Een tekening in de 2D DWG- of DXF-indeling exporteren

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Een tekening in de 2D DWG- of DXF-indeling exporteren

U kunt Tekla Structures-tekeningen in 2D DWG- en DXF-indeling exporteren. U kunt meerdere tekeningen tegelijk exporteren.

De DWG/DXF-export is op het object gebaseerd. Als u bijvoorbeeld een rechthoekig onderdeel exporteert dat met verborgen lijntypen is getekend, is het resultaat een rechthoekig object dat met een streepjeslijn is getekend. In de oude op lijnen gebaseerde DWG-export, is het resultaat veel aparte korte rechte lijnen. De arceringen worden in CAD ook als arceringobjecten geëxporteerd en niet als aparte lijnen.

In de DWG/DXF-tekeningexport kunt u:

 • bijvoorbeeld eenvoudig layers voor verschillende objecten en aparte labelkaders van labeltekst en aanhaallijnen instellen
 • verschillende onderdelen van elkaar scheiden door filters te gebruiken
 • layers gebruiken die vooraf door standaard CAD-layerinstellingen zijn gedefinieerd
 • basispunten en modelcoördinaten gebruiken
 • afbeeldingen in het exportbestand opnemen zodat de afbeeldingen niet meer als koppelingen worden geëxporteerd

DWG/DXF-export starten

 1. Start de export op een van de volgende manieren:

  • Klik in het menu Bestand op Exporteren > Tekeningen en selecteer de tekeningen in de weergegeven lijst Documentmanager.
  • Klik op Tekeningen & Lijsten > Documentmanager, selecteer de tekeningen die u uit de lijst Documentmanager wilt exporteren en klik vervolgens in het menu Bestand op Exporteren > Tekeningen.
  • Klik op Tekeningen & Lijsten > Documentmanager, selecteer de tekeningen die u wilt exporteren in de lijst Documentmanager, rechtsklik en selecteer Exporteren of klik op de knop Exporteren aan de onderzijde. Dit commando is niet beschikbaar wanneer u de Documentmanager in de Tekening Editor opent.
  • Klik in een geopende tekening in het menu Bestand op Tekeningen exporteren.

 2. Klik op Voorbeeld openen om het voorbeeldvenster weer te geven waar u ook de tekening kun wijzigen als u veel tekeningen voor het exporteren hebt geselecteerd. Als u het voorbeeld voor het eerst zichtbaar wilt krijgen, klikt u op Voorbeeld verversen. U kunt het voorbeeld verversen door op Voorbeeld verversen te klikken. Het voorbeeld wordt niet automatisch ververst, omdat dit lang kan duren.

Exportinstellingen definiëren en DWG- of DXF-bestanden exporteren

 1. Laad in de lijst Opslaan eerder opgeslagen of vooraf gedefinieerde exportinstellingen. Als u gewijzigde instellingen voor later gebruik met een andere naam wilt opslaan, voert u een naam voor een nieuw instellingenbestand in en klikt u op Opslaan.
 2. Definieer in Bestandslocatie de locatie voor de geëxporteerde DWG-bestanden.

  De standaard locatie voor DWG/DXF-bestanden is de huidige modelmap. De standaardmap voor de gegenereerde DWG/DXF-bestanden kan ook worden beheerd door de variabele XS_DRAWING_PLOT_FILE_DIRECTORY. U kunt relatieve bestandslocatie gebruiken door .\ vóór de naam van de uitvoermap te gebruiken. De opgegeven uitvoermap wordt in de instellingen opgeslagen. Open map wanneer voltooid opent de exportmap na het exporteren.

 3. Selecteer DWG of DXF in de lijst Bestandstype.
 4. Selecteer de DWG-versie die bij het exporteren moet worden gebruikt. Er zijn verschillende versies van AutoCAD- of DXF-indelingen beschikbaar. De standaard is 2010.
 5. Definieer indien nodig andere instellingen op het tabblad Opties.

  Ruimtecoördinaten model

  Selecteer een van de volgende opties:

  • Lokaal: Hiermee wordt de tekening naar het 0-punt in het CAD-coördinatensysteem geëxporteerd. Deze optie gebruikt de linkerbenedenhoek van het eerste aanzichtkader om de lokale coördinaten in te stellen. Als het kader wordt vergroot, wordt de lokale verplaatst.
  • Model: Vergelijkt Tekla Structures-0-punt met het CAD-0-punt en roteert het CAD-coördinatensysteem overeenkomstig in de X- en Y-coördinaten. Z-coördinaten worden niet ondersteund.
  • Basispunt: <naam_of_base_point>: Komt overeen het geselecteerde basispunt bij CAD-0-punt en roteert het CAD-coördinatensysteem overeenkomstig. De basispunten worden gedefinieerd in het Tekla Structures-model via Bestand > Projecteigenschappen > Basispunten.

   Z-coördinaten worden niet ondersteund.

  Bestandsprefix

  Bestandssuffix

  Voer een bepaalde prefix of suffix in die in de bestandsnaam moet worden gebruikt. Het voorbeeld van de bestandsnaam wijzigt overeenkomstig.

  De DWG-export ondersteunt de volgende tekeningspecifieke variabelen die u kunt gebruiken om de naam van het geëxporteerde bestand te wijzigen:

  XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A

  XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_C

  XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_G

  XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_M

  XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_W

  Voor meer informatie over de waarden die u aan deze opties kunt geven, raadpleegt u Namen van afdrukbestanden aanpassen.

  Afbeeldingen insluiten in het bestand

  Neem alle afbeeldingen binnen het exportbestand op. Er worden tijdens het exporteren geen extra afbeeldingsbestanden gemaakt.

  Tekening als snapshot naar CAD model space

  Exporteer alle opgenomen objecten naar de model- en papierruimte van een CAD-bestand. De knop voor de modelcoördinaten, globale coördinaten en papierruimte in de layerinstellingen wordt genegeerd.

  Als de tekening gekoppelde of gekopieerde aanzichten heeft en u Tekening als snapshot naar CAD model space niet hebt geselecteerd, worden de tekeningaanzichten mogelijk op elkaar geplaatst en zijn de weergavelimieten in het DWG-bestand mogelijk niet nauwkeurig. Dit komt doordat tekeningaanzichten conceptueel niet hetzelfde zijn als papierruimtevensters in de DWG-indeling.

  Vergeet ook niet dat als u ingekorte aanzichten in de tekening hebt en de objecten in een schaal van 1:1 worden geplaatst, de uiteinden worden uitgerekt om met de werkelijke grootte van het onderdeel overeen te komen. Selecteer Tekening als snapshot naar CAD model space om het uitrekken van het ingekorte aanzicht in een CAD-modelruimte te vermijden. De tekeningruimte in een CAD-software houdt het inkorten van het aanzicht.

  Schaal

  Definieer de schaal voor geëxporteerde DWG. Deze optie is alleen beschikbaar als u het selectievakje Tekening als snapshot naar CAD model space hebt ingeschakeld.

  Als u bijvoorbeeld een tekening tussen de coördinaten 0,0 en 800 hebt en u een schaalwaarde definieert, is de resulterende DWG vijf keer groter en bevindt de DWG zich tussen de coördinaten 0,0 en 4000.

  Als u in een ander voorbeeld de schaal van het tekeningaanzicht in Tekla Structures op 1:50 hebt ingesteld en de tekening in de schaal 1:1 wilt exporteren, wordt met de schaalwaarde 50 van de exportoptie het gewenste resultaat geproduceerd.

  Als u de variabele XS_EXPORT_DRAWING_TRY_TO_KEEP_LOCATION op TRUE instelt, probeert Tekla Structures de DWG-oorsprong in dezelfde positie te houden als de oorsprong van het tekeningaanzicht. Dit kan alleen in bovenaanzichten en verdiepingsaanzichten worden gedaan. Als de tekening meer dan één bovenaanzicht of verdiepingsaanzicht heeft, plaatst Tekla Structures de DWG-oorsprong in de linkerbenedenhoek van het tekeningkader.

  Groepen van objecten in blokken opheffen

  Exporteert de grafische objecten als afzonderlijke objecten, voegt geen objecten aan blokken toe. Een lijn, een arcering en een rechthoek worden bijvoorbeeld een DWG-objectlijn, -arcering en -rechthoek in plaats van blokken. Wanneer deze optie wordt geselecteerd, wordt de optie Alleen Tekla Structures-lijnenwerk bijwerken uitgeschakeld.

  Alleen Tekla Structures-lijnenwerk bijwerken

  werkt de tekeninginhoud van Tekla Structures bij en houdt andere inhoud die in een CAD-software in hetzelfde bestand is gemaakt intact. Blokken (groepen) die door Tekla Structures zijn gemaakt, worden bijgewerkt.

  Deze instelling wordt alleen weergegeven als u de variabele XS_DWG_EXPORT_UPDATE_TS_LINEWORK_OPTION in de categorie Exporteren in het dialoogvenster Geavanceerde opties op TRUE hebt ingesteld.

  U moet dezelfde tekening al hebben geëxporteerd en de layerinstelling en layertemplate moeten dezelfde zijn als tijdens de vorige export. Alle CAD-lijnen die eerder werden toegevoegd, blijven in het bestand en alleen inhoud van Tekla Structures wordt bijgewerkt, tenzij het bewerken in de CAD-blokkeneditor is uitgevoerd.

  Onthoud ook dat als u de inhoud van een blok (CAD-object) bewerkt en vervolgens de optie Alleen Tekla Structures-lijnenwerk bijwerken selecteert, het hele blok opnieuw wordt weggeschreven en de in CAD aangebrachte wijzigingen niet worden bewaard. Als u de wijzigingen in CAD wilt bewaren, moet u een blok exploderen voordat u het bewerkt.

  U wilt deze instelling bijvoorbeeld mogelijk gebruiken als u na de eerste export van de tekening uit Tekla Structures tekeningtitelblokken in het CAD-bestand hebt toegevoegd en deze titelblokken wilt bewaren zoals ze zijn en alleen de objecten wilt bijwerken die uit Tekla Structures zijn geëxporteerd.

 6. Op het tabblad Layervoorwaarde kunt u expliciet de layers definiëren waar andere model- en tekeningobjecten of onderdelen of objecten naar worden geëxporteerd. U kunt bijvoorbeeld omtrek van vullingen en arceringen scheiden.

  U kunt hier ook definiëren of de kleur, de stijl en het gewicht van de lijn vanuit de instellingen van Tekla Structures worden gebruikt of vanuit de instellingen van de beoogde layer die in een DWG of DXF-bestand zijn opgegeven. De lijndikte, -stijl en -kleuren Tekla Structures blijven zoals u ze in de Tekla Structures-tekening ziet en is er geen functionaliteit om deze alleen voor de DWG-export te wijzigen.

 7. Als u een DWG-template wilt gebruiken, gebruikt u de lijst Beoogde layers van DWG om naar het templatebestand te bladeren. De template wordt indien opgegeven voor layerdefinitie gebruikt. De DWG-template mag geen CAD-objecten maar alleen layerinstellingen bevatten, tenzij deze objecten bevat die bedoeld zijn om op tekeningen te verschijnen die met deze template zijn geëxporteerd. Hier zou u bijvoorbeeld uw standaard DWG-bestand met alle vooraf gedefinieerde layers kunnen gebruiken.

  U kunt .\ invoeren en vervolgens de bestandsnaam, zodat Tekla Structures eerst naar het bestand in de model-, project- en bedrijfsmappen zoekt, vervolgens in de map die door de variabele XS_DRIVER wordt aangegeven, vervolgens in de systeemmap en tot slot in de map met gebruikersinstellingen.

  De tekst DWG bestand niet gevonden wordt naast de knop Bladeren... weergegeven totdat een DWG- of DXF-bestand wordt gevonden en geladen.

  De vakken van de beoogde layer zijn kort geel gekleurd als een nieuw DWG-bestand uit de lijst Beoogde layers van DWG wordt geladen. Als er geen layers in het DWG-bestand beschikbaar zijn, zijn de vakken rood gekleurd.

 8. Voeg de voorwaarden toe:
  • U kunt een nieuwe voorwaarde maken door op de knop Toevoegen aan de rechterkant te klikken of door de geselecteerde voorwaarde te kopiëren door op de knop Kopiëren te klikken. U kunt meerdere voorwaarden selecteren.
  • U kunt de voorwaarden in de set omhoog of omlaag verplaatsen door op de knoppen Omhoog verplaatsen en Omlaag verplaatsen te klikken. U kunt meerdere voorwaarden selecteren.
  • Als u een voorwaarde wilt verwijderen, selecteert u deze en klikt u op Verwijderen. U kunt meerdere voorwaarden tegelijkertijd verwijderen.
 9. Definieer de voorwaarde-inhoud:

  Objecten

  Selecteer de objecten die u wilt exporteren.

  Sommige objecten zoals labels van aansluitende onderdelen bevinden zich momenteel onder labels en worden niet apart weergegeven. Als u ze bij het exporteren wilt laten scheiden, moet u Object filteren gebruiken en meerdere labelvoorwaarden voor onderdelen en aansluitende onderdelen maken.

  Als u al het andere dat in de lijst Objecten ontbreekt wilt opnemen, voegt u een objectvoorwaarde Alle aan het einde van de voorwaardenlijst toe, omdat voorwaarden worden gelezen in de volgorde ze worden weergegeven.

  Voor het eporteren van storten, moet u de storten in het model inschakelen met de variabele XS_​ENABLE_​POUR_​MANAGEMENT.

  Presentatie filteren

  Definieer welk onderdeel van het objecten de voorwaarde moet volgen. U kunt ook Alle selecteren.

  De opties Presentatie filteren zijn verschillend voor verschillende objecttypen.

  U kunt niet meer dan één filter per voorwaarde toevoegen. Als u bijvoorbeeld labelkaders van labeltekst wilt scheiden, moet u twee voorwaarden voor labels maken en in de eerste de Presentatie filteren instellen op Tekst en in de andere op Kaders. Raadpleeg het gedeelte Voorbeeld van een layervoorwaarde hieronder voor een voorbeeld.

  Object filteren

  Hierdoor worden de attribuutbestanden van het selectiefilter gelezen die in het huidige model zijn gedefinieerd.

  Deze bestanden worden niet alleen uit de huidige modelmap en niet uit bedrijfs- of projectmappen gelezen.

  Beoogde layer

  Als u geen DWG-templates hebt of layers voor uzelf wilt maken, voert u een nieuwe layernaam in het vak Beoogde layer in of selecteert u een eerder gebruikte layer in de lijst.

  Nadat u een DWG-template hebt toegevoegd, verschijnen de layers in de lijst Beoogde layer.

  De vakken van de beoogde layer zijn kort geel gekleurd als een nieuw DWG-bestand uit de lijst Beoogde layers van DWG wordt geladen. Als er geen layers in het DWG-bestand beschikbaar zijn, zijn de vakken rood gekleurd.

  Kleur

  Lijnstijl

  Lijndikte

  Definieer of het lijnenwerk uit de instellingen van Tekla Structures of uit de DWG-template wordt gebruikt.

  Paperspace

  Als u tekeningobjecten correct in de papierruimte in een DWG-bestand (en niet via het weergaveportaal) wilt tekenen, schakelt u het selectievakje Paperspace in.

  Als het selectievakje niet wordt ingeschakeld, is er alleen een portaal van de modelruimte in de papierruimte.

  Het wordt aanbevolen om alleen tekeningannotaties zoals labels, maatlijnen en teksten in de papierruimte te plaatsen. Op die manier worden ze correct weergegeven wanneer een onderdeel bijvoorbeeld in een tekeningaanzicht van Tekla Structures wordt uitgesneden.

  Inclusief

  Als u een voorwaarde in de definitieve DWG wilt opnemen, selecteer u het selectievakje Inclusief naast de voorwaarde. Als u enkele objecten niet wilt exporteren, schakelt u het selectievakje Inclusief gewoon uit.

 10. Open het voorbeeld en klik op Voorbeeld verversen om vóór het exporteren een voorbeeld van het resultaat weer te geven.
 11. Klik op Exporteren.

  De tekeningen worden op basis van de gedefinieerde instellingen en voorwaarden geëxporteerd. De voorwaarden worden gelezen in de volgorde waarin ze worden weergegeven. Als u Open map wanneer voltooid hebt geselecteerd, wordt de exportmap geopend.

  De foutmelding Tekening kan niet worden gelezen wordt weergegeven als de geëxporteerde tekening ontbreekt, niet up-to-date is of vergelijkbare problemen heeft.

  Wanneer u op de knop Exporteren klikt, controleert Tekla Structures voordat u de export begint eerst of er naar de bestanden kan worden weggeschreven en vraagt u om de benodigde applicaties te sluiten. Er wordt ook gecontroleerd of de bestanden al bestaan en er wordt gevraagd of u de bestaande bestanden wilt overschrijven.

Voorbeeld van een layervoorwaarde

In het onderstaande voorbeeld worden drie aparte labelvoorwaarden gemaakt die naar de layers 1, 2 en 3 worden geëxporteerd. De lijnen worden geëxporteerd naar layer 1, de teksten naar layer 2 en de kaders naar layer 3.

Na het exporteren kunt u de labels in het CAD-model op de volgende drie manieren weergeven, afhankelijk van de layers die in de CAD-viewer worden weergegeven:

Alle layers worden weergegeven:

Layer 1 die de lijnen bevat, is verborgen:

Layer 2 die de tekst bevat, is verborgen:

Layer 3 die de kaders bevat, is verborgen:

Tips

 • Als u de Versie uitvoerbestand 2013 in de export gebruikt, is er vanwege de beperkingen in CAD een wipeout-kader aan de opmaakzijde in het CAD-model zichtbaar. Zie hieronder:

  Als u dit wilt voorkomen, gebruikt u een layertemplate van een DWG-bestand die in AutoCAD is gemaakt of u gebruikt de Versie uitvoerbestand 2010 (standaard) of ouder.

 • Een andere reden voor het zichtbare wipeout-kader is dat u een DWG-template gebruikt waarin wipeout-kaders op zichtbaar zijn ingesteld. Verberg de wipeout-kaders in de CAD-template.

Was this helpful?
Vorige
Volgende