Labels samenvoegen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Labels samenvoegen

U kunt labels samenvoegen om het aantal labels in de tekening te verminderen en de tekening schoner te maken. U kunt labels samenvoegen als hun inhoud overeenkomt. U kunt in tekeningeigenschappen van een geopende tekening en handmatig in de definitieve tekening labels automatisch samenvoegen voordat u een tekening maakt.

Voor meer informatie over automatisch samenvoegen, raadpleegt u Labels automatisch samenvoegen.

Voor meer informatie over labeleigenschappen, inclusief samenvoegingsinstellingen, raadpleegt u Labeleigenschappen - de tabbladen Inhoud, Algemeen, Samenvoegen en Uiterlijk.

Samengevoegde onderdeellabels

Een samengevoegd onderdeellabel houdt in dat u slechts één onderdeellabel voor vergelijkbare onderdelen in een tekening hebt in plaats van een afzonderlijk label voor elk van de onderdelen. Samengevoegde onderdeellabels geven het aantal opgenomen onderdelen aan en bevatten de gedefinieerde onderdeellabelinhoud en de informatie over de voor- en achterzijde. De labels worden alleen in de X-richting van het hoofdonderdeel samengevoegd.

In Tekla Structures worden labels van zichtbare onderdelen in tekeningen samengevoegd als:

 • De aansluitende onderdelen zijn gelast of met bouten aan hetzelfde hoofdonderdeel zijn bevestigd.

 • Als de onderdelen zich op dezelfde lijn bevinden.

 • Als de afstanden tussen de onderdelen gelijk zijn.

 • Als de onderdelen dezelfde onderdeelpositie hebben.

 • De afstand tussen onderdelen niet groter is dan wat voor de variabele XS_PART_MERGE_MAX_DISTANCEis ingesteld.

 • Minstens zoveel onderdelen in de array als in de variabele XS_MIN_MERGE_PART_COUNTzijn ingesteld.

Beperkingen

 • U kunt geen onderdeellabels (merklabels) samenvoegen die geen onderdeel van hetzelfde merk zijn.

 • Tekla Structures voegt geen aansluitende onderdeellabels samen.

Variabelen voor het samenvoegen van labels

Voor het samenvoegen van onderdeellabels kunnen de volgende variabelen mogelijk handig zijn:

XS_MULTIPLIER_SEPARATOR_FOR_MERGED_PART_MARK

XS_NSFS_POSTIX_FOR_MERGED_PART_MARK

XS_NS_POSTIX_FOR_MERGED_PART_MARK

XS_FS_POSTIX_FOR_MERGED_PART_MARK

XS_PART_MERGE_MAX_DISTANCE

XS_MIN_MERGE_PART_COUNT

Voorbeeld

In het onderstaande voorbeeld zijn de onderdeellabels samengevoegd in X-richting van de HEA300-ligger (hoofdonderdeel).

In het onderstaande voorbeeld worden de onderdeellabels uiterst links niet samengevoegd, omdat ze te ver van elkaar liggen.

In het onderstaande voorbeeld worden labels in de Y-richting niet samengevoegd, omdat de labels alleen in de X-richting worden samengevoegd (wat in dit voorbeeld horizontaal is).

Onderdeellabels of boutlabels handmatig samenvoegen

 1. Open een tekening waarin u onderdeellabels of boutlabels wilt samenvoegen en zorg ervoor dat de labels zichtbaar zijn.
 2. Selecteer de labels die u wilt samenvoegen.

  Labels moeten dezelfde inhoud te hebben. U kunt alleen boutlabels samenvoegen die niet al zijn samengevoegd.

 3. Rechtsklik en selecteer Samenvoegen.
 4. Als u instellingen van aanhaallijnen wilt wijzigen, dubbelklikt u op het samengevoegde label.
 5. Op het tabblad Algemeen selecteert u een van de opties in de lijst Samengevoegde labels:
  • Eén aanhaallijn per groep: Maak één aanhaallijn voor een groep onderdelen.

  • Eén aanhaallijn per rij: Voegt de labels samen en maakt één aanhaallijn voor een rij onderdelen.

  • Parallelle aanhaallijnen: Voegt de labels samen en maakt parallelle aanhaallijnen.

  • Aanhaallijn naar 1 punt: Voegt de labels samen en tekent alle aanhaallijnen naar één punt.

 6. Selecteer het type voor de aanhaallijn en de pijl die u wilt gebruiken.
 7. Indien nodig kunt u de samengevoegde labels splitsen door de te splitsen labels te selecteren en met de rechtermuisknop te klikken en Splitsen te selecteren.

Als het samenvoegen van onderdeellabels om de een of andere reden mislukt, wordt een foutmelding in de statusbalk weergegeven: 'Labeleigenschappen komen niet overeen. Kan niet alle labels samenvoegen.'.

In het volgende voorbeeld is Aanhaallijn naar 1 punt geselecteerd en loopt een aanhaallijn van het labelkader naar elk onderdeel waaraan deze is gekoppeld:

Tip:

U kunt de samenvoegingsinstellingen van onderdeellabels ook vóór het samenvoegen wijzigen: Om dit te kunnen doen, klikt u op het tabblad Tekening op Eigenschappen > Onderdeellabel. Pas indien nodig de eigenschappen aan op het tabblad Algemeen en klik op OK.

Samengevoegde wapeningslabels

Tekla Structures kan gelijksoortige wapeningslabels van staven automatisch samenvoegen en u kunt wapeningslabels ook handmatig samenvoegen. Samengevoegde wapeningslabels kunnen verschillende blokken en extra informatie bevatten. Blokken combineren gelijksoortige afzonderlijke labels.

Als u wapeningslabels in tekeningen automatisch wilt samenvoegen, moet de wapening aan een betonnen onderdeel of betonelement in het model zijn gekoppeld.

Tekla Structures voegt labels voor zichtbare wapeningsstaven in tekeningen toe als:

 • De staven bij hetzelfde betonnen onderdeel of betonelement horen.
 • De richting van de staven hetzelfde is.
 • De staaflabels identiek zijn.
 • De staven dicht bij elkaar liggen.
 • Een rechte lijn door alle staven kan worden getrokken.

Handmatig wapeningslabels samenvoegen

 1. Open een tekening waarin u wapeningslabels wilt samenvoegen en zorg ervoor dat de labels zichtbaar zijn.
 2. Klik op het tabblad Tekening op Eigenschappen > Samengevoegd wapeningslabel.
 3. Samenvoegeigenschappen zoals vereist samenvoegen en klikken op OK.
 4. Selecteer de wapeningslabels die u in de tekening wilt samenvoegen.
 5. Klik met de rechtermuisknop en selecteer in het contextmenu Samenvoegen.
 6. Indien nodig kunt u de samengevoegde labels splitsen door de te splitsen labels te selecteren en met de rechtermuisknop te klikken en Splitsen te selecteren.

Als het samenvoegen van staaflabels mislukt vanwege instellingen die niet compatibel met het samenvoegen zijn of door andere fouten in instellingen, wordt een nieuwe foutmelding weergegeven: 'Kan niet alle labels samenvoegen. Controleer de toegepaste samengevoegde staaflabelinstellingen'.

Wanneer u meerdere wapeningslabels samenvoegt en de labeltekst erg lang is, wordt er een foutmelding weergegeven en worden de labels niet samengevoegd.

Labels samenvoegen door tekeningeigenschappen aan te passen

In een definitieve tekening kunt u labels ook samenvoegen door de tekeningeigenschappen te wijzigen.

U schakelt als volgt samenvoeging via tekeningeigenschappen in:

 1. Open een tekening.
 2. Dubbelklik in de tekeningachtergrond om tekeningeigenschappen te openen.
 3. Afhankelijk van het tekeningtype kunt u het volgende doen:
Tekeningtype Instellingen voor de zichtbaarheid van labels aanpassen

Betontekeningen

 1. Klik in de optiestructuur aan de linkerzijde op Maken aanzicht, selecteer het aanzicht en de eigenschappen die u wilt wijzigen en klik op Aanzichteigenschappen.

  Het samenvoegen moet aanzicht voor aanzicht apart worden ingesteld.

 2. Klik in de optiestructuur op een labeltype. Klik bijvoorbeeld op Onderdeellabel.

 3. Ga naar het tabblad Algemeen tab, and set Combineer markeringen en stel in op Aan.
 4. Selecteer in Samengevoegde labels een van de volgende opties:

  • Eén aanhaallijn per groep: maakt één aanhaallijn voor een groep onderdelen.

  • Eén aanhaallijn per rij: Voegt de labels samen en maakt één aanhaallijn voor een rij onderdelen.

  • Parallelle aanhaallijnen: Voegt de labels samen en maakt parallelle aanhaallijnen.

  • Aanhaallijn naar 1 punt: Voegt de labels samen en tekent alle aanhaallijnen naar één punt.

 5. Selecteer het type voor de aanhaallijn en de pijl die u wilt gebruiken.
 6. Voor het samenvoegen van wapeningslabels, klikt u in de optiestructuur op Wapeningslabel en gaat u naar het tabblad Samenvoegen.

