Rekenmodeleigenschappen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Rekenmodeleigenschappen

Gebruik het dialoogvenster Eigenschappen rekenmodel om de eigenschappen van een rekenmodel te definiëren, weer te geven en te wijzigen. Deze eigenschappen hebben zijn op alle onderdelen in een rekenmodel van toepassing.

Tabblad Reken model

Optie

Beschrijving

Rekenapplicatie

De rekenapplicatie of de indeling die in de berekening van het rekenmodel wordt gebruikt.

Schakel het selectievakje Maak default in om standaard dezelfde applicatie of indeling voor andere nieuwe rekenmodellen te gebruiken.

Raadpleeg ook Tekla Structures aan een rekenapplicatie linken.

Naam rekenmodel

Een unieke naam voor het rekenmodel. Door de gebruiker te definiëren.

U kunt bijvoorbeeld een naam gebruiken die het deel van het fysieke model beschrijft dat u wilt berekenen.

Als u de exportmap voor het rekenmodel wilt definiëren, klikt u op Naar exportmap bladeren.

Filter rekenmodel

Bepaalt welke objecten in het rekenmodel moeten worden opgenomen op basis van de lijst met beschikbare selectiefilters.

Raadpleeg ook Filters in rekenmodellen.

Filter windverbandonderdeel

Bepaalt welke opgenomen objecten als windverbanden worden beschouwd. De rekenknooppunten van windverbanden kunnen vrijer worden verplaatst dan de knooppunten van hoofdrekenonderdelen wanneer het rekenmodel wordt gemaakt.

Filter aansluitend onderdeel

Bepaalt welke opgenomen objecten als aansluitende rekenonderdelen worden beschouwd. De knooppunten van aansluitende rekenonderdelen kunnen vrijer worden verplaatst dan de knooppunten van hoofdrekenonderdelen wanneer het rekenmodel wordt gemaakt.

Inhoud rekenmodel

Definieert welke objecten in het rekenmodel worden opgenomen.

De opties zijn:

 • Geselecteerde onderdelen en lasten

  Bevat alleen geselecteerde onderdelen en lasten, en onderdelen die door componenten zijn gemaakt wanneer ze met het rekenmodelfilter overeenkomen.

  Als u later onderdelen en lasten wilt toevoegen of te verwijderen, gebruikt u de knop Geselecteerde objecten toevoegen of Geselecteerde objecten verwijderen in het dialoogvenster Rekenmodellen.

 • Gehele model

  Alle hoofdonderdelen en -lasten worden opgenomen, behalve de onderdelen waarvoor de berekeningsklasse op Negeren is ingesteld. Tekla Structures voegt automatisch fysieke objecten aan het rekenmodel toe wanneer ze worden gemaakt en wanneer ze met het rekenmodelfilter overeenkomen.

 • Venster op vloernivo van geselecteerde onderdelen en lasten

  Bevat alleen geselecteerde kolommen, platen, vloerliggers en lasten wanneer ze met het rekenmodelfilter overeenkomen. Tekla Structures vervangt kolommen in het fysieke model door ondersteuningen.

Raadpleeg ook Inhoud rekenmodel.

Gebruik buigstijve verbindingen

Hiermee kunt u buigstijve verbindingen in het rekenmodel toestaan of voorkomen.

De opties zijn:

 • Actief

  Buigstijve verbindingen worden gemaakt als ze nodig zijn om rekenonderdelen te verbinden.

 • Uitgeschakeld, met behoud van as: Standaard

  Er zijn geen buigstijve verbindingen gemaakt. De instellingen Aspositie behouden van de rekenonderdelen zijn niet gewijzigd.

 • Uitgeschakeld, met behoud van as: Nee

  Er zijn geen buigstijve verbindingen gemaakt. De instellingen Aspositie behouden van de verbonden rekenonderdelen zijn gewijzigd naar Nee.

Als u Tekla Structural Designer als rekenapplicatie gebruikt, kunt u de optie Beschikbaar voor betonnen onderdelen gebruiken. De optie Uitgeschakeld, met behoud van as: Standaard wordt automatisch gebruikt voor stalen onderdelen.

Rekenmodel modelregels

Klikken om voorwaarden te maken die definiëren hoe Tekla Structures met afzonderlijke onderdelen in het rekenmodel omgaat en hoe onderdelen met elkaar worden verbonden in de berekening.

Getoogde liggers

Definieert of liggers worden berekent als een gebogen ligger of als rechte segmenten. Selecteer één van de volgende opties:

 • Splitsen in rechte segmenten

 • Gebruik gebogen onderdeel

Gebruik de variabele XS_​AD_​CURVED_​BEAM_​SPLIT_​ACCURACY_​MM in Bestand > Instellingen > Geavanceerde opties > Analysis & Design om te definiëren hoe nauwkeurig rechte elementen de getoogde ligger volgen.

Houd rekening met dubbele profielen

Definieert of dubbele profielen in de berekening als één onderdeel (Actief) of als twee onderdelen (Uitgeschakeld) worden beschouwd.

Positie van profielas

Definieert de locatie van elk rekenonderdeel ten opzichte van het corresponderende fysieke onderdeel.

De opties zijn:

 • Gebruik neutrale assen

  De neutrale as is de berekeningsas voor alle onderdelen. De locatie van de berekeningsas wijzigt als het profiel van het onderdeel wijzigt.

 • Referentie as (excentriciteit door neutrale as)

  De referentielijn van het onderdeel is de berekeningsas voor alle onderdelen. De locatie van de neutrale as definieert de excentriciteit van de as.

 • Gebruik referentieas

  De referentielijn van het onderdeel is de berekeningsas voor alle onderdelen.

 • Gebruik model standaard

  De berekeningsas van elk onderdeel wordt afzonderlijk gedefinieerd volgens de eigenschappen van rekenonderdelen.

  Als u de aslocatie van specifieke onderdelen wilt definiëren, gebruikt u het tabblad Positie in het desbetreffende dialoogvenster met eigenschappen van rekenonderdelen.

Als u de optie Gebruik neutrale assen selecteert, houdt Tekla Structures bij het maken van knooppunten rekening met de onderdeellocatie en de verschuivingen aan het eind. Als u één van de opties Referentie as selecteert, maakt Tekla Structures knooppunten op referentiepunten van het onderdeel.

Oplegging per verbinding

Definieert of de opleggingsvoorwaarden van onderdelen (Nee) of verbindingen (Ja) worden gebruikt.

Automatische update

Definieert of het rekenmodel wordt bijgewerkt conform de wijzigingen die zijn aangebracht in het fysieke model.

De opties zijn:

 • Ja - Fysieke modelaanpassingen worden in beschouwing genomen.

 • Nee - Fysieke modelaanpassingen worden genegeerd.

Modellen combineren met rekenapplicatie

Gebruik alleen met SAP2000 wanneer er wijzigingen in het fysieke of rekenmodel van Tekla Structures voorkomen die al naar de rekenapplicatie zijn geëxporteerd.

Definieert of het gewijzigde rekenmodel is samengevoegd met een eerder in de rekenapplicatie geëxporteerd model.

De opties zijn:

 • Disabled

  De modellen zijn niet samengevoegd. Toevoegingen die in de rekenapplicatie aan het eerder geëxporteerd model zijn gemaakt, gaan verloren. Er wordt, iedere keer als u het rekenmodel naar de rekenapplicatie exporteert, een nieuw model gemaakt.

 • Actief

  De modellen zijn samengevoegd. Toevoegingen die in de rekenapplicatie aan het eerder geëxporteerd model zijn gemaakt, worden bewaard als u het rekenmodel opnieuw naar de rekenapplicatie exporteert. Het model n de rekenapplicatie wordt bijgewerkt met de wijzigingen van Tekla Structures.

Tabblad Berekening

Optie

Beschrijving

Berekeningsmethode

Definieert of spanningen van de tweede orde in beschouwing worden genomen.

De opties zijn:

 • Eerste orde

  Rechtlijnige berekeningsmethode.

 • P-Delta

  Een vereenvoudigde berekeningsmethode van de tweede orde. Deze methode geeft nauwkeurige resultaten als de afwijkingen klein zijn.

 • Niet-lineair

  Niet-lineaire berekeningsmethode.

Maximum aantal van iteraties

Tekla Structures herhaalt iteraties van de tweede orde tot één van deze waarden wordt bereikt.

Nauwkeurigheid van de iteratie

Resonantie model

Selecteer Ja om een resonantiemodel te maken en resonantiemodeleigenschappen in plaats van statische belastingscombinaties te gebruiken

Tabblad Werk

Definieert de werkgegevens in STAAD.Pro-lijsten.

Tabblad Uitvoer

Definieert de inhoud van het bestand met de berekeningsresultaten van STAAD.Pro.

Tabblad Seismisch

Gebruikt het tabblad Seismisch om te definiëren welke bouwcode in de seismische berekening moet worden gevolgd en de eigenschappen die bij de seismische berekening zijn vereist. Deze eigenschappen variëren afhankelijk van de positie die u selecteert.

Optie

Beschrijving

Type

De bouwcode die u moet gebruiken om seismische belastingen te genereren.

De opties zijn:

 • Geen: De seismische berekening is niet uitgevoerd.

 • UBC 1997: Uniforme bouwcode 1997

 • UBC 1994: Uniforme bouwcode 1994

 • IBC 2000: International Building Code 2000 (internationale bouwcode)

 • IS 1893-2002: Indiase standaard. Criteria voor het tegen aardbevingen bestand zijn van structuren

 • IBC 2003: International Building Code 2003 (internationale bouwcode)

 • IBC 2006: International Building Code 2006 (internationale bouwcode)

 • IBC 2006 (ZIP): International Building Code 2006, met een optie om aan de eigenschappen een postcode toe te voegen

 • IBC 2006 (Lengte/breedte): International Building Code 2006, met een optie om aan de eigenschappen informatie over de lengte- en de breedte toe te voegen

 • AIJ: Japanse code

 • Spreidingsgebied: Specificatie spreidingsgebied

Seismische eigenschappen

U kunt verschillende seismische eigenschappen definiëren afhankelijk van de code die u selecteert.

Tabblad Seismische massa's

De belastingen en belastingsgroepen die in de seismische berekening zijn opgenomen.

Tabblad Resonantie

Gebruik het tabblad Resonantie om de eigenschappen te definiëren die door de resonantie zijn vereist.

Optie

Beschrijving

Vaststellen aantal

Het aantal natuurlijke mode shapes in de structuur.

Maximale frequentie

De maximale natuurlijke resonantiefrequentie van de structuur.

Modal analysis masses

De belastingen en belastingsgroepen in de resonantie.

Tabbladen Toetsing

Gebruik de tabbladen Toetsing voor staal, beton en hout om de codes en methoden te definiëren die in de structurele toetsing moeten worden gebruikt. De beschikbare ontwerpopties variëren, afhankelijk van het materiaal.

Optie

Beschrijving

Toetsnorm

Toetsnormen voor verschillende materialen

De beschikbare toetsnormopties variëren, afhankelijk van de rekenapplicatie die u gebruikt.

Toetsings methode

Het materiaalspecifieke principe dat wordt gebruikt om spanningen en materiaalcapaciteiten te vergelijken.

De opties zijn:

 • Geen

  In Tekla Structures wordt alleen een structurele berekening uitgevoerd en worden gegevens gemaakt over spanningen, krachten en verplaatsingen.

  Beschikbaar voor staal, beton en hout.

 • Controleer ontwerp

  Tekla Structures controleert of de structuren voldoen aan de criteria in de toetsnorm (of de doorsneden voldoen).

  Beschikbaar voor staal en hout.

 • Bereken benodigde ruimte

  Tekla Structures definieert het vereiste gebied voor de wapening.

  Beschikbaar voor beton.

Toetsingseigenschappen

De toetsnorm en de methodespecifieke toetsingseigenschappen van het rekenmodel die op alle onderdelen van het rekenmodel van toepassing zijn.

Wanneer u een toetsnorm en -methode voor een materiaal selecteert, worden in Tekla Structures de toetsingseigenschappen weergegeven in het onderste gedeelte van het tabblad Toetsing.

Klik op een item in de kolom Waarde om de waarde van een bepaalde eigenschap te wijzigen.

De eenheden hangen af van de instellingen in het menu Bestand > Instellingen > Opties > Eenheden en decimalen.

Als u de toetsingseigenschappen van een specifieke onderdeel wilt wijzigen, gebruikt u het tabblad Toetsing in het desbetreffende dialoogvenster met eigenschappen van rekenonderdelen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende