Labeleigenschappen - de tabbladen Inhoud, Algemeen, Samenvoegen en Uiterlijk

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Labeleigenschappen - de tabbladen Inhoud, Algemeen, Samenvoegen en Uiterlijk

Gebruik de tabbladen Algemeen, Samenvoegen en Inhoud in de eigenschappen van verschillende labeltypen om de op labelinhoud en -uiterlijk van invloed zijnde instellingen weer te geven en te wijzigen. Voor sommige labels is er een apart tabblad Uiterlijk.

Niet alle beschreven opties zijn beschikbaar voor alle labels.

U opent labeleigenschappen als volgt:

  • Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen, selecteer het tekeningtype en ga rechtstreeks naar de labeleigenschappen door op de knop van het respectievelijke label (overzichttekeningen) te klikken of ga via de aanzichteigenschappen.

  • Dubbelklik in een geopende tekening op de tekeningachtergrond en ga rechtstreeks naar de labeleigenschappen door op de knop van het respectievelijke label (overzichttekeningen) te klikken of ga via de aanzichteigenschappen.

  • Dubbelklik in een geopende tekening op het kader van het tekeningaanzicht en klik op het gewenste label in de optiestructuur aan de linkerzijde.

  • Ga in een geopende tekening naar Tekening > Eigenschappen en selecteer een labeltype.

  • Dubbelklik in een geopende tekening op een label.

Instelling

Beschrijving

Tabblad Inhoud:

Beschikbare elementen

Elementen in label

Beschikbare elementen geeft de elementen weer die voor het huidige label beschikbaar zijn.

Elementen in label geeft de door u geselecteerde elementen weer die u in het label wilt opnemen.

Raadpleeg voor meer informatie over labelelementen labelelementen in tekeninglabels.

< Kader toevoegen

Voeg kaders rond afzonderlijke elementen binnen het label toe.

Kader om elementen: Type en Kleur

Definieert het kadertype van het elementen en de kleur voor één of meerdere elementen. Als u alle elementen in de lijst Elementen in label wilt selecteren om dezelfde wijzigingen op toe te passen, houdt u Shift op het toetsenbord ingedrukt en klikt u op het laatste element in de lijst.

Lettertype: Kleur, Hoogte en Lettertype

Bepaalt het lettertype, de kleur en de hoogte voor de tekst in één of meerdere elementen. Als u alle elementen in de lijst Elementen in label wilt selecteren om dezelfde wijzigingen op toe te passen, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op het laatste element in de lijst.

Als u op Selecteren... klikt, worden meer opties voor lettertypen weergegeven.

Eenheden: Eenheden en Decimalen

Wijzig de eenheden en de indeling van een lengte-, hoogte-, afstand- of diameterelement die u in de lijst Elementen in label hebt geselecteerd.

Tabblad Algemeen of Uiterlijk:

In hoofdonderdelen

In aangelaste onderdelen

In submerken hoofdonderdelen

In submerken aangelaste onderdelen

Deze instellingen zijn voor boutlabels.

Zichtbaar geeft boutlabels weer.

Onzichtbaar geeft geen boutlabels weer.

Zichtbaarheid in venster

verdeeld verdeelt de labels in het aanzicht. Tekla Structures maakt alleen labels die niet in andere aanzichten zichtbaar zijn.

altijd maakt altijd labels in het aanzicht, ongeacht de instellingen in andere aanzichten.

voorkeur fungeert als verdeeld, maar het voorkeursaanzicht heeft een hogere prioriteit.

Selecteer verdeeld voor slechts één aanzicht in een tekening. Als u andere aanzichten op verdeeld hebt ingesteld, bevinden de labels zich alleen in het aanzicht waarvan de instelling Zichtbaarheid in venster op voorkeur is ingesteld.

geen maakt geen labels.

Onderdelen buiten het vlak

Deze instelling is alleen beschikbaar in eigenschappen op aanzichtniveau.

Bepaal of u labels wilt tonen voor onderdelen die buiten het kijkvlak liggen.

Zichtbaar geeft labels weer voor onderdelen buiten het kijkvlak in de tekening.

Onzichtbaar geeft geen labels weer voor onderdelen buiten het kijkvlak.

Negeer grootte

Deze instelling is voor boutlabels.

Hiermee filtert u boutlabels met een standaardgrootte uit tekeningen, wat inhoudt dat Tekla Structures boutlabels met de gedefinieerde grootte in tekeningen niet weergeeft.

Er zijn enkele variabelen die naast de instelling Negeer grootte kunnen worden gebruikt zodat u eerst de genegeerde grootte en vervolgens de variabele opgeeft:

XS_​OMITTED_​DIAMETER_​TYPE definieert of de genegeerde grootte de grootte van de bout (waarde BOLT) of het gat (waarde HOLE) is.

XS_​OMITTED_​BOLT_​TYPE kan voor het uitfilteren van genegeerde boutlabels op basis van de boutnorm worden gebruikt. Voer de naam van de boutnorm als de waarde in, bijvoorbeeld 7990. U kunt ook jokers gebruiken zoals * of ?.

XS_​OMITTED_​BOLT_​ASSEMBLY_​TYPE kan voor het uitfilteren van genegeerde boutlabels op basis van het bouttype worden gebruikt. De waarden zijn SITE, SHOP en SITE_AND_SHOP.

Combineer markeringen

Deze instelling is voor boutlabels en oppervlaktelabels.

Aan voegt labels samen.

Raadpleeg voor meer informatie over samenvoegafstanden van onderdeellabels en andere samenvoegingsprincipes Labels samenvoegen. De maximale samenvoegafstand is 1200 mm vanaf het onderdeel.

Kader om label: Type en Kleur

Definieert het kader dat rond labels moet worden aangegeven en de kleur van het kader.

Achtergrondmasker

Selecteer Ondoorzichtig als u het onderdeel van de tekening wilt verbergen dat door het label wordt bedekt.

Selecteer Doorzichtig als u het onderdeel van de tekening wilt weergeven dat door het label worden bedekt, zodat het lijnenwerk bijvoorbeeld zichtbaar is.

Lijn: Staafgroeplabel, Samengevoegde labels, Type, Pijl en Gebruik verborgen lijnen voor verborgen onderdelen.

Definieer het type aanhaallijnen en lijnpijlen, en selecteer of aanhaallijnen voor verborgen onderdelen moeten worden verborgen.

Als u labels samenvoegt of staafgroepen toevoegt, selecteert u een van de volgende opties:

: Eén aanhaallijn per groep maakt één aanhaallijn voor een groep objecten.

: Eén aanhaallijn per rij voegt de labels samen en maakt één aanhaallijn voor een rij objecten.

: Parallelle aanhaallijnen voegt de labels samen en maakt parallelle aanhaallijnen.

: Aanhaallijn naar 1 punt voegt de labels samen en tekent alle aanhaallijnen naar één punt.

: Met Loodrechte aanhaallijnen kunt u labels met loodrechte aanhaallijnen op staafgroepen maken. Maakt labels met aanhaallijnen naar elke staaf in een groepsvlak

: Met Aanhaallijn naar de eerste en laatste kunt u labels met loodrechte aanhaallijnen op staafgroepen maken. Maakt labels aan de eerste en laatste staaf in een groep.

U kunt de lengte van de loodrechte aanhaallijnen instellen met de variabele XS_MARK_LEADER_LINE_LENGTH_FOR_PERPENDICULAR (Bestand > Instellingen > Variabelen > Labels - algemeen). De standaardwaarde is 0 mm.

Rotatie

Definieer de rotatie van het onderdeellabel.

Uitlijning

Selecteer een van de uitlijnopties:

Links

Midden

Rechts

Lijn

De optie Lijn is in de volgende labeltypen beschikbaar: boutlabels, verbindingslabels, onderdeellabels, labels voor aansluitende onderdelen, stortobjectlabels, wapeningslabels, labels voor aansluitende wapening, samengevoegde wapeningslabels en oppervlaktelabels.

Plaats...

Klik op de knop Plaats... om het plaatsingsdialoogvenster te openen.

Plaatsing: met vrij kan Tekla Structures naar de eerste geschikte locatie voor het label zoeken.

Plaatsing: met vast kunt u het label op elke locatie plaatsen.

Als u de optie vast gebruikt, blijft het label waar het is, hoewel u de tekening bijwerkt. Bij de optie vrij probeert Tekla Structures de optimale plaats voor het toegevoegde object te zoeken.

Zoekstap is de lege marge die u rond het label wilt laten.

Minimale afstand is de minimumafstand van het label tot het onderdeel.

Maximumafstand is de maximumafstand van het label tot het onderdeel.

Als u een hoge waarde voor Zoekstap en Minimale afstand gebruikt, werkt de labelplaatsing niet correct.

Kwadrant definieert de gebieden waarin Tekla Structures naar een positie zoekt om het label te plaatsen.

(1) Zoekstap

(2) Minimumafstand

(3) Maximumafstand

Raadpleeg voor meer informatie over het plaatsen van toegevoegde objecten Toegevoegde objecten rangschikken.

Instelling

Afbeelding

Beschrijving

Tabblad Samenvoegen

Gebruik het tabblad Samenvoegen in de eigenschappen van het Wapeningslabel om de instellingen weer te geven en te wijzigen die het samenvoegen van de wapeningslabels in betontekeningen beïnvloeden.

Raadpleeg voor meer informatie over samengevoegde wapeningslabels Elementen in samengevoegde wapeningslabels en Labels automatisch samenvoegen.

Gelijke labels in 1 label plaatsen

Eén aanhaallijn per groep maakt één aanhaallijn voor een groep wapeningsstaven.

Eén aanhaallijn per rij voegt de labels samen en maakt één aanhaallijn voor een rij wapeningsstaven.

Parallelle aanhaallijnen voegt de labels samen en maakt parallelle aanhaallijnen.

Aanhaallijn naar 1 punt voegt de labels samen en tekent alle aanhaallijnen naar één punt.

Enkele aanhaallijnen voegt geen labels samen. Tekla Structures maakt voor elk label een eigen aanhaallijn.

Als u Enkele aanhaallijnen selecteert, moet u nog steeds de labelinhoud definiëren voor de labels die Tekla Structures automatisch op het tabblad Samenvoegen samenvoegt.

Voorkeursrichting labels

Verticaal samenvoegen voegt de labels in verticale richting van de tekening samen.

Horizontaal samenvoegen voegt de labels in horizontale richting van de tekening samen.

Was this helpful?
Vorige
Volgende