  • Selecteer in Gelijke labels in 1 label plaatsen een van de volgende opties:

   • Eén aanhaallijn per groep maakt één aanhaallijn voor een groep wapeningsstaven.

   • Eén aanhaallijn per rij: Voegt de labels samen en maakt één aanhaallijn voor een rij wapeningsstaven.

   • Parallelle aanhaallijnen: Voegt de labels samen en maakt parallelle aanhaallijnen.

   • Aanhaallijn naar 1 punt: Voegt de labels samen en tekent alle aanhaallijnen naar één punt.

   • Enkele aanhaallijnen: Labels worden niet samengevoegd. Er wordt voor elk label een afzonderlijke aanhaallijn gemaakt.

   • Als u Enkele aanhaallijnen selecteert, moet u nog steeds de labelinhoud definiëren voor de labels die Tekla Structures automatisch op het tabblad Samenvoegen worden samengevoegd.

  • Als in Voorkeursrichting labels meerdere mogelijke samenvoegrichtingen zijn, selecteert u Horizontaal samenvoegen of Verticaal samenvoegen.

  • In Beschikbare elementen/Elementen in label selecteert u de inhoud die in de samengevoegde wapeningslabels moet worden opgenomen.

   Om ervoor te zorgen dat samengevoegde wapeningslabels in de tekening worden weergegeven, moet u Symbool scheidende blokken in label altijd als laatste element in het wapeningslabel opnemen. Als u het scheidingssymbool wilt weglaten, laat u dit vak leeg maar neemt u het element wel op in het label.

 7. Selecteer het type voor de aanhaallijn en de pijl die u wilt gebruiken.
 8. Klik op Opslaan om de wijzigingen in aanzichteigenschappen op te slaan en klik vervolgens op Sluiten om naar de tekeningeigenschappen terug te gaan.

 9. Klik op Wijzigen.

Overzichttekeningen

 1. Klik in tekeningeigenschappen op een labeltypeknop. Klik bijvoorbeeld op Onderdeellabel....

 2. Ga naar het tabblad Algemeen tab, and set Combineer markeringen en stel in op Aan.
 3. Selecteer in Samengevoegde labels een van de volgende opties:

  • Eén aanhaallijn per groep maakt één aanhaallijn voor een groep onderdelen.

  • Eén aanhaallijn per rij: Voegt de labels samen en maakt één aanhaallijn voor een rij onderdelen.

  • Parallelle aanhaallijnen: Voegt de labels samen en maakt parallelle aanhaallijnen.

  • Aanhaallijn naar 1 punt: Voegt de labels samen en tekent alle aanhaallijnen naar één punt.

 4. Selecteer het type voor de aanhaallijn en de pijl die u wilt gebruiken.
 5. Als u wapeningslabels wilt samenvoegen, klikt u in tekeningeigenschappen op Wapeningslabels... en gaat u naar het tabblad Samenvoegen.

  • Selecteer in Gelijke labels in 1 label plaatsen een van de volgende opties:

   • Eén aanhaallijn per groep maakt één aanhaallijn voor een groep wapeningsstaven.

   • Eén aanhaallijn per rij: Voegt de labels samen en maakt één aanhaallijn voor een rij wapeningsstaven.

   • Parallelle aanhaallijnen: Voegt de labels samen en maakt parallelle aanhaallijnen.

   • Aanhaallijn naar 1 punt: Voegt de labels samen en tekent alle aanhaallijnen naar één punt.

   • Enkele aanhaallijnen: Labels worden niet samengevoegd. Er wordt voor elk label een afzonderlijke aanhaallijn gemaakt.

   • Als u Enkele aanhaallijnen selecteert, moet u nog steeds de labelinhoud definiëren voor de labels die Tekla Structures automatisch op het tabblad Samenvoegen worden samengevoegd.

  • Als in Voorkeursrichting labels meerdere mogelijke samenvoegrichtingen zijn, selecteert u Horizontaal samenvoegen of Verticaal samenvoegen.

  • In Beschikbare elementen/Elementen in label selecteert u de inhoud die in de samengevoegde wapeningslabels moet worden opgenomen.

   Om ervoor te zorgen dat samengevoegde wapeningslabels in de tekening worden weergegeven, moet u Symbool scheidende blokken in label altijd als laatste element in het wapeningslabel opnemen. Als u het scheidingssymbool wilt weglaten, laat u dit vak leeg maar neemt u het element wel op in het label.

 6. Selecteer het type voor de aanhaallijn en de pijl die u wilt gebruiken.
 7. Klik op OK.

 8. Klik op Wijzigen.

Was this helpful?
Vorige
Volgende