Labelelementen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Labelelementen

Verschillende soorten labels hebben enkele gemeenschappelijke elementen en enkele van deze labels zijn specifiek voor het label type. De common elementen en de label-specifieke elementen worden hierna weergegeven.

Algemene elementen in labels

Er zijn enkele labelelementen die in de meeste labeltypen kunnen worden gebruikt.

Element

Beschrijving

Tekst

Voegt een tekstveld toe binnen het label waar u uw tekst kunt toevoegen.

Symbool

Opent een dialoogvenster waarin u het gebruikte symbool kunt wijzigen. Daarnaast kunt u hier in het symboolbestand Tekla Structures een symbool selecteren om toe te voegen aan het bestand.

Template

Voegt in het label een aangepaste grafische sjabloon toe die is gemaakt met de Template Editor. Opent een dialoogvenster waarin u de template kunt selecteren.

Raadpleeg voor meer informatie over het toevoegen van templates in labels Templates in labels toevoegen.

In de labeltemplates kunt u gedetailleerde informatie van een instortvoorziening of merk opnemen, zoals het gebruikte submateriaal. U kunt ook een template gebruiken waarmee de eenheid en het aantal decimalen in waarden van een label worden gewijzigd. U kunt met behulp van de Template Editor ook grafische objecten toevoegen.

Ruimte toevoegen < >

Voegt ruimte toe tussen elementlabels.

Ruimte verwijderen<--

Voegt een backspace toe tussen de gewenste elementen om de standaardspatie tussen de elementen te verwijderen. De standaardafstand tussen de elementen is afhankelijk van de teksthoogte en kan met de geavanceerde optie XS_​MARK_​ELEMENT_​SPACE_​FACTOR worden gewijzigd.

Frame Voegt een kader rondom een element of het hele label toe, afhankelijk van uw selectie.

Gebruikersattributen

Templateattributen

Voegt een gebruikersattribuut of een templateattribuut in het label toe.

In labels kunt u geen templateattributen zoals MODEL_TOTAL gebruiken die naar het gehele model verwijzen. Labels controleren alleen de informatie van het object in de tekening en niet van het hele model.

Raadpleeg voor meer informatie over het toevoegen van gebruikersattributen of templateattributen in labels Attributen in automatische labels toevoegen.

Gebruikerseigenschappen

Voegt een aangepaste eigenschap in het label toe.

Elementen van onderdeellabels

U kunt onderdeellabelinhoud afzonderlijk voor hoofdonderdelen en aansluitende onderdelen en voor hoofdonderdelen en aansluitende onderdelen van submerken definiëren.

De volgende tabel bevat alle elementen die specifiek zijn voor onderdeellabels en labels voor aansluitende onderdelen.

Element

Beschrijving

Merknummer

Voegt het prefix en het positienummer van het merk toe.

Posnummer

Voegt het prefix en het positienummer van het onderdeel toe.

Profiel

Voegt de profielnaam toe van het onderdeel, het merk of het hoofdonderdeel van een betonelement.

Kwaliteit

Voegt het materiaal toe van het onderdeel, het merk of het hoofdonderdeel van een betonelement.

Naam

Voegt de naam toe van het onderdeel, het merk of het hoofdonderdeel van een betonelement.

Klasse

Voegt de klasse toe van het onderdeel, het merk of het hoofdonderdeel van een betonelement.

Afwerking

Voegt de afwerking toe van het onderdeel, het merk of het hoofdonderdeel van een betonelement.

Grootte

Voegt de grootte toe van het onderdeel, het merk of het hoofdonderdeel van een betonelement.

Lengte

Voegt de lengte toe van het onderdeel, het merk of het hoofdonderdeel van een betonelement.

U kunt de eenheid en de indeling van de lengte wijzigen.

Voortoog

Voegt de voortoog toe van het onderdeel, het merk of het hoofdonderdeel van een betonelement (als dit gebruikersattribuut is ingesteld).

Positie aanduiding VZ/AZ

Geeft de labels voor-/achterzijde weer in het onderdeellabel. (Alleen beschikbaar in vooraanzichten).

Aanzichtsrichting

Geeft de hoofd-kompasrichting (noord, oost, zuid, west) van het vlak weer, waarbij het label wordt toegevoegd. De richting kan alleen worden weergegeven als

 • het vlak verticaal is

 • de richting hetzelfde is voor alle merken met hetzelfde merkpositienummer

In andere gevallen genereert het element geen tekst voor het label.

Bovendien wordt de aanzichtsrichting niet voor kolommen in overzichttekeningen weergegeven als u Oriëntatiemerk altijd op hart kolom in G-tekening op Ja hebt ingesteld in het menu Bestand > Instellingen > Opties > Oriëntatiesymbolen.

Randafstand

Voegt de gatafstand toe.

U kunt de indeling van deze optie instellen met de variabele XS_​GAGE_​OF_​OUTSTANDING_​LEG_​STRING.

HOH

Voegt de h.o.h.-afstand toe aan het label.

U kunt de indeling van deze optie instellen met de variabelen XS_CENTER_TO_CENTER_DISTANCE_IN_ONE_PART_STRING en XS_CENTER_TO_CENTER_DISTANCE_IN_TWO_PARTS_STRING.

Rotatiehoek

Voegt de rotatiehoek van een spiraalvormige ligger aan het label toe. Voor andere onderdelen geeft dit element een lege waarde als resultaat.

Elementen van boutlabels

Voor montagebouten en werkplaatsbouten kunt u afzonderlijke opties voor boutlabels definiëren.

Hieronder ziet u een lijst met de elementen die specifiek voor boutlabels zijn.

Raadpleeg Grootte in boutlabels definiëren met variabelen voor meer informatie over het definiëren van grootte in boutsymbolen.

Element

Beschrijving

Boutlengte

Voegt de lengte van de bout toe.

U kunt de eenheid en de indeling van de lengte wijzigen.

Boutdiameter

Voegt de boutdiameter toe.

U kunt de eenheid en de indeling van de diameter wijzigen.

Gatdiameter

Voegt de gatdiameter toe.

U kunt de eenheid en de indeling van de diameter wijzigen.

Gatdiepte Voegt de gatdiepte toe.

Kwaliteit

Voegt de materiaalkwaliteit van de bout toe.

Standaard

Voegt de boutnorm toe.

Korte naam

Voegt de korte naam van de bout toe. Dit kan bijvoorbeeld de handelsnaam van een specifieke bout zijn.

Volledige naam

Voegt de volledige naam van de bout toe. Deze naam is zichtbaar in de lijst in het dialoogvenster.

Merk type

Voegt het boutsamenstellingstype toe.

Aantal bouten

Voegt het aantal bouten toe.

Sleuf lengte (x)

Sleuf lengte (y)

Voegt de sleuflengte in de x- of y-richting toe.

U kunt de eenheid en de indeling van de lengte wijzigen.

Sleuf lengte

Voegt de sleuflengte toe.

U kunt de eenheid en de indeling van de lengte wijzigen.

Sleuf hoogte

Voegt de sleufhoogte toe.

U kunt de eenheid en de indeling van de hoogte wijzigen.

Grootte

Voegt de gatgrootte toe.

U kunt de eenheid en de indeling van de grootte wijzigen.

Verzinkaanduiding

Voegt de verzinking toe in verzonken boutlabels.

Randafstand

Voegt de randafstand toe.

U kunt de indeling van dit element instellen met variabele XS_GAGE_OF_OUTSTANDING_LEG_STRING.

HOH

Voegt de HOH-afstand toe.

U kunt de indeling van dit element instellen met de variabelen XS_CENTER_TO_CENTER_DISTANCE_IN_ONE_PART_STRING en XS_CENTER_TO_CENTER_DISTANCE_IN_TWO_PARTS_STRING.

Labelelementen van wapening en aansluitende wapening

U kunt labelinhoud afzonderlijk voor een wapeningsstaaf, voor groepen wapeningsstaven en wapeningsnetten definiëren.

Hieronder ziet u een lijst met de elementen die u in alle labels van wapening en aansluitende wapening kunt opnemen.

Element

Beschrijving

Naam

Voegt de naam van de staaf of het net toe.

Kwaliteit

Voegt de materiaalkwaliteit van de staaf of het net toe.

Layer

Voegt de layer van de wapening toe.

Diameter

Voegt de nominale diameter van de staaf toe.

Klasse

Voegt de klasse van de staaf of het net toe.

Lengte

Voegt de totale lengte van de staaf toe.

U kunt de eenheid en de indeling van de lengte wijzigen.

Nummer

Voegt het aantal staven toe.

Positie

Voegt het positienummer van de wapening toe.

Merknummer Voegt het positienummer van het bijbehorende staafmerk toe.

Vorm

Voegt de vorm van de staaf of het net toe.

Gewicht

Voegt het gewicht van de staaf of het net toe.

hoh

Voegt de h.o.h.-afstand van de staven toe. De opties zijn:

 • hoh voegt de tussenafstand toe wanneer de tussenafstand niet varieert

 • hoh min voegt de kleinste tussenafstand van de staafgroep toe wanneer de tussenafstand varieert

 • hoh max voegt de grootste tussenafstand van de staafgroep toe wanneer de tussenafstand varieert

 • hoh exact geeft alle tussenafstanden van de staafgroep weer

 • beoogde h.o.h. geeft alle beoogde h.o.h.-maten voor wapeningsstaven weer

U kunt de eenheid en de indeling van de h.o.h.-opties wijzigen.

Vergroot afbeelding

Voegt een vergrote afbeelding van een staaf aan het label toe.

Raadpleeg voor meer informatie over vergrote afbeeldingen Vergrote afbeeldingen in automatische wapeningslabels toevoegen. U kunt ook vergrote afbeeldingen in een wapeningslabel in een geopende tekening toevoegen.

Labelelementen van wapening en aansluitende wapeningsnet

U kunt de labelinhoud voor wapeningsnetten afzonderlijk definiëren.

De volgende elementen zijn specifiek voor de wapening en de labels van het aansluitende-wapeningsnet. Andere elementen zijn hetzelfde als voor wapeningslabels.

Element

Beschrijving

Grootte

Voegt de nominale diameters van de wapeningsnetstaven, de afmetingen van de vlechtstaaf en de tussenafstand van de staven in de lengte- en dwarsrichting toe.

Lengte wapeningsnet

Voegt de lengte van het wapeningsnet toe.

Wapeningsnet breedte

Voegt de breedte van het wapeningsnet toe.

hoh

U kunt h.o.h. voor de lengte- en dwarsstaven in het net afzonderlijk definiëren.

Voegt de h.o.h.-afstand van de staven toe. De opties zijn:

 • hoh lengterichting/hoh voegt de tussenafstand toe wanneer de tussenafstand niet varieert

 • hoh min longitudinaal/hoh min crossing voegt de kleinste tussenafstand van de staafgroep toe wanneer de tussenafstand varieert

 • hoh max longitudinaal/hoh maximaal dwars voegt de grootste tussenafstand van de staafgroep toe wanneer de tussenafstand varieert

 • hoh exact lengterichting/hoh exact geeft alle tussenafstanden van de staafgroep weer

 • beoogde h.o.h. geeft alle beoogde h.o.h.-maten voor wapeningsstaven weer

Diameter hoofdwap.

Voegt de diameter of de grootte van de staven in lengterichting toe.

Diameter verdeelwap.

Voegt de diameter of grootte van de dwarsstaven toe.

Elementen in samengevoegde wapeningslabels

Er zijn naast basiswapeningslabels enkele extra elementen beschikbaar voor samengevoegde wapeningslabels.

Raadpleeg voor meer informatie over het samenvoegen van labels Labels samenvoegen.

Element

Beschrijving

Combi prefix

Voegt tekst of een waarde toe aan het begin van meerder gelijke blokken. Opent een dialoogvenster waarin u de prefix kunt invoeren.

U kunt de volgende variabelen gebruiken als blokprefix:

%NUMBER% voegt het aantal samengevoegde labels toe aan het label.

%NUMBER_IN_PLANE% voegt het aantal labels dat is samengevoegd in het vlak van de tekening, toe aan het label.

%NUMBER_OUT_OF_PLANE% voegt het aantal labels dat is samengevoegd in de diepterichting van de tekening, toe aan het label.

Enkele label inhoud

Voegt de inhoud van één wapeningslabel dat op het tabblad Inhoud is geselecteerd aan het label toe.

Afstand tussen groepen

Voegt de h.o.h.-afstanden tussen wapeningsstaven of staafgroepen toe aan een samengevoegd label. Opent een dialoogvenster waarin u de waarden kunt invoeren.

Symbool scheidende blokken in label

Voegt een symbool toe tussen de blokken in het samengevoegde label. Opent een dialoogvenster waarin u het symbool kunt definiëren.

De elementen die in de lijst met labelinhoud voor dit element worden weergegeven, genereren een blok.

Elementen van verbindingslabels

In verbindingslabels kunt u de verbindingscode, de naam, het aantal en het volgnummer van de verbinding, de groep waartoe ze behoren, potentiële fouten en de gerelateerde DSTV-code weergeven.

Hieronder ziet u een lijst met elementen die specifiek voor verbindingslabels zijn.

Element

Beschrijving

Code

Voegt de verbindingscode toe. Dit is een door de gebruiker gedefinieerde code die u voor de verbinding in het dialoogvenster van de verbinding opgeeft. De code kan een tekenreeks of een getal zijn.

Naam

Voegt de verbindingsnaam toe, bijvoorbeeld Buis_aansluiting.

DSTV-code

Voegt de DSTV-code toe.

Componentnummer

Voegt het nummer van de verbinding toe.

Volgnummer

Voegt het volgnummer van de verbinding toe. Alle verbindingen krijgen automatisch een volgnummer.

Groep

Voegt de verbindingsgroep toe.

Macro fout

Voegt de verbindingsfout toe. De nummers komen overeen met de kleuren voor de verbindingssymbolen:

 • 1 = groen

 • 2 = geel

 • 3 = rood symbool

Labelelementen stortobject

Element Omschrijving
Kwaliteit Voegt het gedefinieerde stortmateriaal toe.
Stortnummer Voegt de identificeerder toe die de stortobjecten in dezelfde groep groepeert, bijvoorbeeld om tegelijkertijd te worden gestort.
Storttype Voegt een eigenschap van de stort toe op basis van de naam van een onderdeel.
Betonmengsel Voegt het definieerde betonmengsel toe.

Elementen van oppervlaktelabels

In oppervlaktelabels kunt u de naam, het materiaal, de Tekla Structures-specifieke naam en de code van de oppervlakbehandeling weergeven.

Element

Beschrijving

Naam

Voegt de naam toe die in het vak Naam in de oppervlakte-eigenschappen in een model is gedefinieerd.

Kwaliteit

Voegt het oppervlakbehandelingsmateriaal toe.

Klasse

Voegt de klasse van de oppervlakbehandeling toe.

Code

Voegt de code van de oppervlakteoptie toe die in de lijst Subtype in de oppervlakte-eigenschappen in een model is geselecteerd.

Als het subtype bijvoorbeeld MF Magnesium Float is, is MF.

Naam oppervlakte

Voegt de volledige naam van de oppervlakteoptie toe die in de lijst Subtype in de oppervlakte-eigenschappen in een model is geselecteerd.

Als het subtype bijvoorbeeld MF Magnesium Float is, is de volledige naam Magnesium Float.

Elementen van doorsnede- en detaillabels

In doorsnede- en detaillabels kunt u de naam van de doorsnede/het detail, de naam van de huidige tekening en de naam van brontekening weergeven.

Element

Beschrijving

Doorsnedenaam/Naam detail

Voegt de naam van de doorsnede of het detail toe (A, B, C enzovoort).

Naam tekening

Voegt de naam van de huidige tekening toe.

Tekening naam bron

Voegt de naam toe van de tekening waar het aanzicht zich bevindt.

Tekening naam bron wanneer verplaatst

Voegt de naam toe van de tekening waar het aanzicht zich bevindt. Deze naam wordt alleen getoond als het aanzicht niet in dezelfde tekening is als het doorsnede- of detaillabel.

Labelelementen van venster, doorsnede en detailvenster

In aanzichtlabels kunt u de naam van het aanzicht, de doorsnede of het detail, de aanzichtschaal, de tekeningnaam en de naam van brontekening weergeven.

Element

Beschrijving

Vensternaam/Doorsnedenaam/Naam detail

Voegt de naam toe van het venster, de doorsnede of het detail.

Schaal

Voegt de schaal van het venster toe.

Naam tekening

Voegt de naam van de huidige tekening toe.

Tekening naam bron

Voegt de naam toe van de tekening waarin het venster oorspronkelijk is gemaakt.

Tekening naam bron wanneer verplaatst

Voegt de naam toe van de tekening waarin het venster oorspronkelijk is gemaakt. Dit wordt alleen getoond als het venster uit de oorspronkelijke tekening is verplaatst.

Was this helpful?
Vorige
Volgende