Modelmapbestanden en bestandsextensies

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Modelmapbestanden en bestandsextensies

De volgende tabel geeft de mappen, bestanden en bestandsextensies weer van de bestanden die zich in een modelmap van Tekla Structures bevinden.

Bestanden in de Tekla Structures -modelmap

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.db1

Modeldatabase

.db2

De nummeringdatabase

environment.db

Database voor definities van gebruikersattributen

xslib.db1

Bevat gegevens over gebruikersverbindingen en -details, en standaardbeschrijvingen van componenten.

.idrm

Toewijzingsbestand dat ID's verwerkt.Niet wijzigen.

xslib.db2

Bevat nummeringsinformatie.

options_model.db en options_drawings.db

Bevatten waarden voor modelspecifieke opties vanuit het dialoogvenster Opties en waarden voor modelspecifieke variabelen vanuit het dialoogvenster Geavanceerde opties.Als er een model wordt gemaakt, leest Tekla Structures modelspecifieke opties en opties voor variabelen vanuit het bestand standard.opt en de .ini -bestanden in de omgevingsmappen en slaat deze in deze twee databases op.

history.db

Modelhistoriedatabase.

xsdb.xs

Bestand dat voor het weergeven van de naam van het model in het dialoogvenster Openen worden gebruikt.

xs_user.<gebruikersnaam>

Bevat door de gebruiker opgegeven interface-instellingen.

Elke keer wanneer een model wordt opgeslagen, wordt er een bestand xs_user.<gebruikersnaam> gemaakt of bijgewerkt. Deze instellingen zijn gebruikerspecifiek. Als het bestand xs_user.<gebruikersnaam> zich niet in de modelmap bevindt wanneer u het model opent, zoekt Tekla Structures in de volgende zoekvolgorde voor mappen naar het bestand xs_user.default : model, model\attributes , project, XS_​FIRM \attributes, systeem. Als dit bestand niet wordt gevonden, worden de standaardinstelling van Tekla Structures gebruikt.

Dit bestand bevat instellingen voor veel van de opties in het dialoogvenster Opties en de instellingen voor de pictogrammen op de werkbalken Selectie en Snappen.

save_history.log

In Tekla Structures worden elke keer wanneer het model wordt opgeslagen de gegevens in dit bestand opgeslagen.Het bestand bevat de tijd van opslaan, de datum en informatie over fouten tijdens het opslaan.

notification_report.xsr

Het bestand wordt gebruikt om een meldingsrapport van toewijzingen weer te geven wanneer u een model opent.

TeklaStructuresModel.xml

Bevat gegevens over de sessie van Tekla Structures , bijvoorbeeld over het openen, sluiten en welke databases worden gebruikt.

dotlog.txt

Een logbestand dat gegevens bevat over de Tekla Open API-applicatie die in gebruik is.

.locked

Een tijdelijk bestand dat de modelmapbestanden vergrendelt om wijzigingen te voorkomen terwijl het model in gebruik is.

.bak

Een back-up van de modeldatabase.

assert.txt

Een logbestand dat gegevens over fouten bevat.

ClashCheck.txt

Een logbestand dat gegevens bevat over de in de meest recente clash check gevonden clashes en de datum en tijd van de clash check.

ClashCheck.history

Een logbestand dat gegevens bevat over alle clashes in alle clash checks en de datums en tijden van de clash checks.

wizard.txt

In Tekla Structures worden in dit bestand gegevens opgeslagen als u een set met tekeningvoorwaarden (wizard) uitvoert.Het bestand bevat bijvoorbeeld informatie over fouten, het aantal gemaakte tekeningen en informatie over welke commando's zijn gebruikt.

.lis

Verschillende databases kunnen worden geëxporteerd vanuit en geïmporteerd naar verschillende Tekla Structures -modellen als .lis -bestanden. Deze bevatten de profiel-, materiaal- en boutendatabases.

.tsc

Vormen kunnen worden geëxporteerd vanuit en geïmporteerd naar verschillende Tekla Structures -modellen als .tsc -bestanden.

.This_is_multiuser_model

Bevat gegevens over de pc waarop de multi-user server van Tekla Structures wordt uitgevoerd.

In normale omstandigheden moet u dit bestand niet wijzigen of verwijderen.Als u een model naar een andere server verplaatst, moet u dit bestand verwijderen.In Tekla Structures wordt een nieuw bestand met dezelfde naam gegenereerd.

ComponentCatalog.xml

Bevat de databasedefinities op modelniveau van de database Applicaties en componenten.

<gebruiker>_ComponentCatalogUserSettings.xml

Geeft de onlangs gebruikte applicaties en componenten en hun locatie in de databasestructuur Applicaties en componenten weer.

Worktypes.xml

Hiermee worden beschikbare taaktypen weergegeven. Wordt gemaakt wanneer u de Taakmanager start.

WorkTypeProperties.xml

Geeft de toegestane eigenschapstypen en hun eenheden weer.

.tmp

Een bestand om tijdelijke gegevens in op te slaan.

.cnv

Een bestand waarmee profiel- en materiaalnamen van Tekla Structures worden toegewezen aan namen die in andere software worden gebruikt.

.colorset

Wordt gemaakt wanneer u een kleurenset uit de Organisator exporteert.

Bestanden in de map \Analysis

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.ifc

Het rekenmodel geëxporteerd in IFC-formaat.

.stp

Het rekenmodel geëxporteerd in CIS/2-formaat.

.map

Een bestand voor het verwijderen van fouten in rekenmodellen.

analysis_results.db5

Database voor het berekenen van de resultaten van belastingcombinaties.

.db6

Rekenmodeldatabase.

Bestanden in de map \attributes

   

.rop

Eigenschappen referentieobject

.rop.more

Gebruikersattribuuteigenschappen referentieobject

.m10000017

Importeigenschappen van FabTrol XML

.m10000015

Eigenschappen importattribuut

.ncf

Eigenschappen NC-bestand

.ExportIFC.MainDialog

Eigenschappen IFC-export

.m440000004

Eigenschappen 3D DWG/DXF-export

.m440000003

Eigenschappen 3D DGN-export

.m1000004

Eigenschappen FEM-export

.m10000011

Eigenschappen export CIS-rekenmodel

.m10000026

Eigenschappen export CIS-fabricagemodel

.m1000007

Eigenschappen CAD-export

.m10000016

Eigenschappen dekkingexport

.SObjGrp

Eigenschappen modelselectiefilter

.VObjGrp

Eigenschappen modelvensterfilter

.OrgObjGrp

Filtereigenschappen van de Organisator

.PObjGrp

Eigenschappen objectgroepfilter

.grd

Eigenschappen van het rechthoekige stramien

.grd.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van het rechthoekige stramien

.rgrd

Eigenschappen van het radiaal stramien

.rgrd.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van het radiaal stramien

.grdp

Stramienlijn eigenschappen

.grdp.more

Eigenschappen stramienlijn gebruikersattribuut

.cnl

Constructielijneigenschappen

.cncrl

Constructiecirkeleigenschappen

.cnarc

Constructieboogeigenschappen

.cnplycrv

Constructiepolyboogeigenschappen

.mvi

De modelvenstereigenschappen die u voor het model hebt opgeslagen.

Bestanden voor de vensterinstellingen van standaard 3D, onderdelen, componenten, gebruikerscomponenten, merken en betonelementen moeten worden opgeslagen met namen die in de algemene omgeving worden gebruikt.

3D-venster:basic_view

3D-onderdeelvenster:part_basic_view

Vooraanzicht onderdeel:part_front_view

Bovenaanzicht onderdeel:part_top_view

Eindaanzicht onderdeel:part_end_view

Perspectiefvenster onderdeel:part_persp_view

3D-componentvenster: component_basic_view

Vooraanzicht component: component_front_view

Bovenaanzicht component: component_top_view

Eindaanzicht component: component_end_view

Perspectiefaanzicht component: component_persp_view

Vooraanzicht gebruikerscomponent:custom_object_editor_front_view

Bovenaanzicht gebruikerscomponent:custom_object_editor_top_view

Eindaanzicht gebruikerscomponent:custom_object_editor_end_view

3D-venster gebruikerscomponent:custom_object_editor_perspective_view

3D-venster voor merken of betonelementen:assembly_basic_view

Vooraanzicht merk of betonelement:assembly_front_view

Bovenaanzicht merk of betonelement:assembly_top_view

Eindaanzicht merk of betonelement:assembly_end_view

Achteraanzicht merk of betonelement:assembly_back_view

Onderaanzicht merk of betonelement:assembly_bottom_view

Perspectiefvenster merk of betonelement: assembly_persp_view

.gvi

Opgeslagen eigenschappen voor het maken van vensters langs stramienlijnen

.rep

Eigenschappen objectweergave

.clm

Eigenschappen van stalen kolommen

.clm.more

Gebruikersattribuuteigenschappen stalen kolom

.prt

Eigenschappen van stalen liggers

.prt.more

Gebruikersattribuuteigenschappen stalen ligger

.sb

Eigenschappen van de stalen spiraalvormige ligger

.sb.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van de stalen spiraalvormige ligger

.crs

Orthogonale ligger eigenschappen

.crs.more

Gebruikersattribuuteigenschappen orthogonale ligger

.dia

Dubbel profiel eigenschappen

.dia.more

Gebruikersattribuuteigenschappen dubbele profiel

.cpl

Willekeurige plaat eigenschappen

.cpl.more

Gebruikersattribuuteigenschappen willekeurige plaat

.ips

Itemeigenschappen

.ips.more

Gebruikersattribuuteigenschappen item

.cpf

Betonblok eigenschappen

.cpf.more

Gebruikersattribuuteigenschappen betonblok

.csf

Betonstrook eigenschappen

.csf.more

Gebruikersattribuuteigenschappen betonstrook

.ccl

Eigenschappen betonkolom

.ccl.more

Gebruikersattribuuteigenschappen betonkolom

.cbm

Eigenschappen betonbalk of betonnen polyprofiel

.cbm.more

Gebruikersattribuuteigenschappen betonbalk of betonnen polyprofiel

.csb

Eigenschappen van de betonnen spiraalvormige ligger

.csb.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van de betonnen spiraalvormige ligger

.csl

Betonplaat eigenschappen

.csl.more

Gebruikersattribuuteigenschappen betonplaat

.cpn

Betonwand eigenschappen

.cpn.more

Gebruikersattribuuteigenschappen betonwand

.ipc

Eigenschappen betonitem

.ipc.more

Gebruikersattribuuteigenschappen betonitem

.rbr

Wapeningsstaafeigenschappen

.rbr.more

Gebruikersattribuuteigenschappen wapeningsstaaf

.rbg

Eigenschappen van wapeningsstaafgroepen

.rbg.more

Gebruikersattribuuteigenschappen wapeningsstaafgroep

.rcu

Eigenschappen gebogen wapeningsstaafgroep

.rci

Eigenschappen van de groep ronde beugels

.rbm

Eigenschappen wapeningsnet

.rbm.more

Gebruikersattribuuteigenschappen wapeningsnet

.rbs

Eigenschappen wapeningsstrengpatroon

.rbs.more

Gebruikersattribuuteigenschappen wapeningsstrengpatroon

.rsp

Wapeningsstaven overlap eigenschappen

.rsp.more

Gebruikersattribuuteigenschappen overlap wapeningsstaven

.rst

Stavenseteigenschappen

.rst.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van de stavenset

.rst.zones

Eigenschappen tussenafstandzone van de stavenset

.rst_pm

Eigenschappen eigenschappenaanpasser van de stavenset

.rst_pm.more

Eigenschappen van de gebruikersattribuuteigenschappen van de stavenset

.rst_edm

Eigenschappen van de einddetailaanpasser van de stavenset

.rst_edm.more

Einddetail van de gebruikersattribuuteigenschappen van de stavenset

.rst_sm

Splitserseigenschappen van de stavenset

.admodel

Eigenschappen rekenmodel

.admodel.more

Gebruikersattribuuteigenschappen rekenmodel

.lm1

Eigenschappen puntbelasting

.lm2

Eigenschappen lijnbelasting

.lm3

Eigenschappen oppervlaktebelasting

.lm4

Eigenschappen uniforme belasting

.m10000028

Eigenschappen windbelasting

.lm6

Eigenschappen temperatuursbelasting

.lco

Eigenschappen lastencombinatie

.adnode

Eigenschappen knooppunten

.adnode.more

Gebruikersattribuuteigenschappen knooppunt

.prt_ad , .prt_design

Bestandstypen die aan de instellingen van berekeningseigenschappen van een stalen ligger zijn gekoppeld. .prt_ad bevat gegevens die aan de eigenschappen van rekenonderdelen zijn gekoppeld en .prt_design bevat gegevens die aan het werkelijke ontwerp van de stalen ligger zijn gekoppeld.

.crs_ad , .crs_design

Bestandstypen die aan de instellingen van berekeningseigenschappen van orthogonale stalen liggers zijn gekoppeld. .crs_ad bevat gegevens die aan de eigenschappen van rekenonderdelen zijn gekoppeld en .crs_design bevat gegevens die aan het ontwerp van de orthogonale stalen ligger zijn gekoppeld.

.clm_ad , .clm_design

Bestandstypen die aan de instellingen van berekeningseigenschappen van een stalen kolom zijn gekoppeld. .clm_ad bevat gegevens die aan de eigenschappen van rekenonderdelen zijn gekoppeld en .clm_design bevat gegevens die aan het werkelijke ontwerp van de stalen kolom zijn gekoppeld.

.dia_ad , .dia_design

Bestandstypen die aan de instellingen van berekeningseigenschappen van stalen dubbele profiel zijn gekoppeld. .dia_ad bevat gegevens die aan de eigenschappen van rekenonderdelen zijn gekoppeld en .dia_design bevat gegevens die aan het werkelijke ontwerp van het dubbele profiel zijn gekoppeld.

.cpl_ad , .cpl_design

Bestandstypen die aan de instellingen van berekeningseigenschappen van een willekeurige plaat zijn gekoppeld. .cpl_ad bevat gegevens die aan de eigenschappen van rekenonderdelen zijn gekoppeld en .cpl_design bevat gegevens die aan het werkelijke ontwerp van de willekeurige plaat zijn gekoppeld.

.cpf_ad , .cpf_design

Bestandstypen die aan de instellingen van berekeningseigenschappen van een betonblok zijn gekoppeld. .cpf_ad bevat gegevens die aan de eigenschappen van rekenonderdelen zijn gekoppeld en .cpf_design bevat gegevens die aan het werkelijke ontwerp van het betonblok zijn gekoppeld.

.csf_ad , .csf_design

Bestandstypen die aan de instellingen van berekeningseigenschappen van een betonstrook zijn gekoppeld. .csf_ad bevat gegevens die aan de eigenschappen van rekenonderdelen zijn gekoppeld en .csf_design bevat gegevens die aan het werkelijke ontwerp van de betonstrook zijn gekoppeld.

.ccl_ad , .ccl_design

Bestandstypen die aan de instellingen van berekeningseigenschappen van een betonkolom zijn gekoppeld. .ccl_ad bevat gegevens die aan de eigenschappen van rekenonderdelen zijn gekoppeld en .ccl_design bevat gegevens die aan het werkelijke ontwerp van de betonkolom zijn gekoppeld.

.cbm_ad , .cbm_design

Bestandstypen die aan de instellingen van berekeningseigenschappen van een betonbalk zijn gekoppeld. .cbm_ad bevat gegevens die aan de eigenschappen van rekenonderdelen zijn gekoppeld en .cbm_design bevat gegevens die aan het werkelijke ontwerp van de betonbalk zijn gekoppeld.

.csl_ad , .csl_design

Bestandstypen die aan de instellingen van berekeningseigenschappen van een betonplaat zijn gekoppeld. .csl_ad bevat gegevens die aan de eigenschappen van rekenonderdelen zijn gekoppeld en .csl_design bevat gegevens die aan het werkelijke ontwerp van de plaat zijn gekoppeld.

.cpn_ad , .cpn_design

Bestandstypen die aan de instellingen van berekeningseigenschappen van een betonwand zijn gekoppeld. .cpl_ad bevat gegevens die aan de eigenschappen van rekenonderdelen zijn gekoppeld en .cpl_design bevat gegevens die aan het werkelijke ontwerp van de betonwand zijn gekoppeld.

.srf

Oppervlakte eigenschappen

.srf.more

Gebruikersattribuuteigenschappen oppervlakte

.srfo

Oppervlakte-eigenschappen

.srfo.more

Door de gebruiker gedefinieerde eigenschappen van oppervlakteattributen

.cha

Vellingkant eigenschappen

.cha.more

Gebruikersattribuuteigenschappen vellingkant

.scr

Bout eigenschappen

.scr.more

Gebruikersattribuuteigenschappen bout

.wld

Laseigenschappen

.wld.more

Gebruikersattribuuteigenschappen las

*.udwcs

Door de gebruiker gedefinieerde lasdoorsneden (UserDefinedWeldCrossSections.udwcs)

.m1000009

Eigenschappen controlenummer

.m1000010

Eigenschappen vergrendeling controlenummer

.num

Eigenschappen nummeringsetup

.rpr

Eigenschappen lijst

.4d

Eigenschappen weergave projectstatus

standard.opt

Instellingen worden alleen in standard.opt in de map \attributes opgeslagen als u uw eigen instellingen in het dialoogvenster Opties opslaat met Opslaan.

Er is in de omgevingsmap een bestand standard.opt dat de eerste waarde geeft die moet worden geladen als een model wordt gemaakt.

Bestanden met componenteigenschappen in de map \attributes

  • Eigenschappenbestanden voor componenten die in de database Applicaties en componenten beschikbaar zijn, bijvoorbeeld .j310000063 voor de componenteigenschappen 2L Splice (63). Deze bestanden worden in de map attributes onder de modelmap opgeslagen.

Tekeninginstellingen op objectniveau, opgeslagen in de map \attributes

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.dprt

Eigenschappen onderdeel objectniveau

.dim

Eigenschappen maatlijn objectniveau

.pm

Eigenschappen label objectniveau

.jm

Eigenschappen verbindingslabel objectniveau

.sm

Eigenschappen boutlabel objectniveau

.rm

Eigenschappen wapeningslabel objectniveau

.mrms

Eigenschappen gecombineerd wapeningslabel objectniveau

.pom

Stortobjectlabeleigenschappen

.surfm

Eigenschappen oppervlaktelabel objectniveau

.note

Eigenschappen associatieve opmerking objectniveau

.wls

Eigenschappen laslabel objectniveau

.lev

Eigenschappen peilmaatlabel objectniveau

.rev

Eigenschappen revisielabel objectniveau

.drmsh

Eigenschappen wapeningsnet objectniveau

.drbr

Eigenschappen wapening objectniveau

.po

Stortobjecteigenschappen op objectniveau

.sc

Eigenschappen bouten objectniveau

.srf

Eigenschappen oppervlakte objectniveau

.dgr

Eigenschappen stramien objectniveau

.sbl

Eigenschappen symbool objectniveau

.wls

Eigenschappen laslabel objectniveau

.drtxt

Eigenschappen tekst objectniveau

.gln

Eigenschappen lijn objectniveau

.grt

Eigenschappen rechthoek objectniveau

.gci

Eigenschappen cirkel objectniveau

.gar

Eigenschappen boog objectniveau

.gpl

Eigenschappen polylijn objectniveau

.gpg

Eigenschappen polygoon en wolk objectniveau

Tekeninginstellingen op aanzichtniveau, opgeslagen in de map \attributes

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.vi

Eigenschappen aanzichtniveau

.vi.copt

Gedetailleerde objectniveau-instellingen vensterniveau

.vpm

Eigenschappen onderdeellabel vensterniveau

.vsm

Eigenschappen boutlabel vensterniveau

.vnpm

Eigenschappen aansluitend onderdeellabel vensterniveau

.vsurfm

Eigenschappen oppervlaktelabel vensterniveau

.vjm

Eigenschappen verbindingslabel vensterniveau

.vrm

Eigenschappen wapeningslabel vensterniveau

.vnrm

Labeleigenschappen van aansluitende wapening op aanzichtniveau

.vpom

Stortobjectlabeleigenschappen op aanzichtniveau

.vp

Eigenschappen onderdeel vensterniveau

.vs

Eigenschappen bout vensterniveau

.vnp

Eigenschappen aansluitend onderdeel vensterniveau

.vsurf

Eigenschappen oppervlakte vensterniveau

.vw

Eigenschappen lassen vensterniveau

.vr

Eigenschappen wapening vensterniveau

.vnr

Eigenschappen van aansluitende wapening op aanzichtniveau

.vrmp

Eigenschappen referentieobjecten vensterniveau

.vpo

Stortobjecteigenschappen op aanzichtniveau

.vg

Eigenschappen stramien vensterniveau

.vf

Eigenschappen filter vensterniveau

.vnf

Eigenschappen filter aansluitend onderdeel vensterniveau

Bestanden gerelateerd aan onderdeeltekeningen, tekeningniveau-eigenschappen, opgeslagen in de map \attributes

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.wd

Eigenschappen onderdeeltekening

.wd.copt

Onderdeeltekening gedetailleerde objectniveau-instellingen

.wd.more

Gebruikersattributen onderdeeltekening

.wdf

Eigenschappen filter onderdeeltekening

.wdnf

Eigenschappen filter onderdeeltekening aansluitend onderdeel

.wdl

Eigenschappen opmaak onderdeeltekening

.wdl.more

Gebruikersattributen opmaak onderdeeltekening

.wdv

Eigenschappen aanzicht onderdeeltekening

.wdv.more

Gebruikersattributen aanzicht onderdeeltekening

.wdc

Eigenschappen doorsnede onderdeeltekening

.wdc.more

Gebruikersattributen doorsnede onderdeeltekening

.wdd

Eigenschappen maatlijn onderdeeltekening

.wdd.more

Gebruikersattributen maatlijn onderdeeltekening

.wdcd

Eigenschappen bemating onderdeeltekening

.wdcd more

Gebruikersattributen bemating onderdeeltekening

.wpm

Eigenschappen onderdeellabel onderdeeltekening

.wsm

Eigenschappen boutlabel onderdeeltekening

.wnpm

Eigenschappen label aansluitend onderdeel onderdeeltekening

.wdsurfm

Eigenschappen oppervlaktelabel onderdeeltekening

.wdsurfm.more

Gebruikersattributen oppervlaktelabel onderdeeltekening

.wjm

Eigenschappen verbindingslabel onderdeeltekening

.wdp

Eigenschappen onderdeel onderdeeltekening

.wds

Eigenschappen bouten onderdeeltekening

.wds.more

Gebruikersattributen bouten onderdeeltekening

.wdnp

Eigenschappen aansluitend onderdeel onderdeeltekening

.wdnp.more

Gebruikersattributen aansluitend onderdeel onderdeeltekening

.wdsrf

Eigenschappen oppervlakte onderdeeltekening

.wdsrf.more

Gebruikersattributen oppervlakte onderdeeltekening

.wdgr

Eigenschappen stramien onderdeeltekening

.wdgr.more

Gebruikersattributen stramien onderdeeltekening

.wdr

Eigenschappen beveiliging onderdeeltekening

.wdr.more

Gebruikersattributen beveiliging onderdeeltekening

Bestanden gerelateerd aan merktekeningen, tekeningniveau-eigenschappen, opgeslagen in de map \attributes

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.ad

Eigenschappen merktekening

.ad.more

Gebruikersattributen merktekening

.adf

Eigenschappen merktekeningfilter

.adnf

Eigenschappen merktekeningfilter aansluitend onderdeel

.adl

Eigenschappen merktekening-layout

.adl.more

Gebruikersattributen layout merktekening

.adv

Eigenschappen aanzicht merktekening

.adc

Eigenschappen doorsnede merktekening

.add

Eigenschappen maatlijn merktekening

.add.more

Gebruikersattributen maatlijn merktekening

.adcd

Eigenschappen bemating merktekening

.adcd.more

Gebruikersattributen bemating merktekening

.apm

Eigenschappen onderdeellabel merktekening

.asm

Eigenschappen boutlabel merktekening

.anpm

Eigenschappen aansluitend onderdeellabel merktekening

.adsurfm

Eigenschappen oppervlaktelabel merktekening

.adsurfm.more

Gebruikersattributen oppervlaktelabel merktekening

.ajm

Eigenschappen verbindingslabel merktekening

.adp

Eigenschappen onderdeel merktekening

.adp.more

Gebruikersattributen onderdeel merktekening

.ads

Eigenschappen bouten merktekening

.adnp

Eigenschappen aansluitend onderdeel merktekening

.adnp.more

Gebruikersattributen aansluitend onderdeel merktekening

.adsrf

Eigenschappen oppervlakte merktekening

.adsrf.more

Gebruikersattributen oppervlakte merktekening

.adw

Eigenschappen lassen merktekening

.adw.more

Gebruikersattributen lassen merktekening

.adgr

Eigenschappen stramien merktekening

.adgr.more

Gebruikersattributen stramien merktekening

.adr

Eigenschappen beveiliging merktekening

Bestanden gerelateerd aan betontekeningen, tekeningniveau-eigenschappen, opgeslagen in de map \attributes

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.cud

Betontekening eigenschappen

.cud.copt

Gedetailleerde objectniveau-instellingen betontekening

.cud.more

Gebruikersattributen betontekening

.cudl

Eigenschappen layout betontekening

.cudl.more

Gebruikersattributen layout betontekening

.cudv

Eigenschappen aanzicht betontekening

.cudv.more

Gebruikersattributen aanzicht betontekening

.cudc

Eigenschappen doorsnede betontekening

.cudc.more

Gebruikersattributen doorsnede betontekening

.cudd

Eigenschappen maatlijn betontekening

.cudd.more

Gebruikersattributen maatlijn betontekening

.cudcd

Eigenschappen bemating betontekening

.cudcd.more

Gebruikersattributen bemating betontekening

.cupm

Eigenschappen onderdeellabel betontekening

.cusm

Eigenschappen boutlabel betontekening

.cunpm

Eigenschappen aansluitend onderdeellabel betontekening

.cudsurfm

Eigenschappen oppervlaktelabel betontekening

.cudsurfm.more

Gebruikersattributen oppervlaktelabel betontekening

.cudrm

Eigenschappen wapeningslabel betontekening

.cudrm.more

Gebruikersattributen wapeninglabel betontekening

.cudp

Eigenschappen onderdeel betontekening

.cudp.more

Gebruikersattributen onderdeel betontekening

.cuds

Bouteigenschappen betontekening

.cuds.more

Gebruikersattributen bouten betontekening

.cudnp

Eigenschappen aansluitend onderdeel betontekening

.cudnp.more

Gebruikersattributen aansluitend onderdeel betontekening

.cudsrf

Eigenschappen oppervlakte betontekening

.cudsrf.more

Gebruikersattributen oppervlakte betontekening

.cudr

Eigenschappen wapening betontekening

.cudr.more

Gebruikersattributen wapening betontekening

.cudw

Eigenschappen lassen betontekening

.cudw.more

Gebruikersattributen lassen betontekening

.cudgr

Eigenschappen stramien betontekening

.cudgr.more

Gebruikersattributen stramien betontekening

.cudrp

Eigenschappen beveiliging betontekening

.cudrp.more

Gebruikersattributen beveiliging betontekening

.cuf

Eigenschappen filter betontekening

.cunf

Eigenschappen filter aansluitend onderdeel betontekening

Bestanden gerelateerd aan overzichttekeningen, tekeningniveau-eigenschappen, opgeslagen in de map \attributes

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.gd

Overzichttekening eigenschappen

.gd.copt

Gedetailleerde objectniveau-instellingen in een overzichttekening

.gd.more

Gebruikersattributen overzichttekening

.gdl

Eigenschappen layout overzichttekening

.gdl.more

Gebruikersattributen layout overzichttekening

.gdv

Eigenschappen aanzicht overzichttekening

.gdv.more

Gebruikersattributen aanzicht overzichttekening

.gdd

Eigenschappen maatlijn overzichttekening

.gdd.more

Gebruikersattributen maatlijn overzichttekening

.gdcd

Eigenschappen bemating overzichttekening

.gdcd.more

Gebruikersattributen bemating overzichttekening

.gpm

Eigenschappen onderdeellabel overzichttekening

.gsm

Eigenschappen boutlabel overzichttekening

.gnpm

Eigenschappen aansluitend onderdeellabel overzichttekening

.gdsurfm

Eigenschappen oppervlaktelabel overzichttekening

.gdsurfm.more

Gebruikersattributen oppervlaktelabel overzichttekening

.gjm

Eigenschappen verbindingslabel overzichttekening

.gdrm

Eigenschappen wapeningslabel overzichttekening

.gdrm.more

Gebruikersattributen wapeninglabel overzichttekening

.gnrm

Labeleigenschappen van aansluitende wapening in een overzichttekening

.gpom

Stortobjectlabeleigenschappen in een overzichttekening

.gdp

Eigenschappen onderdeel overzichttekening

.gdp.more

Gebruikersattributen onderdeel overzichttekening

.gds

Eigenschappen bouten overzichttekening

.gds.more

Gebruikersattributen bouten overzichttekening

.gdnp

Eigenschappen aansluitend onderdeel overzichttekening

.gdnp.more

Gebruikersattributen aansluitend onderdeel overzichttekening

.gdsrf

Eigenschappen oppervlakte overzichttekening

.gdw

Eigenschappen lassen overzichttekening

.gdw.more

Gebruikersattributen lassen overzichttekening

.gdr

Eigenschappen wapening overzichttekening

.gdr.more

Door gebruiker gedefinieerde wapeningsattributen van overzichttekeningen

.gnr

Eigenschappen van aansluitende wapening in een overzichttekening

.gpo

Stortobjecteigenschappen in een overzichttekening

.gpbr

Stortnaadobjecteigenschappen in een overzichttekening

.gdrmp

Eigenschappen referentieobjecten overzichttekening

.gdrmp.more

Door gebruiker gedefinieerde referentiemodelattributen van overzichttekeningen

.gdgr

Eigenschappen stramien overzichttekening

.gdgr.more

Gebruikersattributen stramien overzichttekening

.gdrp

Eigenschappen beveiliging overzichttekening

.gdrp.more

Gebruikersattributen beveiliging overzichttekening

.gdf

Eigenschappen filter overzichttekening

.gdnf

Eigenschappen filter aansluitend onderdeel overzichttekening

Bestanden gerelateerd aan verzameltekeningen, tekeningniveau-eigenschappen, opgeslagen in de map \attributes

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.md

Eigenschappen verzameltekening

.md.more

Gebruikersattributen verzameltekening

.mdl

Eigenschappen layout verzameltekening

.mdl.more

Gebruikersattributen layout verzameltekening

.mdr

Eigenschappen beveiliging verzameltekening

.mdr.more

Gebruikersattributen beveiliging verzameltekening

Bestanden gemeenschappelijk voor alle tekeningen en bestanden in de map \-drawings

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.dg

Tekeningbestanden

.ldb

Eigenschappen tekeningexportlayer

.ldr

Eigenschappen tekeninglink

.cs

Eigenschappen doorsnedesymbool

.detail

Eigenschappen detailsymbool

.fas

Eigenschappen tekstbestand

.fhl

Eigenschappen hyperlink

.dsf

Eigenschappen van het tekeningselectiefilter. Dit bestand wordt opgeslagen wanneer u het selectievakje Tekening > Selectiefilter in de eigenschappen Filter of Selectiefilter inschakelt.

.GridsDimXml

.ShapeDimXml

.HolesDimXml

.FilterDimXml

.OverallDimXml

.RecessesDimXml

.SecPartsDimXml

Bematingsvoorwaarden

.dg.DPM

Snapshotbestanden van tekeningen in de submap \<model>\drawings\snapshots. De bestanden worden automatisch of op basis van een verzoek van een gebruiker gemaakt.

Als u automatisch een snapshot van een tekening wilt maken terwijl u tegelijkertijd de tekening maakt, stelt u de variabele XS_DRAWING_CREATE_SNAPSHOT_ON_DRAWING_CREATION in op TRUE. Raadpleeg voor meer informatie over het maken van snapshots Snapshots in tekeningen.

Bestanden gerelateerd aan IFC-export in de map \IFC

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.ifc

Geëxporteerde IFC-bestanden

Bestanden gerelateerd aan NC in de map \DSTV_Profiles

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.nc1

NC-bestanden (Numerical Control)

Bestanden in de map \ModelSharing

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

ModelSharingService.key

Belangrijkste bestand om het delen in Tekla Model Sharing uit te kunnen voeren.

FileSharing.ini

Bestandsdelingsinstellingen in Tekla Model Sharing.

FileSharing.xml

Bestand nodig voor bestandsdeling in Tekla Model Sharing.

Bestanden in de map \ProjectOrganizer

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.db

Gemaakt wanneer de Organisator voor het eerst wordt geopend. Bevat alle eigenschappentemplates en categorie-gegevens die in het model worden gebruikt.

De databasenaam geeft de versie van de database weer, bijvoorbeeld ProjOrg000020.db

.propertytemplate

Wordt gemaakt wanneer u een eigenschappentemplate uit de Organisator exporteert.

.category

Wordt gemaakt wanneer u een categorie uit de Organisator exporteert.

Bestanden gerelateerd aan lijsten in de map \Reports

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.xsr

Lijsten in Tekla Structures

Bestanden in de map \SessionFileRepository

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

Bestanden in de map SessionFileRepository

Back-ups van de bestanden die bij het inlezen in Tekla Model Sharing worden bijgewerkt of verwijderd.

SessionFile.db

Database voor het beheren van modelmapbestanden in Tekla Model Sharing.

.storage

Configuratiebestand van SessionFile.db.

Bestanden gerelateerd aan vormen in de mappen \ShapeGeometries en \Shapes

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.tez

.xml

Beschrijvingen van de vormgeometrie in de map \ShapeGeometries

.xml

Vormbeschrijvingen in de map Vormen

Bestanden in de map \screenshots

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.png

Een screenshot dat in Tekla Structures is gemaakt.

Bestanden gerelateerd aan Unitechnik-export in de map \UT_files

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.uni

Geëxporteerde Unitechnik-bestanden

Was this helpful?
Vorige
Volgende