Een Tekla Structures-model of geselecteerde modelobjecten naar een IFC-bestand exporteren

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Een Tekla Structures-model of geselecteerde modelobjecten naar een IFC-bestand exporteren

U kunt een Tekla Structures-model of een onderdeel van het model naar een IFC-bestand exporteren.

Voordat u de export start:

 • Definieer de IFC-entiteiten voor Tekla Structures-modelobjecten.
 • Definieer de benodigde eigenschappensets.
 • Definieer het basispunt als u het IFC-bestand met het basispunt exporteert.
 • Als u stortobjecten en storteenheden (vanaf Tekla Structures 2018) in uw model wilt hebben, stelt u XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT in op TRUE. Als u in de IFC2x3-export stortobjecten in plaats van betonnen CIP-onderdelen wilt exporteren, schakelt u het selectievakje Stortobjecten in. Als u in de IFC4- export stortobjecten en storteenheden in plaats van insitu-onderdelen en insitu-betonelementen wilt exporteren, schakelt u het selectievakje Storten in. Het exporteren van een storteenheid wordt bij IFC2x3 niet wordt ondersteund.

 • IFC2x3 export: U kunt bepalen hoe staven die door stavesets worden gemaakt met de variabelen XS_EXPORT_IFC_REBARSET_INDIVIDUAL_BARS worden geëxporteerd. Als de variabele op is ingesteld FALSE, worden staven in groepen geëxporteerd. Als de variabele op TRUE is ingesteld, worden staven als afzonderlijke staven geëxporteerd. De standaardwaarde is FALSE.

  Opmerking:

  In het IFC-bestand geeft 'Totaalaantal' 1 weer voor groepen die door stavensets worden gemaakt en 'Totaalgewicht' en 'Gewicht' geven het gewicht van één staaf weer. Gebruik de attributen NUMBER_OF_BARS_IN_GROUP en WEIGHT_TOTAL_IN_GROUP om de waarden van de groep naar het IFC-bestand te exporteren.

 • IFC2x3 export: U kunt B-rep-objecten als werkelijk exporteren door de variabele XS_EXPORT_BREP_AS_EXACT_SOLID in te stellen op TRUE. De standaardwaarde is FALSE.

  Houd er rekening mee dat als u B-reps als exacte solids exporteert, de IFC-bestandsgrootte toeneemt en de export meer tijd in beslag neemt.

  Als u vloeiendere randen naar de export wilt krijgen, kan het zijn dat u de variabele XS_CS_CHAMFER_DIVIDE_ANGLE op 10 moet instellen.

 • Tijdens de IFC-export kunt u classificatiegegevens aan merken toevoegen door de naam van het classificatiesysteem in de gebruikersattributen in Projecteigenschappen in te voeren. Het classificatiesysteem wordt naar het veld IFCCLASSIFICATION in het exportbestand geschreven. U kunt de classificatiewaarden voor de merken in de Organisator of in het UDA-dialoogvenster van merken definiëren. Classificatiegegevens worden alleen naar het merkniveau geschreven.

  Raadpleeg voor meer informatie over hoe classificatiegegevens aan merken in de Organisator moet worden toegevoegd Classificatiecode aan objecten in de organisator toevoegen en deze naar IFC exporteren.

  Raadpleeg Gebruikersattributen (UDA's) definiëren en bijwerken voor meer informatie over het toevoegen van gebruikersattributen aan het UDA-dialoogvenster.

 • U wilt mogelijk de gebruikersattributen van de geëxporteerde onderdelen die betrekking hebben op IFC-export en structurele gegevens controleren en wijzigen.

IFC-entiteiten voor Tekla Structures-modelobjecten definiëren

Voordat u Tekla Structures-modelobjecten naar IFC exporteert, kunt u de resulterende IFC-entiteiten definiëren voor de geëxporteerde modelobjecten in de gebruikersattributen van de objecten definiëren.

 1. Dubbelklik op een object (bijvoorbeeld een kolom) om onderdeeleigenschappen te openen en klik op de knop Gebruikersattributen.
 2. Op het tabblad Structurele informatie stelt u deze in op Load Bearing to Ja als u het gebruikersattribuut LOAD_BEARING voor het geëxporteerde object wilt definiëren.

  Stel deze optie Nee in voor alle niet-momentlastobjecten. De standaardwaarde is Ja.

 3. Selecteer op het tabblad IFC export een optie in de lijst IFC entiteit om de IFC-entiteit voor het geëxporteerde modelobject te definiëren.

  Hieronder staat een lijst met entiteiten die voor verschillende typen Tekla Structures-objecten beschikbaar zijn:

 4. In de lijst IFC export type selecteert u Auto of B-rep:
  • De optie Auto selecteert automatisch welk soort Swept Solid IFC-object een Tekla-object in de IFC wordt.
  • Als Auto om de een of andere reden mislukt (zoals bij een deformatie), wordt de export automatisch naar B-rep teruggezet en wordt er een op een net gebaseerd IFC-object met minder intelligentie gemaakt. Deze objecten zijn zware gegevens maar geometrisch nog correct.
  • B-rep forceert het IFC-object om altijd op een net gebaseerd te zijn.
 5. Klik in het dialoogvenster met gebruikersattributen op Wijzigen.

Naar IFC2x3 exporteren

 1. Selecteer de te exporteren modelobjecten.

  Als u alle modelobjecten wilt exporteren, hoeft u niets te selecteren.

 2. Klik in het menu Bestand op Exporteren > IFC.
 3. Blader naar de locatie van het Uitvoerbestand en vervang de naam out door de gewenste bestandsnaam.

  De IFC-bestanden worden standaard naar de map \IFC onder de modelmap geëxporteerd. De lengte van het bestandspad is beperkt tot 80 tekens. U hoeft geen bestandsextensie in te voeren. Deze wordt automatisch toegevoegd op basis van de geselecteerde Bestandsindeling.

 4. Definieer de exportinstellingen:
  Optie Beschrijving

  Tabblad Parameters

  Bestandsindeling

  De opties zijn IFC, IFC-XML, gezipte IFC en gezipte IFC-XML.

  Exporttype

  Welk exporttype moet worden geselecteerd?

  • De gecertificeerde Volledige weergave 2.0 moet uw standaard zijn.
  • Als het model alleen voor het weergeven of als een referentiemodel is bedoeld, is Oppervlaktegeometrie uw keuze.
  • Volledige weergave 1.0 is voor degenen die openingen als aparte objecten moeten exporteren.
  • Staalfabricagevenster is voor de fabricageworkflow en moet voor fabricage worden geleverd.

  Oppervlaktegeometrie is ideaal wanneer het nodig is om het model zonder enige noodzaak voor hergebruik of bewerking weer te geven:

  • Wapeningsstaven worden als B-rep geëxporteerd.

  • De export ondersteunt geen CSG (Constructive Solid Geometry).

  • Gebogen elementen worden als B-rep geëxporteerd.

  • Bouten worden als B-rep geëxporteerd.

  Er wordt aangeraden de gecertificeerde Volledige weergave 2.0 te gebruiken wanneer de geometrie in de ontvangende applicatie moet worden bewerkt en gewijzigd:

  • Worden wapeningsstaven als extrusies geëxporteerd.

  • De export gebruikt CSG (Constructive Solid Geometry) om uitsnijdingen en werkelijke gaten weer te geven.

  • Worden gebogen elementen als extrusies geëxporteerd.

  • Bouten worden als B-rep geëxporteerd.

  Staalfabricagevenster wordt aanbevolen voor het exporteren van gedetailleerde gegevens over staalobjecten voor staalfabricage:

  • Exporteert de merkweergave en specifieke eigenschappensets.

  • Boutgaten worden als werkelijke gaten geëxporteerd.

  • Het configuratiebestand van het modelvenster voor eigenschappensets en eigenschappen van de staalproductie (IfcPropertySetConfigurations_AISC.xml) wordt standaard in de installatie opgenomen.

  Er wordt aangeraden Volledige weergave 1.0 in plaats van Volledige weergave 2.0 te gebruiken wanneer u werkelijke gaten en openingen moet laten weergeven door openingselementen te gebruiken:

  • Wapeningsstaven worden als extrusies geëxporteerd.
  • Werkelijke gaten en openingen worden als openingelementen (ifcOpeningElements) geëxporteerd.
  • Worden gebogen elementen als extrusies geëxporteerd.
  • Bouten worden als B-rep geëxporteerd.

  Extra eigenschappensets

  • Als u een nieuwe eigenschappenset wilt definiëren, selecteert u <new> en klikt u op Bewerken.

  • Als u een eerder extra gemaakte eigenschappenset wilt gebruiken, selecteert u de eigenschappenset in de lijst Extra eigenschappensets.

  Locatie door

  Modeloorsprong exporteert het model relatief ten opzichte van 0,0,0.

  Werkvlak exporteert het model Verdieping relatief ten opzichte van het huidige werkvlakcoördinatensysteem.

  Basispunt: <naam van basispunt> exporteert het model relatief ten opzichte van het basispunt door coördinatensysteemwaarden Oostcoördinaat, Noordcoördinaat, Hoogtemaat, Hoek naar het noorden, Breedtegraad en Lengtegraad van de definitie van het basispunt te gebruiken. De breedte- en lengtegraadwaarden van het basispunt hebben een nauwkeurigheid in microseconden.

  Tabblad Geavanceerd

  Objecttypen

  Selecteer de te exporteren objecttypen.

  Voor het exporteren van stortobjecten in plaats van betonnen CIP-onderdelen schakelt u het selectievakje Stortobjecten in.

  Als u Merken selecteert, kunt u merken van één onderdeel uitsluiten door Merk van 1 onderdeel uitsluiten in het gebied Andere te selecteren.

  Randafwerkingen worden uit het geëxporteerde IFC-model weggelaten. Dit is om een betere uitwisselbaarheid met systemen voor het ontwerpen van fabrieken mogelijk te maken. Als de geometrie met randafwerkingen nodig is, kunt u het IFC-exporttype voor die objecten in het dialoogvenster met gebruikersattributen van objecten op het tabblad IFC-export afzonderlijk op B-rep instellen.

  Eigenschappensets

  Door de optie Basishoeveelheden te selecteren, wordt in het geëxporteerde IFC-bestand een Quantity takeoff add-on view toegevoegd dat extra gegevens over de entiteiten in het geëxporteerde IFC-model bevat.

  Raadpleeg voor meer informatie over de basishoeveelheden IFC-basishoeveelheden in geëxporteerd IFC-model.

  Selecteer een van de volgende opties voor Eigenschappensets:

  • Standaard exporteert de standaardset met eigenschappen.

  • Minimum exporteert de minimumset met eigenschappen die door de IFC-standaard buildingSMART is vereist. Als u de eigenschappensets wilt weergeven, klikt u op Weergeven.

  • Laat het vak leeg als u geen vooraf gedefinieerde eigenschappensets wilt exporteren. Als u dat doet, is de knop Weergeven niet beschikbaar.

  Andere

  Layernamen als onderdeelnamen gebruikt onderdeelnamen zoals KOLOM en LIGGER als layernamen voor geëxporteerde objecten. Als deze optie niet wordt geselecteerd, wordt de layernaam het fasenummer van het object gevolgd door de fasenaam.

  Platte, brede liggers als platen exporteren exporteert platte en brede liggers als platen. Selecteer deze optie als u platen als liggers of kolommen met platte profielen hebt gemodelleerd. Sommige systeemcomponenten gebruiken bijvoorbeeld liggers of kolommen in plaats van platen.

  Huidige weergavekleuren gebruiken exporteert de objecten met de kleuren die in de objectweergave zijn gedefinieerd, niet met de klassekleuren. Het exporteren van instellingen voor objectdoorzichtigheid wordt niet ondersteund.

  Selecteer Merk van 1 onderdeel uitsluiten wanneer u merken exporteert.

  Ruimtehiërarchie van de Organisator gebruikt de ruimtelijke hiërarchie (gebouw-montageplaats-sectie-vloeren) die in de Organisator bij het exporteren wordt gemaakt.

  U doet dat als volgt:

  1. Selecteer Ruimtehiërarchie van de Organisator.

  2. Maak een projecthiërarchie in de Organisator.

  3. Rechtsklik in de Organisator op het project en selecteer Voor rapportage gebruiken.

  4. Synchroniseer of schrijf vóór de IFC-export de gegevens van de Organisator in het Tekla Structures-model op het project in de Organisator rechts te klikken en Naar model schrijven voor rapportage te selecteren.

 5. Selecteer Geselecteerde objecten of Alle objecten om de objectenselectie voor het exporteren te definiëren. Als u Geselecteerde objecten hebt geselecteerd, moet u de objecten selecteren.
 6. Klik op Exporteren.

Naar IFC4 exporteren

U kunt een Tekla Structures-model of een onderdeel van het model naar een IFC4-bestand exporteren.

 1. Selecteer de te exporteren modelobjecten.

  Als u alle modelobjecten wilt exporteren, hoeft u geen objecten te selecteren.

 2. Klik in het menu Bestand op Exporteren > IFC4.
 3. Voer in het vak Bestandsnaam de bestandsnaam zonder een bestandsextensie in.

  De extensie wordt automatisch op basis van de geselecteerde Bestandsformaat toegevoegd. De lengte is niet beperkt.

 4. Blader naar de locatie van de Map.

  De IFC-bestanden worden standaard naar de map \IFC onder de huidige modelmap geëxporteerd.

  Zowel absolute als relatieve paden kunnen worden gedefinieerd.

 5. Selecteer in Selectie of u Alle objecten of Geselecteerde objecten wilt exporteren.
  Als u Geselecteerde objecten kiest, moet u Ruimtehiërarchie van de Organisator selecteren.
 6. Definieer andere exportinstellingen:
  Instelling Beschrijving

  Locatie door

  Modeloorsprong exporteert het model relatief ten opzichte van 0,0,0.

  Werkvlak exporteert het model relatief ten opzichte van het huidige werkvlakcoördinatensysteem.

  Basispunt: <naam van basispunt> exporteert het model relatief ten opzichte van het basispunt door coördinatensysteemwaarden Oostcoördinaat, Noordcoördinaat, Hoogtemaat, Hoek naar het noorden, Breedtegraad en Lengtegraad van de definitie van het basispunt te gebruiken.

  Bestandsformaat De opties zijn IFC en gezipte IFC.

  Exporttype

  De opties zijn Referentievenster en Ontwerpoverdrachtsvenster.

  Het Referentievenster is bedoeld om de verwijzende workflow te ondersteunen en de geëxporteerde bestanden kunnen als referentiebestanden worden gebruikt en in een viewer worden bekeken. Het Referentievenster is niet bedoeld om voor conversie naar oorspronkelijke objecten te worden gebruikt.

  Het uiteindelijk doel van het Referentievenster is om workflows te bieden voor verschillende softwareapplicaties waarvoor de geometrie niet hoeft te worden gewijzigd. Met zulke applicaties kunt u weergeven, schatten, bouwen, besturen en andere downstreamberekening maken.

  Het Ontwerpoverdrachtsvenster is bedoeld voor de overdrachtsworkflow, waarmee de import voor verdere bewerking wordt bedoeld. Dit vereist de conversie van de IFC-entiteiten naar oorspronkelijke objecten. Een voorbeeld is de overname van het structurele engineeringmodel (of een deel ervan) in de basis van de structurele detailmodellering. De IFC-objectconversie wordt gebruikt om de IFC-entiteiten naar de oorspronkelijke objecten van Tekla Structures te converteren. Meestal hoeven de import en conversie slechts een paar keer te worden uitgevoerd of zelfs slechts eenmaal. Het resultaat vereist mogelijk wat herbewerking om een juist model te bereiken.

  IFC4precast view ondersteunt de workflow voor gegevensoverdracht van de fabricage van prefab-elementen. In deze fase wordt de fabricage van betonwanden en -platen inclusief alle benodigde wapening en instortvoorzieningen behandeld.

  Raadpleeg voor meer informatie over IFC4precast IFC4precast.

  Extra eigenschappensets

  • Als u een nieuwe eigenschappenset wilt definiëren, selecteert u <nieuw> en klikt u op Bewerken.

  • Als u een eerder extra gemaakte eigenschappenset wilt gebruiken, selecteert u de eigenschappenset in de lijst Extra eigenschappensets.

  • De extra eigenschappensets worden in de map \AdditionalPSet onder de modelmap opgeslagen.

  Layer-namen als

  U kunt fasen, onderdeelnamen of templateattributen als layernamen voor geëxporteerde objecten gebruiken. Selecteer Naam of Fase in de lijst of voer de attribuutnaam in het vak in.

  U kunt geen gebruikersattributen als layernaam gebruiken.

  Objectkleur

  Selecteer of u objecten met objectklassekleuren of objectgroepkleuren wilt exporteren. Als u objectgroepkleuren selecteert, worden de gedefinieerde doorzichtigheidsinstellingen ook geëxporteerd.

  Platte, brede liggers als platen exporteren

  Selecteer deze optie als u platte en brede liggers als platen wilt exporteren. Selecteer deze optie als u platen als liggers of kolommen met platte profielen hebt gemodelleerd. Sommige systeemcomponenten gebruiken bijvoorbeeld liggers of kolommen in plaats van platen.

  Ruimtehiërarchie van de Organisator

  Ruimtehiërarchie van de Organisator gebruikt de ruimtelijke hiërarchie (gebouw-montageplaats-sectie-vloeren) die in de Organisator bij het exporteren wordt gemaakt.

  U doet dat als volgt:

  1. Selecteer Ruimtehiërarchie van de Organisator.

  2. Maak een projecthiërarchie in de Organisator.

  3. Rechtsklik in de Organisator op het project en selecteer Voor rapportage gebruiken.

  4. Synchroniseer of schrijf vóór de IFC-export de gegevens van de Organisator in het Tekla Structures-model op het project in de Organisator rechts te klikken en Naar model schrijven voor rapportage te selecteren.

  De geselecteerde objecten worden alleen geëxporteerd wanneer Ruimtehiërarchie van de Organisator is geselecteerd.

  Storten

  Wanneer u de optie Storten selecteert, worden stortobjecten en storteenheden geëxporteerd, maar eenheden van insitu-betononderdelen en insitu-betonelementen worden niet geëxporteerd. Als u deze optie niet selecteert, worden insitu-betononderdelen en insitu-betonelementen zonder stortobjecten of storteenheden geëxporteerd.

 7. Klik op Exporteren.

Na het exporteren wordt een berichtvenster weergegeven. In dit berichtvenster kunt u selecteren of u de map wilt openen waarin het geëxporteerde IFC-model wordt opgeslagen of het logboekbestand in een browser wilt weergeven. Het logboekbestand geeft gedetailleerde informatie over het exportproces, de geëxporteerde entiteiten en de fouten die tijdens het exporteren zijn opgetreden.

Beperkingen bij de IFC4-export

 • De IFC4-export bevat altijd het volledige merk. Als het onderdeel IFC entiteit in de gebruikersattributen van het onderdeel op Geen is ingesteld, worden het onderdeel en de bouten niet in de export opgenomen.
 • De gebruikersinterface biedt niet alle functies die in de gebruikersinterface van de IFC2x3-export zijn opgenomen.
 • Het Referentievenster is bedoeld om voor ontwerpcoördinatie en voor de verwijzende workflow te worden gebruikt.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende