Detecteer deelwijzigingen en bekijk de deelhistorie in Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Detecteer deelwijzigingen en bekijk de deelhistorie in Tekla Model Sharing

Als u wilt zien hoe het model is gewijzigd en wie modelwijzigingen heeft gedeeld, gebruikt u de wijzigingsdetectie voor het delen en de deelhistorie om te zien wat voor wijzigingen het model bevat.

Wijzigingen detecteren

Nadat u de modelwijzigingen van de deelservice hebt ingelezen of wijzigingen in het lokale model hebt aangebracht, kunt u de aangebrachte wijzigingen meer in detail bekijken. Een lijst met wijzigingen wordt onderaan het scherm weergegeven. De wijzigingen worden zowel in de Wijzigingenlijst als in het model met kleuren weergegeven.

Taak Actie

De wijzigingenlijst openen

U kunt het volgende doen:
 • Klik op de werkbalk Snelle toegang op het pictogram Ingelezen wijzigingen weergeven .
 • Klik op Bestand > Delen > Ingelezen wijzigingen weergeven.
 • Als u de lijst na elke keer inlezen automatisch wilt weergeven, schakelt u de optie Wijzigingen na inlezen weergeven in Bestand > Delen > Instellingen delen in.

Wijzigingen in de lijst weergeven

 • Klik op de afzonderlijke tabbladen om de wijzigingen al naar gelang hun invloed op het model te zien.

De wijzigingen worden over de volgende tabbladen verdeeld: Fysieke objecten, Overige objecten, Tekeningen, Opties, Attribuutdefinities, Modelmapbestanden en UDA-wijzigingen.

De wijzigingen worden in de lijst gevisualiseerd met kleuren.

Verwijderde objecten worden in de Wijzigingenlijst weergegeven maar hebben geen gegevens beschikbaar in de kolom Naam.

Het tabblad UDA-wijzigingen bevat gebruikersattributen die een definitie in het bestand environment.db hebben opgenomen. De referentieobjecten worden als gewijzigd gedetecteerd als er fysieke wijzigingen of materiaalwijzigingen zijn.

De tabbladen bestaan niet als er geen items op het tabblad zijn. Als de tabbladinhoud vanwege het filteren leeg is, wordt het tabblad niet meer weergegeven.

Wijzigingen in het model weergeven

 • Schakel het selectievakje Objecten in het model selecteren en een regel in de lijst in om de gewijzigde objecten in het model te markeren.

De wijzigingen worden in het model gevisualiseerd met kleuren. De verwijderde objecten worden niet in het model gevisualiseerd.

 • Toevoegde objecten = groen
 • Gewijzigde objecten = geel
 • Conflicterende objecten = oranje
 • Bestaande objecten die niet door een andere gebruiker zijn gewijzigd = grijs

Wijzigingen in tekeningen weergeven

U kunt de verschillende versies van dezelfde tekening in conflictsituaties weergeven, hun snapshots weergeven en de huidige tekeningversie wijzigen. U kunt ook een gewijzigde tekening en de snapshot weergeven of tekeningen van andere modellen klonen.

Wanneer gebruikers dezelfde tekening in hun lokale versie van het model wijzigen en één gebruiker wegschrijft, geeft de Wijzigingenlijst een conflict in de lokale versie van het model van andere gebruikers van het model weer wanneer ze inlezen.

Als u de versies van een tekening wilt weergeven, doet u het volgende:
 1. Selecteer de gewijzigde tekening in de Wijzigingenlijst.

 2. Rechtsklik op de tekening.

 3. Selecteer Open versies in het contextmenu.

Het dialoogvenster Tekeningversies wordt geopend.

In het dialoogvenster Tekeningversies kunt u een tekeningversie selecteren, met de rechtermuisknop klikken en de geselecteerde versie openen. U kunt de tekeningversie opslaan en wegschrijven om de geselecteerde tekeningversie voor alle gebruikers de huidige versie te maken.

Wijzigingen in de lijst filteren

Op elk tabblad kunt u de wijzigingen in elke kolom filteren.
 1. Houd de muisaanwijzer boven de kolom.

 2. Klik op het filterpictogram naast de kolomnaam.

 3. Selecteer hoe u de wijzigingen wilt filteren.

De naam van het geselecteerde filter wordt in de linkerbenedenhoek van de lijst weergegeven.

Als u op het filterpictogram rechtsklikt, kunt u bijvoorbeeld de kolommen sorteren.

Het filter bewerken

 1. Rechtsklik op het filterpictogram .

 2. In het contextmenu selecteert u Filtereditor....

Het dialoogvenster Filter Editor wordt geopend. U kunt het geselecteerde filter indien nodig bewerken of een nieuw filter maken.

Inzoomen op gewijzigde objecten in het model

 • Schakel het selectievakje Inzoomen op selectie en klik op een regel in de lijst in om op gewijzigde objecten in het model in te zoomen.

Naar specifieke wijzigingen zoeken

 • Voer een trefwoord in het zoekvak in de rechterbenedenhoek van de lijst in.

De Wijzigingenlijst naar een andere plek op het scherm verplaatsen

U kunt het volgende doen:
 • de lijst over het scherm verplaatsen
 • de lijst naar een tweede scherm slepen
 • de lijst aan het zijpaneel of het onderpaneel van het scherm koppelen

De lijst heeft een knop in het zijpaneel. Als u de lijst naar een tweede scherm sleept, klikt u op de knop om naar de lijst op het hoofdscherm terug te gaan.

Nieuwe kolommen aan het Wijzigingenlijst toevoegen of verborgen kolommen terughalen

 1. Rechtsklik op de kolomtitel.

 2. Selecteer in het contextmenu de kolom die u aan de Wijzigingenlijst wilt toevoegen.

 3. Houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep de kolom naar de gewenste locatie.

 4. Laat de linkermuisknop los.

De deelhistorie weergeven

Nadat u modelwijzigingen hebt ingelezen en weggeschreven, kunt u de deelhistorie van het model bekijken. Het dialoogvenster Historie delen geeft het volgende weer:

 • Al uw inlees- en wegschrijfgebeurtenissen

 • De pakketten die in elke inlees- en wegschrijfgebeurtenis zijn opgenomen

 • De wijzigingen die u lokaal aan het model hebt aangebracht en nog niet hebt gedeeld

U kunt de deelhistorie gebeurtenis voor gebeurtenis controleren en zien hoe het model zich heeft geëvolueerd door de wijzigingen die door andere gebruikers zijn aangebracht.

Taak Actie

De deelhistorie openen

 • Klik in het menu Bestand op Delen > Historie delen.

De inlees- en wegschrijfgebeurtenissen controleren

 • Als u al uw inlees- of wegschrijfgebeurtenissen en hun datum en tijd wilt zien, klikt u op de knop Alles samenvouwen.

De pakketgegevens controleren

 • Als u alle pakketten in elke inlees- of wegschrijfgebeurtenis wilt zien, klikt u op de knop Alles uitvouwen.

De pakketgegevens geven het volgende weer:
 • Het pakketnummer

 • De gebruiker die het pakket heeft weggeschreven

 • De datum en tijd van het uploaden van het pakket

 • De code en opmerking van de update die in het pakket is opgenomen

  Als de opmerking te lang is, wordt deze niet volledig weergegeven.

De in één enkele gebeurtenis opgenomen modelwijzigingen weergeven

 • Selecteer de gebeurtenis en klik op de knop Wijzigingen weergeven.

Er wordt een lijst met modelwijzigingen in het ondervenster van Tekla Structures weergegeven.

De lokale modelwijzigingen weergeven

Als u de wijzigingen die u in het model hebt aangebracht, wilt weergeven maar nog niet hebt weggeschreven, doet u het volgende:

 • Selecteer Lokale niet-gedeelde wijzigingen en klik op de knop Wijzigingen weergeven.

Er wordt een lijst met lokale modelwijzigingen in het ondervenster van Tekla Structures weergegeven.

Het dialoogvenster Historie ongedaan maken geeft alle commando's weer die u hebt uitgevoerd en de wijzigingen die u in uw lokale versie van het model hebt aangebracht. De lijst Historie ongedaan maken wordt gewist wanneer u inleest of wegschrijft.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende