ELiPLAN

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

ELiPLAN

Elematic ELiPLAN is software voor het resourceplanning, planning en beheer van fabrikanten van prefab-beton. ELiPLAN-import en -export automatiseren de gegevensoverdracht tussen Tekla Structures en ELiPLAN.

De gegevensoverdracht tussen Tekla Structures en ELiPLAN bestaat uit vier onderdelen:

 1. ELiPLAN-gegevensbestand exporteren uit Tekla Structures.

 2. ELiPLAN-gegevensbestand importeren in ELiPLAN.

 3. ELiPLAN-statusgegevensbestand exporteren uit ELiPLAN.

 4. ELiPLAN-statusgegevensbestand importeren in Tekla Structures.

De import van een ELiPLAN-gegevensbestand in ELiPLAN ondersteunt de incrementele werkwijze. Dit betekent dat ELiPLAN onderdelen in zijn database kan maken, bijwerken en verwijderen. Dit betekent dat detailhandelaren van prefab-beton de meest recente gegevensbestanden kunnen exporteren zodra het Tekla Structures-model is gewijzigd.

Vergelijkbare incrementele ondersteuning is opgenomen in de import van een ELiPLAN-statusgegevensbestand in Tekla Structures. Als u de status- en planningsgegevens in een Tekla Structures-model up-to-date wilt houden, raden we u aan om de statusgegevens regelmatig bij te werken.

In de ELiPLAN-export wordt de onderdeelgeometrie (profiel, uitsnijdingen, openingen en inkepingen) altijd automatisch geëxporteerd. U moet de plottergegevens en de benodigde attributen definiëren. Elke keer als u exporteert, moet u alle onderdelen exporteren die eerder zijn geëxporteerd om een correct wijzigingsbeheer in ELiPLAN te waarborgen. Hetzelfde geldt voor de import. De export is gebaseerd op onderdeel-GUID'S en de import is gebaseerd op de projectnaam/het nummer en de onderdeel-GUID'S.

Opmerking:

De indeling en inhoud van het ELiPLAN-statusgegevensbestand dat in Tekla Structures is geïmporteerd, verschillen van het gegevensbestand dat vanuit Tekla Structures naar ELiPLAN wordt geëxporteerd.

Raadpleeg voor meer informatie over de aanbevolen methode bij EliPLAN-export Aanbevolen methoden in ELiPLAN-export.

Een ELiPLAN-gegevensbestand exporteren

U moet alles dat gereed is exporteren.Als u een gedeeld model gebruikt, moet u eerst de situatie controleren door bijvoorbeeld de tekeningen te bekijken.

 1. Voeg ELiPLAN-gegevens aan ELiPLAN-gebruikersattributen van de onderdelen toe.

  Dit is optioneel. De producttypen en productcodes worden automatisch gedefinieerd.Er zijn talrijke manieren om deze naast de handmatige UDA-verwerking voor de export te wijzigen.Raadpleeg latere paragrafen.

  Raadpleeg voor meer informatie over de gebruikersattributen de ELiPLAN-gebruikersattributen in hetzelfde artikel.

 2. Klik in het menu Bestand op Exporteren > ELiPLAN.

  Het dialoogvenster Export ELiPLAN file wordt weergegeven.

 3. Definieer de ELiPLAN-exporteigenschappen op de tabbladen Parameters, Plottergegevens, Data inhoud en Gegevensinstellingen.Raadpleeg voor meer informatie over de exporteigenschappen op verschillende tabbladen verderop in dit artikel.
 4. Op het tabblad Parameters stelt u Scope of export in op Alle of Geselecteerd.

  U moet altijd elk element dat gereed is met elke ronde naar ELiPLAN brengen om ervoor te zorgen dat ontwerpwijzigingen ook in het systeem worden opgenomen.Het model kan enkele betonelementen hebben die niet relevant of niet gereed zijn, waardoor het wordt aangeraden om Geselecteerd te gebruiken, zodat u kunt definiëren welke worden geëxporteerd.Conceptuele betonelementen kunnen worden gebruikt, maar dan moet u deze elementen bijhouden, bijvoorbeeld door een UDA te gebruiken.U moet er ook voor zorgen dat de GUID in de latere exportrondes dezelfde blijft.

 5. Klik op Maken.

  Het exportbestand eliplan.eli wordt standaard in de huidige modelmap in een submap .\EP_files gemaakt.

ELiPLAN-exportinstellingen

Gebruik het dialoogvenster Export ELiPLAN file om de ELiPLAN-exporteigenschappen te definiëren.

Tabblad Parameters

Instelling

Beschrijving

Scope of export

Selecteer of alle onderdelen of alleen geselecteerde onderdelen worden geëxporteerd. Vanwege de incrementele import van ELiPLAN moet u indien nodig bij volgende keer exporteren dezelfde onderdelen en enkele extra onderdelen opnieuw selecteren om ervoor te zorgen dat elke ontwerpwijziging ook in het systeem wordt opgenomen. Anders neemt ELiPLAN aan dat de onderdelen die in het volgende bestand ontbreken in het Tekla Structures-model zijn verwijderd.

Het wordt aangeraden om altijd de optie Alle te gebruiken. Gebruik de optie Geselecteerd wanneer u onderdelen voor het eerst exporteert, als u vanuit een niet-voltooid model exporteert of in speciale gevallen. Gebruik de filteroptie om het product- of fasebereik te definiëren.

Exporteren met filter

Geef een selectiefilter op. De te exporteren onderdelen worden op basis van het opgegeven selectiefilter geselecteerd.

Nummering moet up-to-date zijn om te exporteren

Stel deze instelling in op Ja om het exporteren te voorkomen wanneer de nummering niet up-to-date is. Dit voorkomt de export van niet voltooide betonelementen.

Exportversienummer

De elementen moeten een unieke identificeerder hebben. De opties zijn GUID, ID, ACN en FloorMES.

1.01 (ID) zou alleen moeten worden gebruikt wanneer de export vanwege de wijzigende ID's slechts eenmaal wordt uitgevoerd.

Gebruik 2.00 (GUID) omdat ID's wijzigen wanneer het model opnieuw wordt geopend, wat tot duplicaten in de export leidt.

Selecteer 2.00 (ACN) om elementen met ACN te exporteren.

De bestandsindeling van de versie 3.0 (FloorMES) is bedoeld voor uitwisseling met nieuwere Elematic FloorMES-versies en is ook gebaseerd op GUID. De bestandsindeling is uitgebreid met extra gegevensvelden en is daarom niet compatibel met eerdere versies.

Versie 3.0 van de export ondersteunt de export van een accessoirecode naar plottergegevens en de export van een accessoirecode voor openingen. Daarnaast, met de exportversie 3.0, wordt nu een nieuw plotterdossier van het type BL geëxporteerd voor de kanaalplaatelementen om de zijde te definiëren die is uitgesneden. Het randlijndossier wordt geëxporteerd als een lijnparallel aan de langere zijde van het kanaalplaatelement.

Naam uitvoerbestand

De naam en locatie van het gemaakte exportbestand. De standaardnaam is eliplan.eli. U kunt dit bestand in ELiPLAN importeren. Gebruik de knop ... om een andere locatie te selecteren.

Het bestand eliplan.eli bevat onder andere materiaalgegevens. De 'accessory code' die de materiaalbeschrijving is, bevindt zich in het blok #Materials.

De 'accessory code' is als volgt op het materiaaltype gebaseerd:

 • Voor betonmateriaal is de standaard 'accessory code' dezelfde als de materiaalnaam.

 • Voor netten, wapeningsstaven of strengen is de standaard 'accessory code' grade|size.

 • Voor ingesloten materiaal is de standaard 'accessory code' name|size|material.

Data conversie bestand

Met dit bestand kunt u de namen van parametrische profielen naar de ELiPLAN-productcodes converteren en de materiaalbeschrijvingen naar de 'accessory codes' van ELiPLAN. U moet het bestand zelf maken wanneer dat nodig is.

De standaard bestandsnaam is eliplan_export.dat en dit bestand kan zich in elke map bevinden. Gebruik de knop ... om een andere locatie te selecteren.

Het gegevensconversiebestand eliplan_export.dat bevat stringparen die door een of meer tabs worden gescheiden. De string aan de linkerzijde is de profielnaam of Tekla Structures-materiaalbeschrijving en de string aan de rechterzijde bestaat uit de overeenkomstige ELiPLAN-gegevens. Zorg ervoor dat u de overeenkomende hoofdletters gebruikt.

De ELiPLAN-codes zijn afhankelijk van de fabrikant en de codes die voor de ene fabrikant geldig zijn, zijn waarschijnlijk niet geldig voor andere fabrikanten.

U kunt het gebruik van het gegevensconversiebestand uitschakelen/inschakelen door het selectievakje Ingeschakeld/Uitgeschakeld naast de instelling Data conversie bestand uit te schakelen.

Raadpleeg voor een voorbeeld van de inhoud van het gegevensconversiebestand Sample_for_Eliplan_Data_Conversion. dat.

Filter op onderdeel: Elementgegevens

Voer een lijst in met klassen of namen die in de export moeten worden uitgesloten of opgenomen. Deze lijst bevat de klassenummers of -namen die voor betonnen onderdelen worden gebruikt. Scheid de klassen of namen door een spatie.

U kunt ook een selectiefilter opgeven voor het filteren van elementgegevens, materialen of aansluitende betonelementen.

Filter op onderdeel: Materiaalhoeveelheden

Voer een lijst in met klassen of namen die in de export moeten worden uitgesloten of opgenomen. Deze lijst bevat de klassenummers of -namen die voor materialen worden gebruikt. Scheid de klassen of namen door een spatie.

U kunt ook een selectiefilter voor het filteren van materialen opgeven.

Filter op onderdeel: Aansluitend beton

Voer een lijst in met klassen of namen die in de export moeten worden uitgesloten of opgenomen. Deze lijst bevat de klassenummers of -namen die voor aansluitende betonnen onderdelen worden gebruikt. Scheid de klassen of namen door een spatie.

U kunt ook een selectiefilter opgeven voor het filteren van aansluitende betonelementen.

Maak logbestand

Selecteer of een logboekbestand wordt gemaakt. Het maken van een logboekbestand wordt aangeraden om ervoor te zorgen dat het geëxporteerde bestand correct is.

Het logboekbestand meldt u over het aantal geëxporteerde betonelementen en bijvoorbeeld als:

 • De export is mislukt omdat nummering niet is uitgevoerd.

 • Sommige betonelementen niet kunnen worden geëxporteerd.

 • Sommige betonelementen door filters zijn genegeerd of als ze CIP zijn.

 • Te plotten instortvoorzieningen of uitsnijdingen volledig buiten de onderdelen vallen.

 • Een deel van het materiaal of de gegevensconversietoewijzing van het producttype niet wordt herkend.

Naam logbestand

De naam en locatie van het gemaakte logboekbestand. Gebruik de knop ... om een andere locatie te selecteren.

Tabblad Plottergegevens

Optie

Beschrijving

Kanaalplaat- en plaatproducten

Exporteren van gegevens van uitsparingen

Selecteer hoe uitsparingsgegevens moeten worden geëxporteerd. De opties zijn:

 • Alle: exporteert alle gegevens.

 • Alleen uitsparingen die zijn gemaakt over de volledige diepte: exporteert alleen gegevens over de uitsnijdingen die door het hele onderdeel gaan. Er worden geen uitsparingsgegevens geëxporteerd.

 • Geen: exporteert geen uitsnijdingsgegevens.

Het wordt aangeraden om Alleen uitsparingen die zijn gemaakt over de volledige diepte te gebruiken, omdat anders kleine uitsparingen bij het plotten op beide vlakken worden opgenomen.

Overlappende uitsparingen worden in het exportbestand gecombineerd.

Deze instelling bestaat voor kanaalplaat- en betonplaatproducten en voor wand- en sandwichpaneelproducten afzonderlijk.

Exporteren van gegevens van instortvoorzieningen

Selecteer of gegevens van instortvoorzieningen moeten worden geëxporteerd. De opties zijn:

 • Ja: exporteert gegevens over instortvoorzieningen.

 • Nee: exporteert geen gegevens over instortvoorzieningen.

Deze instelling bestaat voor kanaalplaat- en betonplaatproducten en voor wand- en sandwichpaneelproducten afzonderlijk.
Export van lekopeningen

Selecteer of u gegevens van lekopeningen wilt exporteren. De opties zijn:

 • Alleen aan het einde van zones: Biedt alleen lekopeningen aan de eindzones van de betonplaat van de kanaalplaat.
 • Aan het einde van zones en bij gevulde kernen: Biedt lekopeningen voor de eindzones van de kanaalplaat en voegt ook lekopeningen aan beide zijden van gevulde kernen toe. Gevulde kernonderdelen kunnen op klasse of op naam worden opgegeven.
 • Alleen bij gevulde kernen: Biedt alleen lekopeningen rondom gevulde kernen.
 • Nee (standaard): Exporteert geen gegevens over lekken.

U kunt ook de Offset lekopeningen opgeven en lekopeningen alleen in het midden van elementen exporteren met een lengte die kleiner is dan de lengte die voor de instelling Alleen in het midden, lengte minder dan is opgegeven.

Export van gevulde kernen

Selecteer of de geometrie van gevulde plaatkernen moet worden geëxporteerd. De opties zijn:

 • Ja: Exporteert de geometrie van gevulde plaatkernen.

 • Nee: Exporteert de geometrie van gevulde plaatkernen niet.

Wand- en sandwichpaneelproducten: Raadpleeg de bovenstaande beschrijvingen voor Exporteren van gegevens van uitsparingen en Exporteren van gegevens van instortvoorzieningen.

Extra wapening plotten

Extra wapening plotten als omtrek.

De opties zijn:

 • Geen

 • Klasse

 • Naam

 • Kwaliteit

Uitsnijdingen/instortvoorzieningen als lijnen plotten

Exporteer uitsnijdingen en instortvoorzieningen als lijnen.

De opties zijn:

 • Geen

 • Klasse

 • Naam

 • Materiaal/kwaliteit

Onregelmatige uitsnijding/uitsparing plotten

De optie Als lijnen exporteert de omtrek van uitsnijdingen en uitsparingen als lijnen die een diagonale rand overlappen. Deze worden standaard geëxporteerd als vak.

Hijsvoorzieningen plotten

Geef op hoe de geometrie van de hijsvoorziening moet worden getekend, als omtrek of als middelpunt.

Sluit onderbrekingen uit op basis van

Wordt gebruikt om uitgesneden onderdelen van de export uit te sluiten op basis van de eigenschappen van de uitgesneden onderdelen.

De opties zijn:

 • Geen

 • Klasse

 • Naam

 • Materiaal

Deze instelling is een handig filter voor het verminderen van het aantal extra uitsnijdingen bij het plotten.

Instortvoorzieningen uitsluiten door

Gebruik om instortvoorzieningen van geëxporteerde plotgegevens van instortvoorzieningen uit te sluiten door:

 • Geen

 • Klasse

 • Naam

 • Materiaal

U kunt een of meer waarden voor de geselecteerde eigenschap definiëren.

Boven z-positie uitsluiten

Selecteer of van geëxporteerde plotgegevens van instortvoorzieningen of uitsnijdingen die boven de opgegeven Z-positie liggen worden uitgesloten. De Z-positie is de diepte van het element op de pallet, dat wil zeggen hoeveel millimeters het laagste punt van de instortvoorziening boven het palletoppervlak ligt.

U kunt een of meer waarden voor de geselecteerde eigenschap definiëren.

De opties zijn:

 • Geen

 • Instortvoorzieningen

 • Uitsnijdingen

 • Instortvoorzieningen en uitsnijdingen

Tabblad Data inhoud

Optie

Beschrijving

Projectnaam, Projectnummer

Gebruik deze instellingen om het projectnummer en de projectnaam in het geëxporteerde bestand op te geven. De opties zijn Project-UDA, Projecttemplate en Door gebruiker gedefinieerde tekst.

Commentaar 1 - 3

In de opmerkingsvelden kunt u extra gegevens verstrekken die aan het begin van het exportbestand moeten worden opgenomen.

De opties zijn:

Geen commentaar

Tekla Structures-versie

Modelnaam

Gebruikersnaam

Door gebruiker gedefinieerde tekst

De opmerkingen zijn alleen voor het weergeven van het exportbestand en worden niet in EliPLAN gelezen.

Productcode

Selecteer de standaard productcodetoewijzing die vervolgens met willekeurige gegevensconversiestrings overeen moet komen.

Accessory code

Specificeer de accessoirecode voor standaard instortvoorzieningen zoals stalen onderdelen. Dit wordt de code die naar elke instortvoorziening in de #Plotter (indien van toepassing) en #Materials-blokken wordt geschreven en de gekozen optie moet als basis voor verdere toewijzing van gegevensconversie worden gebruikt. De standaardoptie is NAME|PROFILE-LENGTH|MATERIALGRADE.

Montagedoorsnede

Lees het montagegedeelte van een gebruikersattribuut (UDA) of van een gebruikerseigenschap (Template).

Montage volgorde

Lees het montagevolgorde van een gebruikersattribuut (UDA) of van een gebruikerseigenschap (Template).

Export material data

Selecteer of u de gedetailleerde materiaalgegevens (ontvangst) van onderdelen moet opnemen of uitsluiten.

Als u geen materiaalgegevens in ELiPLAN kunt gebruiken (u hebt geen module voor materiaalverwerking in ELiPLAN), selecteert u Nee om de gegevens van het bestand uit te sluiten en de bestandsgrootte te reduceren.

Zodra u het bestand met de materiaalgegevens (Ja) hebt overgebracht, moet u de export van materiaalgegevens in volgende exporten nooit uitschakelen (Nee). Als u dat doet, wordt de ontvangst ook in de ELiPLAN-database gewist en gaan alle wijzigingen verloren.

Export rebar bending data

Selecteer of u de gedetailleerde buiggegevens van de staaf wilt opnemen of uitsluiten.

Als u deze gegevens niet in ELiPLAN nodig hebt, selecteert u Nee om de gegevens van het bestand uit te sluiten en om de bestandsgrootte te reduceren.

Zodra u het bestand met de materiaalgegevens (Ja) hebt overgebracht, moet u de export van buiggegevens van staven in volgende exporten nooit uitschakelen (Nee).

Z-positie instortvoorziening exporteren

Selecteer of u het Z-niveau van instortvoorzieningen wilt opnemen of uitsluiten.

Opmerkingen

Gebruik het UDA of het templateattribuut om extra gegevens toe te voegen die op de fabriek moeten worden bekeken, zoals een ontwerpstatus, wijzigingsstatus of algemene opmerking.

Selecteer welk type opmerkingen u wilt exporteren: UDA, een templateattribuut of uw eigen tekst. Voer vervolgens het UDA, het templateattribuut of de tekst in.

Stapel, Paalnummer, Paalniveau

De export van stapelresultaten wordt vanaf ELiPLAN-export versie 3.0 ondersteund. U kunt selecteren of het UDA uit het hoofdonderdeel of uit het betonelement wordt gelezen.

De UDA's zijn vooraf ingevuld maar u kunt ze handmatig wijzigen.

Tabblad Gegevensinstellingen

Optie Beschrijving

Eenheid voor staaflengte

Selecteer de eenheid voor de lengte van wapeningsstaven.

Aantal cijfers achter de komma

Selecteer het aantal cijfers achter het decimaalteken (0 - 3).

De standaard is 1 cijfer achter het decimaalteken.

Tag voor hijsogen

Hiermee identificeert u hijslussen op basis van hun naam of klasse (standaard).

Staven kunnen ook als hijsvoorzieningen worden opgegeven met een klasse of een naam.

Het is ook mogelijk om meerdere klassen of namen op te geven. Als de naam uit meerdere woorden bestaat, moet deze tussen aanhalingstekens plaatsen.

Daarnaast kan een gebruikersattribuut (UDA) of een templateattribuut (Template) worden opgegeven om een specifieke eigenschap met een specifieke waarde te gebruiken om hijsvoorzieningen te herkennen.

Wanneer hijslussen worden geïdentificeerd, wordt het plotterinstructietype gewijzigd van WPL in LL.

Tag voor gevulde kernen

U kunt één enkele string (de naam) of meerdere strings invoeren. Tekla Structures gebruikt dan de ingevoerde naam of namen als filtercriteria om gevulde kernen van het model te bepalen. Afhankelijk van de geselecteerde optie wordt de plaatsing van de lekopeningen berekend en naar het exportbestand geschreven.

Prefix voor ID

Voer een prefix (letter) voor gebruik met het ID-nummer in.

Type posnummer

Selecteer of u het positienummer van het betonelement, het toegewezen controlenummer (ACN) of het positienummer van het betonelement en het ACN wilt exporteren.

Verwijder nummeringsscheidingsteken

Selecteer of een scheidingsteken voor het positienummer bij het nummeren wordt gebruikt. De standaard is Nee.

Tag speciale elementen

Stel deze optie in op Ja om een speciale tag voor elementen met ravelinguitsnijdingen in te stellen. Deze optie markeert kanaalplaten met ravelingen met een SK-noemer (N voor niet getrimde platen).

Strengcode

Geef een UDA of een templateattribuut op om de strengcode te lezen. Standaard leest de waarde van het UDA TS_STRAND_CODE. U kunt ook een gebruikerseigenschap opgeven met de optie Template.

Netto oppervlakteberekening

Selecteer Alle uitsnijdingen uitsluiten om alle uitsnijdingen of Alleen uitsnijdingen met volledige diepte uitsluiten om alleen uitsnijdingen met volledige diepte van de netto oppervlakteberekening uit te sluiten of Bruto-oppervlakte om bruto oppervlakte als netto oppervlakte te exporteren. U kunt ook een gebruikerseigenschap opgeven met de optie Template. Het hele merk wordt gecontroleerd.

Gewichtsberekening

Selecteer welk gewicht wordt geëxporteerd.

De opties zijn:

 • Standaard: rapporteert het gewicht dat door het attribuut CAST_UNIT.WEIGHT_NET wordt gedefinieerd.

 • GEWICHT: rapporteert het gewicht dat door het attribuut WEIGHT wordt gedefinieerd.

 • NETTO GEWICHT: rapporteert het gewicht dat door het attribuut WEIGHT_NET wordt gedefinieerd.

 • GEWICHT BETONELEMENT: rapporteert het gewicht dat door het attribuut CAST_UNIT.WEIGHT wordt gedefinieerd.

 • GEWICHT HOOFDONDERDEEL: rapporteert het gewicht dat door het attribuut WEIGHT wordt gedefinieerd.

 • Template: rapporteert het gewicht dat door een opgegeven templateattribuut of aangepaste eigenschap wordt gedefinieerd.

 • Door de gebruiker gedefinieerde dichtheid: rapporteert het resultaat van de door de gebruiker gedefinieerde dichtheidswaarde * objectvolume.

Decimaal label

Stel afhankelijk van ELiPLAN-instellingen een punt (.) of komma (,) als het decimale label in.

ELiPLAN-gegevensconversiebestand

Het gegevensconversiebestand bevat stringparen die door een of meer tabs worden gescheiden. De string aan de linkerzijde is de profielnaam of Tekla Structures-materiaalbeschrijving en de string aan de rechterzijde bestaat uit de overeenkomstige ELiPLAN-gegevens. De toewijzing kan ook de eenheid voor de hoeveelheid voor materiaalcodes bevatten.

U kunt meerdere toewijzingen in één combineren, omdat de conversie van de product- en materiaalcode is gebaseerd op tags die door het sluis teken (|) worden gescheiden. Er wordt een overeenkomende conversie gebruikt wanneer er tags in het bronbestand worden gevonden.

De ELiPLAN-codes zijn afhankelijk van de fabrikant en de codes die voor de ene fabrikant geldig zijn, zijn waarschijnlijk niet geldig voor andere fabrikanten.

De productcode en de materiaalcode kunnen afzonderlijk worden gedefinieerd: toewijzingen die volgen op de regel #PRODUCT CODES worden gebruikt voor productcodeconversie en toewijzingen die volgen op de regel #MATERIAL CODES worden voor materiaalconversie gebruikt.

Voorbeeld van een gegevensconversiebestand:

#PRODUCT CODES
//
// Hollow-core slabs
//
265X1200	HCS27
320X1200	HCS32
400X1200	HCS40
//
// Beams
//
BEAM|RCDL	B_LP2P
BEAM|RCL	B_LP
BEAM	B_SK

#MATERIAL CODES
//
// reinforcement
//
A500HW|6	TW6		kg
A500HW|8	TW8		kg
A500HW|10	TW10	kg
A500HW|12	TW12	kg
A500HW|16	TW16	kg
A500HW|20	TW20	kg
A500HW|25	TW25	kg
A500HW|32	TW32	kg
//
// Strands
//
1570/1770	1570/1770		m
//
// Meshes
//
B500K|8/8-200/200	B500K8-200			m2
B500K|10/10-250/400	B500K10-250/400		m2
//
// Embeds
//
HPKM39|50*110-110	HPKM39		pcs
Neoprene			NEO_10		m2
//
// Concrete materials
//
C35/45		C35		m3
C40/50		C40		m3
C45/55		C45		m3

U kunt meerdere toewijzingen in één combineren, omdat de conversie van de product- en materiaalcode is gebaseerd op tags die door het sluis teken (|) worden gescheiden. Zorg ervoor dat u de overeenkomende hoofdletters gebruikt.

ELiPLAN-exportbestand (.eli)

De inhoud van de. eli-bestanden wordt hieronder beschreven.

Header-gegevens voor bestandsinformatie

De geometrie van de elementen wordt in de #Pieces- en #Plotter-blokken vermeld:

#Pieces:

 • Bevat een unieke gegevensregel voor elke plaat.

 • Heeft voor elke plaat een unieke gegevensregel.

 • Voor kanaalplaten worden de buitenmaten in het #Pieces-blok vermeld op basis van de min. (x, y) en max. (x, y) waarden van de plaat. Deze metingen beschrijven een rechthoek, parallellogram of trapezium. De dikte, het profiel en de extra gegevens van de plaat worden vermeld.
 • In het #Pieces-blok kunt u platen die uitsnijdingen in de randen hebben afzonderlijk markeren.

#Plotter:

 • Bevat gegevens voor afzonderlijke plotbewerkingen per element zoals instortvoorzieningen, uitsparingen en doorsneden.

 • Het #Plotter-blok bevat ook geometrische gegevens die door de positie van de plaat worden gerangschikt. De bewerkingen worden op elke plaat op basis van het positienummer uitgevoerd.
 • Elke plotbewerking bevindt zich op een eigen regel (bekisting accessoires, uitsparingen, doorsneden).
 • In de exportinstellingen kunt u het in de export opgenomen bereik van de plotgegevens definiëren.
 • De vormen kunnen lijnen, rechthoeken of cirkels zijn.
 • De volgorde van de regels is niet belangrijk, ze worden in ELiPLAN opnieuw georganiseerd.
 • Als de geometrie niet als een rechthoek of cirkel binnen de plaatgrenzen kan worden weergegeven, wordt deze als een lijn weergegeven.
 • Overlappend plotten met de buitengrenzen die door de #Pieces-gegevens zijn gedefinieerd, is geminimaliseerd en het overschrijden van de randen wordt voorkomen.

#Materials:

 • Bevat gegevens voor materiaalhoeveelheden per element.

#Bars:

 • Bevat gegevens voor staafvormen per element.

Voorbeeld van een exportbestand:

2.00;1;;04.06.2019 11:49:15
# Pieces
56a109f8-562c-4aa5-882a-a45cc7be9b95;B_LP2P;B/1;7200.00;0.00;0.00;500.00;600.00;0.00;3628.80;1.51;4.32;1.08;;;PHASE 1;;N;0;
3dbe09b6-1b35-44e7-a18f-0c492a71b6a6;HCS32;HC/1;6000.00;6000.00;0.00;700.00;0.00;320.00;1655.09;0.69;4.20;4.06;;;PHASE 1;;N;0;
1d2c4018-daa3-4b5d-801a-4a1e491db41f;HCS32;HC/2;6000.00;6000.00;0.00;1200.00;0.00;320.00;2765.20;1.15;7.20;6.93;;;PHASE 1;;N;0;
0b003ef7-2c79-4e4d-844f-51616ad0584d;HCS32;HC/3;6000.00;6000.00;0.00;1200.00;0.00;320.00;2747.86;1.14;7.20;6.89;;;PHASE 1;;N;0;
e670a8ac-c034-4fa9-b5e3-0a17461502fb;HCS32;HC/4;5750.00;4875.00;0.00;1200.00;0.00;320.00;2446.78;1.02;6.89;6.13;;;PHASE 1;;N;0;
868229bf-36ed-4b87-9d2e-e7c36962b181;HCS32;HC/5;4875.00;4000.00;0.00;1200.00;0.00;320.00;2044.57;0.85;5.85;5.12;;;PHASE 1;;N;0;
# Plotter
HCS32;HC/3;LI;LI;5750.00;1200.00;6000.00;850.00;0.00;0.00;
# Materials
B_LP2P;B/1;C35;1.51;
HCS32;HC/1;C40;0.69;
HCS32;HC/1;1570/1770;18.00;
HCS32;HC/2;C40;1.15;
HCS32;HC/2;1570/1770;36.00;
HCS32;HC/3;C40;1.14;
HCS32;HC/3;1570/1770;34.69;
HCS32;HC/4;C40;1.02;
HCS32;HC/4;1570/1770;29.45;
HCS32;HC/5;C40;0.85;
HCS32;HC/5;1570/1770;24.22;
# Bars

Een ELiPLAN-statusgegevensbestand importeren

Als u een statusgegevensbestand hebt dat in ELiPLAN is gemaakt, kunt u de status- en planningsgegevens in uw Tekla Structures-model importeren.

 1. Klik in het menu Bestand op Importeren > ELiPLAN.

  Het dialoogvenster Import ELiPLAN status data wordt geopend.

 2. Klik op de knop ... naast het vak Import bestandsnaam om naar het te importeren bestand te bladeren.
 3. Klik op Maak.

  Tekla Structures werkt de status en de planningsgegevens voor de onderdelen in het Tekla Structures-model bij. Wanneer de gegevens worden gelezen, wordt een logboekbestand weergegeven.

  Het logboekbestand geeft de onderdelen weer waarvan de gegevens correct zijn bijgewerkt. Het biedt ook informatie over mogelijke problemen die zich kunnen hebben voorgedaan. Als u een regel in het logboekbestand selecteert, selecteert Tekla Structures automatisch het bijbehorende onderdeel in het model. De algemene statusinformatie wordt aan het einde van het logboekbestand weergegeven.

Tekla Structures slaat de werkelijke statusgegevens in de gebruikersattributen van de onderdelen op. Als u de gegevens wilt weergeven, opent u de onderdeeleigenschappen, klikt u op de knop Gebruikersattributen en gaat u naar het tabblad ELiPLAN.

ELiPLAN-gebruikersattributen

Behalve normale modelgegevens kunt u aanvullende informatie in de gebruikersattributen van de onderdelen toevoegen. De aanvullende informatie kan vanuit Tekla Structures worden overgebracht en in ELiPLAN worden gebruikt.

De gebruikersattributen van het producttype en de productcode overschrijven het automatische producttype en de productcode. Andere gebruikersattributen zijn gereserveerd voor ELiPLAN-import.

Product type

Het producttype is van invloed op hoe ELiPLAN de lengte, lengte2, deltaL, breedte, hoogte en dikte van de onderdeelmaatvoering beschouwt.

Het gebruikersattribuut van het producttype overschrijft het producttype dat in het dialoogvenster ELiPLAN-export wordt gedefinieerd.

Als u het producttype wilt instellen, selecteert u een geschikt producttype in de lijst. Normaliter moet u de standaard Auto kunnen gebruiken, maar in sommige gevallen moet u de standaard mogelijk overschrijven.

Indien nodig kunt u de waarde van het producttype dat in het dialoogvenster is ingesteld op de volgende manier overschrijven:

 • U kunt een waarde voor het gebruikersattribuut EP_TYPE invoeren in het bestand objects.inp.

 • U kunt een waarde voor het gebruikersattribuut EP_TYPE in de Profielendatabase invoeren.

  De attribuutwaarde wordt in de Profielendatabase als een getal gegeven. De waarden zijn als volgt:

  • Plaat = 1

  • Ligger = 2

  • Kolom = 3

  • Wand = 4

  • Sandwichpaneel = 5

  • Trap = 6

Product code

Het gebruikersattribuut van de productcode overschrijft de productcode die in het dialoogvenster ELiPLAN-export wordt gedefinieerd.

U hebt alternatieve manieren om de productcode op te geven. Met de ELiPLAN-export wordt getracht de productcode in de volgende volgorde te definiëren:

 1. U kunt een waarde voor de productcode invoeren in het dialoogvenster met gebruikersattributen voor ELiPLAN.

 2. U kunt een waarde voor het gebruikersattribuut EP_CODE van het hoofdonderdeel van het betonelement in het bestand objects.inp invoeren.

 3. U kunt een waarde voor gebruikersattribuut EP_CODE in de Profielendatabase invoeren.

 4. U kunt het dataconversiebestand gebruiken om parametrische profielnamen naar een productcode te converteren.

 5. De naam van het hoofdonderdeel wordt geëxporteerd als de naam van het hoofdonderdeel als geen van de vorige methoden is gelukt.

Montage volgorde

Prefab-onderdelen worden in een bepaalde volgorde gemonteerd. Gebruik de volgorde bij het plannen van de productie in ELiPLAN. U kunt de geschatte montagevolgorde opgeven door het volgnummer van onderdelen op te geven.

Klaar voor productie

Stel deze optie in op Ja wanneer de ontwerper of detailtekenaar het onderdeel heeft voltooid en het onderdeel gereed is voor productie. De standaard is Nee, wat betekent dat de gegevens alleen voor voorlopige planning naar ELiPLAN worden overgebracht en het onderdeel niet voor productie wordt verzonden totdat het attribuut op Ja wordt ingesteld en een nieuw bestand naar ELiPLAN wordt overgebracht.

ELiPLAN-statusgegevens

De ELiPLAN-statusgegevens zijn bedoeld als alleen-lezen-informatie en worden gebruikt om de gegevens in een Tekla Structures-model te visualiseren.

Uw gebruikersattributen in het model of de profielendatabase instellen voor het toewijzen van objecttypen, profielen en materialen

Raadpleeg Exporthandleiding van ELiPLAN/ELiPOS voor meer informatie over hoe u uw gebruikersattributen in het model of de profielendatabase voor het toewijzen van objecttypen, profielen en materialen kunt instellen om bij de ELiPLAN-export te passen.

Was this helpful?
Previous
Next