Automatische tekeninginstellingen definiëren

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Automatische tekeninginstellingen definiëren

De tekeninginstellingen bepalen in Tekla Structures hoe de tekening eruit moet zien en wat deze moet bevatten. Automatische tekeninginstellingen worden gedefinieerd voordat de tekeningen worden gemaakt.

Automatische tekeninginstellingen

Automatische tekeninginstellingen zijn instellingen die worden gedefinieerd door:

  • Tekening-, aanzicht- en objecteigenschappen in verschillende tekeningtypen. De eigenschappen worden opgeslagen in eigenschappenbestanden. Eigenschappen kunnen voor elke tekening die u maakt afzonderlijk worden gedefinieerd, maar is het raadzaam om de meest algemeen gebruikte instellingen voor toekomstig gebruik in eigenschappenbestanden op te slaan, bijvoorbeeld in de Tekeningendatabase. Wanneer u een nieuwe tekening maakt, begin dan altijd met het laden van de automatische tekeningeigenschappen waarvan u denkt dat ze de beste instellingen bevatten voor de tekening die u maakt en pas de instellingen vervolgens indien nodig aan voordat u de tekening maakt. Eigenschappen kunnen ook worden aangepast nadat u de tekening hebt gemaakt.

    U kunt de dialoogvensters van de tekeningeigenschappen voor het instellen van de automatische tekeningeigenschappen openen door naar het tabblad Tekeningen & Lijsten te gaan, Tekening­eigenschappen te selecteren en vervolgens het tekeningtype te selecteren.

  • Tekeninginstellingen die via verschillende opties en variabelen in de dialoogvensters Opties en Variabelen worden gedefinieerd.
  • Extra instellingenbestanden zoals rebar_config.inp voor het instellen van wapening en hatch_types1.pat voor het instellen van arceringspatronen.

Onderdeeltekening, eigenschappen van merk- en betontekeningen

Onderdeel-, merk- en betontekeningen hebben twee typen automatische eigenschappen: tekeningspecifiek en aanzichtspecifiek.

Tekeningspecifieke eigenschappen zijn op de hele tekening van toepassing: coördinatensysteem, coördinatensysteemrotatie, tekeningtitels, tekeningopmaak, gebruikersattributen en enkele detailvenster- en doorsnede-eigenschappen. In merktekeningen en onderdeeltekeningen zijn er ook enkele las- en boutinstellingen opgenomen die voor alle tekening aanzichten gebruikelijk zijn. U kunt deze instellingen vinden in Algemene instellingen voor alle venstersop de pagina Maken aanzicht.

Aanzichtspecifieke eigenschappen worden voor elk te maken aanzicht dat u selecteert afzonderlijk gedefinieerd. U wilt bijvoorbeeld labels mogelijk in één aanzicht weergeven, maatlijnen in een ander en oppervlakte in de derde. U wilt mogelijk ook verschillende beveiligingsinstellingen voor elk aanzicht definiëren. U kunt zo veel aanzichten maken als u nodig hebt.

Om de te maken tekeningaanzichten en de te gebruiken eigenschappen op te geven, volgt u het genummerde pad dat in onderstaande afbeelding wordt weergegeven. Selecteer eerst de te maken aanzichten op de pagina Maken aanzicht en selecteer vervolgens de aanzichteigenschappen die voor de aanzichten moeten worden gebruikt. Als u aanzichteigenschappen moet aanpassen, klikt u op Aanzichteigenschappen en past u de aanzichteigenschappen aan, inclusief beveiligingsinstellingen, maatlijnen, filters, labels en objecten. Gebruik altijd Opslaan om de aanzichteigenschappen op te slaan, anders worden uw wijzigingen niet opgeslagen.

Eigenschappen op tekening- en aanzichtniveau, eigenschappen in onderdeel-, merk- en betontekeningen kunnen in een geopende tekening worden gewijzigd door respectievelijk op de tekeningachtergrond of het aanzichtkader te dubbelklikken. De beschikbare eigenschappen zijn hetzelfde als in de bovenstaand weergegeven dialoogvensters.

Eigenschappen overzichttekening

Automatische tekeningeigenschappen voor overzichttekeningen kunnen op tekeningniveau worden gedefinieerd voordat de tekening wordt gemaakt. U kunt de eigenschappen op tekeningniveau in een geopende tekening wijzigen door op de tekeningachtergrond te dubbelklikken.

U moet de tekeningaanzichten selecteren die u na het starten van het maken van een overzichttekening wilt maken. U kunt de eigenschappen op aanzichtniveau in een geopende tekening aanpassen door op een kader van een aanzicht te dubbelklikken.

Individuele maatlijn-, label- en objecteigenschappen

U kunt de maatlijn-, label- en objecteigenschappen in een geopende tekening handmatig wijzigen en de gewijzigde eigenschappen in eigenschappenbestanden opslaan om deze later voor verschillende doeleinden te gebruiken.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende