Voorbeeld: Layers en export in DWG-indeling instellen (oude manier van exporteren)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Voorbeeld: Layers en export in DWG-indeling instellen (oude manier van exporteren)

In dit voorbeeld wordt getoond hoe u layers kunt definiëren en lijntypen in een bepaalde layer naar hun eigen sublayers in DWG-export kunt exporteren.

Voorbeeld: Een selectiefilter voor DWG-export maken

U maakt als volgt een selectiefilter:

 1. Klik in het model op de knop Selectiefilter .
 2. Klik in het dialoogvenster Object groep - selectiefilter op Nieuw filter.
 3. Voeg nieuwe filtervoorwaarden toe.
  1. Maak een filtervoorwaarde die onderdelen volgens de naam LIGGER selecteert.
  2. Maak een filtervoorwaarde onderdelen die volgens materieel S* (zoals in staal) selecteert.
 4. Sla het filter als stalen ligger op.

Voorbeeld: Layers voor DWG-export maken

Na het maken van een selectiefilter kunt u doorgaan door layers te maken die u in de geëxporteerde DWG wilt hebben.

Om layers te maken die u in de geëxporteerde DWG wilt hebben:

 1. Klik in het menu Bestand op Exporteren > Tekeningen.
 2. Ga naar het tabblad Layeropties.
 3. Klik op Instellingen en klik vervolgens op Layers wijzigen.
 4. Klik op Toevoegen om een nieuwe layer toe te voegen.

  Maak aparte layers voor ononderbroken lijnen (staal-ligger-layer) en verborgen lijnen (staal-ligger-layer-H) in stalen liggers.

 5. Stel de kleur voor de layers in.

  Stel de ononderbroken lijnen op rood in en verborgen lijnen op blauw.

 6. Klik op OK om de wijzigingen te accepteren.

Voorbeeld: Maak een voorwaarde om een tekening naar DWG te exporteren en een layer aan de voorwaarde toe te wijzen

Na het maken van layers kunt u doorgaan door een voorwaarde te maken om een objectgroep naar een layer te exporteren en de layer aan de gemaakte voorwaarde toe te wijzen.

Om een voorwaarde te maken om een objectgroep naar een layer te exporteren en de layer aan de gemaakte voorwaarde toe te wijzen:

 1. Klik met de rechtermuisknop op een onderdeelvoorwaarde voor een modelobject en selecteer Voorwaarde toevoegen niveau dieper.
 2. Voer een naam voor de voorwaarde in (steel-beam-rule) en selecteer het selectiefilter dat u voor stalen liggers hebt gemaakt (steel-beam).

 3. Klik op OK.
 4. Als u een layer aan een voorwaarde wilt toewijzen, dubbelklikt u op de rij onder de staal-ligger-voorwaarde en selecteert u een layer, in dit geval stalen ligger-layer.
 5. Klik op OK.

 6. Sla de layervoorwaarde-instellingen onder de naam voorbeeld1 met Opslaan als op.

 7. Sluit het dialoogvenster door te klikken op OK.

Voorbeeld: Een aangepast lijntype voor DWG-export definiëren

Na het maken van een voorwaarde kunt u doorgaan door een aangepast lijntype voor doorlopende lijnen in de geëxporteerde DWG te definiëren. In dit voorbeeld voegt u enkele lijntypedefinities toe.

Om een aangepast lijntype te definiëren:

 1. Open het bestand TeklaStructures.lin in een teksteditor ( ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\inp ).
 2. Voeg de volgende lijntype definitie in het bestand toe:

 3. Sla het bestand op. Zorg ervoor dat de bestandsnaamextensie niet verandert.

Voorbeeld: Lijntypen en gewichten voor layers in DWG-export definiëren

Na het definiëren van een eigen lijntype kunt u doorgaan door het bestand LineTypeMapping.xml te wijzigen en de lijntypen en gewichten te definiëren.

Om de lijntypen en gewichten te definiëren:

 1. Open het bestand LineTypeMapping.xml ( ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\inp ) in een teksteditor.
 2. Voeg de lijntypetoewijzingen voor de layers toe, zoals wordt weergegeven binnen het onderste blauwe kader in onderstaande afbeelding. Raak de lijnen in het bovenste rode kader niet aan.
 3. Sla het bestand op. Zorg ervoor dat de bestandsnaamextensie niet verandert.

 1. De lijnen bevinden zich in de layer staal-ligger-layer.
 2. De lijnen worden getekend met XKITLINE00 (ononderbroken lijnen).
 3. De lijnen worden geëxporteerd naar CONTINUOUS lijnen in DWG. De lijnkleur in DWG is al gedefinieerd in de layereigenschappen (rood). Het lijngewicht in DWG is 35.
 4. De lijnen bevinden zich in de layer staal-ligger-layer.
 5. De lijnen worden getekend met XKITLINE02 (verborgen lijnen).
 6. De lijnen worden geëxporteerd als DASHED lijnen naar een aparte layer met de naam steel-beam-layer-H in DWG. De lijnkleur in DWG is al gedefinieerd in de layereigenschappen (blauw). Het lijngewicht in DWG is 35.

Voorbeeld: De tekening naar DWG exporteren

Nadat u alle layer-instellingen hebt gedefinieerd, kunt u doorgaan met het exporteren van de tekening. Zorg er voordat u de tekening naar DWG exporteert voor dat alle tekeningeigenschappen zijn zoals u wenst.

De tekening exporteren:

 1. Open de tekening die u wilt exporteren.
 2. Klik in het menu Bestand op Exporteren tekeningen.
 3. Voer een naam voor het exportbestand in.
 4. Stel het Type op DWG in.
 5. Ga naar het tabblad Layeropties en laad de layervoorwaarde-instellingen die u eerder onder de naam voorbeeld1 hebt opgeslagen.
 6. Selecteer de volgende selectievakjes in: Gebruik het geavanceerde lijntype en de layerconversie, Inclusief lege layers en Objectkleur volgens layer.
 7. Blader naar het bestand LineTypeMapping.xml.
 8. Ga naar het tabblad Opties, stel de schaal voor de export in en selecteer het selectievakje Exporteer objecten als groepen en desgewenst Onderbreek lijnen met text en Exporteer eigen lijnen als gesplitste lijnen.
 9. Klik op Exporteren.

Open de geëxporteerde DWG met toepasselijke DWG-viewersoftware. U kunt zien dat de ononderbroken lijnen van de stalen ligger zich in een layer bevinden en de verborgen lijnen in een andere layer. Ook kunt u zien dat kolommen niet overeenkomen met de layervoorwaarden die u hebt gedefinieerd. Deze worden dus volgens andere voorwaarden verwerkt.

Zie hieronder voorbeelden over hoe het wel of niet selecteren van de optie Onderbreek lijnen met tekst het resultaat beïnvloed.

In het volgende voorbeeld is de optie Onderbreek lijnen met tekst geselecteerd.

In het volgende voorbeeld is de optie Onderbreek lijnen met tekst niet geselecteerd.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende