Deelwijzigingen detecteren en deelhistorie bekijken in Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Deelwijzigingen detecteren en deelhistorie bekijken in Tekla Model Sharing

Als u wilt zien hoe het model is gewijzigd en wie modelwijzigingen heeft gedeeld, gebruikt u de wijzigingsdetectie voor het delen en de deelhistorie om te zien wat voor wijzigingen het model bevat.

Wijzigingsdetectie delen

Nadat u de modelwijzigingen van de deelservice hebt ingelezen , kunt u de wijzigingen in de pakketten meer in detail bekijken. Een lijst met deelwijzigingen wordt onder aan het scherm weergegeven. De wijzigingen worden zowel in de wijzigingenlijst als in het model met kleuren weergegeven.

Wat wilt u doen Actie

De wijzigingenlijst openen

U kunt het volgende doen:
  • Klik op de werkbalk Snelle toegang op het pictogram Ingelezen wijzigingen weergeven .
  • Klik op Bestand > Delen > Ingelezen wijzigingen weergeven .
  • Als u de lijst na elke keer inlezen automatisch wilt weergeven, schakelt u de optie Wijzigingen na inlezen weergeven in Bestand > Delen > Instellingen delen in.

Wijzigingen in de lijst weergeven

Klik op de afzonderlijke tabbladen om de wijzigingen al naar gelang hun invloed op het model te zien. De wijzigingen worden over de volgende tabbladen verdeeld: Fysieke objecten , Overige objecten , Tekeningen , Opties , Attribuutdefinities , Modelmapbestanden en UDA-wijzigingen.

De wijzigingen worden in de lijst gevisualiseerd met kleuren.

Verwijderde objecten worden in de wijzigingenlijst weergegeven maar hebben geen gegevens beschikbaar in de kolom Naam.

Het tabblad UDA-wijzigingen bevat gebruikersattributen die een definitie in het bestand environment.db hebben opgenomen. De referentieobjecten worden als gewijzigd gedetecteerd als er fysieke wijzigingen of materiaalwijzigingen zijn.

De tabbladen bestaan niet als er geen items op het tabblad zijn.Als de tabbladinhoud vanwege het filteren leeg is, wordt het tabblad niet weergegeven.

Wijzigingen in het model weergeven

Schakel het selectievakje Objecten in het model selecteren en een regel in de lijst in om de gewijzigde objecten in het model te markeren. De wijzigingen worden in het model gevisualiseerd met kleuren. De verwijderde objecten worden niet in het model gevisualiseerd.

  • Toevoegde objecten = groen
  • Gewijzigde objecten = geel
  • Conflicterende objecten = oranje
  • Bestaande objecten die niet door een andere gebruiker zijn gewijzigd = grijs

Wijzigingen in tekeningen weergeven

U kunt de verschillende versies van dezelfde tekening in conflictsituaties weergeven, hun snapshots weergeven en de huidige tekeningversie wijzigen. U kunt ook een gewijzigde tekening en de bijbehorende snapshot weergeven.

Wanneer gebruikers dezelfde tekening in hun lokale versie van het model wijzigen en één gebruiker wegschrijft, geeft de Wijzigingenlijst een conflict in de lokale versie van het model van andere gebruikers van het model weer wanneer ze inlezen.

U kunt het dialoogvenster Tekeningversies vanuit de Wijzigingenlijst openen. Selecteer de gewijzigde tekening, klik met de rechtermuisknop en selecteer Open versies om de tekeningversies en de wijzigingen weer te geven die in de tekening zijn aangebracht.

In het dialoogvenster Tekeningversies kunt u een tekeningversie selecteren, met de rechtermuisknop klikken en de geselecteerde versie openen. U kunt de tekeningversie opslaan en wegschrijven om dit voor alle gebruikers de huidige versie te maken.

Wijzigingen in de lijst filteren

Op elk tabblad kunt u de wijzigingen in elke kolom filteren.Klik op het filterpictogramen selecteer hoe u de wijzigingen wilt filteren.

Het filter bewerken

Klik op het filterpictogramen selecteer een filter in de filterlijst. De naam van het geselecteerde filter is zichtbaar in de linkerbenedenhoek van de lijst.

Als u met de rechtermuisknop op het filterpictogramklikt, kunt u bijvoorbeeld de kolommen sorteren.

Als u het filter wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op het filterpictogram en selecteert u Filtereditor.Het dialoogvenster Filtereditor wordt geopend en u kunt indien nodig het filter maken of bewerken.

Inzoomen op gewijzigde objecten in het model

Schakel het selectievakje Inzoomen op selectie en een regel in de lijst in om op gewijzigde objecten in het model in te zoomen.

Naar specifieke wijzigingen zoeken

Voer een trefwoord in het zoekvak in de rechterbenedenhoek van de lijst in.

De wijzigingenlijst naar een andere plek op het scherm verplaatsen

U kunt
  • de lijst over het scherm verplaatsen
  • de lijst naar een tweede scherm verslepen
  • de lijst aan het zijpaneel of het onderpaneel van het scherm koppelen

De lijst heeft een knopin het zijpaneel. Als u de lijst naar een tweede scherm sleept, klikt u op de knop om naar de lijst op het hoofdscherm terug te gaan.

Historie delen

Nadat u modelwijzigingen hebt ingelezen en weggeschreven , kunt u de deelhistorie van het model bekijken. Het dialoogvenster Historie delen geeft al uw ingelezen en weggeschreven gebeurtenissen en de pakketten die in elke gebeurtenis zijn opgenomen weer. U kunt de deelhistorie gebeurtenis voor gebeurtenis controleren en zien hoe het model zich heeft geëvolueerd door de wijzigingen die door andere gebruikers zijn aangebracht.

Wat wilt u doen Actie

De deelhistorie openen

Klik in het menu Bestand op Delen > Historie delen .

De ingelezen en weggeschreven gebeurtenissen controleren

Klik op de knop Alles samenvouwen om al uw ingelezen of weggeschreven gebeurtenissen en hun datum en tijd te zien.

De pakketgegevens controleren

Klik op de knop Alles uitvouwen om alle pakketten in elke ingelezen of weggeschreven gebeurtenis te zien.

Het pakketnummer, de persoon die het pakket heeft weggeschreven en de uploaddatum en -tijd van het pakket worden weergegeven.

De in één enkele gebeurtenis opgenomen modelwijzigingen weergeven

Selecteer de gebeurtenis en klik op de knop Wijzigingen weergeven.

Een lijst met modelwijzigingen wordt op het onderpaneel van Tekla Structures weergegeven.

Het dialoogvenster Historie ongedaan maken geeft alle commando's weer die u hebt uitgevoerd en de wijzigingen die u in uw lokale versie van het model hebt aangebracht. De lijst Historie ongedaan maken wordt gewist wanneer u inleest of wegschrijft.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende