De weergave-instellingen aanpassen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

De weergave-instellingen aanpassen

Pas de weergave-instellingen aan om te definiëren hoe onderdelen en andere modelobjecten in modelvensters verschijnen.

De zichtbaarheid en weergave van modelobjecten in de weergave-instellingen instellen

U kunt de zichtbaarheid en weergave voor verschillende typen modelobjecten afzonderlijk definiëren.

 1. Dubbelklik op het venster om het dialoogvenster Venstereigenschappen te openen.
 2. Klik op de knop Weergave... om het dialoogvenster Weergave te openen.
 3. Schakel selectievakjes in of uit om in te stellen welke objecten in het venster zichtbaar zijn.
  U kunt de zichtbaarheid van het object voor de objecten in het model en voor de objecten in componenten afzonderlijk opgeven.
 4. Selecteer een weergaveoptie voor onderdelen, bouten, gaten, lassen, constructievlakken en wapeningsstaven.

  U hebt de volgende mogelijkheden:

  • Snel

  • Exact

  • Referentielijn (alleen voor onderdelen)

  • Exacte sleufgaten (alleen voor gaten)

  • Exact - geen laslabel (alleen voor lassen)

 5. Als u met insitu betonstructuren werkt en de stortbeheerfunctionaliteit is ingeschakeld:
  1. Selecteer in de lijst Insitu of u de structuren als Onderdelen of als Storten wilt weergeven.
  2. Als u Onderdelen voor de insitu-betonstructuren hebt geselecteerd, selecteert u of u de onderdelen als Samengevoegd of als Gescheiden wilt weergeven.
 6. Zorg ervoor dat het venster wordt geselecteerd.
 7. Klik op Wijzigen om de wijzigingen toe te passen.
Opmerking:

Als u de zichtbaarheid van objecten in het model en in componenten snel wilt wijzigen, gebruikt u de contextuele werkbalk. Klik op het venster en stel met het oogpictogram op de contextuele werkbalk de zichtbaarheid in.

Weergave-instellingen

Enkele van deze instellingen kunnen van invloed zijn op de systeemprestaties.

Optie

Beschrijving

Instellingen

Onderdelen

Definieert hoe onderdelen worden weergegeven.

Snel gebruikt een snelle tekeningtechniek die interne verborgen randen weergeeft maar uitsnijdingen overslaat. De instelling heeft niet automatisch effect op reeds gemodelleerde onderdelen. Wanneer u deze instelling inschakelt, wordt de snelle weergavemodus alleen toegepast op nieuwe onderdelen en op onderdelen die met het commando Toon met exacte lijnen worden weergegeven.

Exact geeft de uitsnijdingen weer maar verbergt de interne verborgen lijnen van onderdelen.

Referentielijn geeft onderdelen als staven weer. Met deze optie neemt de snelheid aanzienlijk toe wanneer u het hele model of grote delen daarvan weergeeft.

Insitu-betonstructuren kunnen worden weergegeven als Storten of als Onderdelen die Samengevoegd of Gescheiden kunnen zijn. Raadpleeg voor meer informatie Insitu-betonstructuren weergeven.

Bouten

Definieert hoe bouten worden weergegeven.

Snel geeft de as weer en een kruis om de boutkop weer te geven. Dit kan de aanbevolen weergavemodus voor bouten zijn, omdat dit de weergavesnelheid aanzienlijk verbetert en er minder systeemgeheugen wordt gebruikt.

Exact geeft bouten, ringen en moeren als objecten weer.

Gaten

Definieert hoe gaten worden weergegeven.

Snel geeft alleen de cirkel in het eerste vlak weer. Als u deze optie gebruikt, geeft Tekla Structures altijd snelle gaten op het eerste onderdeel weer (tellend vanaf de kop van de bout). Als er onderdelen met sleufgaten zijn, wordt er een sleufgat op het eerste onderdeel weergegeven, zelfs als het gat in dat onderdeel geen sleufgat is. Het nieuwe sleufgat heeft dezelfde afmeting en rotatie als het eerste sleufgat (tellend vanaf de kop van de bout).

Gaten die zich buiten een onderdeel bevinden, worden altijd als snelle gaten getoond.

Exact geeft gaten als objecten weer.

Exacte sleufgaten geeft alleen sleufgaten in de exacte modus en normale gaten in de snelle modus weer.

Lassen

Definieert hoe lassen worden weergegeven.

Snel geeft een symbool voor lassen weer.

Exact geeft lassen als objecten weer en geeft de lassymbolen weer. Als u lassen selecteert, worden de laslabels weergegeven.

Exact - geen laslabel geeft lassen als objecten weer maar geeft geen lassymbolen of laslabels weer wanneer u lassen selecteert.

Raadpleeg voor meer informatie De zichtbaarheid en het uiterlijk van lassen instellen.

Constructievlakken

Definieert hoe constructievlakken worden weergegeven.

Wapeningsstaven

Definieert hoe wapeningsobjecten worden weergegeven.

Snel geeft de vorm van wapeningsnetten met een omtrekpolygoon en een diagonale lijn weer. Afzonderlijke wapeningsstaven en de staafgroepen worden als objecten weergegeven.

Exact geeft wapeningsstaven, staafgroepen en wapeningsnetten als objecten weer.

Geavanceerd

Onderdeellabel

Raadpleeg Onderdeelgegevens weergeven door onderdeellabels te gebruiken.

Puntgrootte

Definieert de grootte en het uiterlijk van punten in vensters. Dit is ook van invloed op de grootte en het uiterlijk van de handles, samen met XS_​HANDLE_​SCALE.

In model vergroot de puntgrootte op het scherm wanneer u inzoomt. Het geeft punten en handles als 3D-kubussen weer:

In venster vergroot de puntgrootte niet. Het geeft punten en handles als vlakke 2D-objecten weer:

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende