Verbeteringen in afronding, tredeverloop, knikken en andere stavensets

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Verbeteringen in afronding, tredeverloop, knikken en andere stavensets

Tekla Structures 2019 introduceert veel nieuwe instellingen en handige functies met betrekking tot stavensets.

Staaflengten afronden in het model

Voorheen kon u alleen de wapeningsstaaflengten in lijst- en tekeningtemplates afronden met de instellingen die in het bestand rebar_config.inp zijn gedefinieerd.

U kunt nu staaflengten van stavensets in het model afronden. De nieuwe afrondingsinstellingen zijn voor het huidige model beschikbaar in het dialoogvenster Options , voor hele stavensets in de eigenschappen Rebar set en voor bepaalde stavensetstaven in de eigenschappen Rebar property modifier.

U kunt aparte instellingen voor rechte staven, eerste en laatste benen en tussenliggende benen definiëren en u kunt de lengten van staven naar boven, beneden of naar het dichtstbijzijnde geschikte getal volgens de afrondingsnauwkeurigheid afronden. Er is ook een aparte instelling voor het definiëren hoe de staaflengten op de splitserlocaties naar boven worden afgerond.

De lijst- en tekeningtemplates blijven de afrondingsinstellingen in het bestand rebar_config.inp gebruiken. Als de staaflengten van de stavenset al in het model zijn afgerond en de afrondingsinstellingen in het model en in het bestand rebar_config.inp in lijn liggen, wordt er geen extra afronding in templates uitgevoerd.

Tredeverloop

U kunt nu bijvoorbeeld definiëren of stavensetstaven aflopend op hellende onderdeelranden worden ingesteld en hoe de verlopende treden worden gemaakt. Er zijn nieuwe verloopinstellingen voor het huidige model beschikbaar in het dialoogvenster Options , voor hele stavensets in de eigenschappen Rebar set en voor bepaalde stavensetstaven in de eigenschappen Rebar property modifier.

U kunt waarden van de verlopende treden afzonderlijk definiëren voor rechte staven, eerste en laatste benen en tussenliggende benen. Met de eigenschappen van de stavenset of van de eigenschappenaanpasser kunt u ook het aantal staven in de ene verlopende trede definiëren.

Stavensetaanpassers maken met het nieuwe contextuele tabblad

U kunt nu stavensetaanpassers maken voor hele stavensets of voor geselecteerde staafgroepen of staven. Gebruik een van de drie selectieknoppen voor wapening om de stavensetstaven te selecteren waarvoor u een aanpasser wilt maken.

Gebruik vervolgens de aanpassercommando's op het nieuwe contextuele tabblad Stavenset dat aan het rechter uiteinde van het lint verschijnt. Het contextuele tabblad is alleen zichtbaar wanneer u stavensetstaven hebt geselecteerd.

De eerste knop op het contextuele tabblad is om te definiëren hoe de aanpasser in het model moet worden geplaatst en hoeveel punten moeten worden aangewezen. Naast de vorige aanwijsmodus voor één enkel punt en meerdere punten is er nu een nieuwe aanwijsmodusbeschikbaar voor de geselecteerde stavensetstaven. Klik op de knop Aanwijsmodus om de drie modi te doorlopen.

Het contextuele tabblad Stavenset bevat ook commando's voor het toevoegen van secundaire richtlijnen en beenvlakken aan stavensets.

Splitserverbeteringen

 • U kunt nu met splitsers standaard en aangepaste eigenschappen voor overlappen en knikken voor stavensetstaven definiëren. Gebruik de nieuwe instellingen in de eigenschappen Rebar splitter in het eigenschappenvenster, bijvoorbeeld Type splitsen , Lapping type en het hele gedeelte Cranking.

  De standaardwaarden van de eigenschappen overlappen en knikken worden uit het bestand rebar_database.inp uit de omgevings-, bedrijfs- en/of projectmappen gelezen.

 • De instelling Te splitsen staven is nu Beïnvloede staven met de nieuwe extra optie 1/4.

 • De vorige instelling van Overlaptype is verwijderd.

 • Wanneer u een splitser toevoegt of wanneer u een splitser selecteert, worden de lengten van de beïnvloede staven nu in het model weergegeven.

 • Als u een splitser op een bepaalde afgeronde afstand van een staafuiteinde wilt maken en de weergegeven maatlijn wordt gemeten vanaf het andere staafuiteinde, houdt u Shift ingedrukt wanneer u de splitser in het model plaatst om het meetpunt naar het andere staafuiteinde te schakelen.

Verbeteringen in einddetailaanpassers

De volgende nieuwe instellingen zijn nu beschikbaar in de eigenschappen Rebar end detail modifier in het eigenschappenvenster:

 • Haakrotatie : U kunt de eindhaken van staven buiten het staafvlak roteren. Bijvoorbeeld:

 • Type aanpassing : U kunt de staaflengte verlengen of inkorten volgens een eindoffset of een opgegeven beenlengte.

 • Het vorige gedeelte Threading is nu Eindvoorbewerkingen met enkele nieuwe instellingen.

 • Het gedeelte Gebruikersattributen : Klik op de knop Meer om toegang tot de gebruikersattributen (UDA's) van de einddetailaanpassers te krijgen.

Nieuwe staafweergaveopties in het lint

Op het tabblad Beton in het lint zijn er nu nieuwe commando's voor Weergaveopties staaf in het model:

 • Zichtbaarheid van het beenvlak

  Klik om de beenvlakken van stavensets in het model weer te geven of te verbergen.

  Dit is hetzelfde als het instellen van de variabele XS_REBARSET_SHOW_LEGFACES naar TRUE of FALSE.

 • Zichtbaarheid van de staafmaatlijn

  Klik om de maatlijnen van een geselecteerde wapeningsstaaf, staafgroep of stavenset in het model weer te geven of te verbergen.

  Dit is hetzelfde als het instellen van de variabele XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_SELECTING_REBARS naar TRUE of FALSE.

 • Zichtbaarheid van de eigenschapaanpasser

  Klik om de eigenschapaanpassers van de stavenset weer te geven of te verbergen.

  Dit is hetzelfde als het instellen van de variabele XS_REBARSET_SHOW_PROPERTY_MODIFIERS naar TRUE of FALSE.

 • Zichtbaarheid van de einddetailaanpasser

  Klik om de einddetailaanpasser van de stavenset weer te geven of te verbergen.

  Dit is hetzelfde als het instellen van de variabele XS_REBARSET_SHOW_END_DETAIL_MODIFIERS naar TRUE of FALSE.

 • Zichtbaarheid van de splitser

  Klik op om de stavensetsplitsers weer te geven of te verbergen.

  Dit is hetzelfde als het instellen van de variabele XS_REBARSET_SHOW_SPLITTERS naar TRUE of FALSE.

 • Kleuren van staafgroepen

  Klik om kleuren te gebruiken waarmee de staafgroepen binnen stavensets in plaats van de stavensetklassen kunnen worden aangeven.

  Dit is hetzelfde als het instellen van de variabele XS_REBARSET_COLOR_BARGROUPS naar TRUE.

Verbeteringen bij het wijzigen van beenvlakken

Wanneer u stavensets wijzigt door beenvlakken te verslepen, zijn de volgende nieuwe en verbeterde methoden nu beschikbaar:

 • Als u een beenvlak versleept, blijven de verbonden beenvlakken intact.

 • Als u Alt ingedrukt houdt en een beenvlak versleept, blijft de grootte van het beenvlak hetzelfde, maar de verbonden beenvlakken kunnen wijzigen.

  Dit is wat er voorheen gebeurde toen u een beenvlak versleepte.

 • Als u Shift ingedrukt houdt en een beenvlak versleept, wordt het beenvlak van de verbonden beenvlakken losgekoppeld.

  Dit is wat voorheen gebeurde wanneer u Alt ingedrukt hield en een beenvlak versleepte.

 • Als u Ctrl ingedrukt houdt en een beenvlak versleept, wordt er een nieuw parallel beenvlak gemaakt.

Andere verbeteringen

 • Wanneer u dwarsstavensetstaven maakt, kunt u de distributielengte van de staven wijzigen door de lengte van de staaf op de richtlijn in te stellen voordat de staven aan het model worden toegevoegd. Wanneer het commando Stavenset > Dwarsstaven maken wordt uitgevoerd, klikt u op de nieuwe knop op de contextuele werkbalk en kort u de richtlijn in of verlengt u deze door de bijbehorende eindhandles te verslepen.

 • U kunt nu met de stavensetaanpassers, splitsers, richtlijnen en beenvlakken werken met de selectieknop Staafgroepen selecteren of de selectieknop Enkelvoudige staven selecteren. Voorheen was dit alleen mogelijk met de knop Stavensets selecteren.

 • Alle stavensetaanpassers inclusief splitsers hebben de volgende nieuwe instellingen:

  • Beïnvloede staven voor het definiëren hoeveel staven op dezelfde locatie kunnen worden gewijzigd.

   Dit is vergelijkbaar met de instelling Te splitsen staven die de splitsers voorheen hadden en de nieuwe extra optie 1/4.

  • Eerste beïnvloede staaf voor het definiëren welke de eerste staaf is die moet worden gewijzigd, beginnend bij het eerste uiteinde van de aanpasser.

 • Een pijlpuntsymbooldichtbij het middelpunt van elke stavensetaanpassers geeft nu bijvoorbeeld de richting van de aanpasser en de linker- en rechterzijde van een splitser aan. De pijlpunten vanaf het begin naar het einde van de aanpasser.

  De primaire en secundaire richtlijnen van stavensets hebben ook de richtingpijl.

 • Wanneer u één enkele stavensetstaaf of staafgroep selecteert, worden de aanpassers en splitsers die de geselecteerde staven beïnvloeden in het model weergegeven. Ook de andere staven die niet in de stavenset zijn geselecteerd, worden als semitransparant weergegeven.

  Wanneer u een aanpasser of splitser selecteert, worden de stavensetstaven die door deze aanpasser of splitser worden beïnvloed in het model aangegeven. De andere ongewijzigde staven worden als semitransparant weergegeven.

  Met de renderingoptie Alleen geselecteerde onderdeel weergeven (Ctrl+5) worden de beïnvloede staven zichtbaar gemaakt wanneer u een aanpasser of splitser selecteert.

 • De stavensetaanpassers worden nu duidelijker in het model weergegeven, met dikkere en ononderbroken lijnen bovenop andere objecten.

 • Wanneer u stavensets voor betonnen onderdelen maakt met de commando's Lengtestaven maken , Dwarsstaven maken en Staven in een vlak maken , snijdt Tekla Structures automatisch de nieuwe stavensets met de bestaande uitsnijdingen in de betonnen onderdelen uit. Dit betekent dat u geen aparte uitsnijdingen voor nieuwe stavensets hoeft te maken.

  U kunt de uitsnijdingen van stavensets en uitsnijdingen van betonnen onderdelen echter afzonderlijk wijzigen en verwijderen. En als u een nieuwe uitsnijding aan een betonnen onderdeel met een stavenset toevoegt, worden de stavensets niet automatisch uitgesneden.

 • U kunt nu stavensetstaven aan de binnenzijden van uitsnijdingen en kokerprofielen maken.

 • Het is nu mogelijk om informatie over de staafgroepen van stavensets in het model en in tekeningen op te vragen.

 • Als de groepskleuring van de stavenset is ingeschakeld, zijn nu alle stavensetstaven waarvan het groepstype onbekend is met verschillende kleuren gekleurd.

 • Er zijn nieuwe templateattributen voor wapening beschikbaar.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende