Eigenschappen van onderdelen en aansluitende onderdelen in tekeningen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Eigenschappen van onderdelen en aansluitende onderdelen in tekeningen

Gebruik de opties in onderdeeleigenschappen of eigenschappen van het aansluitende onderdeel om de eigenschappen van onderdelen of aansluitende onderdelen te controleren en te wijzigen. In eigenschappen van aansluitende onderdelen kunt u ook de zichtbaarheid en het uiterlijk van bouten van aansluitende onderdelen definiëren.

U gaat als volgt naar eigenschappen van onderdelen of aansluitende onderdelen:

 • Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen, selecteer het tekeningtype en ga naar de eigenschappen van het onderdeel of aansluitende onderdeel.
 • Dubbelklik in een geopende tekening op het kader van het tekening venster en klik op Onderdeel of Aansluitend onderdeel in de optiestructuur.
 • In een geopende tekening dubbelklikt u op de tekeningachtergrond en gaat u naar de eigenschappen van onderdelen of aansluitende onderdelen.
 • Dubbelklik in een geopende tekening op een onderdeel of aansluitend onderdeel.
 • Voer in Snel starten voor onderdeeleigenschappen in en selecteer Tekeningonderdeeleigenschappen in de lijst.

In de volgende tabel worden alle instellingen weergegeven voor alle eigenschappenniveaus (tekening, venster, object). Niet alle onderdeeleigenschappen bevatten alle hieronder weergegeven instellingen.

Tabblad Inhoud:

Optie

Beschrijving

Weergave

Solid geeft onderdelen als objecten weer.

Exact geeft onderdelen als objecten weer. Met deze optie worden ook de afwerkingsranden en afwerkingen in de profieldoorsneden getekend. Voor sommige profielen geeft Solid deze ook weer.

Symbool tekent onderdelen als lijnen.

Gedeeltelijk profiel geeft een gedeeltelijk profiel van het onderdeel weer. U kunt ook de lengte van het gedeeltelijke profiel (Lengte) en de offset van het gedeeltelijke profiel vanaf het middelpunt van het onderdeel (Offset vanaf middelpunt) aanpassen.

Uitslag tekent ronde buisprofielen als verdraaide templates. Uitslag kan alleen in onderdeeltekeningen worden gebruikt.

Omtrek tekent onderdelen als kaders rondom de werkelijke profielen.

Omtrek is een goede optie om bij complexe items te gebruiken met een extremenvenster dat veel polygonen bevat die tekeningen vertragen, omdat Omtrek tekeningen sneller maakt.

HB geeft onderdelen als vakken weer met de waarden h en b uit de profielendatabase als vakafmetingen.

Symbooloffset

Definieert de afstand van de eindpunten van referentielijnen en hartlijnen tot de eindpunten van het object.

De waarde Symbooloffset is van invloed op de grootte van het hartlijnkruis. Als de waarde 0 is, is het kruis niet zichtbaar.

Binnencontouren

Geeft de binnencontouren van een buis weer.

Verborgen lijnen

Als het selectievakje Verborgen lijnen is ingeschakeld, geeft Tekla Structures verborgen lijnen in aangelaste en aansluitende onderdelen weer.

Als het selectievakje Eigen verborgen lijnen is ingeschakeld, geeft Tekla Structures verborgen lijnen in hoofdonderdelen weer.

Hartlijn

Selecteer of u hartlijnen wilt weergeven.

Selecteer het Hoofdonderdeel: het selectievakje Ligger, Plaat of Polygoon om hartlijnen in hoofdonderdelen weer te geven.

Selecteer het Aangelast onderdeel: het selectievakje Ligger, Plaat of Polygoon om hartlijnen in aansluitende onderdelen weer te geven.

De hartlijn wordt alleen voor primaire merkonderdelen en niet voor aansluitende onderdelen weergegeven als er vanuit de richting van de doorsnede wordt gekeken. Als het onderdeel vanaf de zijde wordt weergegeven, wordt de hartlijn ook voor aansluitende onderdelen weergegeven.

De waarde Symbooloffset is van invloed op de grootte van het hartlijnkruis. Als de waarde 0 is, is het kruis niet zichtbaar.

Referentielijnen

Selecteer of u referentielijnen wilt weergeven.

Selecteer het Hoofdonderdeel: het selectievakje Ligger, Plaat of Polygoon om referentielijnen in hoofdonderdelen weer te geven.

Selecteer het Aangelast onderdeel: het selectievakje Ligger, Plaat of Polygoon om referentielijnen in aansluitende onderdelen weer te geven.

Bijkomende labels

Schakel de volgende selectievakjes in om aanvullende labels in tekeningen weer te geven:

Boutweergave (aansluitende onderdelen)

Selecteer boutweergave. De opties zijn solid, Werkelijk Symbool, Symbool2 , Symbool3, DIN-symbool en Gebruikerssymbolen.

DIN-symbool komt overeen met de Duitse normen (DIN). De enige DIN-symbolen die u kunt controleren zijn:

 • Symbool 24 voor normale werkplaatsbouten

 • Symbool 25 voor normale montagebouten

 • Symbool 26 voor aan de voorkant verzonken montagebouten

 • Symbool 27 voor aan de achterkant verzonken montagebouten

 • Symbool 28 voor aan de voorkant verzonken werkplaatsbouten

 • Symbool 29 voor aan de achterkant verzonken werkplaatsbouten

 • Symbool 30 voor aan de voorkant verzonken gaten

 • Symbool 31 voor aan de achterkant verzonken gaten

Gebruikerssymbolen is een symbool dat in de Symbool Editor is gemaakt.

Symbool tekenen als (aansluitende onderdelen)

Selecteer of gat of as in het symbool moet worden opgenomen.

Aansluitende onderdelen hebben een tabblad Zichtbaarheid:

Optie

Beschrijving

Aansluitende onderdelen

Geen geeft geen aansluitende onderdelen weer.

Verbonden delen geeft alle onderdelen weer die met het modelobject zijn verbonden.

Aansluitende onderdelen geeft alleen de onderdelen weer waarmee het modelobject is verbonden.

Alle componenten combineert de opties Verbonden delen en Aansluitende onderdelen.

Op extremen geeft alle onderdelen binnen de grenzen van het hoofdonderdeel en het aansluitende onderdeel weer.

Hoofd-/Aangelaste onderdelen

Hoofdonderdelen geeft alleen aansluitende onderdelen weer die het hoofdonderdeel van een merk of betonelement vormen.

Aangelaste onderdelen geeft alleen aansluitende onderdelen weer die aansluitende onderdelen van een merk of betonelement zijn.

Beide geeft zowel hoofdonderdelen als aansluitende onderdelen weer.

Schuine onderdelen

Ja geeft schuine onderdelen als aansluitende onderdelen in de tekening weer. Nee doet dat niet.

Bouten

Ja geeft de bouten in de aansluitende onderdelen weer. Nee doet dat niet.

Het tabblad Uiterlijk is in alle eigenschappen van alle soorten gebouwobjecten (onderdelen, aansluitende onderdelen, bouten, lassen, oppervlakten, wapening en netten) vergelijkbaar.

Optie

Beschrijving

Zichtbare lijnen

Stelt de Kleur en het Type van de zichtbare lijnen in.

Verborgen lijnen, hartlijn

Stelt de Kleur en het Type van de verborgen lijnen in.

Stelt de Kleur van de hartlijnen in.

Referentielijnen

Stelt de Kleur en het Type van de referentielijnen in.

Tekst: Kleur

Stelt de Kleur van de tekst in.

Tekst: Hoogte

Stelt de Hoogte van de tekst in.

Tekst: Lettertype

Stelt het Lettertype van de tekst in. Klik op Selecteren... om meer opties weer te geven.

Regel: Type

Stelt het Type van de regel in.

Regel: Kleur

Stelt de Kleur van de regel in.

Bouten: Kleur

Stelt de kleur van de bouten in de aansluitende onderdelen in.

Onderdelen en aansluitende onderdelen hebben beide een tabblad Vullen. Als u een arceerpatroon voor buitenste onderdeelvlakken wilt toevoegen, gebruikt u het gebied Onderdeel vlakken en om een arceerpatroon aan doorsneden toe te voegen, gebruikt u het gebied Doorsneden.

Instelling

Beschrijving

Type

Definieert het vullingtype. Klik op de knop naast de lijst om een voorbeeld van de arceerpatronen te bekijken.

Automatisch selecteert automatisch het type vulling vanuit de schemabestanden voor arceringspatronen.

Geen gebruikt geen vulling.

Kleur

Definieert de kleur van de vulling.

U kunt een vooraf gedefinieerde kleur selecteren of Speciaal gebruiken die bij het afdrukken niet naar zwart worden geconverteerd.

Achtergrond

Definieert de achtergrondkleur voor de vulling.

Achtergrondkleurselectie is voor hardwarearceringen uitgeschakeld.

De achtergrondkleur kan voor automatische arceringen worden ingesteld, maar heeft alleen effect als de automatische arcering en wordt niet voor het materiaal in het schemabestand met arceerpatronen gedefinieerd.

Schaal

Automatisch verschaalt en roteert de arcering automatisch.

Met Eigen kunt u de schaal en rotatie handmatig selecteren.

Schaal in x-richting en Schaal in y-richting definiëren de schalen in x- en y-richting.

Behoud verhouding x en y behoudt de relatieve verhoudingen in het arceerpatroon.

Hoek roteert de arcering. Hoek 0,0 staat voor horizontaal en 90,0 voor verticaal.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende