Uw modelwijzigingen in Tekla Model Sharing delen

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Uw modelwijzigingen in Tekla Model Sharing delen

Nadat u uw lokale versie van het gedeelde model hebt gewijzigd, kunt u uw wijzigingen met andere gebruikers die aan het model werken delen.

Als u uw wijzigingen met andere gebruikers wilt delen, verzendt u uw wijzigingen naar de deelservice door ze weg te schrijven.

Als u uw model wilt bijwerken met de wijzigingen die door andere gebruikers zijn aangebracht, haalt u de wijzigingen van de deelservice op door deze in te lezen. U moet altijd de meest recente wijzigingen bij een model inlezen voordat u kunt wegschrijven.

Als u er zeker van wilt zijn dat andere gebruikers niet wegschrijven terwijl u wijzigingen in het model aanbrengt, kunt u volgende wegschrijving reserveren.

Wegschrijven

 1. Klik in het menu Bestand op Delen > Wegschrijven of klik op de werkbalk Snelle toegang op.

  Het pictogram Wegschrijven geeft een groene pijl weer wanneer er geen pakketten zijn die moeten worden ingelezen voordat u kunt wegschrijven. U kunt wijzigingen direct wegschrijven.

  Het pictogram Wegschrijven geeft een grijze pijl weer wanneer er geen pakketten zijn die moeten worden ingelezen voordat u wijzigingen kunt wegschrijven.

  Wanneer u wegschrijft, slaat Tekla Structures het model op, maakt een pakket van de modelwijzigingen, schrijft de wijzigingen weg naar de deelservice en slaat het model opnieuw op.

  Alleen nieuwe of gewijzigde gegevens worden weggeschreven.Als u probeert uw wijzigingen weg te schrijven terwijl een andere gebruiker enkele wijzigingen eerder heeft gedeeld en u nog niet alle beschikbare updates hebt ingelezen, wordt u gevraagd om eerst in te lezen.Als er geen nieuwe gegevens in te lezen zijn, schrijft Tekla Structures de wijzigingen naar de deelservice weg.

  Als één van de gebruikers die het model deelt de optie Het wegschrijven van revisiecommentaar inschakelen in het dialoogvenster Instellingen delen heeft geselecteerd, kunt u een code of opmerkingen invoeren voor de update die u wegschrijft.

  Als u objecten verwijdert en de verwijdering naar de deelservice deelt, wordt de verwijdering met andere gebruikers gedeeld en de verwijderde objecten kunnen niet worden hersteld.

 2. Ga door met het werken aan het model.

  Als meerdere gebruikers dezelfde objecten tegelijkertijd wijzigen, bevat het model de wijzigingen van de gebruiker die de wijzigingen het eerst heeft weggeschreven.

Inlezen

 1. Klik in het menu Bestand op Delen > Inlezen of klik op de werkbalk Snelle toegang op.

  Het pictogram Inlezen geeft het aantal pakketten weer dat beschikbaar is om te worden ingelezen.

  Als één van de gebruikers die het model deelt de optie Beschikbare updates weergeven bij het inlezen van de wijzigingen in het dialoogvenster Instellingen delen heeft geselecteerd, wordt de lijst Beschikbare updates geopend nadat u op het pictogram Inlezen hebt geklikt.

  Het dialoogvenster geeft alle beschikbare pakketten weer.U kunt de wijzigingen pakket voor pakket inlezen als u de modelwijzigingen in fasen wilt controleren.Als u alle updates in één keer wilt ontvangen, kunt u het nieuwste pakket selecteren en alle vorige pakketten worden ook ingelezen.

  Als u inleest, worden de updates aan het gedeelde model geleverd als incrementele pakketten die alleen de gewijzigde gegevens bevatten.U moet alle gedeelde wijzigingen inlezen voordat u opnieuw uw eigen wijzigingen naar de deelservice kunt wegschrijven.

  Als u de optie Wijzigingen na inlezen weergeven in het dialoogvenster Instellingen delen hebt geselecteerd, wordt onder aan het venster een lijst met deelwijzigingen geopend nadat de geselecteerde pakketten zijn ingelezen. De lijst geeft de wijzigingen weer op basis van hoe ze het model beïnvloeden.

 2. Ga door met het werken aan het model.
Note:

Als u problemen met delen ondervindt, controleert u voor het oplossen van problemen de aan het delen gerelateerde logbestanden in de huidige modelmap en in ..\Users\<user>\AppData\Local\Tekla DataSharing.

Als Tekla Model Sharing wijzigingen detecteert die na het inlezen niet in de lokale versie van het model zouden moeten verschijnen, geeft Tekla Structures een melding weer en worden de wijzigingen opgenomen in het modelsharing.log. We raden u aan om contact op te nemen met uw lokale helpdesk om het probleem op te lossen.

De volgende wegschrijving reserveren

 1. Klik in het menu Bestand op Delen > Volgende wegschrijven reserveren .
 2. Schrijf in het dialoogvenster Volgende wegschrijven reserveren een opmerking over waarom u de volgende wegschrijving reserveert.
 3. Klik op Reserveren.

  Als u de volgende wegschrijving hebt gereserveerd, geeft het pictogram Wegschrijven op de werkbalk Snelle toegang een gele pijl voor alle gebruikers van het model weer. Als u de muisaanwijzer boven het pictogram plaatst, wordt weergegeven wie volgende wegschrijving heeft gereserveerd en de opmerking die in het dialoogvenster Volgende wegschrijven reserveren is geschreven.

  Andere gebruikers kunnen niet wegschrijven terwijl u de volgende wegschrijving hebt gereserveerd. Als een andere gebruiker het wegschrijven heeft gestart wanneer u volgende wegschrijving reserveert, wordt de wegschrijving van de andere gebruiker alleen geannuleerd als de gegevensoverdracht nog niet is gestart. De andere gebruiker krijgt een melding als het wegschrijven wordt geannuleerd.

 4. Als u de door u aangebrachte wijzigingen wilt wegschrijven, klikt u in het menu Bestand op Delen > Wegschrijven .

  U moet mogelijk inlezen voordat u kunt wegschrijven.

 5. Voer in het dialoogvenster Volgende wegschrijven reserveren een opmerking in over de wijzigingen die u hebt aangebracht.
 6. Klik op Vrijgeven.

  Als u niet hebt weggeschreven, wijzigt de pijl in het pictogram Wegschrijven op de werkbalk Snelle toegang weer naar groen. Andere gebruikers kunnen nu normaal wegschrijven.

U kunt ook uw wegschrijvingsreservering vrijgeven zonder weg te schrijven. U klikt hiervoor in het menu Bestand op Delen > Reservering zonder wegschrijven vrijgeven . Als u niet wegschrijft of de reservering niet binnen 24 uur vrijgeeft, geeft Tekla Structures de reservering automatisch vrij. Een beheerder kan de wegschrijvingsreservering in Management Console voor Tekla Model Sharing ook op elk gewenst moment vrijgeven.

Uw modelwijzigingen automatisch delen

Als u het delen van uw modelwijzigingen wilt automatiseren, kunt u de Automatiseringstool delen van de database Applicaties en componenten gebruiken.

De Automatiseringstool delen leest eerst in en probeert vervolgens de wijzigingen weg te schrijven totdat het lukt. De tool is handig als er veel pakketten in te lezen zijn en u ervoor wilt zorgen dat het wegschrijven wordt uitgevoerd of als u de ingelezen pakketten wilt hebben wanneer u op het kantoor aankomt.

U kunt de tool ook gebruiken om alleen het inlezen te automatiseren zodat u uw lokale model bijgewerkt houdt met wijzigingen die door andere gebruikers uit het model zijn aangebracht. U kunt voor het inlezen de datum selecteren en de tijd instellen.

 1. Klik in het zijvenster op de knop Applicaties en componenten om de database Applicaties en componenten te openen.
 2. Definieer de instellingen die u wilt gebruiken.
  Optie Beschrijving
  Nu wegschrijven totdat het is geslaagd Selecteer deze optie om uw wijzigingen direct weg te schrijven. Voordat er wordt weggeschreven, leest de tool wijzigingen van andere gebruikers in.
  Basislijn maken Als u de Eigenaar van het gedeelde model bent, kunt u nu deze optie selecteren om bij het wegschrijven een basislijn van het model te maken.
  Sluit Tekla Structures na het geslaagd wegschrijven Selecteer om Tekla Structures na het wegschrijven te sluiten.

  Het sluiten van Tekla Structures geeft licenties vrij en kan helpen bij licentiebeheer.

  Code Voer bijvoorbeeld de code van het model in.
  Opmerking Voer indien nodig een opmerking in.
  Vertraagd ingelezen op

  Selecteer de datum en de stel de tijd in waarop u wilt inlezen. Als u Nu wegschrijven totdat het is geslaagd niet hebt geselecteerd, leest de tool alleen in.

  Als u Nu wegschrijven totdat het is geslaagd hebt geselecteerd, leest de tool eerst in en schrijft weg en wacht vervolgens om op de ingestelde datum en tijd in te lezen.

  Als u de tool alleen gebruikt om in te lezen, kan dat handig zijn als uw lokale model wijzigingen heeft die u niet wilt delen maar u wijzigingen van anderen wilt krijgen.

 3. Klik op OK om de tool te starten.
Was this helpful?
Vorige
Volgende