Tekeningopmaken maken en bewerken

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tekeningopmaken maken en bewerken

Gebruik Opmaakeditor van de tekening om nieuwe tekeningopmaken te maken en de bestaande te bewerken. Als u aan de opmaak werkt, kunt u templates toevoegen, wijzigen, verplaatsen en verwijderen, tekeningformaten toevoegen en wijzigen, en selecteren of u templatenamen of verborgen templates in de tekeningopmaak wilt zien. Kaders en vouwlabels worden ook aan tekeningen in de Opmaakeditor van de tekening toegevoegd.

Opmaakeditor van de tekening openen

Als u de Opmaakeditor van de tekening wilt openen, doet u het volgende:

Als u de Opmaakeditor van de tekening wilt openen

Actie

Via het menu Bestand

 • In het menu Bestand selecteert u Editors > Opmaakeditor van de tekening.

Via een dialoogvenster met tekeningeigenschappen

 1. Klik op Opmaak.

 2. Klik aan de rechterkant van de lijst Opmaak op Bewerken.

Via het lint in de Model Editor

 • Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen > Opmaakeditor van de tekening.

In een geopende tekening

U kunt het volgende doen:

 • Rechtsklik op een bestaande template en selecteer Opmaakeditor openen.

 • Dubbelklik op een bestaande templateset en selecteer Opmaakeditor van de tekening.

Via Snel starten

 1. Voer tekeningopmaak in het vak Snel starten in.

 2. Selecteer Opmaakeditor van de tekening in de lijst.

De opmaakbewerkingsmodus wordt geopend.

Een nieuwe tekeningopmaak maken

 1. Klik op het lint Opmaakeditor op Opmaak maken.
 2. Geef de nieuwe tekeningopmaak een naam en selecteer het initiële tekeningformaat.

  De naam van de tekeningopmaak mag maximaal 63 tekens bevatten.

  U kunt de opmaak later op extra tekeningformaten toepassen.

 3. Klik op Maken.
 4. Selecteer in het zijvenster Opmaakeditor op welke tekeningtypen de nieuwe opmaak van toepassing is.
 5. Pas de tekeningopmaak naar uw behoefte aan.

  Voeg bijvoorbeeld nieuwe templates aan de opmaak toe of maak en wijzig de beschikbare tekeningformaten. Raadpleeg de onderstaande gedetailleerde instructies.

 6. Als u de tekeningopmaak wilt opslaan, klikt u op Opslaan als op het lint Opmaakeditor.
 7. Voer in het dialoogvenster Opmaak opslaan een naam voor de tekeningopmaak in het vak Opmaak opslaan met een naam in.
 8. Selecteer de tekeningformaten waarop u de huidige templates, marges voor tekeningaanzichten en spaties tussen tekeningaanzichten wilt toepassen.
 9. Als u er zeker van wilt zijn dat de tekeningformaten die u voor de huidige tekeningopmaak heeft gemaakt ook voor het afdrukken beschikbaar zijn, schakelt u het Vermelde formaten synchroniseren met papierformaten voor afdrukken selectievakje in.

  Als Tekla Structures nieuwe tekeningformaten detecteert, wordt een kopie van het Papersizesfordrawings.dat bestand in de \attributes map onder de modelmap gemaakt.

  De tekeningformaten en papierformaten worden alleen in het huidige model gesynchroniseerd.

 10. Klik op Opslaan.

De tekeningopmaak wordt in de map \attributes onder de huidige modelmap als een .lay-bestand opgeslagen. De .lay-bestanden zijn niet compatibel zijn met de tool Tekeningopmaak of de Opmaakeditor die in eerdere versies van Tekla Structures beschikbaar waren. Dit betekent dat u de nieuwe opmaak niet met oudere versies van Tekla Structures kunt gebruiken.

U kunt nu met de tekeningopmaak blijven werken of het bewerken van de opmaak sluiten door op Opmaakeditor sluiten te klikken.

Nieuwe templates aan een tekeningopmaak toevoegen

Hier verwijzen we naar alle elementen die u als templates aan de tekeningopmaak kunt toevoegen. De elementen bevatten:
 • Templatebestanden (.tpl)

 • DWG-/DXF-bestanden

  U kunt bijvoorbeeld bepaalde details in een DWG- of DXF-bestand hebben die u in bepaalde typen tekeningen wilt weergeven en daarom voegt u het bestand in de tekeningopmaak toe.

 • Keyplannen

  Tekla Structures neemt automatisch het correcte object in het keyplan op. U kunt tekeningen gebruiken die slechts één aanzicht van de juiste schaal als een keyplan bevatten. Tekla Structures gebruikt alleen het aanzicht van de oorspronkelijke tekening. De positie van het aanzicht, het tekeningformaat en de templates van de oorspronkelijke tekening zijn niet relevant voor het keyplan.

De combinatie van templates in de tekeningopmaak wordt een templateset genoemd.

U voegt als volgt nieuwe templates aan de tekeningopmaak toe:

 1. Selecteer in de lijst Tekeningformaat een tekeningformaat waaraan u templates wilt toevoegen.

  U kunt de wijzigingen op meerdere tekeningformaten toepassen wanneer u de tekeningopmaak opslaat.

 2. Klik op het lint Opmaakeditor op Templates toevoegen.
 3. Klik in het dialoogvenster Beschikbare templates op de template die u wilt toevoegen.
 4. Als u een DWG- of DXF-bestand of een keyplan toevoegt, doet u het volgende:
  Taak Actie

  Een DWG- of DXF-bestand toevoegen

  1. Selecteer het bestand in de lijst met beschikbare templates.

  2. Blader om het bestand te zoeken en te selecteer het DWG/DXF-bestand dat u aan de tekening wilt toevoegen.

  3. Klik op Openen.

  Als het DWG/DXF-bestand onder de modelmap kan worden gevonden, wordt er een relatief pad gebruikt, anders wordt het absolute pad gebruikt. Ga als volgt te werk als u een relatief pad (huidig model/project/bedrijf/env) wilt gebruiken:

  1. Kopieer het DWG/DXF-bestand in uw modelmap.
  2. Voeg het DWG/DXF-bestand in.
  3. Sla de opmaak op.

  Het pad naar uw DWG/DXF-bestand wordt nu gedefinieerd met het pad ". \", dat in runtime dezelfde zoekvolgorde gebruikt als andere opmaakinhoud.

  Een keyplan toevoegen

  1. Selecteer Keyplan in de lijst met beschikbare templates.

  2. Selecteer het dialoogvenster Tekeningen een bestaande keyplantekening en klik op Selecteren.

  Merk op dat keyplans in tekeningen worden weergegeven, zelfs als de opmaak in een andere taal is gemaakt dan die wordt gebruikt als de tekening wordt geopend met het keyplan.

 5. Sluit het dialoogvenster Beschikbare templates.
 6. Klik op het punt in de tekeningopmaak waar u de template wilt toevoegen.

  De templates worden automatisch in het tekeningaanzichtkader verankerd.

 7. Als u de templateschaal of -rotatie wilt wijzigen, selecteert u de template en voert u nieuwe waarden voor Schaal of Rotatie in.

  U kunt de schaal en rotatie van templatebestanden alleen bewerken (.tpl).

  Rotatie- en schaalwijzigingen worden onmiddellijk op de tekeningopmaak toegepast. Wanneer u een template schaalt of roteert, blijft de template op dezelfde positie verankerd.

 8. Als u de template met een tekeningaanzicht wilt laten overlappen, schakelt u het selectievakje Overlap met vensters in.

  Als u het selectievakje Overlap met vensters niet inschakelt, houdt Tekla Structures de tekeningaanzichten buiten het templategebied wanneer er tekeningen worden gemaakt of opnieuw worden gemaakt. Overlappingswijzigingen worden alleen tijdens het opnieuw maken en maken van tekeningen op de tekeningopmaak toegepast.

Templates in de tekeningopmaak verplaatsen

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen > Opmaakeditor van de tekening.
 2. Selecteer in de lijst Tekeningopmaak de tekeningopmaak.
 3. In de tekeningopmaak kunt u een van de volgende dingen doen:
  • Als u één template wilt verplaatsen, klikt u op de template die u wilt verplaatsen.
  • Als u meerdere templates wilt verplaatsen, houdt u de linker muisknop ingedrukt en trekt u een vak rond de templates die u wilt verplaatsen.

  Er verschijnen twee groene handles.

  De handle die zich verder van de template bevindt, bepaalt waar de template wordt verankerd. De handle die zich dichter bij bevindt, bepaalt waar één hoek van de template zich bevindt.

 4. U kunt het volgende doen:
  • Klik op de template die u wilt verplaatsen en houd de linkermuisknop ingedrukt.
  • Wijs een van de groene handles aan en houd de linkermuisknop ingedrukt.
 5. Sleep de templates naar een nieuwe positie.

  De templates snappen naar offsets van 1 millimeter in metrische omgevingen of 1/16 inch in de Amerikaanse omgeving.

  Tekla Structures geeft de afstand tussen de handles in zowel de verticale als de horizontale richting weer. De afstand wordt weergegeven in millimeters of breuken van inches, afhankelijk van de omgeving die u gebruikt.

 6. Als u de templates wilt plaatsen, laat u de linker muis knop los.

De templates worden naar de nieuwe positie verplaatst.

Templates in de tekeningopmaak vervangen

 1. Klik in een geopende tekening met de rechtermuisknop op een template die u wilt vervangen.
 2. Selecteer in het contextmenu de optie Template vervangen.
 3. Selecteer een nieuwe template in het dialoogvenster Template vervangen en klik op Vervangen.
De template wordt vervangen en de naam van de nieuwe template wordt in de lijst Templates in gebruik weergegeven. Alle instellingen die u voor de oude template had gedefinieerd, blijven behouden.

Templates uit de tekeningopmaak verwijderen

U kunt het volgende doen:
 • Klik in de tekeningopmaak met de rechtermuisknop op een template en selecteer Verwijderen.
 • Klik in de tekeningopmaak met de rechtermuisknop op een tabel en druk op Delete op het toetsenbord.
 • Selecteer een template in de lijst Templates in gebruik en druk op Delete op het toetsenbord.

Tekeningformaten, kaders en vouwlabels aanpassen

Kaders en vouwlabels kunnen voor elke tekeningopmaak of elk .lay-bestand afzonderlijk worden aangepast. De kadereigenschappen worden echter in eerste instantie uit het bestand standard.fms gelezen met de eigenschappen van het globale kader en vouwlabel. Als u de eigenschappen van het globale kader en vouwlabel niet in een tekeningopmaak wilt gebruiken, past u de juiste eigenschappen in het dialoogvenster Instellingen tekeningformaat aan.

 1. Klik in het zijvenster Opmaakeditor op de knop Bewerken aan de rechterkant van de lijst Tekeningformaat.
 2. Bewerk in het gedeelte In gebruik zijnde formaten in het dialoogvenster Instellingen tekeningformaat de tekeningformaten op basis van uw behoeften:
  Taak Actie

  Een nieuw tekeningformaat toevoegen

  1. Klik op + onder de lijst met bestaande tekeningformaten.

   Er wordt onderaan de lijst met tekeningformaten een nieuwe regel toegevoegd.

  2. Selecteer een vooraf gedefinieerd tekeningformaat uit de lijst in de kolom Naam of voer een naam voor het nieuwe tekeningformaat in.

   De vooraf gedefinieerde tekeningformaten in de lijst Naam worden in het bestand PaperSizesForDrawings.dat gedefinieerd. Het bestand bevindt zich standaard in de map ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\system folder.

  3. Als u de breedte en hoogte wilt aanpassen, dubbelklikt u op de vakken Breedte en Hoogte en voert u nieuwe waarden in.

  4. Als u Tekla Structures bij het automatisch selecteren van geschikte tekeningformaten voor tekeningen het tekeningformaat wilt laten gebruiken, schakelt u het selectievakje Automatische formaten in.

   Zie Tekeningformaat en schaal tekeningvenster definiëren voor meer informatie.

  De breedte en hoogte van een tekeningformaat aanpassen

  1. Selecteer het tekeningformaat waarvan u de breedte en hoogte wilt wijzigen.

  2. Dubbelklik op de vakken Breedte en Hoogte en voer nieuwe waarden in.

  Tip:

  U kunt de paginaoriëntatie wijzigen door met de rechtermuisknop op het vak Breedte of Hoogte te klikken en Van oriëntatie wisselen te selecteren.

  De breedte en hoogte van het tekeningformaat worden verwisseld.

  Inschakelen met het tekeningformaat voor automatische tekeningformaten

  1. Selecteer het tekeningformaat dat u bij automatische formaten wilt gebruiken.

  2. Schakel het selectievakje Automatische formaten in.

  Een tekeningformaat uit de tekeningopmaak verwijderen

  • Klik op - aan de rechterkant van het tekeningformaat dat u wilt verwijderen.

 3. Pas in het gedeelte Kaders de kaders aan:
  1. Selecteer welke kaders u in de tekeningopmaak wilt hebben.

   We raden u aan minimaal één kader in uw tekeningen te gebruiken. Als u slechts één kader wilt gebruiken, selecteert u het kader van het Hoofdonderdeel.

   Als u vouwlabels in uw tekeningen gebruikt, selecteert u zowel het kader Hoofdonderdeel als Aansluitend en gebruikt u het aansluitende kader als het buitenste kader.

  2. Voer tussen elk kader en de linker-, rechter-, onder- en bovenranden van het papier de afstand in millimeters of inches in.
  3. Selecteer een kleur voor elk kader.
 4. Als u vouwlabels in de tekeningopmaak gebruikt, definieert u de eigenschappen voor de vouwlabels:
  1. Voer de horizontale en verticale afstanden tussen de vouwlabels in millimeter of inches in.
  2. Selecteer een kleur voor de vouwlabels.
 5. Als u de instellingen wilt opslaan en het dialoogvenster Instellingen tekeningformaat wilt sluiten, klikt u op OK.

De positie van tekeningaanzichten aanpassen

Als u de positie van tekeningaanzichten wilt aanpassen, moet u een tekening openen hebben.

 1. Scrol om het gedeelte Tekening vensters van het zijvenster Opmaakeditor te zien.
 2. Voer in de vakken onder de kop Marges de horizontale en verticale afstanden tussen het buitenste tekeningaanzicht en de randen van de tekening of de templateranden in.

  Tekla Structures voegt automatisch vijf millimeter aan de door u ingevoerde afstanden toe.

 3. Voer in de vakken onder de kop Ruimte tussen aanzichten de horizontale en verticale afstanden tussen de kaders van de tekeningaanzichten in.

De instellingen Tekening vensters werken samen met de variabele XS_DISABLE_VIEW_CENTERING_[drawing type]. Door de waarden van deze variabele op VER, HOR of beide in te stellen, kunt u automatisch centreren van tekeningaanzichten in horizontale, verticale of beide richtingen uitschakelen.

U kunt het centreren van tekeningaanzichten handmatig voor alle tekeningtypen in- of uitschakelen behalve voor betontekeningen. In betontekeningen is het centreren van tekeningaanzichten altijd ingeschakeld.

De zichtbaarheid van tabellen in de tekeningopmaak aanpassen

De tekeningopmaak bevat enkele gegevens die u niet altijd hoeft te zien, omdat sommige tabellen niet relevant zijn in alle tekeningen die dezelfde tekeningopmaak gebruiken. Deze tabellen worden verborgen tabellen genoemd. Als de inhoud van een tekening wordt gewijzigd, verschijnen deze tabellen mogelijk weer. Een tabel kan bijvoorbeeld zichtbaar worden als u een revisie toevoegt.

Verborgen tabellen worden standaard weergegeven als eenvoudige vakken die een bekende breedte en een standaard hoogte hebben. In de onderstaande afbeelding is de bovenste tabel een gewone tabel terwijl de onderste tabel een verborgen tabel is.

U kunt er indien nodig voor kiezen om verborgen tabellen volledig uit de tekeningopmaak te verbergen.

U kunt het volgende doen:
Taak Actie
Verborgen tabellen verbergen of weergeven
 • Klik in het zijvenster Opmaakeditor op naast Verborgen tabellen weergeven.

 • Als u verborgen tabellen weer wilt weergeven, klikt u op naast Verborgen tabellen weergeven.

Tabelnamen verbergen of weergeven
 • Klik in het zijvenster Opmaakeditor op naast Tabelnamen weergeven.

  De tabelnamen worden verborgen.

 • Als u verborgen tabellen weer wilt weergeven, klikt u op naast Tabelnamen weergeven.

  De tabelnamen worden weergegeven.

Een tekeningopmaak bewerken

Tip:

U kunt tekenopmaken in de bestandsmap verwijderen of de naam ervan wijzigen. Ga naar de submap \attributes onder de modelmap, zoek het juiste .lay-bestand en verwijder het bestand of wijzig de naam ervan.

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen > Opmaakeditor van de tekening.
 2. Selecteer in de lijst Tekeningopmaak de tekeningopmaak die u wilt bewerken.
 3. Bewerk de tekeningopmaak naar uw behoefte.

  U kunt bijvoorbeeld tabellen toevoegen, verplaatsen of verwijderen of de tekeningformaten wijzigen.

 4. Als u de tekeningopmaak wilt opslaan, klikt u op Opslaan als op het lint Opmaakeditor.
 5. Als u de bewerkte opmaak met een andere naam wilt opslaan, voert u in het dialoogvenster Opmaak opslaan een naam in het vak Opmaak opslaan met een naam in.

  Als u geen nieuwe naam voor de opmaak invoert, overschrijven de wijzigingen die u hebt aangebracht het bestaande opmaakbestand (.lay).

 6. Selecteer de tekeningformaten waarop u de huidige templates, marges voor tekeningaanzichten en spaties tussen tekeningaanzichten wilt toepassen.
 7. Als u er zeker van wilt zijn dat de tekeningformaten die u voor de huidige tekeningopmaak heeft gemaakt ook voor het afdrukken beschikbaar zijn, schakelt u het Vermelde formaten synchroniseren met papierformaten voor afdrukken selectievakje in.

  Als Tekla Structures nieuwe tekeningformaten detecteert, wordt een kopie van het Papersizesfordrawings.dat bestand in de \attributes map onder de modelmap gemaakt.

  De tekeningformaten en papierformaten worden alleen in het huidige model gesynchroniseerd.

 8. Klik op Opslaan.

De wijzigingen die u hebt aangebracht, worden in het opmaakbestand (.lay) van de tekening opgeslagen. Alle tekeningen die de bewerkte opmaak gebruiken, worden automatisch bijgewerkt zodat deze met de wijzigingen overeenkomen.

U kunt nu met de tekeningopmaak blijven werken of het bewerken van de opmaak sluiten door op Opmaakeditor sluiten te klikken.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende