Andere tekeningverbeteringen

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Andere tekeningverbeteringen

Er zijn veel andere verbeteringen in veel van de tekeningfuncties. U kunt nu bijvoorbeeld uw documenten in de Documentmanager rangschikken in handmatige categorieën. Het verslepen in tekeningen is veel makkelijker en eenvoudiger gemaakt en de staaftekentools zijn ook bijgewerkt. Daarnaast hebben tekeningaanzichtlabels nieuwe uitlijningsopties.

Verbeteringen in de Documentmanager

De knopnaam van de tekeningenlijst is gewijzigd in Documentmanager

 • Op het tabblad Tekeningen & Lijsten in het lint is de naam van de commandoknop gewijzigd in Documentmanager.

 • In Snel starten kunt u documentmanager of tekeningenlijst invoeren. De werkelijke commandonaam is Documentmanager (tekeningenlijst).

Grootte van het categoriedialoogvenster van de documentmanager is verstelbaar

 • Het categoriedialoogvenster van de Documentmanager is verbeterd om het wijzigen van de grootte mogelijk te maken zodat zoekstrings en andere eigenschappen eenvoudiger zichtbaar kunnen worden gemaakt. De breedte van het categoriedialoogvenster wordt opgeslagen en teruggezet uit de gegevens die in het model zijn opgeslagen als het dialoogvenster wordt gesloten en vervolgens opnieuw wordt geopend.

Prestatieverbeteringen

 • De prestaties van enkele bewerkingen van de Documentmanager op tekeningen zijn verbeterd.

Uw documenten in handmatige categorieën organiseren

Soms moet u mogelijk een documentcategorie in de Documentmanager hebben voor documenten die met de zoekopdracht moeilijk zijn te categoriseren. U kunt nu eenvoudigweg documenten selecteren, een handmatige categorie maken en uw documenten daar toevoegen. U kunt ook documenten toevoegen aan en documenten verwijderen uit bestaande handmatig gemaakte categorieën en categorieën combineren, zowel bij die op zoeken zijn gebaseerd als die handmatig zijn. Een handmatige categorie kan zowel tekeningen als bestandsdocumenten bevatten.

Een handmatige categorie maken kan handig zijn, bijvoorbeeld als u de functie Wijzigingen weergeven uit het controlepunt dat wordt ingesteld wanneer de knop is ingeschakeld in de Documentmanager hebt ingeschakeld en u vervolgens, wanneer enkele documenten zijn gewijzigd en weergegeven, de gewijzigde documenten aan een handmatige categorie kunt toevoegen.
Taak Actie

Een nieuwe handmatige categorie maken en daar documenten toevoegen

 • Selecteer de documenten in de lijst, klik met de rechtermuisknop en selecteer Handmatige categorie > Aan nieuw toevoegen. Voer vervolgens een naam voor de categorie en een optionele tooltip in en definieer noodzakelijke instellingen. Klik vervolgens op Opslaan.

De opties zijn hetzelfde als in de op zoeken gebaseerde categorieën, behalve dat de functionaliteit met betrekking tot de zoekstrings en de knop Testen ontbreken als er gekoppelde documenten zijn. Als er geen gekoppelde documenten zijn, zijn de zoekinstellingen zichtbaar en kan de categorie een op zoeken gebaseerde categorie of een handmatige categorie worden.

De nieuwe of gewijzigde handmatige categorieën worden in het bestand DocumentManagerCategories_<user>.xml onder de huidige modelmap opgeslagen.

Documenten aan een bestaande handmatige categorie toevoegen

 • Selecteer de documenten in de lijst, klik met de rechtermuisknop, selecteer Handmatige categorie > Aan bestaande toevoegen en selecteer vervolgens de gewenste categorie.

Alle compatibele handmatige categorieën worden weergegeven. U kunt de geselecteerde documenten aan meerdere categorieën toevoegen.

Onlangs gewijzigde documenten in een nieuwe handmatige categorie opslaan

 • Als u de knop Wijzigingen weergeven uit het controlepunt dat wordt ingesteld wanneer de knop is ingeschakeld in de Documentmanager hebt ingeschakeld en wanneer u deze knop vervolgens uitschakelt, krijgt u het volgende bericht: Het uitschakelen van 'Wijzigingen weergeven' herstelt het wijzigingencontrolepunt en verliest de historie van welke documenten zijn gewijzigd sinds het controlepunt is ingesteld. Weet u zeker dat u wilt doorgaan?. Selecteer Nieuwe categorie maken.

U kunt ook selecteren om de knop uit te schakelen en de historie kwijt te raken.

Een handmatige categorie bewerken

 • Klik met de rechtermuisknop op de categorie in de categorielijst en selecteer Bewerken.

Documenten uit een handmatige categorie verwijderen

U kunt het volgende doen:

 • Selecteer de documenten in de lijst, klik met de rechtermuisknop, selecteer Handmatige categorie > Verwijderen uit en selecteer vervolgens de categorie waaruit de documenten moeten worden verwijderd.

 • Selecteer eerst handmatige categorieën zodat alle documenten in die categorieën worden weergegeven, klik met de rechtermuisknop en selecteer Handmatige categorie > Verwijder uit geselecteerde.

Een handmatige categorie verwijderen

 • Klik met de rechtermuisknop op de categorie in de categorielijst en selecteer Verwijderen.

Verbeteringen bij het zoeken in de Documentmanager

 • Wanneer u in de Documentmanager een algemene zoekopdracht uitvoert, wat betekent dat u in de zoekstring geen specifieke eigenschappen definieert om naar zoeken, worden de waarden die u zoekt alleen vergeleken met de eigenschappen die zichtbaar zijn en worden verborgen kolomeigenschappen nu genegeerd.

Nieuwe opties voor het uitlijnen van vensterlabels

Voorheen kon u vensterlabels alleen horizontaal op aanzichtkader of opzichtbaarheidsvenster in labeleigenschappen van tekeningaanzichten centreren. U hebt nu meer mogelijkheden beschikbaar:

 • Links uitgelijnd ten opzichte van aanzichtkader

 • Gecentreerd uitgelijnd ten opzichte van aanzichtkader

 • Rechts uitgelijnd ten opzichte van aanzichtkader

 • Links uitgelijnd ten opzichte van zichtbaarheidsvenster

 • Midden uitgelijnd ten opzichte van zichtbaarheidsvenster

 • Rechts uitgelijnd ten opzichte van zichtbaarheidsvenster

Verslepen in tekeningen

 • Het gedeelte Instellingen in het menu Bestand in de Tekening Editor bevat een nieuwe knop Tekening verslepen. U kunt nu tekeningobjecten zoals opmerkingen, schetsobjecten en stramienlijnen verplaatsen zonder de objecten eerst te selecteren.

 • U kunt ook handlepunten van schetsobjecten verplaatsen zonder eerst de handles te selecteren wanneer u Tekening verslepen hebt ingeschakeld. Houd de linkermuisknop dichtbij het handlepunt ingedrukt en sleep het handlepunt naar de nieuwe positie.

  Als u de handlepunten van stramienlabels wilt verslepen, moet u nog steeds eerst de stramienlijn selecteren.

 • Smart Select is uit de Tekening Editor verwijderd. De nieuwe functionaliteit voor het verslepen bevat deze functionaliteit. Met het nieuwe verslepen van de tekening is het niet meer nodig om het vorige object te deselecteren wanneer u een nieuwe gaat verslepen.

Zoom selectie werkt nu in tekeningen

 • Wanneer u nu een tekeningobject of een tekeningaanzicht selecteert, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Zoom > Zoom selectie. Tekla Structures zoomt naar de geselecteerde objecten of het aanzicht. Voorheen werkte Zoom selectie alleen in de Model Editor. Zoomen naar het geselecteerde aanzicht is vooral handig in grote overzichttekeningen die veel aanzichten bevatten.

Wijzigingen in het maken van snapshots

 • De functionaliteit van de variabele XS_DRAWING_SNAPSHOT_CREATION is gewijzigd. Wanneer u een tekening opslaat, wordt u niet meer gevraagd of u een snapshot wilt maken. Als deze variabele op TRUE (standaard) is ingesteld, wordt de snapshot altijd gemaakt wanneer u een tekening opslaat en nooit als deze op FALSE is ingesteld.

Tekening maken

 • Wanneer u meerdere tekeningen tegelijk maakt, geeft Tekla Structures een voortgangsdialoogvenster met een knop Annuleren weer. Als u echter op de knop Annuleren klikte, stopte het maken van nieuwe tekeningen niet, maar werden ze zonder templates gemaakt. Dit is nu opgelost. Bovendien worden nu in het dialoogvenster ook twee voortgangsbalken weergegeven: de eerste balk geeft weer wat er voor elke tekening is gedaan en gaat heen en weer. De tweede balk vordert gestaag na elke tekening.

Verbeteringen tekeningtools van de wapening

Staafgroepmarkering

 • Op het tabblad Label 3 kunt u nu definiëren hoe de labeltekst met de nieuwe instelling Labelrotatie moet worden geroteerd. U kunt de labeltekst horizontaal en verticaal of in de richting van de labellijn roteren (standaard).

 • De naam van de uitvoermethode van de staaflengte Totaal A B C is gewijzigd in Som van exacte lengten op de tabbladen Label 1Label 3.

Staafgroepbemating

 • De tekstplaatsing is verbeterd zodat teksten niet met elkaar of met een staaf overlappen.

 • De maatlijn wordt nu correct gemaakt, ook in het geval dat de staafgroepstaven slechts gedeeltelijk zichtbaar zijn in een tekeningaanzicht.

 • De eerste en laatste staaflijnen ontbreken. Dit is nu opgelost.

 • Het is nu mogelijk om ook regelmatig weergegeven groepen te groeperen.

 • U kunt nu ook cirkelvormige staafgroepen bematen.

 • De maatvoering van het balktype van het betonblok werkt weer.

 • De volgorde van de inhoudselementen van labels is nu correct in alle gebruikssituaties. De oplossing geldt ook voor extra labels.

 • De naam van de uitvoermethode van de staaflengte Totaal A B C is gewijzigd in Som van exacte lengten.

 • De extra labels worden nu correct geplaatst.

 • De tool voegt nu een correct aantal maatlijnen toe en de lijnen worden correct uitgelijnd.

 • In groepen van één staaf is de CC-waarde nu 0,0.

 • De statische inhoud van het label dat in de richting van de maatlijn wordt geplaatst, is nu aanpasbaar. U kunt de inhoud op de tabbladen Extra labels voorzijde of Extra labels achter opgeven.

 • Het eerste type in de lijst Type annotatie op het tabblad Parameters is gewijzigd. De labels achter de maatlijn worden daar niet meer weergegeven. De afbeelding is ook nieuw.

 • Staafgroepering is gewijzigd zodat de randstaaf bij het wijzigen van de afstand naar de groep met een kleinere afstand gaat.

 • U kunt nu de afstand tussen label 1 en label 2 definiëren met de nieuwe instelling Ruimte tussen Mark1 en Mark2 op het tabblad Geavanceerde instellingen. Op hetzelfde tabblad is Volgende labelafstand onder het nieuwe gebied Groeperen verplaatst en de naam is gewijzigd in Afstand groepslabel. Staafgroeptolerantie is ook naar het gebied Groeperen verplaatst en de naam is gewijzigd in Groepeertolerantie.

 • Er is meer ruimte tussen velden toegevoegd om overlappende vensters van 4K-schermen te voorkomen. De plugin voor het markeren van staafgroepen is ook aangepast voor 4K-schermen.

 • De onjuist bemate staafgroepen in sommige combinaties van een type verdelingsstaaf en het uitsluiten van begin-/eindstaven is opgelost. De oplossing is van invloed op situaties waarin u Eerste uitsluiten , Laatste uitsluiten of Eerste en laatste uitsluiten had geselecteerd en dit had gecombineerd met één van de volgende typen verdeling: Gelijkmatige verdeling over de geselecteerde afstand , Met exacte h.o.h.-maat en variabele beginmaat , Met exacte h.o.h.-maat en variabele eindmaat of Met exacte h.o.h.-maat en variabele begin- en eindmaat.

 • De pijlen van de maatlijnen werden onjuist geplaatst wanneer u de instelling Visibility of reinforcing bars in group met de optie two bars in the middle of group gebruikte. Dit is nu opgelost.

Vergrote afbeelding en markering staaf

 • De plaatsing en nauwkeurigheid van staafsegmentlengten is verbeterd.

 • Er zijn nu meer kleuren voor lijnen beschikbaar.

 • Staven worden nu alleen uit het geselecteerde onderdeel geselecteerd.

 • De tekening wordt nu niet opgeslagen als de tool in de geopende actieve tekening wordt aangeroepen

 • Er is een crash voorkomen wanneer de staafgrootte niet-numerieke tekens zoals HA20 bevat.

 • De eenheidsinstelling 'cm m' op het tabblad Maatlijnen werkt nu correct.

 • Het maken van de vergrote afbeelding van spiraalvormige en cirkelvormige wapening werkt nu correct. Voorheen veroorzaakte het dat Tekla Structures niet meer werkte.

 • De tekstplaatsing is verbeterd zodat teksten niet met elkaar of een staaf overlappen.

 • De plaatsing van maatlijntekst is verbeterd om minder ruimte te gebruiken wanneer randen in gebruik zijn.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende