Eigenschappen rekenonderdelen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Eigenschappen rekenonderdelen

Met de opties in de dialoogvenster met de rekeneigenschappen van de onderdelen (bijvoorbeeld Eigenschappen liggerberekening) definieert u hoe Tekla Structures het onderdeel in de berekening verwerkt. Welke instellingen in het dialoogvenster beschikbaar zijn, is afhankelijk van het onderdeeltype en de berekeningsklasse. De tabel hieronder geeft alle instellingen weer, ongeacht het onderdeeltype en de berekeningsklasse.

Tabblad Berekening

Op het tabblad Berekening definieert u de berekeningseigenschappen van een onderdeel.

Optie

Beschrijving

Klasse

Definieert hoe een onderdeel in de berekening wordt verwerkt.

De geselecteerde Klasse bepaalt welke berekeningseigenschappen beschikbaar zijn. Platen hebben bijvoorbeeld andere eigenschappen dan kolommen.

Filter

(Willekeurige diagram eigenschappen)

Alleen beschikbaar als de Klasse Willekeurige plaat - Stijfheids diagram of Plaat - Stijfheids diagram is.

Definieert het filter dat wordt gebruikt bij het filteren van objecten voor een stijfheidsdiagram.

Knooppunten die tot een onderdeel behoren dat met het filter overeenkomt, worden met het stijfheidsdiagram verbonden. U kunt bijvoorbeeld een kolomfilter gebruiken om alleen kolomknooppunten met stijfheidsdiagrammen te verbinden.

Samengestelde doorsnede

Geeft de rol aan van het onderdeel in een samengestelde doorsnede die bestaat uit een hoofdonderdeel en één of meer subonderdelen. In de berekening worden de subonderdelen samengevoegd met het hoofdonderdeel.

De opties zijn:

 • Automatisch

 • Geen onderdeel van samengesteld profiel

  Koppelt het onderdeel los van de samengestelde doorsnede.

 • Hoofdonderdeel van samengesteld profiel

  Wordt altijd gebruikt om het hoofdonderdeel van een samengestelde doorsnede te definiëren.

 • Subonderdeel van samengestelde doorsnede:

 • Liggersubonderdeel van samengestelde doorsnede

  Bepaalt dat het onderdeel een onderdeel is van de samengestelde doorsnede wanneer het hoofdonderdeel van de samengestelde doorsnede een ligger is.

 • Kolomsubonderdeel van samengestelde doorsnede

  Bepaalt dat het onderdeel een onderdeel is van de samengestelde doorsnede wanneer het hoofdonderdeel van de samengestelde doorsnede een kolom is.

Toetsnorm

Definieert tot welke toetsnorm het onderdeel behoort. Wordt gebruikt bij optimalisatie.

Automatische update

Definieert of het rekenonderdeel wordt bijgewerkt in overeenstemming met de wijzigingen die zijn aangebracht in het fysieke model.

De opties zijn:

 • Ja - Fysieke modelaanpassingen worden in beschouwing genomen.

 • Nee - Fysieke modelaanpassingen worden genegeerd.

Tabblad Begin punt, tabblad Eind punt

Gebruik de tabbladen Begin punt en Eind punt om de opleggingsvoorwaarden en de vrijheidsgraden voor de onderdeeluiteinden te definiëren.

Het tabblad Begin punt heeft betrekking op het eerste onderdeeluiteinde (gele greep) en het tabblad Eind punt op het tweede onderdeeluiteinde (magenta greep).

Optie

Beschrijving

Begin of Eind

Definieert welke van de vooraf gedefinieerde of door de gebruiker gedefinieerde combinaties van eindcondities voor het begin of eind van het onderdeel worden gebruikt.

Dit zijn de vooraf gedefinieerde opties:

(niet beschikbaar met Tekla Structural Designer)

(niet beschikbaar met Tekla Structural Designer)

Ze stellen automatisch de opleggingsvoorwaarden en de vrijheidsgraden in.

U kunt een vooraf gedefinieerde combinatie aanpassen om af te stemmen op uw behoeften. Als u dat doet, geeft Tekla Structures het aan met deze optie:

Wijze van opleggen

Niet beschikbaar met Tekla Structural Designer.

Definieert de opleggingsvoorwaarden.

De opties zijn:

 • Verbonden

  Het onderdeeluiteinde is verbonden met een tussenliggend knooppunt (een ander onderdeel).

  Geeft de vrijheidsgraden voor het knooppunt aan.

 • Ondersteund

  Het onderdeeluiteinde is de ultieme ondersteuning voor een superstructuur (bijvoorbeeld de voet van een kolom in een kader).

  Geeft de vrijheidsgraden voor de ondersteuning aan.

Rotatie

Alleen beschikbaar als Wijze van opleggen Ondersteund is.

Definieert of de ondersteuning is geroteerd.

De opties zijn:

 • Niet geroteerd

 • Geroteerd

Als u Geroteerd selecteert, kunt u de rotatie rond de lokale x- of y-as definiëren of kunt u de rotatie met het huidige werkvlak instellen door op Stem rotatie af op huidige werkvlak te klikken.

Ux

Uy

Uz

Definiëren de vrijheidsgraden voor verplaatsing (verplaatsingen) in de globale x-, y- en z-richting.

De opties zijn:

 • Vrij

 • Opgelost

 • Veer

Als u Veer selecteert, voert u de veerconstanten voor verplaatsing in. De eenheden hangen af van de instellingen in het menu Bestand > Instellingen > Opties > Eenheden en decimalen.

Rx

Ry

Rz

Definiëren de vrijheidsgraden voor rotatie (rotaties) in de globale x-, y- en z-richting.

De opties zijn:

 • Buigzaam

 • Opgelost

 • Veer

 • Gedeeltelijke uitgave

Als u Veer selecteert, voert u de veerconstanten voor rotatie in. De eenheden hangen af van de instellingen in het menu Bestand > Instellingen > Opties > Eenheden en decimalen.

Met Gedeeltelijke uitgave specificeert u of het verbindingsniveau tussen vast en scharnierend ligt Voer een waarde tussen 0 (vast) en 1 (scharnierend) in.

Tabblad Samenstelling

Gebruik het tabblad Samenstelling met STAAD.Pro om de berekeningseigenschappen van de betonplaat in een samengestelde ligger te definiëren.

Optie

Beschrijving

Samengestelde ligger

Definieert of de samenstelling het volgende is:

 • Geen samengestelde ligger

 • Samengestelde ligger

 • Automatisch samenstellen ligger

Materiaal

Definieert het materiaal van de betonplaat.

Dikte

Definieert de dikte van de betonplaat.

Effectieve plaat breedte

Definieert of de effectieve betonplaatbreedte automatisch wordt berekend of wordt gebaseerd op de waarden die u invoert.

U kunt verschillende waarden voor de linker- en rechterzijde van de ligger definiëren.

Automatische waarden worden berekend ten opzichte van de overspanningslengte.

Tabblad Overspanning

Gebruik het tabblad Overspanning om de verdelingseigenschappen van de berekening en de belasting van een eenrichtings- of tweerichtingsplatensysteem te definiëren.

Optie

Beschrijving

Overspanning

Definieert in welke richting het onderdeel belastingen draagt.

De opties zijn:

 • Enkel een overspanningsplaat draagt belastingen in de richting van de primaire as. Liggers en kolommen parallel aan de richting van de overspanning worden niet met het onderdeel verbonden en dragen de belasting van het onderdeel niet.

 • Dubbel het overspanningsonderdeel draagt belastingen langs de primaire en secundaire as. Liggers en kolommen in beide richtingen dragen de belastingen van het onderdeel.

Richting hoofdas

Definieert de richting van de hoofdas op één van de volgende manieren:

 • Voer 1 in het vak (x, y of z) wat die parallel is aan de richting van de primaire as.

 • Voer waarden in meerdere vakken in om de componenten van een richtingvector te definiëren.

 • Klik op Parallel tov onderdeel en selecteer vervolgens een onderdeel in het model dat parallel aan de richting is.

 • Klik op Loodrecht tov onderdeel en selecteer vervolgens een onderdeel in het model dat loodrecht op de richting is.

Als u de primaire richting van de overspanning van een geselecteerd onderdeel in een modelvenster wilt controleren, klikt u op Toon richting van geselecteerde onderdelen. Tekla Structures geeft de primaire richting met een rode lijn aan.

Tabblad Belasting

Gebruik het tabblad Belasting om een onderdeel als belasting in rekenmodellen op te nemen.

Optie

Beschrijving

Genereer last voor eigen gewicht

Rekenmodel houden rekening met het gewicht van het onderdeel als belasting, bijvoorbeeld een verdieping, zelfs als het onderdeel verder niet in de rekenmodellen wordt opgenomen.

Als het onderdeel in een rekenmodel wordt opgenomen, geldt dat ook het eigen gewicht. De optie Nee werkt alleen met de berekeningsklassen Negeren en Stijfheids diagram.

Keuzelijsten voor extra belastingen

Voer de veranderlijke belasting van betonplaten of extra eigen gewicht (afwerking, onderhoud) in door drie extra belastingen met een belastingsgroepnaam en -grootte te gebruiken. De richtingen van deze belastingen volgen de richting van de belastingsgroep waartoe zij behoren.

Onderdeel namen

Gebruik dit filter om ervoor te zorgen dat de oppervlaktebelasting van de betonplaat wordt overgedragen op de juiste onderdelen, bijvoorbeeld op liggers die de betonplaat ondersteunen. Doorgaans voert u de naam van de ligger in als filterwaarde.

Belastingverdeling van doorlopende structuur gebruiken

Wordt gebruikt om de meeste belasting aan de middelste ondersteuningen toe te wijzen bij doorlopende structuren.

Tabblad Doorrekenen

Gebruik het tabblad Toetsing in de dialoogvensters van de onderdeeleigenschappen om de toetsingseigenschappen van een afzonderlijke onderdeel in een rekenmodel weer te geven en te wijzigen. Toetsingseigenschappen zijn eigenschappen die kunnen variëren, afhankelijk van de toetsnorm en het materiaal van het onderdeel (bijvoorbeeld toetsingsinstellingen, factoren en limieten).

Het tabblad Positie

Gebruik het tabblad Positie om de locatie en offsets van een rekenonderdeel te definiëren.

Optie

Beschrijving

Assen

Definieert de locatie van het rekenonderdeel ten opzichte van het corresponderende fysieke onderdeel.

De locatie van de berekeningsas van een onderdeel definieert waar het onderdeel het andere onderdeel raakt en waar Tekla Structures knooppunten in rekenmodellen maakt.

De opties zijn:

Als u de optie Gebruik neutrale assen selecteert, houdt Tekla Structures bij het maken van knooppunten rekening met de onderdeellocatie en de verschuivingen aan het eind. Als u één van de opties Referentie as selecteert, maakt Tekla Structures knooppunten op referentiepunten van het onderdeel.

Aspositie behouden

Definieert of de aspositie wordt behouden of volgens de wijzigingen in het fysieke model wordt aangepast.

De opties zijn:

 • Nee

  De as kan vrij worden verplaatst wanneer u eindposities snapt naar dichtbijgelegen objecten. Gebruik deze optie voor aansluitende onderdelen.

 • Gedeeltelijk - in hoofdrichting behouden

  De as kan gedeeltelijk vrij worden verplaatst, maar het onderdeel wordt niet in hoofdrichting (sterker) van het onderdeelprofiel verplaatst.

 • Gedeeltelijk - in subrichting behouden

  De as kan gedeeltelijk vrij worden verplaatst, maar het onderdeel wordt niet in subrichting (zwakker) van het onderdeelprofiel verplaatst.

 • Ja

  De as wordt niet verplaatst, maar de eindposities kunnen langs de as bewegen (waardoor het onderdeel langer of korter wordt).

 • Ja - Behoud ook eindposities

  De as en de eindposities van het onderdeel worden niet gewijzigd.

Verbinding

Definieert of het onderdeel snapt naar of verbindt met buigstijve verbindingen met andere onderdelen.

De opties zijn:

 • Automatisch

  Het onderdeel snapt naar of verbindt met buigstijve verbindingen met andere onderdelen.

 • Handmatig

  Het onderdeel snapt niet naar of verbindt niet met buigstijve verbindingen met andere onderdelen. Een automatische verbinding met andere onderdelen wordt alleen gemaakt als de positie van het onderdeel exact overeenkomt met het andere onderdeel.

As-aanpasser X

Asaanpasser Y

Asaanpasser Z

Definieert of de onderdeellocatie gebonden is aan globale coördinaten, een stramienlijn of geen van beide.

De opties zijn:

 • Geen

  De onderdeellocatie is niet gebonden.

 • Vast coördinaat

  De onderdeellocatie is gebonden aan de coördinaten die u invoert in het vak X, Y of Z.

 • Dichtstbijzijnde stramien

  Het onderdeel is gebonden aan de dichtstbijzijnde stramienlijn (de snapzone is 1.000 mm).

Offset

Hiermee verplaatst u het rekenonderdeel in de globale x-, y- en z-richting.

Offset modus langsrichting

Definieert of de offseteindes in de langsrichting Dx van het fysieke onderdeel uit de fysieke onderdeeleigenschappen worden gebruikt.

De opties zijn:

 • Offsets niet in beschouwing nemen

 • Alleen extensies in beschouwing nemen

 • Offsets altijd in beschouwing nemen

Tabblad Staafattributen

Gebruik het tabblad Staafattributen in een dialoogvenster met de rekeneigenschappen van kaderobjecten (ligger, kolom of verband) om de eigenschappen van de berekeningsstaven te definiëren

U kunt de opties op dit tabblad gebruiken wanneer de berekeningsklasse van het rekenonderdeel is ingesteld op Ligger, Kolom of Aangelast onderdeel.

Optie

Beschrijving

Offset begin

Offset op eind

Berekent offsets om rekening te houden met excentriciteit in lengterichting aan het einde van het onderdeel (leidt tot een buigend moment).

Deze offsets hebben geen invloed op de structuur van het rekenmodel. De offset-waarde wordt alleen als een onderdeelattribuut aan de berekening doorgegeven.

Profiel in rekenmodel

Selecteer een profiel uit de profieldatabase. U kunt verschillende rekenprofielen gebruiken voor het begin en einde van onderdelen als de rekenapplicatie die u gebruikt dit ondersteunt.

Voer twee profielen in, gescheiden door een verticale lijn, om verschillende profielen op onderdeeluiteinden te gebruiken. Bijvoorbeeld: HEA120|HEA140

Als het onderdeel een samengestelde doorsnede in een rekenmodel is, kan hier de naam van de samengestelde doorsnede worden ingevoerd. U kunt hier elke gewenste naam invoeren. Als de naam overeenkomt met een bestaande catalogusprofielnaam, zijn de fysieke eigenschappen van de doorsnede echter gelijk aan de eigenschappen van het catalogusprofiel.

Gebogen ligger modus

Definieert of een ligger wordt beschouwd als een gebogen ligger of als rechte segmenten.

De opties zijn:

 • Modelstandaard gebruiken

 • Gebruik gebogen onderdeel

 • Splitsen in rechte segmenten

Als u Modelstandaard gebruiken selecteert, gebruikt Tekla Structures de geselecteerde optie in de lijst Getoogde ligger in het dialoogvenster Eigenschappen rekenmodel.

Gebruik de variabele XS_​AD_​CURVED_​BEAM_​SPLIT_​ACCURACY_​MM in Bestand > Instellingen > Geavanceerde opties > Analysis & Design om te definiëren hoe nauwkeurig rechte elementen de getoogde ligger volgen.

Aantal deelpunten

Hiermee kunt u extra knooppunten maken of een ligger berekenen als rechte segmenten, bijvoorbeeld bij een gebogen ligger.

Voer het aantal knooppunten in.

Splits afstanden

Als u extra knooppunten in het onderdeel wilt definiëren, voert u de afstanden in vanaf het beginpunt van het onderdeel tot het knooppunt.

Voer afstanden gescheiden door spaties in. Bijvoorbeeld:

1000 1500 3000

Startnummer staaf

Definieert het startnummer voor berekeningsstaven.

Startnummer rekenonderdeel

Definieert het startnummer voor berekeningsonderdelen.

Tabblad Oppervlakte-attributen

Gebruik het tabblad Oppervlakte-attributen in het dialoogvenster met de rekeneigenschappen van een betonplaat (willekeurige plaat, betonnen plaat of betonwand) om de eigenschappen van de berekeningselementen te definiëren.

U kunt de opties op dit tabblad gebruiken wanneer de berekeningsklasse van het rekenonderdeel is ingesteld op Willekeurige plaat, Plaat of Wand.

Optie

Beschrijving

Element type

De vorm van de elementen.

Rotatie lokale XY

Definieert de rotatie van het lokale xy-vlak.

Element afmeting

x en y: de geschatte maten van de elementen in de lokale x- en y-richting van de plaat. Voor driehoekige elementen: de afmetingen van de omtrek van het vak rondom elk element, bij benadering.

Gaten: de afmetingen van de elementen rondom openingen, bij benadering.

Startnummer oppervlakte

Definieert het startnummer voor de plaat.

Eenvoudige oppervlakte (negeer sneden enz.)

Selecteer Ja om een eenvoudiger rekenmodel van de platen te maken, waarin geen rekening wordt gehouden met uitsparingen en openingen.

Kleinste gatdiameter

Hiermee kunt u kleine openingen in de platen in de berekening negeren.

Voer de grootte van de omtrek om de opening in.

Ondersteund

Niet beschikbaar met Tekla Structural Designer.

Wordt gebruikt om opleggingen voor een willekeurige plaat, betonnen plaat of betonnen wand te definiëren.

U kunt opleggingen maken voor de onderrand van een wand, voor alle randknooppunten van een betonplaat of plaat, of voor alle knooppunten van een ligger. Voor wanden kan de onderrand hellend zijn.

De opties zijn:

 • Nee

  er worden geen opleggingen gemaakt.

 • Eenvoudig (verplaatsingen)

  alleen verplaatsingen zijn vast.

 • Volledig

  zowel verplaatsingen als rotaties zijn vast.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende