard 'accessory code' grade|size.

 • Voor ingesloten materiaal is de standaard 'accessory code' name|size|material.

Het exportbestand wordt met UTF-8 codering geschreven.

Het geëxporteerde bestand na verwerking openen Open het geëxporteerde bestand in de gekoppelde toepassing nadat de verwerking is voltooid.

Data conversie bestand

Met dit bestand kunt u de namen van parametrische profielen naar de ELiPLAN-productcodes converteren en de materiaalbeschrijvingen naar de 'accessory codes' van ELiPLAN. U moet het bestand zelf maken wanneer dat nodig is.

De standaard bestandsnaam is eliplan_export.dat en dit bestand kan zich in elke map bevinden. Gebruik de knop ... om een andere locatie te selecteren. Het gegevensconversiebestand kan ook worden uitgelezen uit mappen die zijn gedefinieerd voor XS_FIRM en XS_PROJECT.

Het gegevensconversiebestand eliplan_export.dat bevat stringparen die door een of meer tabs worden gescheiden. De string aan de linkerzijde is de profielnaam of Tekla Structures-materiaalbeschrijving en de string aan de rechterzijde bestaat uit de overeenkomstige ELiPLAN-gegevens.

De gegevensconversie ondersteunt hoofdletterongevoelige tekst, wat betekent dat het geen onderscheid maakt tussen hoofdletters en kleine letters bij het vervangen van strings.

Het gegevensconversiebestand ondersteunt het gebruik van het jokerteken asterisk (*) in reguliere expressies in de eerste kolom voor het zoeken naar tekenreeksen van Tekla Structures-objecten. U kunt bijvoorbeeld L * FT invoeren om LØFT of LIFT of LOFT te zoeken.

Accessories zoals stalen instortvoorzieningen en isolatieblokken kunnen worden gekwantificeerd als aantal of met aangepaste maateenheden.

De ELiPLAN-codes zijn afhankelijk van de fabrikant en de codes die voor de ene fabrikant geldig zijn, zijn waarschijnlijk niet geldig voor andere fabrikanten.

U kunt het gebruik van het gegevensconversiebestand uitschakelen/inschakelen door het selectievakje Ingeschakeld/Uitgeschakeldnaast de instelling Data conversie bestand uit te schakelen.

Raadpleeg voor een voorbeeld van de inhoud van het gegevensconversiebestand Sample_for_Eliplan_Data_Conversion. dat.

Filter op onderdeel: Elementgegevens

Voer een lijst in met klassen of namen die in de export moeten worden uitgesloten of opgenomen. Deze lijst bevat de klassenummers of -namen die voor betonnen onderdelen worden gebruikt. Scheid de klassen of namen door een spatie.

U kunt ook een selectiefilter opgeven voor het filteren van elementgegevens, materialen of aansluitende betonelementen.

Filter op onderdeel: Materiaalhoeveelheden

Voer een lijst in met klassen of namen die in de export moeten worden uitgesloten of opgenomen. Deze lijst bevat de klassenummers of -namen die voor materialen worden gebruikt. Scheid de klassen of namen door een spatie.

U kunt ook een selectiefilter voor het filteren van materialen opgeven.

Filter op onderdeel: Aansluitend beton

Voer een lijst in met klassen of namen die in de export moeten worden uitgesloten of opgenomen. Deze lijst bevat de klassenummers of -namen die voor aansluitende betonnen onderdelen worden gebruikt. Scheid de klassen of namen door een spatie.

U kunt ook een selectiefilter opgeven voor het filteren van aansluitende betonelementen.

Maak logbestand

Selecteer of een logboekbestand wordt gemaakt. Het maken van een logboekbestand wordt aangeraden om ervoor te zorgen dat het geëxporteerde bestand correct is.

Het logboekbestand meldt u over het aantal geëxporteerde betonelementen en bijvoorbeeld als:

 • De export is mislukt omdat nummering niet is uitgevoerd.

 • Sommige betonelementen niet kunnen worden geëxporteerd.

 • Sommige betonelementen door filters zijn genegeerd of als ze CIP zijn.

 • Te plotten instortvoorzieningen of uitsnijdingen volledig buiten de onderdelen vallen.

 • Een deel van het materiaal of de gegevensconversietoewijzing van het producttype niet wordt herkend.

Naam logbestand

De naam en locatie van het gemaakte logboekbestand. Gebruik de knop ... om een andere locatie te selecteren.

Tabblad Plottergegevens

Instelling Beschrijving

Kanaalplaat- en plaatproducten

Exporteren van gegevens van uitsparingen

Selecteer hoe uitsparingsgegevens moeten worden geëxporteerd. De opties zijn:

 • Alle: exporteert alle gegevens.

 • Alleen uitsparingen die zijn gemaakt over de volledige diepte: exporteert alleen gegevens over de uitsnijdingen die door het hele onderdeel gaan. Er worden geen uitsparingsgegevens geëxporteerd.

 • Geen: exporteert geen uitsnijdingsgegevens.

Het wordt aangeraden om Alleen uitsparingen die zijn gemaakt over de volledige diepte te gebruiken, omdat anders kleine uitsparingen bij het plotten op beide vlakken worden opgenomen.

Overlappende uitsparingen worden in het exportbestand gecombineerd.

Deze instelling bestaat voor kanaalplaat- en betonplaatproducten en voor wand- en sandwichpaneelproducten afzonderlijk.

Exporteren van gegevens van instortvoorzieningen

Selecteer of gegevens van instortvoorzieningen moeten worden geëxporteerd. De opties zijn:

 • Ja: exporteert gegevens over instortvoorzieningen.

 • Nee: exporteert geen gegevens over instortvoorzieningen.

Deze instelling bestaat voor kanaalplaat- en betonplaatproducten en voor wand- en sandwichpaneelproducten afzonderlijk.
Export van gevulde kernen

Selecteer of de geometrie van gevulde plaatkernen moet worden geëxporteerd. De opties zijn:

 • Ja: Exporteert de geometrie van gevulde plaatkernen.

 • Nee: Exporteert de geometrie van gevulde plaatkernen niet.

Let wel dat de positie in Z voor gevulde kernen is geëxporteerd. De export van de Z-coördinaat voor alle items in het PLOTTER-blok wordt bepaald Z-positie instortvoorziening exporteren op het tabblad Data inhoud.

Binnenkernen exporteren

Selecteer of de geometrie van de binnenkernen van de kanaalplaten moet worden geëxporteerd. De opties zijn:

 • Ja: Exporteert de geometrie van de binnenkernen van de kanaalplaten.

 • Nee: Exporteert niet de geometrie van binnenkernen van de kanaalplaten.

Export van lekopeningen Selecteer of u gegevens van lekopeningen wilt exporteren. Ja exporteert de lekopeningen op basis van de instellingen die zijn gedefinieerd op het tabblad Lekopeningen. Nee (default) exporteert geen gegevens over lekopeningen.

Wand- en sandwichpaneelproducten: Raadpleeg de bovenstaande beschrijvingen voor Exporteren van gegevens van uitsparingen en Exporteren van gegevens van instortvoorzieningen.

Extra wapening plotten

Extra wapening plotten als omtrek.

De opties zijn:

 • Geen

 • Klasse

 • Naam

 • Kwaliteit

Uitsnijdingen/instortvoorzieningen als lijnen plotten

Exporteer uitsnijdingen en instortvoorzieningen als lijnen.

De opties zijn:

 • Geen

 • Klasse

 • Naam

 • Materiaal/kwaliteit

  Automatisch automatische accessoireherkenning op basis van vorm

Onregelmatige uitsnijding/uitsparing plotten

De optie Als lijnen exporteert de omtrek van uitsnijdingen en uitsparingen als lijnen die een diagonale rand overlappen. Deze worden standaard geëxporteerd als vak.

We raden u aan de standaardinstelling te gebruiken als de fabriek een Elematic Modifier-machine gebruikt om ervoor te zorgen dat de gegevens correct worden verwerkt.

Hijsvoorzieningen plotten

Geef op hoe de geometrie van de hijsvoorziening moet worden getekend, als omtrek of als middelpunt.

Sluit onderbrekingen uit op basis van

Wordt gebruikt om uitgesneden onderdelen van de export uit te sluiten op basis van de eigenschappen van de uitgesneden onderdelen.

De opties zijn:

 • Geen

 • Klasse

 • Naam

 • Materiaal

Deze instelling is een handig filter voor het verminderen van het aantal extra uitsnijdingen bij het plotten.

Instortvoorzieningen uitsluiten door

Gebruik om instortvoorzieningen van geëxporteerde plotgegevens van instortvoorzieningen uit te sluiten door:

 • Geen

 • Klasse

 • Naam

 • Materiaal

U kunt een of meer waarden voor de geselecteerde eigenschap definiëren.

Boven z-positie uitsluiten

Selecteer of van geëxporteerde plotgegevens van instortvoorzieningen of uitsnijdingen die boven de opgegeven Z-positie liggen worden uitgesloten. De Z-positie is de diepte van het element op de pallet, dat wil zeggen hoeveel millimeters het laagste punt van de instortvoorziening boven het palletoppervlak ligt.

U kunt een of meer waarden voor de geselecteerde eigenschap definiëren.

De opties zijn:

 • Geen

 • Instortvoorzieningen

 • Uitsnijdingen

 • Instortvoorzieningen en uitsnijdingen

Tabblad Lekopeningen

Instelling Beschrijving
Offset lekopeningen

Geef de offset van de lekopeningen op:

 • Aan het einde van zones: Biedt lekopeningen aan de eindzones van de betonplaat van de kanaalplaat.
 • Aan einde van zones/uitsparing/opening: Biedt lekopeningen in uitsparingen of openingen voor de eindzones van kanaal.
 • Aan gevulde kernen: Biedt lekopeningen rondom gevulde kernen. Gevulde kernonderdelen kunnen op klasse of op naam worden opgegeven.
 • Aan hijslussen: Biedt lekopeningen in hijslussen.
 • Alleen in het midden, lengte minder dan: Exporteer lekopeningen alleen in het midden van elementen met een lengte die kleiner is dan de opgegeven lengte.
 • Aan raveling: Biedt lekopeningen aan ravelingen.
 • Aan de uitsparing/opening: Biedt lekopeningen aan zijzakken.
 • Nee (standaard): Exporteert geen gegevens over lekken.

Voeg lekopeningen samen, dichter bij dan: Voeg lekopeningen samen als ze zich binnen de opgegeven afstand bevinden.

Tabblad Data inhoud

Instelling Beschrijving

Projectnaam, Projectnummer

Gebruik deze instellingen om het projectnummer en de projectnaam in het geëxporteerde bestand op te geven. De opties zijn Project-UDA, Projecttemplate en Door gebruiker gedefinieerde tekst.

De maximumlengte van het projectnummer is 6 tekens (gewoonlijk cijfers) en de maximumlengte van de projectnaam 37 tekens (string).

Let wel dat het ELiPLAN-bestand een geldig projectnummer moet hebben dat moet overeenkomen met het projectnummer in de ELiPLAN-database. Anders wordt de import van het ELiPLAN-bestand niet voltooid.

Commentaar 1 - 3

In de opmerkingsvelden kunt u extra gegevens verstrekken die aan het begin van het exportbestand moeten worden opgenomen.

De opties zijn:

Geen commentaar

Tekla Structures-versie

Modelnaam

Gebruikersnaam

Door gebruiker gedefinieerde tekst

De opmerkingen zijn alleen voor het weergeven van het exportbestand en worden niet in ELiPLAN gelezen.

Productcode

Selecteer de standaard productcodetoewijzing die vervolgens met willekeurige gegevensconversiestrings overeen moet komen.

Alle inhoud in het veld ELiPLAN productcode (EP_PRODUCT_CODE) overschrijft altijd de Productcode-string die door de exportinstellingen wordt bepaald.

U kunt meerdere UDA´s opgeven door ze met een spatie te scheiden. In uitvoer wordt de inhoud van UDA´s in dezelfde volgorde geschreven, door spaties gescheiden.

Accessory code

Specificeer de accessoirecode voor standaard instortvoorzieningen zoals stalen onderdelen. Dit wordt de code die naar elke instortvoorziening in de #Plotter (indien van toepassing) en #Materials-blokken wordt geschreven en de gekozen optie moet als basis voor verdere toewijzing van gegevensconversie worden gebruikt. De standaardoptie is NAME|PROFILE-LENGTH|MATERIALGRADE.

U kunt meerdere UDA´s opgeven door ze met een spatie te scheiden. In uitvoer wordt de inhoud van UDA´s in dezelfde volgorde geschreven, door spaties gescheiden.

Materiaalcode

Geef de materiaalcode voor andere materialen behalve accessoires op. Dit wordt de code die naar elke niet-instortvoorzieningsmateriaal in het #Materials-blok wordt geschreven en de gekozen optie moet als basis voor verdere toewijzing van gegevensconversie worden gebruikt. De standaardoptie stelt een variërende logica in dat specifiek is voor elk materiaaltype zoals beton of wapening.

U kunt meerdere UDA´s opgeven door ze met een spatie te scheiden. In uitvoer wordt de inhoud van UDA´s in dezelfde volgorde geschreven, door spaties gescheiden.

Montagedoorsnede

Lees het montagegedeelte van een gebruikersattribuut (UDA) of van een gebruikerseigenschap (Template).

Montage volgorde

Lees het montagevolgorde van een gebruikersattribuut (UDA) of van een gebruikerseigenschap (Template).

Export material data

Selecteer of u de gedetailleerde materiaalgegevens (ontvangst) van onderdelen moet opnemen of uitsluiten.

Als u geen materiaalgegevens in ELiPLAN kunt gebruiken (u hebt geen module voor materiaalverwerking in ELiPLAN), selecteert u Nee om de gegevens van het bestand uit te sluiten en de bestandsgrootte te reduceren.

Zodra u het bestand met de materiaalgegevens (Ja) hebt overgebracht, moet u de export van materiaalgegevens in volgende exporten nooit uitschakelen (Nee). Als u dat doet, wordt de ontvangst ook in de ELiPLAN-database gewist en gaan alle wijzigingen verloren.

Export rebar bending data

Selecteer of u de gedetailleerde buiggegevens van de staaf wilt opnemen of uitsluiten.

Als u deze gegevens niet in ELiPLAN nodig hebt, selecteert u Nee om de gegevens van het bestand uit te sluiten en om de bestandsgrootte te reduceren.

Zodra u het bestand met de materiaalgegevens (Ja) hebt overgebracht, moet u de export van buiggegevens van staven in volgende exporten nooit uitschakelen (Nee).

Z-positie instortvoorziening exporteren

Selecteer of u het Z-niveau van instortvoorzieningen wilt opnemen of uitsluiten.

Opmerkingen

Gebruik het UDA of het templateattribuut om extra gegevens toe te voegen die op de fabriek moeten worden bekeken, zoals een ontwerpstatus, wijzigingsstatus of algemene opmerking.

Selecteer welk type opmerkingen u wilt exporteren: UDA, een templateattribuut of uw eigen tekst. Voer vervolgens het UDA, het templateattribuut of de tekst in.

Stapel, Paalnummer, Paalniveau

De export van stapelresultaten wordt vanaf ELiPLAN-export versie 3.0 ondersteund. U kunt selecteren of het UDA uit het hoofdonderdeel of uit het betonelement wordt gelezen.

De UDA's zijn vooraf ingevuld maar u kunt ze handmatig wijzigen.

Tabblad Gegevensinstellingen

Instelling Beschrijving
UDA voor eenheidsconversie Geef een UDA op voor de eenheidsconversie. Als een geldige eenheid in deze UDA wordt gespecificeerd, dan wordt de gespecificeerde eenheid voor de eenheidsconversie gebruikt in plaats van de standaardeenheid of de eenheid die is gedefinieerd in het conversiebestand.

Eenheid voor elementmaatlijnen

Selecteer de eenheid die voor de elementmaatlijnen moet worden gebruikt.

Informatie over de geselecteerde eenheid voor elementmaatlijnen wordt in versie 3.0 van de ELiPLAN-export in de kopregel geschreven.

Eenheid voor staaflengte

Selecteer de eenheid voor de lengte van wapeningsstaven.

Informatie over de geselecteerde eenheid voor wapeningstaaflengten wordt in versie 3.0 van de ELiPLAN-export in de kopregel geschreven.

Aantal cijfers achter de komma

Selecteer het aantal cijfers achter het decimaalteken (0 - 3).

De standaard is 1 cijfer achter het decimaalteken.

Tag voor hijsogen

Hiermee identificeert u hijslussen op basis van hun naam of klasse (standaard).

Ook staafobjecten kunnen als hijsvoorzieningen worden opgegeven met een klasse of een naam.

Het is ook mogelijk om meerdere klassen of namen op te geven. Als de naam uit meerdere woorden bestaat, moet deze tussen aanhalingstekens plaatsen.

Daarnaast kan een gebruikersattribuut (UDA) of een templateattribuut (Template) worden opgegeven om een specifieke eigenschap met een specifieke waarde te gebruiken om hijsvoorzieningen te herkennen.

Wanneer hijslussen worden geïdentificeerd, wordt het plotterinstructietype gewijzigd van WPL in LL.

Tag voor gevulde kernen

U kunt één enkele string (de naam) of meerdere strings invoeren. Tekla Structures gebruikt dan de ingevoerde naam of namen als filtercriteria om gevulde kernen van het model te bepalen. Afhankelijk van de geselecteerde optie wordt de plaatsing van de lekopeningen berekend en naar het exportbestand geschreven.

Prefix voor ID

Voer een prefix (letter) voor gebruik met het ID-nummer in.

Type posnummer

Selecteer of u het positienummer van het betonelement, het toegewezen controlenummer (ACN) of het positienummer van het betonelement en het ACN wilt exporteren.

Verwijder nummeringsscheidingsteken

Selecteer of een scheidingsteken voor het positienummer bij het nummeren wordt gebruikt. De standaard is Nee.

Tag speciale elementen

Stel deze optie in op Ja om een speciale tag voor elementen met ravelinguitsnijdingen in te stellen. Deze optie markeert kanaalplaten met ravelingen met een SK-noemer (N voor niet getrimde platen).

Strengcode

Geef een UDA of een templateattribuut op om de strengcode te lezen. Standaard leest de waarde van het UDA TS_STRAND_CODE. U kunt ook een gebruikerseigenschap opgeven met de optie Template.

Netto oppervlakteberekening

Selecteer Alle uitsnijdingen uitsluiten om alle uitsnijdingen of Alleen uitsnijdingen met volledige diepte uitsluiten om alleen uitsnijdingen met volledige diepte van de netto oppervlakteberekening uit te sluiten of Bruto-oppervlakte om bruto oppervlakte als netto oppervlakte te exporteren. U kunt ook een gebruikerseigenschap opgeven met de optie Template. Het hele merk wordt gecontroleerd.

U krijgt nu een melding via een log wanneer de netto oppervlakteberekening mislukt.

Gewichtsberekening

Selecteer welk gewicht wordt geëxporteerd.

De opties zijn:

 • Standaard: rapporteert het gewicht dat door het attribuut CAST_UNIT.WEIGHT_NET wordt gedefinieerd.

 • GEWICHT: rapporteert het gewicht dat door het attribuut WEIGHT wordt gedefinieerd.

 • NETTO GEWICHT: rapporteert het gewicht dat door het attribuut WEIGHT_NET wordt gedefinieerd.

 • GEWICHT BETONELEMENT: rapporteert het gewicht dat door het attribuut CAST_UNIT.WEIGHT wordt gedefinieerd.

 • GEWICHT HOOFDONDERDEEL: rapporteert het gewicht dat door het attribuut WEIGHT wordt gedefinieerd.

 • Template: rapporteert het gewicht dat door een opgegeven templateattribuut of aangepaste eigenschap wordt gedefinieerd.

 • Door de gebruiker gedefinieerde dichtheid: rapporteert het resultaat van de door de gebruiker gedefinieerde dichtheidswaarde * objectvolume.

Submaterialen opnemen

Exporteer submaterialen van betonmateriaal. Submaterialen worden geëxporteerd in de sectie #SUBMATERIAL van het gegevensconversiebestand.

Decimaal label

Stel afhankelijk van ELiPLAN-instellingen een punt (.) of komma (,) als het decimale label in.

EliX tabblad inhoud

Instelling Beschrijving
Betontekeningen

Specificeer het mappad dat u voor de pdf's van betontekeningen wilt lezen. De inhoud van deze map wordt in het geëxporteerde .elix-zip-bestand in EliX-export opgenomen.

Unitechnik-bestanden

Specificeer het mappad dat u voor de pdf's van Unitechnik-bestanden wilt lezen. De inhoud van deze map wordt in het geëxporteerde .elix-zip-bestand in EliX-export opgenomen.

ELiPLAN-gegevensconversiebestand

Het gegevensconversiebestand bevat stringparen die door een of meer tabs worden gescheiden. De string aan de linkerzijde is de profielnaam of Tekla Structures-materiaalbeschrijving en de string aan de rechterzijde bestaat uit de overeenkomstige ELiPLAN-gegevens. De toewijzing kan ook de eenheid voor de hoeveelheid voor materiaalcodes bevatten.

U kunt meerdere toewijzingen in één combineren, omdat de conversie van de product- en materiaalcode is gebaseerd op tags die door het sluis teken (|) worden gescheiden. Er wordt een overeenkomende conversie gebruikt wanneer er tags in het bronbestand worden gevonden.

De ELiPLAN-codes zijn afhankelijk van de fabrikant en de codes die voor de ene fabrikant geldig zijn, zijn waarschijnlijk niet geldig voor andere fabrikanten.

De productcode en de materiaalcode kunnen afzonderlijk worden gedefinieerd: toewijzingen die volgen op de regel #PRODUCT CODES worden gebruikt voor productcodeconversie en toewijzingen die volgen op de regel #MATERIAL CODES worden voor materiaalconversie gebruikt.

Voorbeeld van een gegevensconversiebestand:

#PRODUCT CODES
//
// Hollow-core slabs
//
265X1200	HCS27
320X1200	HCS32
400X1200	HCS40
//
// Beams
//
BEAM|RCDL   B_LP2P
BEAM|RCL	B_LP
BEAM	  B_SK

#MATERIAL CODES
//
// reinforcement
//
A500HW|6	TW6	 kg
A500HW|8	TW8	 kg
A500HW|10   TW10	kg
A500HW|12   TW12	kg
A500HW|16   TW16	kg
A500HW|20   TW20	kg
A500HW|25   TW25	kg
A500HW|32   TW32	kg
//
// Strands
//
1570/1770	1570/1770		m
//
// Meshes
//
B500K|8/8-200/200	B500K8-200		   m2
B500K|10/10-250/400   B500K10-250/400		m2
//
// Embeds
//
HPKM39|50*110-110	HPKM39	 pcs
Neoprene		 NEO_10     m2
//
// Concrete materials
//
C35/45		C35		m3
C40/50		C40		m3
C45/55		C45		m3

U kunt meerdere toewijzingen in één combineren, omdat de conversie van de product- en materiaalcode is gebaseerd op tags die door het sluis teken (|) worden gescheiden. Zorg ervoor dat u de overeenkomende hoofdletters gebruikt.

ELiPLAN-exportbestand (.eli)

De inhoud van het .eli-bestand wordt hieronder beschreven.

Header-gegevens voor bestandsinformatie

De geometrie van de elementen wordt in de #Pieces- en #Plotter-blokken vermeld:

#Pieces:

 • Bevat een unieke gegevensregel voor elke plaat.
 • Heeft voor elke plaat een unieke gegevensregel.
 • Voor kanaalplaten worden de buitenmaten in het #Pieces-blok vermeld op basis van de min. (x, y) en max. (x, y) waarden van de plaat. Deze metingen beschrijven een rechthoek, parallellogram of trapezium. De dikte, het profiel en de extra gegevens van de plaat worden vermeld.
 • In het #Pieces-blok kunt u platen die uitsnijdingen in de randen hebben afzonderlijk markeren.

#Plotter:

 • Bevat gegevens voor afzonderlijke plotbewerkingen per element zoals instortvoorzieningen, uitsparingen en doorsneden.
 • Het #Plotter-blok bevat ook geometrische gegevens die door de positie van de plaat worden gerangschikt. De bewerkingen worden op elke plaat op basis van het positienummer uitgevoerd.
 • Elke plotbewerking bevindt zich op een eigen regel (bekisting accessoires, uitsparingen, doorsneden).
 • In de exportinstellingen kunt u het in de export opgenomen bereik van de plotgegevens definiëren.
 • De vormen kunnen lijnen, rechthoeken of cirkels zijn.
 • De volgorde van de regels is niet belangrijk, ze worden in ELiPLAN opnieuw georganiseerd.
 • Als de geometrie niet als een rechthoek of cirkel binnen de plaatgrenzen kan worden weergegeven, wordt deze als een lijn weergegeven.
 • Overlappend plotten met de buitengrenzen die door de #Pieces-gegevens zijn gedefinieerd, is geminimaliseerd en het overschrijden van de randen wordt voorkomen.

#Materials:

 • Bevat gegevens voor materiaalhoeveelheden per element.

#Bars:

 • Bevat gegevens voor staafvormen per element.

Voorbeeld van een exportbestand:

2.00;1;;04.06.2019 11:49:15
# Pieces
56a109f8-562c-4aa5-882a-a45cc7be9b95;B_LP2P;B/1;7200.00;0.00;0.00;500.00;600.00;0.00;3628.80;1.51;4.32;1.08;;;PHASE 1;;N;0;
3dbe09b6-1b35-44e7-a18f-0c492a71b6a6;HCS32;HC/1;6000.00;6000.00;0.00;700.00;0.00;320.00;1655.09;0.69;4.20;4.06;;;PHASE 1;;N;0;
1d2c4018-daa3-4b5d-801a-4a1e491db41f;HCS32;HC/2;6000.00;6000.00;0.00;1200.00;0.00;320.00;2765.20;1.15;7.20;6.93;;;PHASE 1;;N;0;
0b003ef7-2c79-4e4d-844f-51616ad0584d;HCS32;HC/3;6000.00;6000.00;0.00;1200.00;0.00;320.00;2747.86;1.14;7.20;6.89;;;PHASE 1;;N;0;
e670a8ac-c034-4fa9-b5e3-0a17461502fb;HCS32;HC/4;5750.00;4875.00;0.00;1200.00;0.00;320.00;2446.78;1.02;6.89;6.13;;;PHASE 1;;N;0;
868229bf-36ed-4b87-9d2e-e7c36962b181;HCS32;HC/5;4875.00;4000.00;0.00;1200.00;0.00;320.00;2044.57;0.85;5.85;5.12;;;PHASE 1;;N;0;
# Plotter
HCS32;HC/3;LI;LI;5750.00;1200.00;6000.00;850.00;0.00;0.00;
# Materials
B_LP2P;B/1;C35;1.51;
HCS32;HC/1;C40;0.69;
HCS32;HC/1;1570/1770;18.00;
HCS32;HC/2;C40;1.15;
HCS32;HC/2;1570/1770;36.00;
HCS32;HC/3;C40;1.14;
HCS32;HC/3;1570/1770;34.69;
HCS32;HC/4;C40;1.02;
HCS32;HC/4;1570/1770;29.45;
HCS32;HC/5;C40;0.85;
HCS32;HC/5;1570/1770;24.22;
# Bars

Een ELiPLAN-statusgegevensbestand importeren

Als u een statusgegevensbestand hebt dat in ELiPLAN is gemaakt, kunt u de status- en planningsgegevens in uw Tekla Structures-model importeren.

 1. Klik in het menu Bestand op Importeren > ELiPLAN.

  Het dialoogvenster Import ELiPLAN status data wordt geopend.

 2. Klik op de knop ... naast het vak Import bestandsnaam om naar het te importeren bestand te bladeren.
 3. Klik op Maak.

  Tekla Structures werkt de status en de planningsgegevens voor de onderdelen in het Tekla Structures-model bij. Wanneer de gegevens worden gelezen, wordt een logboekbestand weergegeven.

  Het logboekbestand geeft de onderdelen weer waarvan de gegevens correct zijn bijgewerkt. Het biedt ook informatie over mogelijke problemen die zich kunnen hebben voorgedaan. Als u een regel in het logboekbestand selecteert, selecteert Tekla Structures automatisch het bijbehorende onderdeel in het model. De algemene statusinformatie wordt aan het einde van het logboekbestand weergegeven.

Tekla Structures slaat de werkelijke statusgegevens in de gebruikersattributen van de onderdelen op. Als u de gegevens wilt weergeven, opent u de onderdeeleigenschappen, klikt u op de knop Gebruikersattributen en gaat u naar het tabblad ELiPLAN.

ELiPLAN-gebruikersattributen

Naast normale modelgegevens kunt u extra gegevens in de gebruikersattributen van de onderdelen toevoegen. De extra gegevens kunnen vanuit Tekla Structures worden overgebracht en in ELiPLAN worden gebruikt.

De gebruikersattributen van het producttype en de productcode overschrijven het automatische producttype en de productcode. Andere gebruikersattributen zijn gereserveerd voor ELiPLAN-import.

Producttype

Het producttype is van invloed op hoe ELiPLAN de lengte, lengte2, deltaL, breedte, hoogte en dikte van de onderdeelmaatvoering beschouwt.

Het gebruikersattribuut van het producttype overschrijft het producttype dat in het dialoogvenster ELiPLAN-export wordt gedefinieerd.

Als u het producttype wilt instellen, selecteert u een geschikt producttype in de lijst. Normaliter moet u de standaard Auto kunnen gebruiken, maar in sommige gevallen moet u de standaard mogelijk overschrijven.

Indien nodig kunt u de waarde van het producttype dat in het dialoogvenster is ingesteld op de volgende manier overschrijven:

 • U kunt een waarde voor het gebruikersattribuut EP_TYPE in het objects.inp invoeren.

 • U kunt een waarde voor het gebruikersattribuut EP_TYPE in de Profielendatabase invoeren.

  De attribuutwaarde wordt in de Profielendatabase als een getal gegeven. De waarden zijn als volgt:

  • Plaat = 1

  • Ligger = 2

  • Kolom = 3

  • Wand = 4

  • Sandwichpaneel = 5

  • Trap = 6

Productcode

Het gebruikersattribuut van de productcode overschrijft de productcode die in het dialoogvenster ELiPLAN-export wordt gedefinieerd.

U hebt alternatieve manieren om de productcode te geven. Met de ELiPLAN-export wordt getracht de productcode in de volgende volgorde te definiëren:

 1. U kunt een waarde voor de productcode invoeren in het dialoogvenster ELiPLAN-gebruikersattributen.

 2. U kunt een waarde voor het gebruikersattribuut EP_CODE van het hoofdonderdeel van een betonelement in het bestand objects.inp invoeren.

 3. U kunt een waarde voor gebruikersattribuut EP_CODE in de Profielendatabase invoeren.

 4. U kunt het dataconversiebestand gebruiken om parametrische profielnamen naar een productcode te converteren.

 5. De naam van het hoofdonderdeel wordt geëxporteerd als de naam van het hoofdonderdeel als geen van de vorige methoden is gelukt.

Montage volgorde

Betonnen onderdelen worden in een bepaalde volgorde gemonteerd. Gebruik de volgorde om te helpen met de planning van de productie in ELiPLAN. U kunt de geschatte montagevolgorde geven door het volgnummer voor onderdelen te geven.

Klaar voor productie

Stel deze optie in op Ja wanneer de ontwerper of detailtekenaar het onderdeel heeft voltooid en het onderdeel gereed is voor productie. De standaard is Nee, wat betekent dat de gegevens alleen voor voorlopige planning naar ELiPLAN worden overgebracht en het onderdeel niet voor productie wordt verzonden totdat het attribuut op Ja wordt ingesteld en een nieuw bestand naar ELiPLAN wordt overgebracht.

ELiPLAN-statusgegevens

De ELiPLAN-statusgegevens zijn bedoeld als alleen-lezen-informatie en worden gebruikt om de gegevens in een Tekla Structures-model te visualiseren.

Uw gebruikersattributen in het model of de profielendatabase instellen voor het toewijzen van objecttypen, profielen en materialen

Raadpleeg Exporthandleiding van ELiPLAN/ELiPOS voor meer informatie over hoe u uw gebruikersattributen in het model of de profielendatabase voor het toewijzen van objecttypen, profielen en materialen kunt instellen om bij de ELiPLAN-export te passen.

Submaterialen verwerken in ELiPLAN-export

Opmerking:

Als u de berekeningen en de overdracht naar het ELiPLAN-bestand wilt inschakelen, moet de optie Submaterialen opnemen worden ingesteld op Ja op het tabblad Gegevensinstellingen in het dialoogvenster Exporteren naar ELiPLAN bestand (68).

De ELiPLAN-export is bedoeld om aan productie gerelateerde gegevens voor prefab-eenheden te leveren. Er worden hoeveelheden verstrekt, evenals andere relevante informatie. Vanuit een materiaaloogpunt worden de hoeveelheid beton en het aantal onderdelen (ref, instortvoorzieningen, wapening enzovoort) overgebracht.

Met betrekking tot het beton van het hoofdmateriaal biedt de ELiPLAN-export geen informatie over het betonmengsel. De betonrecepten worden verwerkt door het fabricage- of productiesysteem. Het opnemen van de submaterialen maakt de berekening van de submaterialen zoals water, zand en grind mogelijk, wat nodig is voor de samenstelling van het betontype.

Om de berekeningen en de export van de submaterialen mogelijk te maken, moeten extra gegevens worden toegevoegd aan het ELiPLAN-toewijzingsbestand, dat meestal de naam eliplan_export.dat heeft. Hieronder volgt een voorbeeld met uitleg:

#SUBMATERIAL

C35/45 SUBMATERIAL_1 0.2

C35/45 SUBMATERIAL_2 0.8

C35/45 SUBMATERIAL_3 0.1

Essentieel is de blok-id #SUBMATERIAL waar de werkelijke submateriaaldefinities worden gemaakt. De logica voor het invoeren van gegevens volgt dezelfde logica als de andere blokken en records in het toewijzingsbestand. Gebruik de tabtoets om de vermeldingen te scheiden.

 • De eerste record in het blok vertegenwoordigt het materiaal dat wordt gebruikt in het Tekla Structures-model, dat wordt gekozen in de Tekla Structures-materialendatabase, C35/40 in het bovenstaande voorbeeld.
 • De tweede record vertegenwoordigt een submateriaal, SUBMATERIAL_1 in het bovenstaande voorbeeld.
 • De derde record geeft de berekeningsfactor voor het submateriaal aan, 0.2 in het bovenstaande voorbeeld.

Over factoren

Let op: de voorbeeldfactoren worden alleen gebruikt om de functionaliteit uit te leggen. Wanneer u de functionaliteit gaat gebruiken, raden we u aan om de officiële typen betonrecepten te raadplegen om de juiste factoren te bepalen.

 • Betondichtheid (volgens de databasedefinitie) = voorbeeld 2450 kg/m3
 • SUBMATERIAL_1 moet worden gebruikt om de hoeveelheid cement te vermelden = voorbeeld 0,2
 • De berekening van de hoeveelheid cement per m3 = 2450 x SUBMATERIAL_1-factor = 490 kg
 • SUBMATERIAL_2 moet worden gebruikt om de hoeveelheid zand, grind en gemalen steen te vermelden = voorbeeld 0,8.
 • De berekening van de hoeveelheid cement per m3 = 2450 x SUBMATERIAL_2-factor = 1960 kg
 • SUBMATERIAL_3 moet worden gebruikt om de hoeveelheid water te vermelden = voorbeeld 0,1
 • De berekening van de hoeveelheid cement per m3 = 2450 x SUBMATERIAL_3-factor = 490 kg

Als het nodig is om de submaterialen verder te wijzigen, bijvoorbeeld als de naam moet worden toegewezen of het type eenheid moet worden gewijzigd, neemt de bestaande toewijzingsfunctionaliteit voor ELiPLAN-export dit voor zijn rekening. Net als bij andere entiteiten wordt de toewijzing uitgevoerd binnen het #MATERIAL CODES-blok. Hier volgt een voorbeeld:

#MATERIAL CODES

SUBMATERIAL_1 CEMENT t

SUBMATERIAL_2 SAND t

SUBMATERIAL_3 WATER t

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende