Updates in tools voor betonfabricage

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Updates in tools voor betonfabricage

Unitechnik Export bevat verschillende nieuwe handige functies en Export EliPlan file en BVBS exporteren zijn ook verbeterd.

Export Unitechnik (79)

Unitechnik Export is op de volgende manieren verbeterd:

 • De export herkent nu automatisch de waarde van de openingbreedte tussen de sandwichpaneelschillen en exporteert deze.

 • Het scannen van de lijnattributen herkent afwerkingen nu correct als de grootte van de afwerking groter is dan de helft van de dikte van het element.

 • De export van lijnattributen is verbeterd voor dubbele wand 2e schil.

 • Elektriciteitsbuizen worden nu altijd geëxporteerd met Z-positie als Z=0.

 • Wanneer er voorheen een dubbele-wandschil van meer dan één onderdeel werd gemaakt en Snijd buitenste merken was ingeschakeld, ontbraken de instortvoorzieningen in de export. Dit is nu opgelost.

 • Een instortvoorziening wordt nu als één enkele lijn met overeenkomende lengte en breedte geëxporteerd wanneer deze met de contour overlapt en de instelling Snijd buitenste merken is ingeschakeld.

 • De breedte van instortvoorzieningen die is als B-rep-items zijn gemaakt, wordt nu correct geëxporteerd.

 • De productiedikten van dubbele-wandschillen worden nu berekend zodat de eerste schildikte submerkdikte inclusief supportliggers rapporteert en de tweede schil de volledige betonelementdikte rapporteert, ongeacht de gekozen dialoogvensteroptie. Dit is om ervoor te zorgen dat de waarden van de productiedikte overeenkomen met de maximale hoogte van de uithardingskamer.

 • U kunt nu <VALUE> gebruiken om informatie over een onderdeel-UDA op te vragen en {VALUE} om informatie over een merk-UDA op te vragen in de optie Text[Template]#Counter. Hierdoor wordt het mogelijk om een kortere string te gebruiken in plaats van een template-eigenschap te moeten gebruiken om gebruikersattributen aan te duiden.

 • U kunt nu alle combinaties van teksten, templates en tellersymbolen met de optie Text[Template]#Counter gebruiken.

 • Wapeningsstaven en netten worden niet langer in de extremenberekening van het betonelement opgenomen wanneer ze van exporteren worden uitgesloten. Daardoor maakt uitstekende wapening die is uitgesloten geen offset meer.

 • U kunt het nieuwe gebruikersattribuut van het oppervlakobject Gebruik oppervlak als palletbasis gebruiken om het object te oriënteren zonder de stortzijde of rotatie in exportinstellingen te wijzigen.

 • Dubbele wanden worden nu ook correct geëxporteerd wanneer er meer dan één onderdeel als de eerste fase (of de tweede fase) in het betonelement wordt opgegeven.

 • Een staaf of netdraad die de flectievorm voor haken gebruikt, heeft nu een geometrische gegevensreeks systematisch afgerond in geval van randlijnen.

 • Staafgroepen die in netten zijn verzameld, worden nu correct uitgeslagen.

 • Wapeningsstaven die als instortvoorzieningen zijn geëxporteerd, worden nu met de juiste geometrie geëxporteerd.

 • Supportliggers worden nu ongeacht hoe ze worden gemodelleerd in de eerste dubbele wandschil geplaatst, tenzij ze speciaal aan de tweede schil zijn bevestigd.

 • De herkenning van de instortvoorziening is verbeterd in gevallen waarin beide dubbele-wandschillen in het merk hetzelfde hiërarchieniveau hebben.

 • Omtrekken van instortvoorzieningen worden nu altijd loodrecht op de pallet geëxporteerd.

 • Het coördinatensysteem en de gescande geometrie worden nu met eenvoudige lijnen getekend in plaats van constructielijnen die in de modeldatabase worden opgeslagen.

 • Geometrische plotgegevens worden nu geoptimaliseerd voor instortvoorzieningen die uit uitgesneden objecten zijn gemaakt en een variërende dikte hebben. Het aantal tussenliggende punten in geometrische lijnen of polygonen wordt tot een minimum beperkt.

 • Gegevens lezen van het tabblad Dataspecificatie instortvoorziening voor stalen onderdelen werkt nu correct.

 • Tabblad Hoofdonderdeel :

  • Het is nu mogelijk om extra stringlengteopties 13, 14, 15, 16 en 20 in de instellingen van de bestandsindeling te gebruiken.

 • Tabblad TS configuratie :

  • De naam van de instelling 90° roteren als palletbreedte is overschreden is gewijzigd in Automatisch roteren op pallet en de functionaliteit is gewijzigd. U kunt nu het coördinatensysteem voor exporteren +90° of -90° roteren wanneer de elementbreedte de palletbreedte overschrijdt of wanneer de elementbreedte de elementlengte overschrijdt.

  • U kunt elementen voor export in verschillende vlakken scannen met de instelling Scan positie. Er is nu een nieuwe optie beschikbaar waarmee u tegelijkertijd in drie vlakken kunt scannen.

 • Tabblad Instortvoorzieningen :

  • Het is nu mogelijk om te selecteren dat u geen oppervlakte exporteert door de optie Exporteer oppervlak op Nee in te stellen.

  • U kunt nu de omtrek van het hoofdonderdeel of de omtrek van alle onderdelen exporteren met de weergave van het hoeksymbool. Deze opties zijn toegevoegd in de lijst Exporteer elementen. U kunt ook de hoeksymboolbreedte en -hoogte instellen.

   De omtrek van het hoofdonderdeel met hoeksymbolen:

   De omtrek van alle onderdelen met hoeksymbolen:

 • Tabblad Wapening :

  • U kunt nu opgeven of niet-verzamelde wapening wordt uitgesloten met de nieuwe optie Verzameld voor de instelling Staven exporteren.

  • Er zijn nieuwe opties voor het plotten van supportliggers:

   • Als supportligger bovenregel (standaard): De geometrie van de belangrijkste regel (bovenregel) met alle gegevens wordt opgenomen in de export.

   • Als supportligger onderregels : De supportligger wordt als één object geëxporteerd maar met het hoeveelheidsgetal 2 inclusief de tussenafstand.

   • Als supportligger alle regels : Een object als het bovenstaande maar met het hoeveelheidsgetal 3.

   • Als bovenregel met eindsymbolen : Twee instortvoorzieningssymbolen worden op de eindpunten van de bovenregel geplaatst in de richting van de supportliggers, lijn 20 mm lang. Bovendien de bovenstaande BRGIRDER-gegevens.

   • Als onderregels met eindsymbolen : Twee instortvoorzieningssymbolen worden op de eindpunten van de onderregel geplaatst in de richting van de supportliggers, lijn 20 mm lang. Bovendien de bovenstaande BRGIRDER-gegevens.

   • Alleen eindsymbolen bovenregel : Twee instortvoorzieningssymbolen worden op de eindpunten van de bovenregel geplaatst in de richting van de supportliggers, lijn 20 mm lang. Geen BRGIRDER.

   • Alleen eindsymbolen onderregel : Twee instortvoorzieningssymbolen worden op de eindpunten van de onderregel geplaatst in de richting van de supportliggers, lijn 20 mm lang. Geen BRGIRDER.

  • De instelling Gebogen wapening als niet uitgeslagen heeft nu een nieuwe optie Alleen netten. Met deze optie kunt u gebogen netten als uitgeslagen exporteren terwijl andere gebogen wapening als gebogen wordt geëxporteerd.

  • De instelling Lengte wapeningsstaven heeft nu een nieuwe optie Lijnen aan de rand (alle beenlengten) die de lengten van de wapeningsstaafbenen aan de rand van de staven berekent.

  • U kunt nu vergelijkbare staven met gelijke tussenafstand groeperen met de nieuwe instelling Staafgroepering. Vergelijkbare staven worden geëxporteerd met één RODSTOCK-rij met de juiste hoeveelheid en tussenafstand. De opties zijn Ja en Nee (standaard). De wapeningsgroepering is hoofdzakelijk bedoeld om bij de fabricage van eenvoudige netten en wapening te worden gebruikt.
 • Tabblad Dataspecificatie SLABDATE-blok :

  • U kunt gegevens over het geëxporteerde element met de nieuwe instelling Itemaanduiding aanduiden.

  • U kunt nu de manier van het transporteren van gegevens exporteren met de nieuwe instelling Transporttype.

  • De export van de productiedikte voor dubbele wanden is gewijzigd. Met de optie Breedte betonelement wordt de dikte van het betonelement voor beide schillen geëxporteerd.

  • Het is nu mogelijk om met de nieuwe instelling Windvormklasse expositieklassen te exporteren.

 • Tabblad Pallet :

  • U kunt nu elementen in de Y-richting uitlijnen met de nieuwe instelling Op Y-as uitlijnen. U kunt selecteren of u als volgt wilt uitlijnen:

   • bovenrand element naar bovenrand pallet
   • bovenrand element naar pallethartlijn
   • hartlijn element naar hartlijn pallet
   • onderrand element naar pallethartlijn
   • onderrand element naar palletonderrand
 • Tabblad Validatie :

  • U kunt nu de beenlengten van de staaf en de netten, en de netoverstekken en tussenafstanden valideren.

  • U kunt nu ook selecteren dat u niet-geldige staven als niet-geautomatiseerd wilt exporteren om de export te voorkomen.

Export EliPlan file (68)

Export EliPlan file is op de volgende manieren verbeterd:

 • U kunt nu verschillende productcodetoewijzingen gebruiken met de nieuwe instelling Productcode op het tabblad Data inhoud.

 • De export van gegevens met de lengte L1 en L2 is verbeterd voor uitgesneden kanaalplaten.

 • Uitsnijdingen die bij diagonaal uitgesneden platen worden gemaakt, beïnvloeden de berekening van L1- en L2-waarden niet meer.

BVBS-export

BVBS exporteren is op de volgende manieren verbeterd:

 • Wanneer meerdere segmenten van een staaf buigingen van 0 graden hebben, wordt deze als een ononderbroken rechte doorsnede geëxporteerd.

 • De geëxporteerde cirkelvormige en spiraalvormige staven krijgen nu de inwendige radius van de boog in plaats van de hartlijnradius. Deze waarde wordt opgevraagd bij de lijsteigenschap DIM_R en berekend op basis van de staafgeometrie als de DIM_R ontbreekt.

 • Cirkelvormige en spiraalvormige staven hadden onjuiste tussenafstanden. Dit is nu opgelost.

 • Een nieuwe UDA BVBS_BENDING_ROLL is toegevoegd. De UDA BVBS_BENDING_ROLL wordt overgenomen uit wapening. Er is een nieuw tabblad BVBS in de wapeningseigenschappen met een nieuwe instelling Bending roll diameter voor deze UDA.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende