Verbeteringen in componenten

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Verbeteringen in componenten

Er zijn verschillende verbeteringen in betoncomponenten en staalcomponenten in Tekla Structures 2019.

Betoncomponenten

Instortvoorzieningen (8)

Op het tabblad Plaatsing is het nu mogelijk om ankers naar de dichtstbijzijnde supportligger te verplaatsen. U kunt de klasse en de naam van de bovenste staaf van de supportligger en ook de maximale verplaatsing van ankers selecteren.

Automatische wapeningsopmaak - dubbele T-ligger (51)

Op het tabblad Strengpatroon kunt u nu een externe .CSV-bestand gebruiken om een oneindig aantal afzonderlijke strengen te definiëren.

Automatische wapening opmaak - L-wand (55), Automatische wapening opmaak - Wand (56)

 • Het maken van beugels met stekken en randbeugels is gewijzigd zodat de door de gebruiker ingevoerde tussenafstand niet wordt overschreden wanneer u Beide in de optie Timpaanuiteinde gebruikt. In de meeste gevallen betekent dit dat er in het midden twee kleinere tussenafstanden zijn dan de invoerwaarde.
 • U kunt nu geavanceerde haakeigenschappen voor staafgroepen op de tabbladen Beugels (voor 55) en Beugels onder definiëren. De componenten zijn als gevolg van deze verbeteringen niet volledig compatibel met eerdere versies.

L-wand - Automatische wapening opmaak (55)

 • U kunt nu de aansluitende stavenset op het tabblad Eindstaaf bepalen.

Balkwapening (63)

U kunt nu selecteren of u extra koppelingen op het tabblad Parameters wilt maken.

Beugelwapening (67)

U kunt nu de staafpolygoon op elke even of oneven positie met de klok mee roteren. Als u bijvoorbeeld een waarde 1, 2, 3 of 4 invoert, roteert het vak Eerste beugel de staafpolygoon naar oneven posities en als u een waarde in het vak Tweede beugel invoert naar even posities.

Strook wapening (75)

U kunt nu dubbele beugelstaven als een nieuw buigtype op het tabblad Beugels maken. De instellingen van de dwarsdoorsnede bevinden zich nu op het tabblad Beugels en de buigrichting wordt als afbeeldingen weergegeven.

Kolom-balk verbinding (75), 2-zijdige kolom-balk verbinding (76), Kolom-T balk verbinding (77), 2-zijdige kolom-T balk verbinding (78)

U kunt nu een ondersteuningsplaat maken, relatief ten opzichte van de kolom. 2-zijdige kolom-T balk verbinding (78) is niet volledig compatibel met oudere Tekla Structures -versies als gevolg van de verbeteringen.

Kolomwapening (rond) (82)

U kunt nu op het tabblad Geavanceerd (hoofdstaven) selecteren of de gemaakte staven door de uitsnijding in het hoofdonderdeel moeten worden uitgesneden of niet.

Rechthoekige kolomwapening (83)

 • U kunt nu selecteren of alle beugels als één enkele groep op het tabblad Spekhaken worden gemaakt.
 • U kunt nu openingen tussen de beugelgroepen definiëren op het tabblad Beugels.

Sparing met wapening (84)

 • U kunt nu een al bestaand gat wapenen en positieoffset toepassen op een gat dat u maakt.

Stekwapening fund. plaat (87)

Met het nieuwe tabblad Dekking onderzijde kunt u nu voor elke staafgroep een aparte unieke dikte voor de dekking aan de onderzijde instellen. De andere optie is om een algemene dikte voor de dekking aan de onderzijde voor alle hoekstaven en tussenstaven in te stellen.

Gewapende betontrap (95)

 • U kunt nu selecteren of u een afgewerkt vloerniveau op het tabblad Onderdelen wilt maken. Het afgewerkte vloerniveau wordt door een polygoon gedefinieerd die door een offset van een trappolygoon wordt gemaakt en voor tekeningen wordt gebruikt. Definieer het profiel, de eigenschappen en de offset van het dummy-onderdeel dat op elk polygoonhoekpunt wordt gemaakt.
 • U kunt nu wapening in trapbomen op het nieuwe tabblad Trapboomstaven maken.
 • Op het tabblad Staaf C is er een optie voor een nieuwe staafbordesvorm en een instelling voor het aanpassen van de neusvorm.
 • Op het tabblad Staaf E kunt u nu selecteren of u beugels en pinnen parallel aan de schuine rand van de trede wilt maken.
 • Er is tabblad Staaf K een optie voor een nieuwe staafvorm en de bijbehorende I-staven.
 • Op het tabblad Staaf L kunt u nu definiëren of wapeningsstaven tussen de bovenste en onderste trede worden gemaakt.

 • Er is op het tabblad Parameters een nieuwe vorm voor het onderbordes.

 • U kunt nu de naam, prefix en het startnummer voor elk type staaf en net definiëren op de tabbladen Netten , Staven Voet , Staven Neus en Z-ankers.

Betonnen console (110)

 • U kunt nu de offsets voor de buisprofielen in zowel de X- als de Y-richting op het tabblad Ankers definiëren.

 • U kunt nu de instelling Benen symmetrisch op het tabblad Stekanker gebruiken om te selecteren of de stekankers van de gebruikerscomponent van het type onderdeel symmetrisch moeten worden gemaakt.
 • Op tabblad Parameters kunt u nu extra aansluitende onderdelen vinden en uitsnijden via het zoeken van klassen of namen. U kunt ook de maximale breedte van het aansluitende onderdeel definiëren en dit naar deze breedte uitsnijden.

Betonligger-ligger (112)

 • Bij het definiëren van de neopreen kunt u nu op het tabblad Onderdelen selecteren of de neopreen passend is gemaakt om de uitsnijdingsruimte tussen het hoofdonderdeel en het aansluitende onderdeel te vullen of dat deze in een rechthoekige vorm wordt gemaakt.

 • U kunt nu op het tabblad Ankers selecteren of de buizen met het hoofdonderdeel of met de boven- of onderzijde van het aansluitende onderdeel worden uitgelijnd.

Dubbele wandrand en sparingswapening

Er is een nieuwe offset C3 voor de dekkingsdikte op het tabblad Afbeelding. Er zijn nieuwe opties toegevoegd voor rand- en sparingswapening (niet voor wapening en alleen het maken van beugels) op de tabbladen Wapening en Opening.

Netten

U kunt nu de minimumlengte van de hoofd- en verdeelwapening afzonderlijk bepalen.

Koppelmofwapening, staaf en anker

 • De componenten Koppelmof wapening en Anker staafuiteinde zijn gewijzigd zodat wanneer ze met stavensets worden gebruikt, de eindspecifieke UDA-waarden met eindaanpassers worden ingesteld. Voor stavensets worden de eigenschappen van de eindaanpasser, de extra fabricagelengte en de waarden van het schroefdraadtype van de eindaanpasser ingesteld (in plaats van gebruikersattribuutwaarden).

  Als u het schroefdraadtype door koppelmof-/eindankercomponenten wilt laten bepalen, moet deze waarde aan het bestand RebarCoupler.Udas.dat worden toegevoegd.

 • Koppelmofwapening is gewijzigd zodat de vrije ruimte tussen twee staven kan worden ingesteld met een nieuwe maat op het tabblad Attributen. U kunt deze waarde handmatig of met het automatische attribuutbestand instellen.

  Anker staafuiteinde is gewijzigd zodat wanneer het met stavensets wordt gebruikt, de staaf met de opgegeven offset wordt ingekort zodat het anker dezelfde dekkingsafstand heeft als het oorspronkelijke staafuiteinde. De betonnen dekking kan automatisch of overschreven zijn met de (invoer) einddetailaanpasser.

Wandopmaak

 • Bij het aanpassen van de inhoud van het tabblad UDA kunt u nu in het bestand WallLayout.Udas.dat definiëren dat de UDA-waarden van de layer niet zijn verwisseld wanneer de tool Verwisselaar wandopmaaklayer wordt gebruikt. U kunt dit doen door aan NoSwap het einde van de regel (vierde veld) toe te voegen: string comment j_comment NoSwap.
 • Wandopmaak is gewijzigd zodat de Geometriedetailstrook aan de bovenzijde/onderzijde standaard wordt verlengd door de extremen van de onderdeelranden.

T-connector wandopmaak

De instelling Verbindingsdetail toevoegen heeft nu een nieuwe optie Alleen de eerste layer. Met deze optie wordt alleen de eerste layer in twee onderdelen gesplitst. Voorheen had de optie Nee deze functionaliteit. De optie Nee splitst het eerste layeronderdeel niet, in plaats daarvan wordt een uitsnijding gemaakt die het onderdeel in twee objecten splitst.

Naad wandgroef

U kunt nu de nieuwe optie Fitting maken op het tabblad Randvorm gebruiken om in te stellen of de fitting van het onderdeeluiteinde wordt gemaakt.

Naad wandgroef, Wand-tegen-wandverbinding

 • U kunt nu de locatie van de laatste staaf/instortvoorziening in de bovenrand van de wand op het tabblad Connectoren instellen.
 • Er is een nieuwe randvormoptie op het tabblad Randvorm. Met deze optie kunt u een groef maken waarbij één van de neuzen met een bepaalde afstand kan worden ingekort.
 • U kunt nu de offset van de losse staven aan de onderzijde van de verbinding/het begin van het verbindingsdetail op het tabblad Connectoren definiëren.
 • Er is een nieuw tabblad Opdikken waar u extra opdikking op wanden kunt maken.
 • U kunt nu selecteren of u onderdeeluitsnijdingen of alleen extra onderdeeluitsnijdingen maakt en de naam van de uitsnijding definiëren. In Wand-tegen-wandverbinding kunt u dit voor beide wanden afzonderlijk instellen. Selecteer voor onderdeeleigenschappen van extra onderdeeluitsnijdingen een opgeslagen instellingenbestand.

Staalcomponenten

Koppelplaten (14), Dubbele plaat (27), Dubbele plaat (65), Eindplaat 2 zijden (142), Eindplaat (144)

U kunt nu boutcommentaar op het tabblad Bouten definiëren.

Genereren driehoekige platen (19)

U kunt nu afwerkingen voor de gemaakte driehoekige platen op het tabblad Afwerkingen definiëren.

Buis knoopplaat (20)

U kunt nu verbindingsplaatschotjes maken en de afwerkingen van de schotjes op het tabblad Wvb verb. definiëren.

Gelast hoekstaal (32)

U kunt nu het merkpositienummer en de eigenschap Afwerking op het tabblad Onderdelen definiëren.

Momentverbinding kolom-ligger (40)

U kunt nu het bouttype op het tabblad Gaten definiëren.

Verstek (41)

U kunt nu een opening tussen de onderdelen op het tabblad Afbeelding definiëren.

Seat Conn Type 1 (52)

U kunt nu alle basiseigenschappen van bouten en de eigenschappen voor sleufgaten, de boutsamenstelling en de extra boutlengte op het tabblad Bouten AO definiëren.

Boemerang - buis diag. (59)

U kunt nu de breedte van de koppelplaat definiëren op het tabblad Wvb verb..

Boemerang met hoekstaal diag. (58), Boemerang - buis diag. (59), Boemerang (60)

U kunt nu de platen van het hoofdonderdeel maken die door het hoofdonderdeel en het aansluitende onderdeel van de verbinding op het tabblad Knoopplaat worden verlengd. U kunt ook de grootte van de respectievelijke uitsnijdingen rondom de platen van het hoofdonderdeel definiëren.

Windverband gebout (11), WVB-knoopplaat L-prof (62)

U kunt nu op het tabblad Afbeelding selecteren of de knoopplaat door het hoofdonderdeel moet worden gemaakt.

Windverband gebout (11), Buis knoopplaat (20), WVB-knoopplaat L-prof (62)

U kunt nu lassen maken tussen de knoopplaat en de voetplaat.

WVB-knoopplaat L-prof (62)

 • U kunt nu bij het maken van beide verbindingsplaten de andere zijde van de vulplaat op het tabblad Wvb verb. definiëren.
 • U kunt nu de knoopplaat parallel aan het windverband maken zonder een voetplaat te gebruiken.

Hss Brace Special (66)

HSS Brace special (66) heeft nu het tabblad Ontwerptype.

Regel aansluiting (70)

U kunt nu boutsamenstellingen op het tabblad Bouten AO definiëren.

Plaatverbinding (77)

 • De lassen 6 en 7 zijn toegevoegd.
 • U kunt nu de vorm van het toegangsgat van lassen wijzigen op het tabblad Lasvoorbewerking. U kunt nu lastypen voor het aansluitende onderdeel definiëren.

 • U kunt nu de andere zijde van de flensplaat selecteren op het tabblad Parameters. Voorheen bevond deze instelling zich op het tabblad Lasvoorbewerking.

Hoekstaal gebout (116)

U kunt nu de doordringlengte van bouten definiëren op het tabblad Bouten.

Ligger-ligger gelast (123)

U kunt nu de offset van het toegangsgat van de las op het tabblad Afwerkingen definiëren.

Afschuiving (146)

U kunt nu de doordringlengte van bouten definiëren op het tabblad Bouten.

Ligger-ligger (149), Ligger-ligger (185)

U kunt nu de boutrichting op het tabblad Bouten definiëren.

Offshore (194)

U kunt nu de openingsafstand voor liggerflenzen met een coup definiëren.

Voetplaat met schotjes (1014)

U kunt nu op het tabblad Onderdelen de eigenschap Klasse voor platen, lijfplaten, flensplaten en steunplaten definiëren. U kunt de eigenschap Afwerking voor platen, lijfplaten, flensplaten, steunplaten, vulplaten, extra liggers, horizontale platen en L-profielen definiëren.

Was this helpful?
Vorige
Volgende